Na vsebino
EN

018-243/2012 Aerodrom Ljubljana, d. d.

Številka: 018-243/2012-5
Datum sprejema: 28. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "obnovo manevrskih površin (TWY P, A in N) in izgradnjo 1. faze ceste okoli letališkega perimetra na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana" ter na podlagi zahtevkov za revizijo, ki so ju vložili partnerji v skupnem nastopu Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, Kranj, Cestno podjetje Kranj, d. o. o., Podbrezje 263, Naklo in KPL, d. d., Tbilisijska 61, Ljubljana, ki jih zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), in vlagatelj Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Aerodrom Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik 130a, Brnik - aerodrom (v nadaljevanju: naročnik), 28. 9. 2012

odločila:

1. Zahtevkoma za revizijo prvega in drugega vlagatelja se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev, da je možno s ponudnikom Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. [ga] povabiti k pogajanjem", kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012. V preostalem delu se zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrne.

2. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi še tako, da se razveljavi še naročnikova odločitev, da je možno s ponudnikom Strabag, d. o. o., Ljubljana "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. [ga] povabiti k pogajanjem", kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012.

3. Pritožba prvega vlagatelja zoper odločitev o stroških ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana se zavrže.

4. Naročnik je dolžan prvemu vlagatelju povrniti stroške v višini 10.980 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

5. Naročnik je dolžan drugemu vlagatelju povrniti stroške v višini 5.000 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

6. Zahteva ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi (objava 12. 4. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4006/2012) z dokumentom "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012 sodelujoče ponudnike obvestil, da "je po pregledu vseh petih prispelih ponudb" "možno" s prvim vlagateljem, ponudnikom Strabag, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana) ter partnerji v skupnem nastopu Mapri Proasfalt, d. o. o., Mali Ločnik 5, Turjak, Mapri, d. o. o., Mali Ločnik 5, Turjak, CP Asfalt, d. o. o., Ježce 2, Šmartno pri Litiji in CVP inženiring, d. o. o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji) "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. jih povabiti k pogajanjem", "ponudb[i]" ponudnika Kostmann, d. o. o., Glavni trg 29, Slovenj Gradec in drugega vlagatelja pa "ni[sta]" "''popoln[i]''", "zato je obe navedeni ponudbi v skladu z določili 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; Ur.l. RS, št. 72/11) potrebno izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Ponudniki torej ne morejo sodelovati v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila."

Prvi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 7. 2012 in predlagal razveljavitev odločitve, da sta "popolni ponudbi" konkurenčnih ponudnikov, ki ju je naročnik povabil k pogajanjem, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Prvi vlagatelj navaja, da je ponudba ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji "nepravilna, neprimerna in nepopolna" v delih, ki se nanaša na "Merilnik izolacijske upornosti", terminski plan in asfaltno bazo, odgovorni vodja elektroinštalacijskih del pa "ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa ZGO-1". Prvi vlagatelj nadaljuje, da mu je naročnik nezakonito omejil vpogled v ponudbo ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana, naročnik pa je tudi nezakonito pozval ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana na predložitev novega terminskega plana.

Drugi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 7. 2012 ter primarno predlagal, da se razveljavi naročnikova odločitev o (ne)povabilu k pogajanjem in da se ugotovi, da je predložil "popolno ponudbo", podredno pa je predlagal, da se ugotovi kršitev enakopravne obravnave ponudnikov in da se zato razveljavi naročnikova odločitev o (ne)povabilu k pogajanjem, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Drugi vlagatelj navaja, da je predložil terminski plan, ki je bil pripravljen skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, naročnik pa je razloge za "neprimernost" predloženega terminskega plana oblikoval šele naknadno v fazi ocenjevanja ponudb. Drugi vlagatelj še izpostavlja, da je naročnik različno obravnaval ponudnike, saj je ponudniku Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji omogočil, da spremeni terminski plan, ker pa mu vpogled v druge terminske plane ni bil omogočen, drugi vlagatelj poziva naročnika oziroma Državno revizijsko komisijo, da tudi te ponudbe "preveri v luči ["] ugotovljenih kršitev načela enakopravnosti ponudnikov".

Ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana se je po pooblaščencu " odvetniški družbi z vlogo z dne 16. 7. 2012 izjasnil o vloženih zahtevkih za revizijo, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov.

Ponudnik Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji se je z vlogo z dne 16. 7. 2012 izjasnil o vloženih zahtevkih za revizijo, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov.

Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper je kot naročnikov pooblaščenec 26. 7. 2012 z dokumentoma v obliki sklepov zavrnila zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja, na koncu teh dokumentov pa zapisala stroškovnik. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-232/2012-5 z dne 7. 8. 2012 ugotovila se, da sta odločitvi o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja, ki ju je 26. 7. 2012 izdal naročnikov pooblaščenec " Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper, za prvega in drugega vlagatelja brez pravnega učinka, naročniku naložila, da mora o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN, odločitev o stroških prvega in drugega vlagatelja pa je pridržala do končne odločitve o njunih zahtevkih za revizijo.

Naročnik je s sklepom št. MH-K/8995 z dne 14. 8. 2012 zahtevek za revizijo in stroškovni zahtevek prvega vlagatelja ter stroškovni zahtevek ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji zavrnil, prvemu vlagatelju pa naložil povračilo stroškov ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana. Naročnik zavrača očitke o nepopolnosti ponudbe ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji in navaja, da tudi ni kršil pravice do vpogleda v ponudbo ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana, saj je bil zavezan spoštovati oznako poslovna skrivnost, prvi vlagatelj pa tudi ni dovolj konkretiziral očitane kršitve, sicer pa je naročnik omogočil vpogled v korespondenco, kar izhaja iz zapisnika o vpogledu z dne 3. 7. 2012.

Naročnik je s sklepom št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012 zahtevek za revizijo in stroškovni zahtevek drugega vlagatelja ter stroškovni zahtevek ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji zavrnil, drugemu vlagatelju pa naložil povračilo stroškov ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana. Naročnik navaja, da iz terminskega plana drugega vlagatelja tudi po pozivu na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe ni razvidno logično zaporedje del, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija, drugega vlagatelja pa ni neenakopravno obravnaval, saj je ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji pozval na odpravo nejasnosti med podatki v ponudbi, sicer pa je naročnik tudi drugega vlagatelja pozval na dopolnitev ponudbe, ne pa le ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 16. 8. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja ter dokumentacijo.

Drugi vlagatelj se je z vlogo z dne 20. 8. 2012 opredelil do sklepa št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012, pri čemer je izpostavil, da je naročnikova utemeljitev zavrnitve zahtevka za revizijo identična z vsebino dokumenta z dne 26. 7. 2012, ki ga je izdala Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec. Drugi vlagatelj nadaljuje, da slednje dejstvo in dejstvo, da mu je naročnik naložil plačilo stroškov ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana, "izkazuje, da naročnik predmeten postopek oddaje javnega naročila vodi netransparentno in neenakopravno obravnava ponudnike. Sklep naročnika namreč dokazuje, da je vodenje predmetnega postopka oddaje javnega naročila pravno in postopkovno pripeljano v situacijo, ko ni mogoče zagotoviti transparentnosti postopka in enakopravnosti ponudnikov, in ga ni mogoče sanirati na drug način, kot z razveljavitvijo celotnega postopka oddaje javnega naročila." Drugi vlagatelj "meni, da so v predmetnem primeru podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti naročnika, še več glede na identičnost dopisa odvetniške družbe in sklepa naročnika je očitno, da sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo ponovno ni sprejel naročnik, ampak ga je ta zgolj prepisal od odvetniške družbe, kar pomeni, da dejansko sploh ni sam odločil o predmetni stvari". Drugi vlagatelj zavrača tudi priznanje stroškov ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana, poleg tega pa se "vsebinsko opredeljuje do navedb odvetniške družbe, ki jih v sklepu z zavrnitvi zahtevka za revizijo sedaj povzema še naročnik". Drugi vlagatelj se še sklicuje na zadevo št. 018-039/2012 in "je mnenja, da ravnanje naročnika v tem postopku oddaje javnega naročila v celoti ustreza opredelitvi hujše kršitve pravil javnega naročanja, zato DKOM poziva, da subsidiarno, v kolikor ne bo ugodeno vlagateljevemu primernemu zahtevku, po uradni dolžnosti razveljavi celotno javno naročilo".

Prvi vlagatelj se je z vlogo z dne 21. 8. 2012 opredelil do sklepa št. MH-K/8995 z dne 14. 8. 2012. Prvi vlagatelj navaja, da ga naročnik ni poučil o pravici do pritožbe zoper stroškovni del izreka, s priznanimi stroški ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana pa se tudi ne strinja, ker mu naročnik ni posredoval vloge, v kateri je ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana opredelil stroške, in mu s tem onemogočil, da se o njej izjavi. Prvi vlagatelj nadaljuje, da je "jasno, da je naročnik kršil pravico vlagatelja do vpogleda", zato "predlaga, da se pritožbi ugodi in se razveljavi izpodbijani sklep v točki 3" glede stroškov ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana. Prvi vlagatelj v nadaljevanju oporeka argumentom iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo in "v celoti vztraja na zahtevku za revizijo". Prvi vlagatelj je priglasil stroške za "zastopanje v postopku s pritožbo" in za "prvo pripravljalno vlogo".

Državna revizijska komisija je v zadevi podaljšala rok za odločitev o zahtevkih za revizijo (dopis št. 018-243/2012-4 z dne 7. 9. 2012).

Drugi vlagatelj je v vlogi z dne 20. 8. 2012 izpostavil, 1. da je obrazložitev sklepa št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012 identična z vsebino dokumenta z dne 26. 7. 2012, ki ga je izdala Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec (na podlagi pooblastila, podeljenega 13. 7. 2012) in za katerega je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-232/2012-5 z dne 7. 8. 2012 ugotovila, da je do drugega vlagatelja brez pravnega učinka, in 2. da je naročnik ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana priznal stroške, zato naj bi ta naročnikova ravnanja pomenila, da naročnik več ne zagotavlja transparentnega postopka oddaje naročila in enakopravne obravnave ponudnikov, kar bi bilo treba sanirati tako, da se razveljavi celoten postopek oddaje naročila.

Državna revizijska komisija najprej pojasnjuje, da je v sklepu št. 018-232/2012-5 z dne 7. 8. 2012, tedaj prvemu vlagatelju, glede na dejanske okoliščine pojasnila, da je neutemeljeno (in tudi nelogično), da bi zaradi postopkovnih (procesnih) razlogov iz postopka pravnega varstva lahko posegli v naročnikovo ravnanje iz postopka oddaje naročila. Enako pojasnilo daje Državna revizijska komisija sedaj tudi drugemu vlagatelju, ki navaja še dodatne razloge, ki pa so nastali po tem, ko je naročnik (podpisali so ga predsednik naročnikove komisije za izvedbo postopka oddaje naročila ter član in predsednik uprave, ne pa odvetniška družba) izdal sklep št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012. Relevantno dejansko stanje za obravnavo vlagateljevega predloga za razveljavitev postopka oddaje naročila v celoti predstavlja že drugi vlagatelj sam, ko v vlogi z dne 20. 8. 2012 navaja, da je bilo dokumentu z dne 26. 7. 2012, ki ga je izdala Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec, "priloženo pooblastilo naročnika za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku" (str. 1). Iz te navedbe drugega vlagatelja izhaja, da je bilo pooblastilo Odvetniški družbi Matoz, o. p., d. o. o., Koper podeljeno le za ravnanja v postopku pravnega varstva, ne pa za ravnanja v postopku oddaje naročila. Drugi vlagatelj sicer tudi ne navaja, da bi katerokoli naročnikovo ravnanje iz postopka oddaje naročila bilo v resnici ravnanje Odvetniške družbe Matoz, o. p., d. o. o., Koper.

Državna revizijska komisija nadalje pojasnjuje, da se je z zavrnitvijo zahtevka za revizijo pred naročnikom postopek pravnega varstva upoštevajoč 30. člen ZPVPJN glede na prvi odstavek 29. člena ZPVPJN odvija pred Državno revizijsko komisijo. Pred Državno revizijsko komisijo se je začel revizijski postopek (30. člen ZPVPJN), v katerem Državna revizijska komisija ugotavlja, ali je zahtevek za revizijo (ne)utemeljen (gl. prvi odstavek 39. člena ZPVPJN), kar pomeni, da ugotavlja, ali je vlagatelj z argumenti iz zahtevka za revizijo uspel dokazati, da je naročnik storil take kršitve v postopku oddaje naročila, za odpravo katerih je treba kasatoričen poseg Državne revizijske komisije ali pa (vsaj) naložitev odprave kršitve (druga alinea prvega odstavka 39. člen ZPVPJN). Iz navedenega je razvidno, da položaj drugega vlagatelja pred Državno revizijsko komisijo ni prizadet, četudi bi se izkazalo, da je naročnik obrazložitev sklepa št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012 v celoti prepisal iz dokumenta z dne 26. 7. 2012, ki ga je izdala Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec. Vendar je treba dodati, da je naročnik s predstavitvijo argumentov v sklepu št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012, ki ga je izdal po svojem osebju, sam odločil, čeprav z domnevnim prepisovanjem argumentov tretje osebe. Iz slednjega naročnikovega ravnanja je mogoče razbrati, da je naročnik na take argumente pristal in da jih ponotranjil. Naročnik je z njimi seznanil drugega vlagatelja in mu s tem omogočil, da se do njih opredeli (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), drugemu vlagatelju pa tudi ni naložil povrnitve stroškov, ki bi jih imel v predrevizijskem postopku (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN). Drugi vlagatelj se sicer sklicuje na razloge iz 6. točke 70. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, ker "so v predmetnem primeru podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti naročnika" (str. 2), vendar ne predlaga morebitne izločitve katere izmed oseb pri naročniku, ki je navedena kot podpisnik sklepa št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012, pač pa zatrjuje, da bi bilo zaradi očitane kršitve iz postopka pravnega varstva treba razveljaviti celoten postopek oddaje naročila. Državna revizijska komisija nadaljuje, da niti naročnikovo priznanje stroškov ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana ne spremeni že podanih zaključkov. Stroški so akcesorne narave in o njih skladno z ZPVPJN odloči tudi Državna revizijska komisija. Čeprav se je naročnik skliceval na osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, ki sicer izrecno ne navaja kot upravičenca do povrnitve stroškov subjekta, kot je ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana, pa to še ne more pomeniti, da je naročnik "očitno že odločen, kdo je izbrani ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila" (str. 2). Če je naročnik uporabil ZPVPJN napačno, je to napačno uporabo ZPVPJN mogoče sanirati v postopku pred Državno revizijsko komisijo. Na podlagi argumentov, ki jih navaja drugi vlagatelj v vlogi z dne 20. 8. 2012 in se nanašajo na naročnikova ravnanja v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija v konkretni zadevi ni ugotovila hujših kršitev Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) ali ZPVPJN, kot jih določa 3. točka drugega odstavka 29. člena ZPVPJN, zato ni uporabila pooblastila iz drugega odstavka 39. člena ZPVPJN, po katerem v celoti razveljavi postopek oddaje naročila.

Upoštevajoč predhodno navedeno je Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja upoštevala sklep št. MH-K/8994 z dne 14. 8. 2012 (tretji odstavek 39. člena ZPVPJN), iz vsebinsko enakih razlogov pa sklep št. MH-K/8995 z dne 14. 8. 2012 pri odločanju o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja (tretji odstavek 39. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija zgolj še dodaja, da so nekateri argumenti, s katerimi je naročnik utemeljil odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na nepopolnost ponudbe drugega vlagatelja, argumenti, ki jih je naročnik uporabil že v dokumentu "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012, zato je naročnik v tem delu odločitve o zahtevku za revizijo v bistvu ponovil svoje argumente, ki jih je vlagatelju že predstavil. Ob tej ugotovitvi je zato relativiziran argument drugega vlagatelja, kdo je od koga prepisoval.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je iz pooblastila, podeljenega 13. 7. 2012 Odvetniški družbi Matoz, o. p. , d. o. o., Koper, razvidno, da ga je naročnik podelil tudi za zastopanje v revizijskem postopku, kar je dopustno, saj naročnik pred Državno revizijsko komisijo nastopa v vlogi stranke (druga alinea drugega odstavka 3. člena ZPVPJN). Ker Državna revizijska komisija ni seznanjena z morebitnim preklicem pooblastila, je Odvetniško družbo Matoz, o. p. , d. o. o., Koper upoštevala kot naročnikovega pooblaščenca in ji bo vročila sklep o odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek 137. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da iz dokumentacije ne izhaja, da je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila (in torej izbiri konkretne ponudbe), temveč je razvidno, da je naročnik z dokumentom "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012 sodelujoče ponudnike obvestil o tem, s katerimi izmed njih se bo pogajal in s katerimi ne. Ker drugi vlagatelj in tudi prvi vlagatelj izpodbijata naročnikovo povabilo k pogajanjem z nekaterimi izmed drugih ponudnikov, kot sta onadva, je očitno, da bi morebitna ugoditev zahtevkoma za revizijo prvega in drugega vlagatelja v delu, ki bi imel za posledico neudeležbo teh konkurenčnih ponudnikov (tj. ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana in ponudnik Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji) pri pogajanjih, pomenila poseg v zmožnost pridobitve naročila ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana in/ali ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji. Zato je Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja upoštevala tudi izjasnitve ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana in ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji, ki sta jih podala v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika, prvega in drugega vlagatelja ter ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana in ponudnika Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik izvaja postopek s pogajanji po predhodni objavi (drugi odstavek 34. člena ZJNVETPS), v razpisni dokumentaciji (točka A.05.2. Opis poteka postopka s pogajanji; str. 20 razpisne dokumentacije) pa je opisal postopek pogajanj, po katerem bo izbral najugodnejšo ponudbo:
"Naročnik že v 1. fazi postopka zahteva oddajo cenovno ovrednotenih ponudb.
Po pregledu in ocenjevanju ponudb, prejetih v 1. fazi tega postopka oddaje javnega naročila, bo naročnik izvedel pogajanja s tremi najugodnejšimi ponudniki, ki bodo predložili popolne ponudbe.
Edini predmet pogajanj bo ponudbena cena.
["]
V primeru, da se bo ponudnik lahko pogajal le z dvema ponudnikoma (zaradi premajhnega števila popolnih/prejetih ponudb), naročnik ponudnikoma v pogajanjih ne bo razkrival zgoraj navedenih povprečnih ponudbenih vrednosti, temveč jima bo le opisno predstavil prednosti/slabosti njunih ponudb.
Ponudniki, ki bodo vabljeni na pogajanja, bodo morali predvidoma v roku 7 dni po pogajanjih predložiti končno ponudbo, ki bo morala vsebovati tudi celoten spremenjen predračun (poglavje "H PONUDBENI PREDRAČUN " POPIS DEL S KOLIČINAMI IN CENAMI" te razpisne dokumentacije). Končno ponudbo bodo morali ponudniki predložiti na način, kot bo to zahteval naročnik.
["]
Prejete končne ponudbe bo naročnik preveril s stališča njihove popolnosti in popolne ponudbe razvrstil glede na merilo za izbor najugodnejše ponudbe. Prav tako bo naročnik dopustil dopolnitev formalno nepopolnih končnih ponudb in odpravo računskih napak, kot to določa ZJNVETPS in je že opisano v točkah XXI in XXII poglavja "A.04 SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM" te razpisne dokumentacije.
["]
Ponudnik, ki bo v popolni končni ponudbi ponudil najnižjo skupno ceno, bo izbran za
izvedbo predmetnega javnega naročila."
S tem je naročnik ponudnike seznanil, da se pogajanja izvedejo v obsegu in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji (prim. zahtevo iz drugega odstavka 34. člena ZJNVETPS).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v točki XXI (str. 17 razpisne dokumentacije) določil:
"Po odpiranju ponudb je le-te dopustno dopolniti le v okviru določil 82. člena ZJNVETPS.
Ponudnik tako ne sme spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
Naročnikov zahtevek za dodatna pojasnila in/ali dopolnitev ponudbe in/ali popravek očitne računske napake kot tudi ponudnikov odgovor morata biti posredovana v tiskani obliki (priporočena pisemska pošiljka ali telefaks). Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni/pojasni/ne da soglasja k popravku očitne računske napake, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega pregleda in ocenjevanja.",
v točki XXII (str. 17"18 razpisne dokumentacije) pa:
"Naročnik bo najprej preveril, ali so vse prejete ponudbe popolne, pri čemer bo ponudbe preveril tudi glede morebitnih očitnih računskih napak in zahteval pisno soglasje ponudnika za njihov popravek. Naročnik bo pri odpravi računskih napak upošteval določila že navedenega 82. člena ZJNVETPS in tudi naslednja določila:
a) Kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami, in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami.
b) Kjer se ugotovi, da je v ponudbi napačno obračunan DDV, se le-to pri računski kontroli ustrezno korigira.
c) V primeru razlike cen v predračunu, podanih v tiskani in digitalni obliki, bo naročnik upošteval tiskano obliko.
Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.
Ponudnik je dolžan posredovati zahtevano pisno soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika. Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil.
Znesek, naveden v obrazcu ponudbe, bo naročnik popravil v skladu z zgoraj navedenim postopkom za popravilo napak s soglasjem ponudnika in se bo smatral za ponudnika obvezujoč."

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik v točki XXIII (str. 18 razpisne dokumentacije) določil:
"Po opravljenem pregledu predloženih ponudb, računske pravilnosti in potencialni dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) bo naročnik
" izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne
" in popolne ponudbe razvrstil glede na merila za izbor najugodnejše ponudbe.",
v točki XXIV (str. 18 razpisne dokumentacije):
"Naročnik bo oddal naročilo na podlagi merila "najnižja cena", dosežene na pogajanjih. Postopek oddaje naročila oziroma pogajanj je opisan v poglavju "A.05 MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE IN OPIS POSTOPKA S POGAJANJI" te razpisne dokumentacije.",
v prvem odstavku točke XXV (str. 18 razpisne dokumentacije) pa:
"Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb predvidoma v 10 dneh po odpiranju ponudb sprejel odločitev o povabilu ponudnikov na pogajanja. Odločitev bo naročnik obrazložil in navedel ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi bo naročnik z "obvestilom o povabilu na pogajanja" pisno obvestil vse ponudnike."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz predstavljenih določb razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik že vnaprej predstavil, da se ne bo pogajal z vsemi ponudniki, temveč le s tistimi, ki bodo predložili popolno ponudbo, vse sodelujoče ponudnike pa bo o odločitvi, katere izmed njih bo pripustil k pogajanjem, seznanil z obvestilom o povabilu na pogajanja. To je naročnik tudi storil, saj je izdal dokument "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012 in ga vročil vsem sodelujočim ponudnikom. Ker je naročnik vnaprej določil, da se bo pogajal le o ponudbeni ceni (točka A.05.2.), je treba zaključiti, da se o drugih vsebinah ponudbe ne bo pogajal (oziroma se ne bo mogel pogajati). To pa pomeni, da mora ponudnik za pristop k pogajanjem predložiti ponudbo, ki jo pripravi med drugim tudi upoštevaje točko C.00.5. Terminski plan (str. 43 razpisne dokumentacije):
"Predvideni čas izvedbe del na obeh objektih je 100 koledarskih dni. Z deli se prične na servisni cesti. Do pričetka del na obnovi spojnic P-A-N je potrebno pripraviti zgornji ustroj do te mere, da je možen dovoz in razgrinjanje izrezkanega asfalta od obnove spojnic.
Celotni obseg del pri obnovi spojnic je razdeljen na tri faze.
Vmesni roki za izvedbo obnovitvenih del na spojnicah za posamezno fazo so:
- 1. faza spojnica TWY N: 15 koledarskih dni
- 2. faza spojnica TWY A : 20 koledarskih dni
- 3. faza spojnica TWY P: 12 koledarskih dni
Druga faza se lahko prične, ko so površine iz prve faze predane v uporabo. Tretja faza se lahko prične, ko so površine iz druge faze predane v uporabo.
Ponudniki morajo svoji ponudbi (v poglavju "J") priložiti terminski plan izvajanja del.
Terminski plan mora biti izdelan v mrežni tehniki (npr. MS Project). Tehnologija izdelave mora biti taka, da bodo vidne omejitve, vezane na izvajanje pogodbe in logično zaporedje del, vezano na izbrano tehnologijo ponudnika. Pri pripravi terminskega plana morajo ponudniki upoštevati posebne operativne in varnostne zahteve naročnika, navedene v poglavjih "B" in "C" te razpisne dokumentacije."

Naročnik je zahteve za terminski plan, ki so ga morali ponudniki predložiti že v ponudbo, določil tudi v točki J Terminski plan izvajanja del (str. 100 razpisne dokumentacije):
"Ponudniki morajo svoji ponudbi za tem listom priložiti terminski plan izvajanja del z navedenimi osnovnimi postavkami/fazami izvedbe ponujenih del.
Terminski plan mora biti izdelan v mrežni tehniki (npr. MS Project). Tehnologija izdelave mora biti taka, da bodo vidne omejitve, vezane na izvajanje pogodbe in logično zaporedje del, vezan na izbrano tehnologijo ponudnika.
Pri pripravi terminskega plana mora ponudnik upoštevati omejitvene pogoje iz te razpisne dokumentacije. Poleg tega je potrebno upoštevati soodvisnost obeh objektov. Izrezkani material iz obnove spojnic se uporabi v zgornjem ustroju servisne ceste ob ograji. Rok za izvedbo vseh del je 100 koledarskih dni. Zelo pomembni so tudi vmesni roki za obnovitvena dela na spojnicah. Obnova spojnic bo povzročila velike spremembe in težave pri gibanju letal na manevrskih površinah.
Vmesni roki za izvedbo obnovitvenih del na spojnicah za posamezno fazo so:
- 1. faza spojnica TWY N: 15 koledarskih dni
- 2. faza spojnica TWY A : 20 koledarskih dni
- 3. faza spojnica TWY P: 12 koledarskih dni
Druga faza se lahko prične, ko so površine iz prve faze predane v uporabo. Tretja faza se lahko prične, ko so površine iz druge faze predane v uporabo.
Pri pripravi terminskega plana morajo ponudniki upoštevati določila poglavja "B TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA" te razpisne dokumentacije in vse posebne operativne in varnostne zahteve naročnika, navedene v poglavju "C" te razpisne dokumentacije."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz točke C.00.5. Terminski plan (str. 43 razpisne dokumentacije) in točke J Terminski plan izvajanja del (str. 100 razpisne dokumentacije) izhaja, da je terminski plan sestavni del ponudbe, naročnik pa je določil nekatere vsebinske zahteve in ne le formalnih zahtev, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri njegovi izdelavi. Iz tega je razvidno, da je v obravnavanem primeru javnega naročanja vsebina terminskega plana, ki ga morajo ponudniki pripraviti že ob predložitvi ponudbe (in ne le po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila; izvajalec, torej izbrani ponudnik kot naročnikova pogodbena stranka, mora namreč pripraviti še podrobni terminski plan izvedbe del in ga predložiti naročniku v 15 dneh po podpisu pogodbe, gl. tretjo alineo 10. člena vzorca pogodbe, str. 86 razpisne dokumentacije), pomembna, saj bo naročniku omogočala ugotovitev, ali je ponudnik upošteval npr. "omejitve, vezane na izvajanje pogodbe in logično zaporedje del" ter zahteve iz poglavij B in C razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je v obravnavanem primeru javnega naročanja vsebina terminskega plana, ki ga morajo ponudniki pripraviti že ob predložitvi ponudbe, neposredno povezana z izvajanjem predmeta naročila in ne gre le za pripravo predloga terminskega plana brez posebnih vsebinskih zahtev. Poleg tega v obravnavani zadevi ne gre za to, da bi ponudniki terminskega plana ne predložili v ponudbo, temveč gre za to, da imajo že v ponudbo predloženi terminski plani določene pomanjkljivosti.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala zahtevek za revizijo drugega vlagatelja.

Drugi vlagatelj navaja, da je naročnik neupravičeno zaključil, da predloženi terminski plan ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, sicer pa je naročnik ravnal neenakopravno, saj je ponudniku Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak s partnerji omogočil, da spremeni terminski plan, v terminske plane drugih ponudnikov pa mu naročnik ni omogočil vpogleda.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokument "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012 in ugotovila, da je naročnik za ponudbo drugega vlagatelja navedel, da je ''neprimerna'' in tako ni ''popolna'', pri čemer je pojasnil:
"Ponudnik je v dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe priložil dopolnjen terminski plan izvajanja del (zahteva poglavja ''J. Terminski plan izvajanja del'' v razpisni dokumentaciji).
Ne glede na dopolnjeni terminski plan iz njegove vsebine še vedno ni razvideno logično zaporedje del, saj je npr. na vseh treh spojnicah (TWY N, A in P) predvidena izvedba ''električnih inštalacij'' pred zaključkom izvedbe ''zgornjega ustroja''.
Ena pomembnejših postavk iz skupine del ''električne inštalacije'' je tudi vgradnja svetilk centralne linije. Sestavni del vgradnje svetilk je izdelava izvrtine (ležišča) za namestitev svetilke, ki jo je potrebno postaviti v izvrtino z milimetrsko natančnostjo. Pogoj za pričetek montaže je torej dokončana obrabna asgfaltna plast (''zgornji ustroj''). Ponudnik je predvidel, da bo vsa elktroinštalacijska dela končal pred zaključkom asfaltiranja, kar v praksi ni izvedljivo.
Prav tako je za izvedbo ''gradbenih del za električne inštalacije'' in izvedbo ''električnih inštalacij'' na vseh treh spojnicah predviden nerealno kratek čas, v katerem vseh predvidenih del ne bo mogoče izvesti.
Ponudnik tako predvideva izvedbo gradbenih del za elektro inštalacije v največ dveh dneh za posamezno fazo. Ta skupina postavk vsebuje: rušenje obstoječih jaškov, rušenje kabelske kanalizacije, izdelava nove več cevne kabelske kanalizacije v glavnem pod utrjenimi voznimi površinami, izdelava utorov v asfaltni in betonski površini s polaganjem cevi in odbetoniranjem (skupaj cca 1500 m), izdelava večjega števila novih kabelskih jaškov, odvodnja jaškov. Izvedba teh del v predvidenem času ni logična in ni realna.
Prav tako je ponudnik za izvedbo vseh električnih instalacij predvidel le po en dan za posamezno fazo. To je prav tako neizvedljivo " nelogično. Električne inštalacije vsebujejo različna dela (montaža mrež v jaške, demontaža svetilk, izvlek starih kablov, uvlačenje novih kablov, prestavitev energetskih kablov, izdelava konektorjev, montaža svetilk), ki morajo slediti v logičnem zaporedju. Iz terminskega plana ponudnika to ni razvidno."

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo drugega vlagatelja in ugotovila, da je drugi vlagatelj predložil terminski plan, v katerem je grafično predstavil, kdaj in v kolikšnem času bo izvajal dela na posameznih spojnicah in servisni cesti ter skupaj, te vrednosti pa so v mejah, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji (tj. 15, 20 in 12 koledarskih dni za posamezne spojnice ter 100 koledarskih dni za izvedbo vseh del).

Naročnik je z dopisom z dne 8. 6. 2012 drugega vlagatelja pozval na "dopolnitve/pojasnila" v zvezi s terminskim planom, ker naj bi to bilo možno po 82. členu ZJNVETPS:
"Pri pregledu tega poglavja je naročnik ugotovil, da je ponudbi priložen terminski plan pripravljen le z nekaj ''delovnimi nalogami'' (''Tasks'') in tako ne izpolnjuje popolnoma zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji, da mora biti vidno logično zaporedje del in da je potrebno upoštevati tudi soodvisnost objektov (Objekt ''A'' in ''Objekt ''B''). Posamezna dela niso prikazana, zato tudi ni možno ugotavljanje logičnega zaporedja in navedene soodvisnosti.
Pozivamo vas k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe, s priložitvijo terminskega plana izvajanja del, v katerem bodo upoštevane zahteve, navedene v poglacju ''J'' razpisne dokumentacije in odpravljene pomanjkljivosti, navedene v zgornjem odstavku."

Drugi vlagatelj je kot prilogo dopisu z dne 13. 6. 2012 naročniku poslal "dopolnjen terminski plan v skladu z" naročnikovimi "zahtevami". Iz tega terminskega plana je razvidno, da je drugi vlagatelj predstavil potrebna dela na spojnicah in servisni cesti ter jih časovno umestil.

Državna revizijska komisija se strinja z drugim vlagateljem, da je za ugotavljanje ustreznosti terminskega plana treba upoštevati razpisno dokumentacijo in da po prejemu ponudb naročnik ne more dopolnjevati ali širiti zahtev razpisne dokumentacije, saj bi v nasprotnem primeru posegal v transparentnost javnega naročanja (kar bi bila kršitev 14. člena ZJNVETPS) in enakopravno obravnavo ponudnikov (kar bi bila kršitev 15. člena ZJNVETPS). Vendar pa se Državna revizijska komisija ne strinja s trditvami drugega vlagatelja, da je naročnik skladnost terminskega plana ugotavljal na podlagi zahtev, ki ne izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pri zahtevah glede terminskega plana določil, da mora biti vidno "logično zaporedje del", drugi vlagatelj pa je v terminskem planu, ki ga je predložil v ponudbo, predstavil le celotno časovno obdobje, zamejeno z datumi, v katerem bo izvedel posamezne spojnice in servisno cesto, ni pa razvidno, kdaj bo izvajal dela pri izvedbi teh objektov. Brez take opredelitve izvajanja del pa ni mogoče ugotavljati, ali si dela sledijo v logičnem zaporedju, kar je bila naročnikova zahteva. Državna revizijska komisija se tudi ne strinja, da gre v tem primeru "zgolj še" za "oblikovno zahtevo", temveč ugotavlja, da gre za ugotavljanje vsebine, saj se nanaša na ugotavljanje elementov, ki so vezani na izvajanje predmeta javnega naročila. Državna revizijska komisija ocenjuje, da drugi vlagatelj zmotno izpeljuje, da "naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil nobene zahteve glede zaporedja del znotraj posamezne faze" (str. 4 zahtevka za revizijo), saj zahteva po logičnem zaporedju del daje zadostno jasno sporočilo, da morajo dela potekati na način, da jih bo mogoče realno opraviti znotraj vnaprej odmerjenega časa za izvedbo posameznih in vseh objektov. Čeprav se Državna revizijska komisija strinja z drugim vlagateljem, da naročnik ni določil nobenega roka za izvedbo posameznih del znotraj posamezne faze, pa to ne spremeni do sedaj podanih zaključkov, saj zahteva po logičnem zaporedju del dovolj jasno sporoča, da morajo ponudniki v obdobju, v katerem morajo biti izvedeni posamezni in vsi objekti, zagotoviti izvedbo del v rokih, ki izvedbo del realno omogočajo.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da terminski plan, ki ga je drugi vlagatelj predložil v ponudbo, ni bil pripravljen v skladu z vsemi zahtevami, ki jih je naročnik vnaprej določil v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je drugi vlagatelj na naročnikov dopis z dne 8. 6. 2012 odzval, saj je naročniku predložil "dopolnjen terminski plan v skladu z vašimi zahtevami" (gl. dopis z dne 13. 6. 2012). Ne glede na odgovor, ali je naročnik z dopisom z dne 8. 6. 2012 vlagatelja pozval le na pojasnilo ponudbe ali pa na njeno dopolnitev po 82. člena ZJNVETPS, in tudi ne glede na odgovor, ali bi v obravnavanem primeru dopolnitev ponudbe po 82. členu ZJNVETPS sicer bila mogoča in dopustna, Državna revizijska komisija ugotavlja, da trditev drugega vlagatelja, da "je vlagatelj podal pojasnilo terminskega plana na način, da je izvedbo določenih nalog pojasnil podrobneje, pri čemer vsebine terminskega plana predloženega v ponudbi ni spreminjal, ampak ga je izključno bolj podrobno pojasnil (prikazal)" (str. 4 zahtevka za revizijo), drži le deloma. Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je drugi vlagatelj izvajanje del v terminskem planu, ki ga je predložil kot odgovor na naročnikov dopis z dne 8. 6. 2012, predstavil podrobneje kot v terminskem planu, ki ga je predložil v ponudbo, vendar iz terminskega plana, ki ga je predložil kot odgovor na naročnikov dopis z dne 8. 6. 2012, izhaja, da je drugi vlagatelj glede na prvotno predloženi terminski plan obdobje za izvedbo vseh del podaljšal, in sicer številčno za štiri dni, glede na datume začetka in konca pa za več kot štiri dni, in dela na spojnicah datumsko zamaknil. Če upoštevamo datume začetka in konca, kot izhajajo iz terminskega plana, ki ga je drugi vlagatelj predložil kot odgovor na naročnikov dopis z dne 8. 6. 2012, bi celotno obdobje preseglo 100 koledarskih dni. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da z zamikom datuma izvedbe del na spojnicah obdobje za spojnico npr. N v terminskem planu, ki ga je drugi vlagatelj predložil kot odgovor na naročnikov dopis z dne 8. 6. 2012, če upoštevamo datume začetka in konca, ne znaša 15 koledarskih dni, temveč več kot 15 koledarskih dni. Vendar do teh ugotovitev ni prišel že naročnik in jih predstavil vlagatelju, zato jih Državna revizijska komisija ni upoštevala kot razlog za nepopolnost vlagateljeve ponudbe.

Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da je drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo kontradiktoren. Če po eni strani navaja, da je z dopisom z dne 13. 6. 2012 prvotni terminski plan le pojasnjeval, pa kot dokaz ne navaja pojasnilo ponudbe, temveč to šteje za dopolnitev ponudbe (gl. "vpogled v ponudbo vlagatelja, vključno z dopolnitvijo ponudbe"; str. 5 zahtevka za revizijo)".

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da v primeru predpostavke, da je naročnik z dopisom z dne 8. 6. 2012 drugega vlagatelja pozval na nedopustno dopolnitev ponudbe (ker bi mu to 82. člen ZJNVETPS ne omogočal), bi bilo treba šteti, da je ponudbo drugega vlagatelja upravičeno izločil (prvi odstavek 84. člen ZJNVETPS). Vendar je v primeru predpostavke, da je naročnik z dopisom z dne 8. 6. 2012 drugega vlagatelja pozval le na pojasnilo ali da je izvedel postopek dopustne dopolnitve ponudbe (kot ga določa 82. člen ZJNVETPS), bi bilo treba še razrešiti, ali je drugi vlagatelj uspel dokazati, da razlogi, ki jih je navedel naročnik v dokumentu "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012, niso podani in da ga je naročnik neupravičeno izključil iz pogajanj.

Naročnik je v dokumentu "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012 navedel, da iz terminskega plana še vedno ni razvidno logično zaporedje del, pri tem pa je konkretiziral, da so na vseh treh spojnicah vsebinsko in časovno neskladna dela, ki se nanašajo na izvedbo električnih inštalacij pred zaključkom izvedbe zgornjega ustroja.

Drugi vlagatelj navaja, da "se bodo dela izvajanja glede na kratke roke, ki jih je zahteval naročnik, v čim večjem obsegu vzporedno oz. hkratno in grafično prikaz del znotraj posamezne faze služi predvsem opredelitvi teh del znotraj posamezne faze, saj je jasno razvidno, da gre za tri temeljne postavke, ki bodo v čim večji meri (odvisno od razpoložljivosti kapacitet in organizacije dela na terenu, ipd.) potekale istočasno torej vzporedno, zato je očitek naročnika v tem delu popolnoma pavšalen in nestrokoven ter oblikovan z očitnim namenom, da se vlagateljevo korektno ponudbo nezakonito izloči" in da "ponovno potrjuje vsebino terminskega plana iz ponudbe in poudarja, da je v predvidenih rokih in na predviden način pripravljen in sposoben izvesti zahtevana dela" (str. 4 zahtevka za revizijo) ter "iz tehničnega vodika je treba vsebino pojasnila terminskega plana razumeti na način, da vlagatelj predvideva, da bo zaključil zgornji ustroj na tistem delu, kjer je potrebno zmontirati luči v stezi pred montažo le-teh, kar seveda v celoti pojasnjuje zaporedje izvedenih aktivnost" (str. 5 zahtevka za revizijo). Iz teh argumentov je razvidno, da drugi vlagatelj po vsebini navaja, da je terminski plan pripravljen tako, da sta izvedba električnih inštalacij in izvedba zgornjega ustroja prikazana v logičnem zaporedju, kot je to zahteval naročnik.

Državna revizijska komisija spominja, da je v 6. točki prvega odstavka 15. člena ZPVPJN določeno, da mora zahtevek za revizijo vsebovati dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, in ugotavlja, da je drugi vlagatelj navedel posamezne argumente, vendar so ti presplošni, pa tudi sicer nedokazani, da bi jim lahko Državna revizijska komisija sledila in ugotovila naročnikovo kršitev. Drugi vlagatelj namreč ni konkretno opisal, kako je v časovnih obdobjih, ki zagotavljajo logično zaporedje del, mogoče izvesti dela, "vpogled v ponudbo vlagatelja, vključno z dopolnitvijo ponudbe" pa tega ne uspe razjasniti, "vpogled v vsebino razpisne dokumentacije" pa ni primeren dokaz, saj gre za naročnikov dokument, relevanten za izvedbo postopka oddaje naročila, ne pa za dokument, ki dokazuje lastnost ali sposobnost drugega vlagatelja, način in čas izvedbe naročila po drugemu vlagatelju ipd.

Upoštevajoč do sedaj predstavljeno Državna revizijska komisija ni mogla pritrditi drugemu vlagatelju, da je naročnik ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in ZJNVETPS, ko ga je izključil od pogajanj.

Drugi vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik ravnal neenakopravno, saj je ponudniku Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji dovolil spremembo terminskega plana.

Ponudnik Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji v vlogi z dne 16. 7. 2012 sicer navaja, da drugi vlagatelj za svoje navedbe ni predložil dokazov in ni navedel nobenega dokaznega predloga, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz vsebine očitka razvidno, da gre za terminski plan iz ponudbe ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji in da se drugi vlagatelj sklicuje na naročnikovo ravnanje "v okviru ''dopolnjevanja ponudb''" glede rokov 12 in 15 koledarskih dni, ki so bila izpostavljena le v dopisu (št. MH-K/6595) z dne 8. 6. 2012. Zato je Državna revizijska komisija v ta dokumenta vpogledala.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji, pri čemer je ugotovila, da je ta ponudnik predložil terminski plan, v katerem je za izvedbo spojnice P predvidel 15 in ne zahtevanih 12 koledarskih dni. Iz terminskega plana je tudi razvidno, da številčni podatek 15 koledarskih dni sovpada tudi s črto iz gantograma, saj ta zajema obdobje 15 koledarskih dni. Iz tega je torej razvidno, da ni šlo le za napačen vpis številke 15 ob vrisu črte čez polja za 12 koledarskih dni.

Naročnik je z dopisom z dne 8. 6. 2012 ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji glede terminskega plana pozval:
"Pri pregledu tega poglavja je naročnik ugotovil, da ponudbi priložen terminski plan ne izpolnjuje popolnoma zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Bistvene pomanjkljivosti so:
" Terminski plan za objekt ''A'' po fazah ni v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
" V terminskem planu niso prikazane vse bistvene postavke, ki pomembno všlivajo na potek del.
" Predvideno zaporedje nekaterih de v terminskem planu ni logično.
" čeprav je v razpisni dokumentaciji (v poglavjih: ''C.00.5 Terminski plan''; ''Vzorec pogodbe'', 12. člen; ''J. Terminski plan izvajanja del'') napisano, da je ''vmesni rok'' za izvedbo obnovitvenih del na spojnici ''TWP P'' 12 dni, je v ponudbi priloženem terminskem planu za ta dela prdvideno 15 dni.
Tudi v tem primeru vas pozivamo k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe, s priložitvijo terminskega plana izvajanja del, v katerem bodo upoštevane zahteve, navedene v poglavju ''J'' razpisne dokumentacije, in odpravljene zgoraj navedene pomanjkljivosti."

Ponudnik Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji je naročniku kot prilogo dopisu z dne 14. 6. 2012 predložil terminski plan, iz katerega je razvidno, da je za izvedbo spojnice P predvidel 12 in ne več 15 koledarskih dni.

Rok za izvedbo del na spojnici P je določil vnaprej že naročnik in je tesno povezan z izvedbo predmeta naročila, ki so v obravnavanem primeru gradbena dela.

Skladno z drugo alineo drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v konkretnih okoliščinah treba upoštevati, da zamenjava podatka 15 koledarskih dni s podatkom 12 koledarskih dni predstavlja spremembo ponudbe, ki ni dovoljena zaradi druge alinee drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS. Državna revizijska komisija sicer pritrjuje naročniku, da je ponudnik Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji predložil v ponudbo podpisani vzorec pogodbe, s čimer je potrdil tudi četrti odstavek 12. člena, ki določa roke za izvedbo del na spojnici P v dolžini 12 koledarskih dni, in da je bilo v ponudbi podano nasprotja med podatki, vendar odprava neskladja iz terminskega plana, ki je bil predložen v ponudbi ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji, v konkretnih okoliščinah, ko se izkaže, da je terminski plan vezan na več vsebinskih zahtev, ki jih je vnaprej določil naročnik, predstavlja vsebinsko spremembo ponudbe, in sicer ravno v ključnih elementih. Ponudba s tako pomanjkljivostjo je neprimerna v pomenu iz 21. točke 2. člena ZJNVETPS, s tem pa ni popolna v pomenu iz 17. točke 2. člena ZJNVETPS. Tako ponudbo mora naročnik skladno s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS izločiti. Državna revizijska komisija še dodaja, da je podatke v pogodbo vpisal že naročnik sam, zato je razumljivo, da je v pogodbi napisan pravilni podatek 12 delovnih dni. Vendar dokaz, ki ga je moral ponudnik Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji sam pripraviti in ki bi vsebinsko potrjeval, da je ta podatek iz pogodbe res spoštoval, glede tega podatka nedopustno odstopa.

Državna revizijska komisija pritrjuje drugemu vlagatelju, da je v obravnavanem primeru naročnik ravnal neenakopravno (kršitev 15. člena ZJNVETPS), saj je tako v ponudbi drugega vlagatelja kot v ponudbi ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji enakovrstna pomanjkljivost ponudbe, zaradi katere nobeden izmed teh ponudnikov ne bi bil upravičen sodelovati pri pogajanjih. Državna revizijska komisija sicer pritrjuje naročniku, ki dejansko poudarja, da je tudi drugega vlagatelja in ne zgolj ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji pozval "k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe, s priložitvijo terminskega plana izvajanja del, v katerem bodo upoštevane zahteve, navedene v poglavju ''J'' razpisne dokumentacije, in odpravljene" določene "pomanjkljivosti" (dopisa z dne 8. 6. 2012), vendar to ne spremeni dejstva, da bi moral naročnik v obeh primerih upoštevati, da terminski plan ni pripravljen skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in da bi v obeh primerih moral slediti enak zaključek " nemožnost udeležbe pri pogajanjih.

Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali je naročnik kršil enakopravno obravnavo tudi pri obravnavi ponudb prvega vlagatelja in ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana v zvezi s terminskim planom, čeprav drugemu vlagatelju "vpogled v terminske plane drugih konkurenčnih ponudnikov, ki jim je naročnik priznal sposobnost ni bil omogočen" (str. 6 zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da vlagatelj niti ne zatrjuje, da mu je naročnik vpogled onemogočil v nasprotju z ZJNVETPS. Sicer pa Državna revizijska komisija zgolj dodaja, da naročnik prvega vlagatelja ni pozival na dopolnitev ali pojasnila terminskega plana, pač pa je pozival ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana.

Državna revizijska komisija povzema, da drugi vlagatelj ni uspel dokazati, da mu je naročnik neupravičeno onemogočil udeležbo pri pogajanjih, je pa uspel dokazati, da je naročnik ravnal v naprotju z razpisno dokumentacijo in ZJNVETPS, ko je k pogajanjem povabil ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji. Zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo drugega vlagatelja ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev, da je možno s ponudnikom Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. jih povabiti k pogajanjem", v preostalem delu pa je zahtevek za revizijo zavrnila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala še zahtevek za revizijo prvega vlagatelja.

Prvi vlagatelj med drugim navaja, da je ponudnik Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji spremenil ponudbo v delu, ki se nanaša na terminski plan. Ker je Državna revizijska komisija že pri obravnavi vsebinsko enakega očitka drugega vlagatelja ugotovila, da je utemeljen, zaključuje, da je tudi prvi vlagatelj uspel izkazati, da je ta očitek utemeljen, zato je ugotovila, da je naročnik ravnal v naprotju z razpisno dokumentacijo in ZJNVETPS, ko je k pogajanjem povabil ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji. Ob taki ugotovitvi Državna revizijska komisija ni obravnavala tudi drugih očitkov prvega vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji, saj to za rešitev zadeve ni več potrebno.

Prvi vlagatelj sicer obsežno zatrjuje kršitev sedmega odstavka 27. člena ZJNVETPS zaradi omejitve vpogleda v ponudbo ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana, vendar navaja tudi kršitev, povezano s terminskim planom tega ponudnika, zato je Državna revizijska komisija najprej obravnaval to kršitev.

Prvi vlagatelj ugotavlja, da je naročnik ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana "pozval k dopolnitvi ponudbe", ter navaja, da je "prepričan, da je naročnik prekoračil meje dopustnega formalnega dopolnjevanja, saj naj bi ponudnik Strabag d.o.o. posredoval nov terminski plan" in da "če bi šlo za dopustno formalno dopolnitev, bi lahko ponudnik Strabag d.o.o. kvečjemu pojasnil terminski plan, ki je v ponudbi in v katerega vlagatelj ni mogel vpogledati, ne pa predložiti novega, saj gre v tem primeru za nedopustno spremembo ponudbe" (vse na str. 22 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnik do tega očitka v sklepu št. MH-K/8995 z dne 14. 8. 2012 ni opredelil, se pa je opredelil ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana in v vlogi z dne 16. 7. 2012) navedel, da je njegova ponudba "popolna, saj izpolnjuje vse pogoje, ki so bile v javnem naročilu zahtevane z razpisno dokumentacijo. Navedeno je razvidno iz same ponudbe ponudnika, ponudnik pa se v tem delu ne more natančneje opredeliti, saj vlagatelj ponudniku oz. naročniku v zvezi s te ni očital nobenih konkretnih kršitev." (str. 5). Sicer pa ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana "dodaja, da je že v prvotni ponudbi predložil popolni terminski plan, popolnoma skladen z razpisno dokumentacijo (s tč. B, C in F), s formalno dopolnitvijo ponudbe, ki jo je ponudnik na podlagi poziva naročnika z dne 08.06.2012, podal dne 14.06.2012, pa je ponudnik zgolj pojasnil svoj prvotni terminski plan. Ponudnik je bil namreč s strani naročnika pozvan samo na pojasnila v zvezi z logičnim zaporedjem del v terminskem planu, takšno pojanilo pa je ponudnik naročniku dne 14.06.2012 tudi dejansko podal (v obliki terminskega plana, kot je zahteval naročnik), naročnik pa je pojasnilo, povsem pravilno, ocenil, kot ustreznega. Navedeno je povsem jasno razvidno tudi iz same ponudbe ponudnika, kot tudi dopisa ponudnika z dne 14.06.2012." (str. 2).

Iz očitka prvega vlagatelja je mogoče jasno razbrati, da navaja, da naročnik ni imel podlage za pozivanje ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana na predložitev novega terminskega plana. S tem vlagatelj dejansko zatrjuje, da je naročnik kršil 82. člen ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana, pri čemer je ugotovila, da je ta ponudnik predložil terminski plan.

Naročnik je z dopisom z dne 8. 6. 2012 ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana glede terminskega plana pozval:
"Pri pregledu tega poglavja je naročnik ugotovil, da ponudbi priložen terminski plan ne izpolnjuje popolnoma zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji, da mora biti vidno logično zaporedje del. Nekatere aktivnosti si tako ne sledijo v logičnem zaporedju, izstopa pa neusklajenost izvedbe postavk zgornji ustroj " elektroinstalacije.
Pozivamo vas k odpravi formalno nepopolne ponudbe, s priložitvijo terminskega plana izvajanja del, v katerem bodo upoštevane zahteve, navedene v poglavju ''J'' razpisne dokumentacije, in odpravljene pomanjkljivosti, navedene v zgornjem odstavku."

Ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana je naročniku kot prilogo dopisu z dne 14. 6. 2012 predložil "nov terminski plan izvajanja del, v katerem so upoštevane zahteve, navedene v poglavju ''J'' razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da samo poimenovanje vloge oziroma priloge dopisu z dne 14. 6. 2012 še ne pomeni, da je tudi vsebinsko neskladna. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz terminskega plana, ki ga je ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana priložil dopisu z dne 14. 6. 2012, in/ali dopisa z dne 14. 6. 2012 ne izhaja pojasnjevanje nejasnih podatkov, temveč je razvidno, da je ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana pripravil terminski plan, v katerem je za dela "gradbena dela za električne inštalacije" in "električne inštalacije" pri vseh treh spojnicah predvidel več koledarskih dni, kot v prvotnem terminskem planu, ki ga je predložil že v ponudbi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v konkretnih okoliščinah treba upoštevati, da zamenjava podatka o številu koledarskih dni za izvedbo nekaterih del predstavlja spremembo ponudbe, ki ni dovoljena zaradi druge alinee drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS. Čeprav se s spremembo podatka o številu koledarskih dni za izvedbo nekaterih del ni spremenila tudi dolžina koledarskih dni, ki jih je naročnik določil za izvedbo spojnic N, A in P (torej 15, 20 in 12 koledarskih dni), pa je treba izpostaviti, da se je spremenila struktura izvajanja del znotraj teh obdobij. Državna revizijska komisija ugotavlja, da spreminjanje strukture izvajanja del znotraj obdobij 15, 20 in 12 koledarskih dni v konkretnih okoliščinah, ko se izkaže, da je terminski plan vezan na več vsebinskih zahtev, ki jih je vnaprej določil naročnik, predstavlja vsebinsko spremembo ponudbe, in sicer ravno v njenih ključnih elementih. Ponudba s tako pomanjkljivostjo je neprimerna v pomenu iz 21. točke 2. člena ZJNVETPS, s tem pa ni popolna v pomenu iz 17. točke 2. člena ZJNVETPS. Tako ponudbo mora naročnik skladno s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS izločiti. V obravnavani zadevi bi to pomenilo, da naročnik ni bil upravičen povabiti ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana k pogajanjem, ker se je oprl tudi na terminski plan, ki ga je ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana predložil kot prilogo dopisu z dne 14. 6. 2012.

Ker je prvi vlagatelj uspel že s to navedbo, Državna revizijska komisija ni odločala tudi o kršitvi sedmega odstavka 27. člena ZJNVETPS, saj ugotavljanje te kršitve kot sicer drugih kršitev ne bi več vplivalo na položaj prvega vlagatelja.

Državna revizijska komisija povzema, da je prvi vlagatelj uspel dokazati, da je naročnik ravnal v naprotju z razpisno dokumentacijo in ZJNVETPS, ko je k pogajanjem povabil ponudnika Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji in ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana. Zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev, da je možno s ponudnikom Strabag, d. o. o., Ljubljana "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. jih povabiti k pogajanjem", naročnikovo odločitev, da je možno s ponudnikom Mapri, d. o. o., Turjak s partnerji "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. jih povabiti k pogajanjem", pa je razveljavila že ob obravnavi zahtevka za revizijo drugega vlagatelja.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o tem, s katerimi ponudniki je možno "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. jih povabiti k pogajanjem", se postopek oddaje naročila vrne v fazo pred izdajo dokumenta "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (Številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012. Če naročnik na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije oceni, da je mogoče nadaljevati in zaključiti postopek oddaje javnega naročila z izvedbo pogajanj in izbiro najugodnejše ponudbe, mora ravnati po ZJNVETPS in upoštevati postopek, ki ga je določil v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora pri tem upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 14. člena ZJNVETPS), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (15. člen ZJNVETPS). V primeru, če se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJNVETPS, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 84. člena ZJNVETPS.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Revizijski postopek se skladno s prvim odstavkom 30. člena ZPVPJN začne takrat, ko Državna revizijska komisija od naročnika prejme zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija v revizijskem postopku odloča o (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo. Odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih v predrevziskem postopku, deli usodo odločitve o glavni stvari (tj. o zahtevku za revizijo). Povrnitev stroškov je namreč skladno s 70. členom ZPVPJN odvisna od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo (načelo uspeha), iz česar izhaja da je odločitev o stroških akcesorne narave.

Ob obravnavi zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija odloči o vseh stroških v postopku.

Ker revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo vključuje tudi odločitev o stroških, je vložitev pritožbe prvega vlagatelja v obravnavanem primeru nedopustna, zato jo je Državna revizijska komisija zavrgla. Pritožba zoper odločitev naročnika o stroških je dopustna v primeru, če se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo ne začne, vlagatelj pa se ne strinja le z naročnikovo stroškovno odločitvijo.

Ob takem zaključku Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni potrebno, da bi se opredeljevala do očitka prvega vlagatelja, ki ga je podal v vlogi z dne 21. 8. 2012, da ga naročnik ni seznanil s pravnim sredstvom (očitek o kršitvi 22. člena ZPVPJN), saj tudi v primeru, če bi bila podana kršitev, prvi vlagatelj ne bi bil oškodovan v svojem položaju v postopku pred Državno revizijsko komisijo.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Ker je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-232/2012-5 z dne 7. 8. 2012 zahtevo prvega vlagatelja za povrnitev stroškov pridržala do končne odločitve o zahtevku za revizijo, o teh stroških odloča sedaj v tem sklepu.

Do izdaje sklepa št. 018-232/2012-5 z dne 7. 8. 2012 je prvi vlagatelj priglasil stroške v zahtevku za revizijo in v dveh samostojno vloženih vlogah z dne 2. 8. 2012, po njegovi izdaji pa še v vlogi z dne 21. 8. 2012.

Pravna podlaga za določitev "nagrade za postopek" je v 19. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) v povezavi s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT), zato Državna revizijska komisija ni upoštevala pravnih podlag, na katere se sklicuje prvi vlagatelj v vseh svojih vlogah (tj. "(tar.št. 3.100 ZOdvT v zve. s členom 12 ZOdvT)"). Upoštevaje relevantne okoliščine Državna revizijska komisija ocenjuje, da je prvi vlagatelj upravičen do "nagrade za postopek" v skupnem znesku 800 eurov, povečanem za 20 % DDV, kar znese 960 eurov. Prvi vlagatelj sicer zahteva tudi "dodatek za zastopanje več oseb", vendar je treba vsaj dodati, da glede na tretji odstavek 4. člena ZJNVETPS skupina ponudnikov, ki nastopa v partnerskem odnosu, s predložitvijo ponudbe nastopa kot en ponudnik. To je sicer tudi razvidno iz zahtevka za revizijo, kjer je prvi vlagatelj navedel, koga je treba šteti za vlagatelja.

Čeprav je zahteva glede pavšalnih stroškov v vseh vlogah prvega vlagatelja kontradiktorna, saj po ZOdvT poštnina sodi v tarifno št. 6002, fotokopiranje pa v tarifno št. 6000, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prvi vlagatelj povrnitev teh stroškov glede poštnine v vseh vlogah navedel opredeljeno v obsegu, ki ga zahteva peti odstavek 70. člena ZPVPJN, zato se mu glede na okoliščine primera kot potrebni strošek prizna znesek v višini 20 eurov. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je prvi vlagatelj zahtevo za povrnitev poštnine pripravil na način, ki je skladen s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN, ni ugotavljala, ali je na ta način pripravljena tudi zahteva za povrnitev stroškov fotokopiranja, saj je prvi vlagatelj celoten znesek stroškov (tj. poštnine in fotokopiranja) zamejil z zneskom 20 eurov, ki je glede na ZOdvT tudi najvišji znesek po tarifni št. 6002.

Prvi vlagatelj je priglasil tudi "stroške za zastopanje s pritožbo", vendar ti stroški niso potrebni (prim. tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), saj je Državna revizijska komisija pritožbo zavrgla.

Prvemu vlagatelju se kot potreben strošek prizna tudi priglašeni znesek takse v višini 10.000 eurov.

Naročnik je dolžan prvemu vlagatelju povrniti stroške v višini 10.980 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Državna revizijska komisija ni priznala povračila priglašenih stroškov za odvetniško nagrado nad priznanimi, ker jih glede na okoliščine in obseg storitev ne ocenjuje za potrebne stroške (prim. tretji odstavek 70. člena ZRPJN), enako pa velja za presežek stroškov za poštnino in fotokopiranje. Zato je Državna revizijska komisija kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 10.980 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-232/2012-5 z dne 7. 8. 2012 zahtevo drugega vlagatelja za povrnitev stroškov pridržala do končne odločitve o zahtevku za revizijo, o teh stroških odloča sedaj v tem sklepu.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je drugi vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ugotavlja, da je drugi vlagatelj upravičen do povrnitve potrebnih stroškov za predrevizijski in revizijski postopek za vplačano takso v višini 10.000 eurov. Ker pa je drugi vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel le deloma, Državna revizijska komisija ta uspeh ocenjuje za polovičen, zato je v tem razmerju drugi vlagatelj upravičen do povračila stroškov.

Glede na izkazan uspeh je Državna revizijska komisija odločila, da je od skupnih izkazanih potrebnih 10.000 eurov stroškov naročnik dolžan drugemu vlagatelju povrniti 5.000 eurov. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 5.000 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Naročnik je ponudniku Strabag, d. o. o., Ljubljana priznal priglašene stroške in njihovo povrnitev naložil tako prvemu vlagatelju kot drugemu vlagatelju.

Tako prvi vlagatelj kot drugi vlagatelj oporekata tej naročnikovi odločitvi.

Če bi upoštevali, da v 70. členu ZPVPJN (torej niti v osmem odstavku 70. člena ZPVPJN, na katerega se je skliceval naročnik ob naložitvi povrnitve stroškov) ni določeno, da je do povrnitve stroškov upravičen tudi ponudnik, kot je ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana, potem bi bila naročnikova odločitev o naložitvi stroškov brez pravne podlage in že zato neutemeljena. Vendar v primeru, če bi zaradi neurejenosti tega vprašanja v ZPVPJN iskali rešitev z analogno razlago 70. člena ZPVPJN ali upoštevaje prvi odstavek 13. člena ZPVPJN med določbami ZPP, bi taka povrnitev morala temeljiti na ugotavljanju potrebnosti stroškov (gl. osmi odstavek 70. člena ZPVPJN in prvi odstavek 155. člena ZPP). V takem primeru bi Državna revizijska komisija morala zaključiti, da prispevek ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato njegovi stroški ne bi bili potrebni.

Iz navedenega je zato razvidno, da kljub naročnikovi naložitvi prvemu in drugemu vlagatelju, da povrneta stroške ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana, te obveznosti nimata. Ob takem zaključku se zato izkaže, da ni potrebno obravnavati očitka prvega vlagatelja iz vloge z dne 21. 8. 2012, da ga naročnik ni seznanil s stroškovnikom ponudnika Strabag, d. o. o., Ljubljana, da bi se do njega lahko izjavil, saj tudi v primeru, če bi mu moral naročnik ta stroškovnik poslati v izjavo, prvi vlagatelj glede na izid pred Državno revizijsko komisijo ni več obremenjen s stroškovno posledico.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 6. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 28. 9. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Aerodrom Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom,
" Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Pristaniška ulica 43a, 6000 Koper,
" Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
" Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
" Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
" Mapri Proasfalt, d. o. o., Mali Ločnik 5, 1311 Turjak,
" Mapri, d. o. o., Mali Ločnik 5, 1311 Turjak,
" CP Asfalt, d. o. o., Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
" CVP inženiring, d. o. o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran