Na vsebino
EN

018-291/2012 Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Številka: 018-291/2012-3
Datum sprejema: 2. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Čiščenje prostorov Psihiatrične bolnišnice Vojnik", v zvezi s pritožbo ponudnika MIV Servis, d.o.o., Maribor, Puhova ulica 15, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik (v nadaljevanju: naročnik) dne 2. 10. 2012

odločila:

Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, ki izhaja iz Sklepa, izdanega dne 11. 9. 2012, pod št. 426/2012.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja "Čiščenje prostorov Psihiatrične bolnišnice Vojnik", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 21. 5. 2012, pod št. objave JN5353/2012.

Naročnik je dne 14. 8. 2012, pod št. 385/2012, izdal Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim je ponudnike obvestil, da se kot najugodnejši ponudnik za izvedbo storitev izbere ponudnika Cleaning, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 25, Ljubljana " Črnuče, dne 21. 8. 2012 pa je pod št. 397/2012 sprejel Obvestilo o spremembi obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj je zoper odločitev naročnika o oddaji naročila z vlogo z dne 27. 8. 2012 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 11. 9. 2012 pod št. 426/2012 izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasni potek postopka in navaja, da je izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo opozoril, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil izpis iz spletne banke, poimenovan pregled prometa, iz katerega izhaja, da je prejemnik plačila Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Ukmarjeva 2, Ljubljana in ne Ministrstvo za finance, kateremu je treba plačati takso, da je namen plačila plačilo takse za postopek javnega naročanja in ne taksa za predrevizijski ali revizijski postopek in da je iz sklica razvidno, da se plačilo nanaša na javno naročilo storitev v rednem zračnem prevozu naročnika JAZMP (objava na portalu št. JN5353/2011), saj sta zadnji dve številki sklica, ki se nanaša na leto objave na portalu javnih naročil, 11. Na podlagi navedenega izbrani ponudnik ugotavlja, da taksa ni bila plačana na račun Ministrstva za finance, ampak na račun zasebnega subjekta, katerega družbenik in direktor je predstavnik vlagatelja, ki se je v imenu vlagatelja udeležil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik še navaja, da potrdilo o plačilu očitno predstavlja plačilo za opravljene storitve zasebnemu subjektu. Naročnik navaja, da je po ponovnem pregledu zahtevka za revizijo in proučitvi utemeljenosti navedb izbranega ponudnika v skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrgel, saj gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoče sanirati z naknadno predložitvijo potrdila oziroma s kasnejšim plačilom takse.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 9. 2012 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Meni, da je naročnik odločitev utemeljil z napačno in nepopolno ugotovljenim dejanskim stanjem, da taksa ni bila plačana na račun Ministrstva za finance, ampak na račun zasebnega subjekta. Vlagatelj kot dokaz prilaga potrdilo Ministrstva za finance, iz katerega je razvidno, da je bila pravočasno s strani plačnika (vlagatelja) in na ustrezni račun plačana taksa v višini 2.106,00 EUR. Vlagatelj prilaga še izjavo zakonitega zastopnika Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, da na njihov račun v avgustu ali septembru 2012 ni prispelo nobeno plačilo s strani vlagatelja. Vlagatelj priznava, da je v zahtevku za nakazilo napačno navedel prejemnika, in sicer Inštitut za javno-zasebno partnerstvo namesto Ministrstvo za finance in da je pri sklicu kot letnico navedel 2011 namesto 2012, vendar navedeni pomanjkljivosti nista vplivali na izvedbo nakazila, kar potrjuje potrdilo Ministrstva za finance in nista povzročili, kot to napačno ugotavlja naročnik, da taksa za vloženi zahtevek za revizijo ni bila plačana na račun Ministrstva za finance. Vlagatelj še poudarja, da je bil pravni pouk naročnika v Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika nepopoln, saj ni vseboval niti višine takse, ki bi se nanašala na višino ponudbe izbranega ponudnika niti navedbe sklica in namena plačila, zato vlagatelju iz tega naslova ne more nastati škodljiva posledica. Ker naročnik ni navedel sklica in ni nikjer zahteval, da bi moral biti ob plačilu naveden kakršenkoli sklic, je vlagatelj celo mnenja, da tudi če sklica prejemnika in namena plačila sploh ne bi navedel, to ne bi smelo vplivati na pravilnost plačila takse.

Naročnik je z vlogo z dne 21. 9. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Med strankama je v pritožbenem postopku sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel kot nepopolnega, ker je ugotovil, da vlagatelj naj ne bi plačal takse na ustrezen račun Ministrstva za finance.

ZPVPJN v drugem odstavku 15. člena ZPVPJN določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena tega zakona. Iz določil tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN izhaja, da naročnik zahtevek za revizijo v primeru, kadar ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena tega zakona ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena tega zakona ali da ni bila plačna ustrezna taksa, najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Kot izhaja iz obrazložitve izpodbijane odločitve naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, je naročnik ugotovitev o tem, da vlagatelj naj ne bi plačal takse na ustrezen račun Ministrstva za finance (ampak na račun subjekta Inštitut za javno-zasebno partnerstvo) oprl na navedbe izbranega ponudnika o napačni vsebini potrdila o plačilu takse, ki ga je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija po vpogledu v dokument, ki je priložen zahtevku za revizijo kot potrdilo o plačilu takse, poimenovan "Pregled prometa", datum bremenitve/valute, datum knjiženja in datum poravnave dne 28. 8. 2012, izdan s strani banke dne 28. 8. 2012, ugotavlja, da je kot prejemnik zneska v višini 2.106,00 EUR (glede višine takse med strankama ni spora) naveden "Inštitut za javno-zasebno, Ukmarjeva 2, Ljubljana", kot namen plačila je navedeno "Plačilo takse za postopek javnega naročanja", kot sklic se navaja "SI11 16110-7111290-005353311".

Iz navedenega izhaja, da potrdilo o plačilu takse ne navaja ustreznega prejemnika plačila takse, ki ga je naročnik navedel v Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 14. 8. 2012 in v Obvestilu o spremembi obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 21. 8. 2012. Prav tako ni v celoti ustrezna tudi navedba sklica pri plačilu takse, ki ga naročnik ni navedel v obvestilih. Vendar gre hkrati ugotoviti, da potrdilo navaja ustrezen račun "SI56 0110 0100 0358 802", na katerega naj bi bila plačana taksa in ki ga je naročnik tudi navedel v obvestilih.

Glede na takšno vsebino potrdila naročnik, po mnenju Državne revizijske komisije, (še) ni mogel z gotovostjo zaključiti, da taksa ni bila plačana na ustrezen račun, saj je v potrdilu naveden pravilen račun, kamor naj bi bil znesek takse nakazan. Ob tem ne gre prezreti dejstva, da v okviru navodil za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek, dostopnih na spletnih straneh Ministrstva za finance, izhaja le račun, na katerega je treba plačati takso (in ki je v konkretnem primeru ustrezen), ne pa tudi prejemnik. Naročnik bi zato, kolikor je dvomil o plačilu takse na ustrezen račun, lahko preveril, ali je bilo plačilo izvedeno na ustrezen račun. Upoštevajoč dejstvo, da ZPVPJN ne določa, kaj konkretno je mogoče šteti kot potrdilo o plačilu takse in ne določa njegovih obveznih sestavin, je namreč treba dokazno vrednost listine (ki jo predloži vlagatelj k zahtevku za revizijo kot dokaz o plačilu takse), ocenjevati skupaj z dejstvom, ali je taksa dejansko bila plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik v okviru predhodnega preizkusa zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku (26. člen ZVPJN) očitno ni preveril, ali je bila taksa plačana na ustrezen račun, ampak je zgolj sledil navedbam izbranega ponudnika in delu vsebine predloženega potrdila o plačilu takse. Naročnik zato dejanskega stanja v zvezi s plačilom takse ni popolno ugotovil in je posledično temu podal preuranjen in tudi napačni zaključek, da taksa ni bila plačana na ustrezni račun. Da je taksa v znesku 2.106,00 EUR s strani vlagatelja (njegovega računa) bila plačana na ustrezni račun dne 28. 8. 2012, dokazuje potrdilo Ministrstva za finance, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi. Iz navedenega potrdila sicer izhaja, da je naveden napačen sklic (referenca v dobro) za plačilo takse (pravila za navedbo sklica so navedena v navodilih Ministrstva za finance za plačilo takse), saj je vlagatelj navedel napačni zadnji dve številki sklica, letnico "11" namesto "12". Vendar gre navedeno napako v sklicu, tudi po oceni Državne revizijske komisije, šteti le kot očitno pomoto vlagatelja, ki ni vplivala na izvedbo plačila takse. Naročnik bi lahko iz drugih podatkov (plačnik, datum plačila, preostale številke sklica) sklepal, da se taksa nanaša na vloženi zahtevek za revizijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Ob tem tudi ne gre spregledati, na kar vlagatelj utemeljeno opozarja v pritožbi, da naročnik v pravnem pouku izdanih obvestil ni navedel sklica, ki se navede pri plačilu takse, čeprav je to njegova dolžnost skladno z 79. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.). Navedeno pomeni, da vlagatelj v nobenem primeru ne sme trpeti škodljivih posledic opustitve naročnika in zato navedba napačnega sklica (sicer zgolj v zadnjih dveh številkah letnice javnega naročila) ne sme biti razlog za zavrženje zahtevka za revizijo. Dejstvo, da potrdilo o plačilu (priloženo zahtevku za revizijo) in potrdilo Ministrstva za finance (priloženo pritožbi) kot namen navajata "Plačilo takse za postopek javnega naročanja", in ne "Taksa za predrevizijski ali revizijski postopek", pa po oceni Državne revizijske komisije prav tako ne sme biti razlog za zavrženje zahtevka za revizijo, saj je dovolj jasno, da gre za takso, ki se plačuje v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila, poleg tega niti navodila Ministrstva za finance niti pravni pouk, podan v obvestilih naročnika, ne zahtevata, da bi moralo potrdilo o plačilu takse vsebovati namen plačila z vsebino "Taksa za predrevizijski ali revizijski postopek".

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel in je pritožbi vlagatelja, na podlagi 55. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, ki izhaja iz Sklepa, izdanega dne 11. 9. 2012, pod št. 426/2012.

Državna revizijska komisija je, skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN tudi odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 2. 10. 2012

mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik
- MIV Servis, d.o.o., Maribor, Puhova ulica 15, Maribor
- Cleaning, d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 25, Ljubljana - Črnuče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran