Na vsebino
EN

018-260/2012 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-260/2012-6
Datum sprejema: 28. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič ter mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za potrebe prehrane v Osnovni šoli Poljane", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SLOREST d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.9.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 21.8.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.6.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN6953/2012, s popravki pod št. objave JN7679/2012, z dne 16.7.2012, št. JN8442/2012 z dne 2.8.2012 in dne 28.3.2012 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 150-249905, objavil predmetno javno naročilo "Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za potrebe prehrane v Osnovni šoli Poljane". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma.

Dne 20.8.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-474/2012-58, s katero je odločil, da bo za posamezno skupino/sklop z ocenjevanjem po merilih izbral po največ dva najugodnejša ponudnika. Naročnik je za I. Skupino MLEKO IN MLEČNI IZDELKI za 1. sklop - mleko izbral ponudnika Ljubljanske mlekarne d.d. in Mlekarne Celeia d.d., za 2. sklop - jogurti Ljubljanske mlekarne d.d. in Mlekarne Celeia d.d., 4. sklop " smetana, skuta, maslo ponudnika Ljubljanske mlekarne d.d. in Mlekarne Celeia d.d., za 5. sklop " siri ponudnika Ljubljanske mlekarne d.d. in Mlekarne Celeia d.d., za 6. sklop - mlečni namazi Ljubljanske mlekarne d.d., medtem ko 3. sklop ni bil oddan, vlagateljevo ponudbo pa je naročnik kot nepravilno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 21.8.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o izločitvi. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik dne 21.8.2012 prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da je naročnik vlagatelja pozval na dopolnitev ponudbe za 7 točk oz. sklopov in ker je vlagatelj ni dopolnil v roku, jo je naročnik izločil kot nepravilno iz predmetnega postopka javnega naročanja. Vlagatelj takšnim naročnikovim ugotovitvam ugovarja in navaja, da do dne 21.8.2012 ni prejel nobenega poziva k dopolnitvi ponudbe, zato je posledično tudi ni mogel dopolniti. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik vlagatelja izločil iz ocenjevanja brez pravne podlage, s čimer je kršil ZJN-2. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se mu naj omogoči dopolnitev ponudbe ter podrejeno, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za vse sklope, za katere se je prijavil in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 31.8.2012 sprejel sklep, št. 430-474/12-69, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je z zahtevkom za dopolnitev in pojasnilo ponudbe št. 430-474-2012-49 z dne 14.8.2012 od vlagatelja zahteval, da naj svojo ponudbo dopolni. Prav tako je določil, da naj vlagatelj pošlje dokazila in pojasnila na v dokumentu navedeno št. faksa naročnika, in sicer do dne 17.8.2012 do 9.00 ure. Naročnik je omenjeno zahtevo posredoval dne 14.8.2012 ob 13.50 uri po e-pošti na elektronski naslov MARKOP@SLOREST.SI, in sicer iz elektronskega naslova irena.stopar@ljubljana.si. Naročnik je z vlagateljevega strežnika prejel povratno elektronsko sporočilo o dostavi elektronskega sporočila prejemniku. Naročnik se pri tem sklicuje na prvi odstavek 10. člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00 in sprem.). Glede na navedeno naročnik zaključuje, da ne drži vlagateljeva trditev, da ni prejel elektronske zahteve za dopolnitev in pojasnilo ponudbe. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.

Naročnik je dne 4.9.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju njegove ponudbe.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21.8.2012, naročnikov sklep z dne 31.8.2012, v naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 20.8.2012, naročnikov poziv vlagatelju na dopolnitev ponudbe z dne 12.8.2012, elektronsko sporočilo s strani vlagatelja z dne 27.8.2012. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 65. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da lahko naročnik v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti, telefaksu, z elektronskimi sredstvi. V primeru pošiljanja prijav se lahko prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja, ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja (1. odstavek 65. člena ZJN-2). Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek (2. odstavek 79. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da iz Odločitve o oddaji naročila z dne 20.8.2012 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Pri tem iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je ta formalno nepopolna, zato je vlagatelja na podlagi 78. člena ZJN-2 pozval na njeno dopolnitev. Ker pa vlagatelj svoje ponudbe v zahtevanem roku ni dopolnil, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil. Vlagatelj takšnim naročnikovim ugotovitvam ugovarja in zatrjuje, da naročnikovega poziva na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe sploh ni prejel. Tako med strankama ostaja sporno, ali je vlagatelj prejel naročnikov poziv na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, ali pa je s svojim ravnanjem posegel v vlagateljevo pravico do sodelovanja v predmetnem postopku javnega naročanja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik glede komunikacije s ponudniki v 18. točki Obveščanje ponudnikov razpisne dokumentacije določil: "Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavnem obrazcu (priloga 1)." Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik na vlagatelja naslovil dopis Zahtevek za dopolnitev in pojasnilo ponudbe z dne 14.8.2012, ki ga je po elektronski pošti dne 14.8.2012 tudi poslal vlagatelju, kar dokazuje potrdilo o poslanem sporočilu iz elektronskega naslova irena.stopar@ljubljana.si na elektronski naslov osebe MARKOP@SLOREST.SI, ki je bila v vlagateljevi ponudbi navedena kot kontaktna oseba. Pri tem iz naročnikovega Zahtevka za dopolnitev in pojasnilo ponudbe izhaja, da ga ta na podlagi 78. člena ZJN-2 poziva na dopolnitev ponudbe, najkasneje do 17.8.2012 do 9. ure. Med strankama pa ostaja sporno, ali je vlagatelj poslano naročnikovo elektronsko pošto z zahtevo na pojasnilo tudi prejel. V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru iz spisovne dokumentacije izhaja, da je bilo sporočilo iz naročnikovega e-mail naslova vlagatelju dostavljeno dne 14.8.2012, kar dokazuje potrdilo, poslano s strani vlagateljevega strežnika postmaster@Slorest.internal, kakor tudi navaja naročnik v svoji odločitvi. Nadalje iz naslednjega sporočila, poslanega iz e-mail naslova kontaktne osebe MARKOP@SLOREST.SI, izhaja, da je bilo naročnikovo sporno sporočilo dne 27.8.2012 (sicer po vložitvi revizijskega zahtevka) s strani kontaktne osebe vlagatelja tudi prebrano, kar pa po presoji Državne revizijske komisije zavrača vlagateljeve trditve, da naročnikovega sporočila nikoli ni prejel. Kajti sporočilo, poslano iz e-mail naslova kontaktne osebe vlagatelja, dokazuje, da se je vlagatelj z vsebino naročnikovega sporočila tudi seznanil, kar pa se ne bi moglo zgoditi v primeru, če vlagatelj naročnikovega poziva oz. elektronskega sporočila ne bi prejel. Povsem drugo vprašanje pa je vprašanje trenutka, v katerem se je vlagatelj z naročnikovim sporočilom seznanil, vendar navedeno dejstvo ni predmet predmetnega spora. Med strankama je namreč zgolj sporno dejstvo, ali je vlagatelj naročnikov poziv na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe prejel, vlagatelj pa bi moral svojo ponudbo dopolniti v roku najkasneje do 17.8.2012 do 9. ure in dopolnitev posredovati preko telefaksa. Predloženi dokazi po ugotovitvah Državne revizijske komisije dokazujejo, da je vlagatelj naročnikovo zahtevo na dopolnitev ponudbe prejel, na podlagi česar Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2 izločil, ker vlagatelj svoje ponudbe v roku, ki ga je določil naročnik, ni ustrezno dopolnil.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 28.09.2012predsednica senata:
Sonja Drozdek-Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Mestna Občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
- SLOREST d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
- Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
- Mlekarne Celeia d.d., Arja vas 92, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana,
- Arhiv - tu

Natisni stran