Na vsebino
EN

018-263/2012 Plinovodi, d.o.o.

Številka: 018-263/2012-2
Datum sprejema: 26. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zamenjava zunanjih svetilk", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ELEKTRA d.o.o., Kočevarjeva ulica 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.9.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 17.8.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4.6.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5893/2012, s popravki pod št. objave JN6558/2012 z dne 18.6.2012, objavil javno naročilo "Zamenjava zunanjih svetilk". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Dne 2.8.2012 je naročnik vlagatelja na podlagi 84. člena ZJNVETPS seznanil, da je bila njegova ponudba izločena iz predmetnega postopka javnega naročanja iz razloga, ker je spremenil predmet ponudbe, ki ga je nudil v prvi ponudbi in ker nove svetilke nudi brez tipa, senčnika in zahtevanega certifikata.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 17.8.2012 vložil revizijski zahtevek, v katerem vlagatelj pojasnjuje, da ga je naročnik dne 19.7.2012 pozval k dopolnitvi in obrazložitvi ponudbe, ki jo je vlagatelj predložil pravočasno dne 26.7.2012. Pri tem se vlagatelj ne strinja z naročnikovimi ugotovitvami, da je spreminjal predmet ponudbe, ampak pojasnjuje, da je v obeh ponudbah ponudil enako svetilko, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji. Ker pa je proizvajalec teh svetilk podjetje CEAG, vlagatelj navaja, da si je pridobil ponudbo za zahtevan tip svetilke proizvajalca podjetja CEAG AB51 pri podjetju Bartech-Varnost d.o.o., ki na slovenskem tržišču vrši distribucijo in prodajo svetilk omenjenega nemškega podjetja. Na osnovi naročnikovega pisnega poziva k dodatnim pogajanjem si je vlagatelj pridobil za isti tip svetilke AB51 proizvajalca CEAG ponudbo pri avstrijskem podjetju Schäcke m.b.H., ki vrši prodajo in distribucijo svetilk omenjenega nemškega proizvajalca CEAG na avstrijskem tržišču. Pridobljena nižja ponudbena cena pa je bila upoštevana kot material pri vrednotenju ponudbene vrednosti pod postavko št. 1 v oddani ponudbi št. 23-12-SI z dne 18.7.2012. Vlagatelj trdi, da ker je v obeh ponudbah nudil enak tip svetilke istega proizvajalca, ni v ničemer spreminjal predmeta ponudbe, kakor to trdi naročnik. Poleg tega je vlagatelj za zahtevane svetilke iz razpisne dokumentacije predložil tudi vso potrebno tehnično dokumentacijo. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, naj se razveljavi naročnikova odločitev v skladu s posredovanim dopisom z dne 2.8.2012 in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 29.8.2012 sprejel sklep, št. PSP-700-SM/TŠ, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je iz Zapisnika o odpiranju ponudb z dne 2.7.2012 razvidno, da je vlagatelj v postopku javnega naročanja najprej oddal ponudbo s ponudbeno ceno 348.892,80 EUR brez DDV, v nadaljevanju pa je dne 18.7.2012 predložil ponudbo v znesku 149.742,12 EUR, zaradi česar je naročnik vlagatelja pozval na obrazložitev ponudbene vrednosti iz Zapisnika pogajanja z dne 18.7.2012. Vlagatelj je po naročnikovih navedbah naročniku z dopisom z dne 26.7.2012 posredoval obrazložitev, in sicer, da je v prvotni in dopolnjeni ponudbi upošteval vrednotenje materiala in opreme, potrebnih del montaže ter posredne stroške, da pa je na osnovi bistveno ugodnejše ponudbe s strani podjetja Schäcke m.b.H. v fazi pogajanj lahko dne 18.7.2012 utemeljeno izvedel korekcijske popravke, kar je tudi bistveno vplivalo na znižanje ponudbenih vrednosti. Pri tem pa je vlagatelj po naročnikovem prepričanju spregledal, da njegovih zatrjevanj v revizijskem zahtevku ne podpira dokumentacija iz postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj je namreč v dopisu z dne 26.7.2012 kot prilogo predložil ponudbo distributerja Schäcke m.b.H., iz katere pa na nobenem mestu ne izhaja, da gre za svetilko AB51, kot jo je prvotno ponudil. Vlagatelj je bil z dopisom z dne 19.7.2012 zelo jasno pozvan na obrazložitev ponudbene vrednosti iz Zapisnika pogajanj z dne 18.7.2012, ki pa je ni obrazložil, pač pa je k svojemu dopisu priložil v nemškem jeziku pripravljeno ponudbo distributerja Schäcke m.b.H., kjer je kot predmet očitno vpisan drug predmet kot v prvotni ponudbi, kjer je vlagatelj oddal ponudbo za svetilko tip AB51. Pri tem naročnik opozarja, da je bilo v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno, da bo naročnik ponudnike povabil na pogajanja, ter da se bo pogajal o najnižji skupni vrednosti. Iz navedenega po naročnikovem prepričanju sledi, da so lahko ponudniki v pogajanjih "popravljali" svojo ponudbo samo v delu, ki se nanaša na ponudbeno vrednost, ne pa tudi glede drugih parametrov ponudbe. V postopku javnega naročanja pa je bilo po vlagateljevi dopolnitvi ugotovljeno, da je predmet ponudbe v tako dopolnjeni ponudbi očitno drugačen kot v prvotni ponudbi, saj vlagatelj sam navaja, da je bila upoštevana prejeta ponudba s strani podjetja Schäcke m.b.H. Poleg tega je vlagatelj zamenjal dobavitelja, zaradi česar je njegova ponudba nepopolna. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.

Naročnik je dne 5.9.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju njegove ponudbe.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 17.8.2012, naročnikov sklep z dne 29.8.2012, v naročnikovo Obvestilo v skladu z 84. členom ZJNVETPS z dne 2.8.2012, naročnikov poziv vlagatelju na obrazložitev in dopolnitev ponudbe z dne 19.7.2012 in v vlagateljevo obrazložitev in dopolnitev z dne 26.7.2012. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS). Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (drugi odstavek 82. člena ZJNVETPS).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da naročnik predmetni postopek javnega naročanja vodi po postopku s pogajanji po predhodni objavi. V zvezi s tem je naročnik v 2.5 točki razpisne dokumentacije določil protokol pogajanj:"[â??] Naročnik bo ponudnike v skladu z razpisno dokumentacijo in 90. členom ZJNVETPS povabil na pogajanja. Naročnik se bo pogajal o najnižji skupni vrednosti. Pogajanja se bodo izvedla pisno z vsemi ponudniki hkrati na načinu kuvertiranja. [â??] Naročnik bo izvedel en krog pogajanj. Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. Po končanih pogajanjih bo naročnik ponovno pregledal in ocenil ponudbe. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili pravočasno ponudbo." Iz Zapisnika o odpiranju ponudb za predmetno javno naročilo z dne 4.6.2012 izhaja, da je vlagatelj predložil ponudbo s ponudbeno ceno 348.892,80 EUR brez DDV. Dne 9.7.2012 je naročnik vlagatelja na podlagi 90. člena ZJNVETPS povabil na pogajanja. Iz Zapisnika pogajanj z dne 18.7.2012 izhaja, da se je naročnik pogajal o najnižji ponudbeni vrednosti in da je vlagatelj bistveno znižal vrednost svoje ponudbe. Vlagatelj je namreč ponudil skupno ponudbeno vrednost v višini 149.742,12 EUR brez DDV, zato ga je naročnik na podlagi 50. člena ZJNVETPS z dopisom z dne 19.7.2012 pozval na obrazložitve ponudbene cene in na dopolnitev predložene ponudbe št. 231-12 z dne 2.7.2012. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da se je vlagatelj na naročnikov poziv odzval in z dopisom z dne 26.7.2012 naročniku zahtevano dodatno obrazložitev tudi posredoval. Iz vlagateljeve obrazložitve izhaja, da je bila kalkulacija ponudbene vrednosti v predloženi ponudbi št. 231-12 z dne 2.7.2012 narejena na osnovi prejete ponudbe s strani podjetja Bartec-Varnost d.o.o., medtem ko je bila kalkulacija ponudbene vrednosti v predloženi ponudbi št. 231-12-S1 z dne 18.7.2012 ovrednotena na podlagi prejete ponudbe s strani podjetja Schäcke m.b.H. Naročnik je na podlagi navedenega vlagateljevo ponudbo v nadaljevanju izločil iz razloga, ker je vlagatelj spremenil predmet ponudbe, saj je po naročnikovih trditvah najprej ponudil svetilko AB51IXM podjetja Bartec-Varnost d.o.o., v kasnejši izboljšani ponudbi z dne 18.7.2012 pa svetilko CEAG podjetja Schäcke m.b.H. Pri tem je naročnik še ugotovil, da vlagatelj v izboljšani ponudbi nudi svetilke brez tipa svetilk in senčnika ter posledično certifikata in je o tem dne 2.8.2012 tudi obvestil vlagatelja. Slednji se s takšnim naročnikovim stališčem ne strinja, zato je Državna revizijska komisija v konkretnem primeru najprej presojala naročnikove ugotovitve o spremembi ponujenega predmeta obravnavanega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo in v njeno dopolnitev ter ugotovila isto dejansko stanje, kakor v svoji odločitvi navaja naročnik, in sicer da je vlagatelj v prvi ponudbi ponudil svetilko tip AB51kpl z obešalnim priborom podjetja Bartec-Varnost d.o.o. in senčnik iz nerjaveče pločevine RAL 7032, v dopolnitvi pa svetilko CEAG in senčnik, katerega tip vlagatelj v dopolnitvi ponudbe ni opredelil in to kljub dejstvu, da ga je naročnik z dopisom z dne 19.7.2012 pozval naj predloži vso potrebno tehnično dokumentacijo, iz katere bo razviden proizvajalec in tehnične karakteristike ponujene opreme. Pri tem Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da iz dopolnitve ponudbe ni jasno razvidno, da vlagatelj ponuja svetilko istega proizvajalca (v obeh primerih je namreč naveden različni tip svetilke) in isti tip senčnika (ki ga vlagatelj ni opredelil), na podlagi česar tudi Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru zaključuje, da je vlagatelj spremenil predmet prvotne ponudbe. Pri tem je med strankama tudi nesporno, da je vlagatelj najprej ponudil svetilko, katere dobavitelj je družba Bartec-Varnost d.o.o., pozneje na pogajanjih pa svetilko, katere dobavitelj je družba Schäcke m.b.H., s čimer je vlagatelj poleg predmeta obravnavanega javnega naročila spremenil tudi dobavitelja. Slednje pa ima tudi po oceni Državne revizijske komisije za posledico spremembo ponudbe, kakor to zatrjuje naročnik. Kajti s spremembo dobavitelja je vlagatelj dejansko spremenil podizvajalca. Namreč na podlagi 16. a točke 2. člena ZJNVETPS se za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago. V obravnavanem primeru pa tudi vlagatelj priznava, da je prvotno ponudbeno ceno oblikoval na podlagi prejete ponudbe s strani družbe Bartec-Varnost d.o.o., pozneje pa je ceno spremenil na podlagi ponudbe Schäcke m.b.H. Navedeno vlagateljevo ravnanje pa je tudi po oceni Državne revizijske komisije z vidika 82. člena ZJNVETPS nedopustno, kajti v razpisni dokumentaciji je bilo jasno opredeljeno, da se bo naročnik na pogajanjih pogajal le o najnižji skupni vrednosti, ne pa tudi o ostalih elementih ponudbe, kot je predmeta ponudbe. Po končanih pogajanjih pa si je naročnik pridržal pravico, da bo ponudbe ponovno pogledal in ocenil, kar je naročnik v obravnavanem primeru tudi storil in ugotovil, da je vlagateljeva ponudba formalno nepopolna in vlagatelja pozval na dopolnitev ter na obrazložitev znižane ponudbene cene. Glede na to, da vlagatelj v obrazložitvi ponudbene cene ponujenega predmeta ni izkazal, da ponuja isti predmet naročila s strani istega dobavitelja, kot ga je v prvotni ponudbi, Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da je v konkretnem primeru ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo na podlagi 84. člena ZJNVETPS izločil iz predmetnega postopka javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 26.09.2012predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- ELEKTRA d.o.o., Kočevarjeva ulica 11, Maribor,
- PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana,
- Arhiv - tu

Natisni stran