Na vsebino
EN

018-284/2012 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Številka: 018-284/2012-2
Datum sprejema: 1. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "nadgradnjo pasivne kabelske infrastrukture za potrebe sodišč" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Elcos, d. o. o., Vodmatska ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 1. 10. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 1. 6. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5885/2012, in 6. 6. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 106-176914) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 25. 7. 2012 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Advant, d. o. o., Cesta na Brdo 119A, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo in predlagal njeno razveljavitev, uveljavljal pa je tudi povračilo takse. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v zvezi z zahtevo "O usposobljenosti za opravljanje meritev" ni predložil ustreznega certifikata za (vsaj) eno osebo, zato bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti v skladu s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Naročnik je s sklepom z dne 16. 8. 2012 zahtevek za revizijo zavrgel. Zoper ta sklep je vlagatelj vložil pritožbo z dne 27. 8. 2012, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-257/2012-2 z dne 11. 9. 2012 ugodila, razveljavila sklep o zavrženju zahtevka za revizijo in naročnika napotila na odločanje po prvem odstavku 28. člena ZPVPJN.

Naročnik je s sklepom z dne 19. 9. 2012 zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo takse zavrnil. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik predložil certifikate kadrov in tudi potrdilo proizvajalca strukturiranega ožičenja Brand-Rex z dne 6. 7. 2012, iz katerega izhaja, da so v njem navedeni kadri v celoti usposobljeni tudi za meritve vseh Brand-Rex SCS izdelkov. Naročnik še navaja, da vlagatelj ne oporeka, da je izbrani ponudnik predložil certifikate proizvajalca elementov strukturiranega ožičenja, vendar pa zatrjuje, da gre za certifikate o usposobljenosti za zaključevanje, ne pa tudi za opravljanje meritev, ki ga izda proizvajalec merilnika za meritve. Naročnik nadaljuje, da je v razpisni dokumentaciji zahteval certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za opravljanje meritev na področju "Strukturirano ožičenje", ni pa zahteval, da mora ta certifikat izdati proizvajalec merilnika za meritve.

Državna revizijska komisija je 21. 9. 2012 od naročnika prejela zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitev do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo, obvestili o javnem naročilu, ponudbo izbranega ponudnika in odločitev o oddaji naročila. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je štel, da izbrani ponudnik izpolnjuje kadrovski pogoj iz b alinee točke 9.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 7 razpisne dokumentacije):

"Vsi kadri skupaj morajo z ustrezno funkcionalno izobrazbo pokrivati naslednja znanja in tehnologije na razpisanih področjih z vsaj minimalnim številom certifikatov ali potrdil.

Ime področja Potrdilo ali certifikat Minimalno število certifikatov
Strukturirano ožičenje O poznavanju strukturiranega ožičenja tehnologije, ki jo ponudnik trži 1
Strukturirano ožičenje Proizvajalca elementov strukturiranega ožičenja, da je usposobljen za zaključevanje 3
Strukturirano ožičenje O usposobljenosti za opravljanje meritev 1

Dokazilo:
â"˘ Certifikati, potrdila o izobraževanju in opravljenih izpitih. Štejejo certifikati, ki so bili pridobljeni ali podaljšani v letih 2009, 2010, 2011 in 2012. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj.
V kolikor principal ne izdaja certifikata, je potrebno predložiti izjavo principala, da ne izvaja certificiranih šolanj."

Iz b alinee točke 9.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 7 razpisne dokumentacije) je razvidno, da je naročnik zahteval potrdilo ali certifikat o usposobljenosti za opravljanje meritev, ne izhaja pa zahteva, da tako potrdilo ali tak certifikat "izda proizvajalec (npr. Fluke Networks) merilnika za meritve" (str. 2 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da se v njej nahaja med drugim certifikat proizvajalca opreme Brand-Rex, ki izbranega ponudnika določa za pooblaščenega distributerja, dokazila za kadre in potrdilo z dne 6. 7. 2012, v katerem proizvajalec strukturiranega ožičenja Brand-Rex izjavlja, da so poimensko navedeni zaposleni pri izbranemu ponudniku usposobljeni za meritve vseh Brand-Rex SCS izdelkov in sistemov ("We confirm that the following employees from Advant are trained, qualified and certified under [â??] covering [â??] Measurement of all Brand-Rex SCS products and systems [â??]"). Izjave oziroma dokazila tujih principalov so bili lahko v angleškem jeziku (odgovor, objavljen na portalu javnih naročil 29. 6. 2012, ob 10.21, ki je skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 postal del razpisne dokumentacije).

Upoštevajoč predhodno navedeno Državna revizijska komisija ni mogla pritrditi vlagatelju, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, saj vlagatelj ni uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato je zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 1. 10. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana,
- Elcos, d. o. o., Vodmatska ulica 3, 1000 Ljubljana,
- Advant, d. o. o., Cesta na Brdo 119A, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Ĺ˝upančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran