Na vsebino
EN

018-272/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Številka: 018-272/2012-6
Datum sprejema: 28. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "MORS 43/2012-PZPs, nakup delovnih in zaščitnih oblačil" (v sklopu številka 2: "ZAŠÄŚITNI ÄŚEVLJI"), in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj POSREDNIŠTVO IVAN JERMAN, s. p., Polje 11, Ĺ˝iri (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 9. 2012

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 20. 8. 2012 se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6. 2. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 430-66/2012-1, za nakup zaščitnih delovnih oblačil in obutve, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo dne 25. 5. 2012 (pod številko objave JN5558/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 9. 8. 2012 sprejel "ODLOÄŚITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROÄŚILA MORS 43/2012 - PZPS nakup zaščitnih in delovnih oblačil", številka 430-66/2012-52 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se za sklop številka 2 zadevno javno naročilo odda ponudniku "KOTO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana", čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 13. 8. 2012, dne 20. 8. 2012 pa je priporočeno na pošto oddal "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO JAVNEGA NAROÄŚILA" "MORS 43/2012 - PZPS nakup zaščitnih in delovnih oblačil" z dne 20. 8. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da nizki in visoki čevlji, ponujeni v ponudbah ponudnikov "KOTO d.o.o. Ljubljana in REPRIZA d.o.o. Ptuj", ne izpolnjujejo zahteve naročnika po vmesnem podplatu, saj nimajo vgrajenega vmesnega podplata (iz umetne mase) oziroma vmesni podplat v ponujenih čevljih ni vgrajen.

Izbrani ponudnik se je v vlogi številka 430-221/2012-2, z dne 29. 8. 2012, poimenovani "Pojasnilo v zvezi z vloženim Zahtevkom za revizijo JN - MORS št. 221/2012", izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik meni, da je maksimalno ugodil "zahtevam iz razpisa po vgradnji umetne mase v obutev".

Naročnik je dne 6. 9. 2012 sprejel "ODLOÄŚITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO", številka 430-221/2012-6 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da je strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje zadevnega javnega naročila vzorce, priložene k ponudbi izbranega ponudnika, prečno prerezala in ugotovila, da imajo vzorci nizkih in visokih čevljev izbranega ponudnika vmesni podplat iz umetne mase debeline 3 - 4 milimetre in zato ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 8. 9. 2012, naročnik pa je v prilogi spremnega dopisa številka 430-221/2012-7, z dne 10. 9. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 12. 9. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 11. 9. 2012, poimenovano "UGOVOR NA SKLEP, št._ 430-221/2012-6, z dne 6. 9. 2012 ODLOÄŚITVE O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-272/2012-3, z dne 14. 9. 2012, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 17. 9. 2012 in dne 21. 9. 2012 pa je prejela s strani naročnika odstopljeno dodatno dokumentacijo.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pregledu vzorcev, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga "za 2. sklop - delovni čevlji", v zahtevku za revizijo pa zatrjuje, da nizki in visoki čevlji, ponujeni v ponudbah ponudnikov "KOTO d.o.o. Ljubljana in REPRIZA d.o.o. Ptuj", ne izpolnjujejo zahteve naročnika po vmesnem podplatu, saj nimajo vgrajenega vmesnega podplata (iz umetne mase) oziroma vmesni podplat v ponujenih čevljih ni vgrajen.

Vlagateljev zahtevek za revizijo je v izpostavljenem delu potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), neprimerno oziroma nepravilno ponudbo pa mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

V točki 2.3.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik zapisal: "Poglavje III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila mora vsebovati vse zahtevane priloge in druge dokumente po vrsti kot so zahtevani". Naročnik je v točki 7. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe nadalje zapisal, da so splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, navedeni v poglavju III. Ob tem je naročnik napovedal, da bodo ponudniki, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za sposobnost, njihove predložene ponudbe pa bodo popolne, ocenjeni na podlagi načina ocenjevanja oziroma meril, ki so navedena v poglavju IV.

Kot izhaja iz Navodil o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila je moral ponudnik izpolnjevati vse navedene pogoje, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev pa je moral priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Med tehničnimi pogoji je naročnik določil, da mora ponudnik zagotoviti, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Za izkazovanje izpolnjevanja omenjenega pogoja je naročnik določil:
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 10 - Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev,
- priložena navodila za uporabo in vzdrževanje,
- priloženi zahtevani vzorci,
- priložene izjave o skladnosti za vsak artikel,
- za vsak ponujeni artikel mora ponudnik priložiti sliko (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam, ter navesti proizvajalca in tip ponujenega artikla.

Kot izhaja iz 2. točke Povabila k oddaji ponudb so tehnične specifikacije predmeta javnega naročila razvidne iz poglavja V. V omenjenem poglavju je naročnik zapisal, da so v tehničnih specifikacijah navedene minimalne zahteve naročnika za blago, obenem pa dodal, da se, v kolikor ponujen artikel ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, ponudba izloči.

V točki 2.1 oziroma 2.2 tehničnih specifikacij za sklop številka 2, poimenovan "ZAŠÄŚITNI ÄŚEVLJI" (v nadaljevanju: sklop številka 2), je naročnik za nizke in visoke zaščitne čevlje z zaščitno kapico med drugim postavil tudi zahtevo "vmesni podplat je iz gume durin debeline 3-4 mm". Kot izhaja iz odgovorov naročnika na vprašanji gospodarskih subjektov, objavljenih na Portalu javnih naročil dne 7. 6. 2012, je naročnik zahtevo po "durin" gumi iz razpisne dokumentacije umaknil in zahteval umetno maso.

Glede na doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da so morali ponudniki v svoji ponudbi za sklop številka 2 ponuditi nizke in visoke zaščitne čevlje z zaščitno kapico in vmesnim podplatom iz umetne mase debeline 3 do 4 milimetre. O tem med vlagateljem, naročnikom in izbranim ponudnikom ni spora. Za izkazovanje tehnične sposobnosti so morali ponudniki ponudbi (kot dokazilo) med drugim predložiti tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev, navodila za uporabo in vzdrževanje, zahtevane vzorce, izjave o skladnosti, slike (lahko fotokopije iz kataloga) in tehnično dokumentacijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da kateri od ponudnikov "KOTO d.o.o. Ljubljana in REPRIZA d.o.o. Ptuj" svoji ponudbi ne bi priložil katerega od dokazil, s katerimi se v postopku oddaje zadevnega javnega naročila dokazuje tehnična sposobnost ponudnika, pač pa zatrjuje, da nizki in visoki čevlji, ponujeni v ponudbah ponudnikov "KOTO d.o.o. Ljubljana in REPRIZA d.o.o. Ptuj", ne izpolnjujejo zahteve naročnika po vmesnem podplatu, saj nimajo vgrajenega vmesnega podplata (iz umetne mase) oziroma vmesni podplat v ponujenih čevljih ni vgrajen.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da
- je izbrani ponudnik v njej za sklop številka 2 med drugim predložil tudi podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev ("PRILOGA 10/1"), s katero izjavlja, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim opisom naročnika, pa tudi, da "ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim tehničnim zahtevam",
- izbrani ponudnik v njej v sklopu številka 2 ponuja nizke (model številka 4444) in visoke (model številka 4555) zaščitne čevlje z zaščitno kapico.
Ob vpogledu v prečno razrezan vzorec nizkega in visokega zaščitnega čevlja z zaščitno kapico, ki predstavljata čevlje, ki jih izbrani ponudnik ponuja v svoji ponudbi, je Državna revizijska komisija ugotovila, da vsak od njiju izpolnjuje tehnično zahtevo naročnika po vmesnem podplatu iz umetne mase. Tako v nizkem kot v visokem ponujenem zaščitnem čevlju z zaščitno kapico je namreč kot sestavni del vsakega od njiju nameščen oziroma pritrjen (vgrajen) vmesen podplat iz umetne mase. Do zaključka, da "imajo vzorci nizkih in visokih čevljev ponudnika KOTO d.o.o. vmesni podplat iz umetne mase debeline 3-4 mm in zato ustrezajo tehničnim zahtevam", je očitno pri pregledu vzorcev prišel tudi naročnik, saj citirana ugotovitev naročnika izhaja iz druge strani njegove odločitve o zahtevku za revizijo. Vsebinsko smiselno enak zaključek v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi izbrani ponudnik, ko zapiše "[m]aterial iz umetne mase smo mi vgradili pod notranjik obutve", pri čemer dodaja, da debelina v obutev vgrajene umetne mase "znaša 3 - 4 mm, toliko kot je bilo zahtevano v razpisu", in zaključuje, da je maksimalno ugodil "zahtevam naročnika iz razpisa po vgradnji umetne mase v obutev".

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da je dejstvo, da nizki in visoki zaščitni čevlji z zaščitno kapico, ponujeni v ponudbi izbranega ponudnika, nimajo vgrajenega vmesnega podplata, razvidno iz tehničnega opisa, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz
- informacijskega kartona, ki se nahaja v škatli vsakega od vzorcev omenjenih čevljev, ponujenih v ponudbi izbranega ponudnika, med drugim izhaja podatek "notranjik: antistatičen, z vgrajenim jeklenim podbočnikom",
- tehnične dokumentacije za omenjena čevlja, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, izhaja podatek "notranjik: antistatičen, z original vgrajenim jeklenim podbočnikom".
Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da v omenjeni dokumentaciji ni zapisano, da nizki in visoki zaščitni čevlji z zaščitno kapico, ponujeni v ponudbi izbranega ponudnika, nimajo vgrajenega vmesnega podplata, poleg tega pa, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, iz prečno razrezanega vzorca nizkega in visokega zaščitnega čevlja z zaščitno kapico, ki predstavljata čevlje, ki jih izbrani ponudnik ponuja v svoji ponudbi, izhaja, da vsak od njiju izpolnjuje tehnično zahtevo naročnika po vmesnem podplatu iz umetne mase.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da nizki in visoki čevlji, ponujeni v ponudbi ponudnika "KOTO d.o.o. Ljubljana" (torej v ponudbi izbranega ponudnika), ne izpolnjujejo zahteve naročnika po vmesnem podplatu. Glede na navedeno vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo tudi ni dokazal, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v sklopu številka 2, nepravilna oziroma neprimerna in nepopolna, s čimer ni dokazal nezakonitosti naročnikove odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila v sklopu številka 2 izbranemu ponudniku.

Iz razloga, ker v vlogi, s katero se opredeli do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, vlagatelj (na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN) ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija dokaza vlagatelja, podanega v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ki po vsebini predstavlja nov dokaz v smislu (prekluzije iz) petega odstavka 29. člena ZPVPJN (vlagatelj predlaga imenovanje sodnega izvedenca obutvene stroke), ni izvedla. Vlagatelj v konkretnem primeru namreč ni dokazal, da novega dokaza brez svoje krivde ni mogel navesti (že) v predrevizijskem postopku.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 20. 8. 2012 kot neutemeljen zavrne. Državna revizijska komisija je namreč ugotovila, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik ne bi sprejel drugačne odločitve.

V posledici omenjene odločitve Državna revizijska komisija vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje, da tudi nizki in visoki čevlji, ponujeni v ponudbi ponudnika "REPRIZA d.o.o. Ptuj", ne izpolnjujejo zahteve naročnika po vmesnem podplatu, saj nimajo vgrajenega vmesnega podplata (iz umetne mase) oziroma vmesni podplat v ponujenih čevljih ni vgrajen, ni (vsebinsko) obravnavala. Obravnava vlagateljevega zahtevka za revizijo v omenjenem delu namreč na vlagateljev položaj v postopku v ničemer ne bi mogla vplivati, saj bi bilo tudi v primeru, če bi se morebiti ugotovilo, da ponudba ponudnika "REPRIZA d.o.o. Ptuj" ne izpolnjujejo zahteve naročnika po vmesnem podplatu, še vedno potrebno zaključiti, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni dokazal, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v sklopu številka 2, nepravilna oziroma neprimerna in nepopolna, s čimer ni dokazal nezakonitosti naročnikove odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila v sklopu številka 2 izbranemu ponudniku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 28. 9. 2012


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- POSREDNIŠTVO IVAN JERMAN, s. p., Polje 11, 4226 Ĺ˝iri
- KOTO, d. o. o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Ĺ˝upančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran