Na vsebino
EN

018-283/2012 Šolski center Novo mesto

Številka: 018-283/2012-8
Datum sprejema: 25. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "sanacijo elektroinštalacij in razsvetljave" in v zvezi z vlogo "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012, ki jo je vložil vlagatelj Eurolux, d. o. o., Litostrojska cesta 44a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) v zvezi z ravnanjem naročnika Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), 25. 9. 2012

odločila:

Vlogi "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012, ki jo je treba šteti kot pritožbo o stroških v predrevizijskem postopku po 50. členu ZPVPJN, se ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti še stroške v višini 885,24 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 31. 5. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5809/2012) z dokumentom "Sklep o izbiri izvajalca" št. 3268-9 z dne 29. 6. 2012 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 7. 2012, uveljavljal tri razloge za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in predlagal, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija:
"1. ugotovi, da je naročnik kršil zgoraj navedene člene ZJN-2 ter ugodi vlagateljevemu zahtevku, tako da razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 29. 6. 2012;
2. da naročnik ponovno odloči o izboru najugodnejšega ponudnika ter izbere najugodnejšo ponudbo skladno z določili ZJN-2 in razpisne dokumentacije;
3. v vsakem primeru pa, da naročnik povrne vlagatelju stroške nastale z revizijo, v višini vplačane takse".

Naročnik je s sklepom št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012 odločil:
"1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se delno ugodi v delu, ki se nanaša na ugotovljene nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika glede nepravilno izpolnjenega popisa del in se posledično razveljavi Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo za sanacijo elektroinštalacij in razsvetljave JN5809/2012 z dne 29.6.2012, št. 3268-9. V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.
2. Zahtevi za povrnitev stroškov se delno ugodi tako, da se vlagatelju prizna stroške v višini 442,61 EUR. Višja stroškovna zahteva se zavrne."

Vlagatelj je pred naročnikom vložil vlogo "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012, v kateri navaja, da je naročnik razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila in s tem v celoti ugodil zahtevku za revizijo, zaradi česar bi moral na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju priznati in povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Vlagatelj zaključuje, da "skladno z navedenim in na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vlagatelj pravočasno (t.j. v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo) vlaga predlog za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo".

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 3380-9 z dne 17. 9. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval del dokumentacije, na poziv Državne revizijske komisije št. 018-283/2012-4 z dne 19. 9. 2012 pa še del dokumentacije (povratnica, ki izkazuje, kdaj je bil sklep št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012 vročen vlagatelju, in ovojnica, v kateri je vlagatelj naročniku poslal vlogo "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012), in sicer kot prilogo dopisu št. 3385-9 z dne 20. 9. 2012.

Na poziv Državne revizijske komisije št. 018-283/2012-4 z dne 19. 9. 2012 se je odzval tudi vlagatelj in Državni revizijski komisiji po elektronski pošti 21. 9. 2012 poslal skenirano dokumentacijo (ovojnica, v kateri je naročnik vlagatelju poslal sklep št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012, in povratnica, s katero je vlagatelj opremil pošiljko, v kateri je bila vloga "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012).

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokument "Sklep o izbiri izvajalca" št. 3268-9 z dne 29. 6. 2012, zahtevek za revizijo in prilogi (dokazili o vplačilu takse), sklep št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012, ovojnico, v kateri je naročnik vlagatelju poslal ta sklep, in povratnico, ki izkazuje, kdaj je bil ta sklep vročen vlagatelju, ter v vlogo "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012, ovojnico, v kateri je vlagatelj naročniku poslal to vlogo, in povratnico, s katero je bila opremljena pošiljka, v kateri je bila ta vloga. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o vlogi "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012 odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, v njem pa je navajal tri razloge za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, in sicer 1. prekratek rok veljavnosti bančnih izjav, 2. dva referenčna posla sta bila izvedena na novogradnjah in ne kot sanacija in 3. izbrani ponudnik ne ponuja vseh zahtevanih postavk materiala in dela, kot jih je naročnik določil v predračunu. Naročnik je obravnaval zahtevek za revizijo in v sklepu št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012 ugotovil, da je podan le en razlog za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, ne pa vsi trije razlogi, ki jih je navajal vlagatelj.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da z vidika ugotavljanja vlagateljevega uspeha v postopku pravnega varstva - v tem primeru v predrevizijskem postopku (tj. ugoditve zahtevku za revizijo in razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila, kar je naročnik storil s sklepom št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012) ni pomembno, da je naročnik štel, da je vlagatelj uspel naročniku izkazati samo en razlog za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, ne pa vseh treh razlogov. Vlagateljev uspeh je bil v predrevizijskem postopku (kar izhaja tudi iz druge alinee prvega odstavka 28. člena ZPVPJN, ki določa naročnikova pooblastila pri odločanju o zahtevku za revizijo) popoln, saj je bistveno to, da je vlagatelj, ki je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, uspel doseči, da je naročnik razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, pa čeprav le na podlagi enega razloga izmed več zatrjevanih razlogov. Državna revizijska komisija še dodaja, da na zaključek, da je vlagatelj popolnoma uspel v postopku pravnega varstva, ne vpliva to, da je vlagatelj predlagal (2. točka predloga v zahtevku za revizijo) tudi ponovitev izbire najugodnejše ponudbe, saj se ta predlog ne nanaša na naročnikovo ravnanje v postopku pravnega varstva (prim. druga alinea prvega odstavka 28. člena ZPVPJN), temveč gre za predlog, kako naj naročnik ravna v postopku oddaje javnega naročila (prim. 8. točka prvega odstavka 70. člena Zakona o javnem naročanju; Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.).

Iz predstavljenega je razvidno, da je vlagatelj v postopku pred naročnikom uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo utemeljen v celoti, zato bi moral naročnik skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti celotno takso (1.327,85 eurov) in ne le v delnem znesku, ki ga je odmeril naročnik.

Ker je vlagatelj že v postopku pred naročnikom uspel doseči razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, ne izkazuje pravnega interesa, da o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila odloči še Državna revizijska komisija. Vlagatelj pa še naprej izkazuje pravni interes za odločanje o povrnitvi stroškov, saj mu je naročnik kljub uspehu v predrevizijskem postopku stroške priznal le deloma.

Vlagatelj je po prejemu sklepa št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012 vložil vlogo "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012, iz katere je razvidno, da se vlagatelj sicer sklicuje na drugi odstavek 29. člena ZPVPJN in predlaga začetek revizijskega postopka, vendar je iz opisa dejanskega stanja razvidno, da ne zahteva, da tudi Državna revizijska komisija odloči o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, pač pa je mogoče jasno razbrati, da se vlagatelj ne strinja z zneskom takse, ki ga je v povrnitev odmeril naročnik. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je vloga "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012 po ključni vsebini pritožba o stroških v predrevizijskem postopku po 50. členu ZPVPJN, zato jo je obravnavala kot pritožbo.

Vlagatelj je sklep št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012 prejel 1. 8. 2012 (kar je razvidno iz potrjene povratnice, ki jo je odstopil naročnik), vlogo "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012 pa je oddal priporočeno po pošti 6. 8. 2012 (kar je razvidno tako iz ovojnice, ki jo je odstopil naročnik, kot iz poštne nalepke na povratnici, ki jo je odstopil vlagatelj). Upoštevajoč pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN v povezavi s 111. in 112. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN to pomeni, da je vlagatelj vlogo "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012 vložil tretji delovni dan po prejemu sklepa št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012.

Vloga "Predlog za začetek revizijskega postopka" z dne 6. 8. 2012 je kot pritožba glede na prvi odstavek 51. člen ZPVPJN pravočasna, glede na 52. člen ZPVPJN vsebuje vse obvezne sestavine za pritožbo, vložila pa jo je tudi upravičena oseba (namreč vlagatelj; tretja alinea prvega odstavka 54. člena ZPVPJN), zato je zmožna obravnave po prvem odstavku 55. člena ZPVPJN pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je vplačal takso v višini 1.327,85 eurov, naročnik pa mu je v sklepu št. 3315-9 z dne 30. 7. 2012 priznal povrnitev 442,61 eurov. Razlika med zneskom vplačane takse in zneskom takse, ki ga je priznal naročnik, znaša 885,24 eurov.

Vlagatelj je glede na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN upravičen še do 885,24 eurov, ki jih je naročnik dolžan vlagatelju povrniti v 15 dneh po vročitvi tega sklepa (drugi in tretji odstavek 313. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 25. 9. 2012

mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto,
- Eurolux, d. o. o., Litostrojska cesta 44a, 1000 Ljubljana,
- Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran