Na vsebino
EN

018-255/2012 JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o.

Številka: 018-255/2012-3
Datum sprejema: 21. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 41. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek-Šinko, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Nakup nadomestnih delov za avtobuse" (v sklopu številka 21: "Čistilci motorjev EURO 3, 4 in 5") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PRIMA FILTERTEHNIKA, d. o. o., Sora 42A, Medvode (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d. o. o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v imenu in za račun katerega postopek oddaje zadevnega javnega naročila po pooblastilu izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 09. 2012

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 02. 08. 2012 se (v njegovem primarnem pravovarstvenem predlogu) ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz Obvestila o oddaji naročila številka 32-1000-I-017240/2012, z dne 23. 07. 2012 (za sklop številka 21).

2. Naročnik mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa Državni revizijski komisiji predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev:

Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo (pod številko objave JN5033/2012) dne 14. 05. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19. 05. 2012 pa (pod številko dokumenta 158027) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2012/S 95. Obvestili o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 05. 06. 2012 (pod številko objave JN5983/2012) oziroma dne 14. 06. 2012 (pod številko objave JN6417/2012), dodatne informacije pa so bile objavljene tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2012/S 108 (dne 08. 06. 2012 in sicer pod številko dokumenta 178334) oziroma v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2012/S 115 (dne 19. 06. 2012 in sicer pod številko dokumenta 189481).

Naročnik je dne 23. 07. 2012 sprejel Obvestilo o oddaji naročila, številka 32-1000-I-017240/2012 (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo za sklop "št. 21 Čistilci Euro III, IV in V" odda ponudniku "ALEKSANDER SVETELJ d.o.o., Hrastje 52 E, 4000 Kranj", čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 24. 07. 2012, dne 03. 08. 2012 pa je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 02. 08. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo "Naročniku oziroma naslovnemu organu" (primarno) predlaga, da zahtevi za revizijo ugodi in očitane kršitve odpravi, podredno pa predlaga, da zahtevi za revizijo ugodi in predmetni postopek javnega naročanja razveljavi.

V zahtevku za revizijo vlagatelj najprej povzema dejansko stanje, pri tem pa zatrjuje, da je naročnik kršil določilo 83. člena ZJNVETPS, saj svoje odločitve (o oddaji naročila) ni obrazložil oziroma ni navedel razlogov za takšno odločitev. Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje zatrjuje, da je odločitev naročnika, da njegovo ponudbo v sklopu številka 21 kot neprimerno (in nepopolno) izloči, nepravilna in nezakonita, pa tudi, da je naročnik kršil določbe ZJNVETPS s tem, ko je zadevno javno naročilo v sklopu številka 21 oddal izbranemu ponudniku, čeprav bi moral ponudbo izbranega ponudnika v omenjenem sklopu izločiti kot nepopolno. V navezavi na svojo ponudbo vlagatelj zatrjuje, da je (na poziv naročnika) predložil ustrezna potrdila oziroma dokazila, da se ponujeni artikli uporabljajo za prvo vgradnjo pri avtobusih "v uporabi Naročnika", v navezavi na ponudbo izbranega ponudnika pa vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni predložil nikakršnih dokazil, da naj bi bili ponujeni artikli namenjeni za prvo vgradnjo. Vlagatelj ob tem dodaja, da je naročnik z oddajo naročila izbranemu ponudniku kršil tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

Naročnik je dne 27. 08. 2012 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 14-1000-I-020150/2012 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je "svojo odločitev podal v skladu z zahtevami 83. člena ZJNVETPS". V navezavi na vlagateljevo ponudbo naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da je na njegov poziv vlagatelj namesto zahtevanega, torej, da morajo biti nadomestni deli izdelani pri proizvajalcu nadomestnih delov, pooblaščenem s strani proizvajalca vozil - avtobusov, za prvo vgradnjo, ponudil potrdilo o kakovosti za prvo vgradnjo, kar pa ni zahteva razpisne dokumentacije in "zahteva naročnika za ta sklop čistilcev". V navezavi na ponudbo izbranega ponudnika naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da ta izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je zato popolna, saj je pred izdajo odločitve (o oddaji naročila) opravil njen formalni in vsebinski pregled. Naročnik zavrača tudi očitke vlagatelja o kršitvi načela enakopravne obravnave ponudnikov, saj je (kot navaja) lahko sam, na podlagi lastne evidence, prevajalnega kataloga, strokovnosti in izkušenj preveril ustreznost artiklov, ponujenih v ponudbi izbranega ponudnika za sklop številka 21.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 01-1000-I-067157/2012, z dne 30. 08. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 03. 09. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 31. 08. 2012, poimenovano "ODGOVOR NA NAVEDBE NAROČNIKA".

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 41. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma povzema, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo navaja, da zahtevek za revizijo vlaga "zaradi kršitev določil Zakona o javnem naročanju" in "Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev" (prvi odstavek na strani 2 zahtevka za revizijo), med drugim pa zatrjuje tudi, da je naročnikova odločitev o oddaji naročila "nepravilna in nezakonita, saj je v nasprotju z določili ZJN-2 in ZJNVETPS" (tretji odstavek na strani 4 zahtevka za revizijo).

Kot izhaja iz točke 1.3. Splošnih določil razpisne dokumentacije je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal, da se javno naročilo izvaja skladno s določbami "Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-UPB3, Ur. l. RS, št. 72/11)".

Ker v konkretnem primeru naročnik izvaja dejavnost na transportnem področju (mestni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu), za naročanje v zvezi s to dejavnostjo pa veljajo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila veljajo in se uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Omenjeni zaključek je Državna revizijska komisija napravila zlasti ob upoštevanju prvega in tretjega odstavka 1. člena ter 7. člena ZJNVETPS, ob upoštevanju tretjega odstavka 1. člena in 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.), pa tudi ob upoštevanju člena 5 Direktive številka 2004/17/ES, z dne 31. marca 2004, o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter sodne prakse Sodišča Evropske unije.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga v postopku oddaje zadevnega javnega naročila za sklop številka 21, poimenovan "Čistilci motorjev EURO 3, 4 in 5" (v nadaljevanju: sklop številka 21). Vlagatelj v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 1) namreč navaja, da "zahtevo za revizijo" vlaga zoper postopek oddaje zadevnega javnega naročila "za sklop št. 21 Čistilci Euro III, IV in V" oziroma zoper odločitev o oddaji naročila.

V posledici dosedanjih ugotovitev je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim zatrjuje, da je naročnik kršil določilo 83. člena ZJNVETPS, saj svoje odločitve (o oddaji naročila) ni obrazložil oziroma ni navedel razlogov za takšno odločitev. Ker se odgovor na vprašanje, ali je naročnik v obvestilu o oddaji naročila (za sklop številka 21) vlagatelja ustrezno seznanil z ugotovitvami in razlogi za svojo odločitev (ustrezna obrazložitev odločitve o oddaji naročila in navedba ugotovitev ter razlogov zanjo je namreč ključnega pomena za morebitno uveljavljanje pravnega varstva), neločljivo navezuje na ostalo vsebino zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo najprej obravnavala v izpostavljenem delu. V kolikor bi se namreč ugotovilo, da vlagatelj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila (v fazi odločitve o oddaji javnega naročila - 8. točka 73. člena ZJNVETPS) ni razpolagal z zadostnimi informacijami, ki so zanj bistvenega pomena pri uveljavljanju (učinkovitega) pravnega varstva, bi to (lahko) povzročilo tudi, da mu ni bilo pod enakimi pogoji kot ostalim ponudnikom v sklopu številka 21 dostopno pravno varstvo (10. člen ZPVPJN).

Vlagateljeve navedbe v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo je potrebno presojati z vidika 83. člena ZJNVETPS, ki določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila, pri čemer mora svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah mora obrazložitev odločitve vsebovati jasne in nedvoumne razloge naročnika do te mere, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoje pravice in preverijo, ali je odločitev o oddaji naročila zakonita ali ne. Pri tem sicer ni nujno, da bi bila obrazložitev odločitve vseobsežna, torej takšna, da bi zajemala prav vse podrobnosti posameznih razlogov, ki so naročnika vodili pri sprejemu odločitve o oddaji naročila, vendar pa morajo biti v povezavi z odločitvijo jasno in nedvoumno navedena glavna pravna in dejanska dejstva.

Da je seznanitev ponudnikov z razlogi za zavrnitev njihovih ponudb in prednostmi izbrane ponudbe pomembna za učinkovito pravno varstvo, je razvidno tudi iz Direktive številka 2007/66/ES, z dne 11. decembra 2007, o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Direktiva številka 2007/66/ES). Že iz dela 6. in dela 7. uvodne izjave omenjene direktive izhaja, da bi bilo treba dati ponudnikom, ko se jim sporoči odločitev o oddaji naročila, ustrezne informacije, ki so bistvenega pomena pri zahtevanju učinkovitega revizijskega postopka, enako pa velja tudi za kandidate, ki jim naročnik ni pravočasno zagotovil informacij o zavrnitvi njihove prijave za sodelovanje. Te ustrezne informacije vključujejo še posebej povzetek ustreznih razlogov, kakor so določeni v členu 41 Direktive številka 2004/18/ES in v členu 49 Direktive številka 2004/17/ES. Prav tako iz člena 2a Direktive številka 2007/66/ES, ki je bil v Direktivo številka 89/665/EGS vstavljen na novo, izhaja, da sporočilo o odločitvi o oddaji naročila vsakemu (zadevnemu) ponudniku med drugim spremlja tudi povzetek ustreznih razlogov, navedenih v členu 41(2) Direktive številka 2004/18/ES, ob upoštevanju določb člena 41(3) te direktive, torej tudi povzetek razlogov za zavrnitev ponudbe (vsakega) neuspešnega ponudnika.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da mora vsak naročnik odločitev o oddaji naročila (kot eno najpomembnejših odločitev naročnika, sprejeto v postopku oddaje javnega naročila) obrazložiti ter navesti ugotovitve in razloge zanjo. Odločitev o oddaji naročila morajo spremljati ustrezne informacije ponudnikom (ugotovitve in razlogi zanjo), ki so bistvenega pomena pri uveljavljanju pravnega varstva, med drugim tudi povzetek ustreznih razlogov za zavrnitev ponudb neuspešnih ponudnikov. Obrazložitev odločitve o oddaji naročila mora jasno in nedvoumno izražati razlogovanje naročnika do te mere, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoje pravice in preverijo, ali je odločitev o oddaji naročila utemeljena ali ne. Ali je povzetek ustreznih razlogov (obrazložitev) v odločitvi o oddaji naročila zadosten, je potrebno presojati v vsakem konkretnem primeru posebej in sicer glede na vse okoliščine primera.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju sledila dokaznemu predlogu vlagatelja in izvedla dokaz (z vpogledom v) "obvestilo o oddaji naročila številka: 32-1000-I-017240/2012 z dne 23.07.2012". Ob vpogledu v omenjeno obvestilo o oddaji naročila (v sklopu številka 21) je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njem (v smislu pravne relevantnosti za odločitev o zahtevku za revizijo) naročnik zapisal zgolj: "Naročnik je nato pristopil k preveritvi ponudbe drugouvrščenega ponudnika PRIMA FILTERTEHNIKA ter ponudnika pozval k predložitvi dokazil, da so ponujeni artikli namenjeni za prvovgradnjo. Ker ponudnik ni predložil ustreznih dokazil, je naročnik navedeno ponudbo kot neprimerno izločil iz postopka ocenjevanja ponudb".

Kot izhaja iz citirane obrazložitve obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21) je naročnik svojo odločitev obrazložil na način, da je zapisal, da ponudnik (to je vlagatelj) ni predložil ustreznih dokazil, vendar pa naročnik pri tem v obvestilu o oddaji naročila (v sklopu številka 21) ni navedel ugotovitev ter razlogov za svojo odločitev o oddaji naročila v omenjenem sklopu. Navedba naročnika, da je ponudnika (to je vlagatelja) "pozval k predložitvi dokazil, da so ponujeni artikli namenjeni za prvovgradnjo", predstavlja zgolj dejstvo v smislu povzemanja dejanskega stanja, navedba naročnika "[k]er ponudnik ni predložil ustreznih dokazil, je naročnik navedeno ponudbo kot neprimerno izločil iz postopka ocenjevanja ponudb" pa predstavlja njegov zaključek v smislu posledice, ki je sledila ugotovitvam in razlogom za sprejem odločitve, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21). Na podlagi obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21) je torej mogoče napraviti zgolj zaključek, da vlagatelj na poziv naročnika ni predložil ustreznih dokazil (ki izkazujejo, da so ponujeni artikli namenjeni za prvovgradnjo), ni pa iz njega mogoče razbrati ugotovitev in razlogov, zaradi katerih je naročnik zaključil, da vlagatelj ni predložil ustreznih dokazil (ki izkazujejo, da so ponujeni artikli namenjeni za prvovgradnjo). Naročnik torej vlagatelju ni predstavil dejstev o tem, zakaj oziroma v čem predložena dokazila niso ustrezna, čeprav bi mu na podlagi 83. člena ZJNVETPS omenjene ugotovitve ter razloge v odločitvi o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), moral predstaviti. Obrazložitev odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), tako razlogovanja naročnika ne izraža jasno in nedvoumno do te mere, da bi se vlagatelj lahko seznanil z utemeljitvijo odločitve, da bi lahko zaščitil svoje pravice in preveril, ali je odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), utemeljena ali ne. Glede na navedeno ne gre slediti naročniku v njegovem zatrjevanju v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 8), da "je naročnik svojo odločitev podal v skladu z zahtevami 83. člena ZJNVETPS".

Naročnik je svoje ugotovitve ter razloge za odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), (vlagatelju) prvič podal šele v odločitvi o zahtevku za revizijo. Pri tem
- naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo (zlasti na straneh 7 in 8) navaja, da vlagatelj ni uspel dokazati (izpolnjevanja) zahteve iz točke 2.2.1. razpisne dokumentacije, po kateri morajo biti nadomestni deli iz sklopa številka 21 (in iz nekaterih drugih taksativno naštetih sklopov) izdelani pri proizvajalcu nadomestnih delov, katerega je proizvajalec vozil - avtobusov pooblastil za izdelavo nadomestnih delov za prvo vgradnjo za avtobuse proizvajalca vozil (v nadaljevanju: zahteva iz točke 2.2.1.), pa čeprav
- iz poziva, vlagatelju poslanega po elektronski pošti dne 13. 07. 2012, izhaja, da je z njim naročnik vlagatelja pozval, da mu v roku petih dni dostavi "potrdilo s strani proizvajalca avtobusov ali s strani proizvajalca filtrov Fleetguard, da so ponujeni čistilci goriva, olja, zraka in klime s pripadajočimi kataloškimi številkami, v ponudbenem predračunu št. 948-2012 predmetnega sklopa javnega naročila, ustrezni za prvo vgradnjo pri proizvajalcu vozil MAN, MB in IRIBUS" (v nadaljevanju: poziv z dne 13. 07. 2012).

V posledici citirane vsebine poziva z dne 13. 07. 2012 tudi sicer ne bi bilo mogoče slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 8) zatrjuje, da je glede na zahtevo iz točke 2.2.1. razpisne dokumentacije "jasno, da je naročnik z dopolnitvijo zahteval potrdilo, bodisi direktno od proizvajalca avtobusov (MAN, Mercedes Benz in IRISBUS, saj naročnik te znamke uporablja) ali pa s strani proizvajalca filtrov, iz katerega pa mora biti seveda razvidno, da je pooblaščen s strani proizvajalca vozil - avtobusov (ponovno s strani znamke MAN, Mercedes Benz in IRISBUS) za prvo vgradnjo". Naročnik je namreč z omenjenim pozivom vlagatelja pozval na predložitev potrdila, da so ponujeni čistilci goriva, olja, zraka in klime s pripadajočimi kataloškimi številkami ("v ponudbenem predračunu št. 948-2012 predmetnega sklopa javnega naročila") ustrezni za prvo vgradnjo ("pri proizvajalcu vozil MAN, MB in IRIBUS"), ne pa (tudi) na predložitev potrdila, iz katerega je razvidno, da je proizvajalec filtrov pooblaščen s strani proizvajalca vozil - avtobusov "(ponovno s strani znamke MAN, Mercedes Benz in IRISBUS)" za prvo vgradnjo. Upoštevaje vsebino naročnikovega poziva z dne 13. 07. 2012 od vlagatelja ni mogoče pričakovati, da bi omenjeni naročnikov poziv razumel tako, da mora biti iz potrdila "proizvajalca filtrov" [â??] "razvidno, da je pooblaščen s strani proizvajalca vozil - avtobusov (ponovno s strani znamke MAN, Mercedes Benz in IRISBUS) za prvo vgradnjo".

Ob vpogledu v dokument družbe Cummins Filtration, z dne 16. 07. 2012, ki je priloga dopisa z dne 17. 07. 2012 (s katerim je vlagatelj odgovoril na naročnikov poziv z dne 13. 07. 2012) in priloga zahtevka za revizijo (v nadaljevanju: dokument z dne 16. 07. 2012), je Državna revizijska komisija tudi ugotovila, da družba Cummins Filtration z njim med drugim izjavlja, da bo pravilna uporaba njihovih filtrov, ki so v dokumentu izrecno in posamezno našteti (vlagatelj pa jih ponuja v svojem ponudbenem predračunu sklopa številka 21), na vsakem (vozilu) "Irisbus, MAN and Mercedes" krita z njihovo garancijo. Iz naslednjih dveh dokumentov, ki sta priloga dopisa z dne 17. 07. 2012 in priloga zahtevka za revizijo, prav tako izhaja, da z njim "FLEETGUARD MECHELEN (Division of Cummins Diesel NV)" potrjuje, da so njihovi filtri konstruirani in izdelani v skladu z njihovimi specifikacijami, ki so zasnovane tako, da izpolnjujejo ali presegajo karakteristike OEM (Original Equipment Manufacturer). Smiselno zelo primerljiva vsebina nadalje izhaja tudi iz naslednjega dokumenta družbe Cummins Filtration, ki je priloga dopisa z dne 17. 07. 2012 in priloga zahtevka za revizijo. Res pa je, da je ob vpogledu v dokument družbe Cummins Filtration, poimenovan "OE RELATIONSHIPS", ki je priloga dopisa z dne 17. 07. 2012 in priloga zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotovila, da je smiselno slediti naročniku v njegovem zatrjevanju v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 8), da na seznamu proizvajalcev vozil (in delovnih strojev), katerega je vlagatelj poslal "kot dokazilo, za katere Fleetguard izdeluje čistilce kot originalne nadomestne dele (za prvo vgradnjo)", ni našel dveh proizvajalcev vozil (naročnik proizvajalca vozil sicer opredeljeno navaja, vendar pa Državna revizijska komisija omenjenega podatka zaradi oznake dokumenta z oznako "Confidential" in dolžnega varovanja skrivnosti po 67. členu ZPVPJN v tem sklepu ne razkriva).

Naročniku je sicer pritrditi v njegovem zatrjevanju v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 8), da bi vlagatelj, v kolikor je bil mnenja, da "odločitev o oddaji naročila ni vsebovala razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran," [â??] "lahko skladno s tretjim odstavkom 83. člena ZJNVETPS pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri bi moral navesti, o čem naj naročnik poda obrazložitev", vendar pa
- institut iz tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS predstavlja zgolj pravico ponudnika, ki se je lahko posluži (ZJNVETPS namreč določa, da "lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila"),
- to ne spreminja dejstva, da mora naročnik že na podlagi določbe drugega stavka prvega odstavka 83. člena ZJNVETPS svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo.
Odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), bi morala razlogovanje naročnika izražati tudi do te mere, da bi Državna revizijska komisija v konkretnem primeru (sploh) lahko izvršila nadzor nad njo na način, da bi preverila, ali je ta po vsebini (tudi v delu, v katerem je naročnik vlagateljevo ponudbo kot neprimerno izločil iz postopka ocenjevanja ponudb) skladna z določbami ZJNVETPS.

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 83. člena ZJNVETPS (v povezavi s 14. in 15. členom ZJNVETPS) s tem, ko v svoji odločitvi o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), ni podal ugotovitev ter razlogov zanjo. Naročnik v svoji odločitvi o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), namreč ni podal ugotovitev in razlogov, zaradi katerih je zaključil, da vlagatelj ni predložil ustreznih dokazil (ki izkazujejo, da so ponujeni artikli namenjeni za prvovgradnjo), oziroma vlagatelju ni predstavil dejstev o tem, zakaj oziroma v čem dokazila, ki so priloga dopisa z dne 17. 07. 2012 (s katerim je vlagatelj odgovoril na naročnikov poziv z dne 13. 07. 2012), niso ustrezna. Z opisanim ravnanjem naročnik tudi ni zagotovil, da je ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, niti ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 02. 08. 2012 v njegovem primarnem pravovarstvenem predlogu ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz Obvestila o oddaji naročila številka 32-1000-I-017240/2012, z dne 23. 07. 2012 (za sklop številka 21). Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo v njegovem primarnem pravovarstvenem predlogu ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (v sklopu številka 21), se na podlagi 182. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, do podrednega pravovarstvenega predloga, v katerem vlagatelj predlaga, da se razveljavi predmetni postopek javnega naročanja, ni opredeljevala.

V povezavi z delom vlagateljevega primarnega pravovarstvenega predloga, v katerem ta Državni revizijski komisiji predlaga, da "očitane kršitve odpravi", Državna revizijska komisija pripominja, da lahko na podlagi tretjega in četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže, (kot neutemeljenega) zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi in delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja, ali naročniku naloži odpravo kršitve. Postopek pravnega varstva javnega naročanja namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro ponudbe ponudnika, medtem ko odprava kršitve (s sprejemom ene od odločitev, ki jih dopušča ZJNVETPS) ostaja izključno v pristojnosti naročnika (v zvezi s tem pogledati tudi drugo alineo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in 41. člen ZPVPJN). V posledici navedenega Državna revizijska komisija iz razloga, ker za to ni najti ustrezne pravne podlage, v tem postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje predmetnega javnega naročila tudi ni odpravila "očitane kršitve".

Državna revizijska komisija v nadaljevanju tudi ni odločala o preostalem delu vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj zatrjuje, da je odločitev naročnika, da njegovo ponudbo v sklopu številka 21 kot neprimerno (in nepopolno) izloči, nepravilna in nezakonita, pa tudi, da je naročnik kršil določbe ZJNVETPS s tem, ko je zadevno javno naročilo v sklopu številka 21 oddal izbranemu ponudniku, čeprav bi moral ponudbo izbranega ponudnika v omenjenem sklopu izločiti kot nepopolno. Obravnava vlagateljevega zahtevka za revizijo v izpostavljenem delu namreč na vlagateljev položaj v postopku ne bi mogla v ničemer vplivati.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 21, kot izhaja iz obvestila o izbiri, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 21 (ob upoštevanju ugotovitev iz tega sklepa Državne revizijske komisije) sprejme eno od odločitev, ki jih dopušča ZJNVETPS.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 21. 09. 2012


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- PRIMA FILTERTEHNIKA, d. o. o., Sora 42A, 1215 Medvode
- ALEKSANDER SVETELJ, d. o. o., Hrastje 52E, 4000 Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran