Na vsebino
EN

018-245/2012 Psihiatrična bolnišnica Idrija

Številka: 018-245/2012-2
Datum sprejema: 10. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Laboratorijski material in medicinski pripomočki", v sklopu 6: "Inkontinenčni material", ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Helpy, d.o.o., Dobrave 7a, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Samo Urbanija, Trdinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, Idrija (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.9.2012

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 17.4.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.12.2011 sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila "Laboratorijski material in medicinski pripomočki". Naročnik je javno naročilo razdelil na skupno sedem sklopov, med katerimi je tudi sporni sklop 6: "Inkontinenčni material". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN231/2012 z dne 6.1.2012, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod objavo št. 2012/S 6-008947 z dne 11.1.2012.

Naročnik je dne 2.4.2012 izdal dokument "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika", iz katerega med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 6 odda ponudniku Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja še, da so se po testiranju vzorci artiklov, ki jih je predložil vlagatelj (katerega ponudba je bila sicer najugodnejša), izkazali za neustrezne, vzorci artiklov, ki jih je predložil ponudnik Alamed, d.o.o., Trzin (katerega ponudba je bila po ugodnosti na drugem mestu, za vlagateljevo ponudbo in pred ponudbo izbranega ponudnika), pa so se po testiranju izkazali za manj ustrezne.

Vlagatelj je dne 4.4.2012 na naročnika naslovil vlogo "Zahtevek za zapisnik o izboru", s katero je od naročnika zahteval pojasnilo, kaj se je v zvezi s ponujenimi artikli izkazalo za neustrezno. Z vlogo, ki jo gre po vsebini šteti za zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, je zahteval tudi vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in ponudnika Alamed, d.o.o., Trzin.

Naročnik je na vlagateljevo zahtevo odgovoril z elektronskim poštnim sporočilom z dne 6.4.2012, v prilogi katerega je vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji 6. sklopa predmetnega javnega naročila ter "poročilo dipl. oddelčne sestre o testiranju artiklov". Iz prve izmed navedenih prilog izhaja naročnikovo pojasnilo, da je strokovne zahteve v razpisni dokumentaciji postavil na osnovi dosedanjega poznavanja in hkrati ustrezne kakovosti teh artiklov. Naročnik dalje navaja, da vztraja na zahtevi, da kakovost ne sme biti slabša od sedanje, zato je najprej testiral najcenejšega ponudnika. Pri testiranju so se artikli, ki jih je ponudil vlagatelj, v primerjavi z dosedanjim dobaviteljem izkazali za neustrezne. Naročnik je nato testiral še artikle ponudnika, katerega ponudba je bila po ceni na drugem mestu. To testiranje je pokazalo, da so artikli le pogojno ustrezni, zaradi česar se je naročnik odločil, da izbere dobavitelja, katerega artikli popolnoma ustrezajo naročnikovim kakovostnim zahtevam. Iz druge izmed prilog k naročnikovemu elektronskemu sporočilu izhaja, da so bili vsi testirani artikli primerjani s trenutnim dobaviteljem Sanolabor - Indas, pri čemer so se v primerjavi s temi izkazali kot manj primerni. Iz dokumenta tako izhaja več ugotovitev v zvezi s testiranjem artiklov, med drugim tudi naslednja ugotovitev, ki se nanaša na ponujene plenice: "Ker v pasu nimajo elastike, se ne zatisnejo dovolj in se pacientom ne prilegajo dobro, ovirajo jih pri gibanju, saj drsijo". Zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in ponudnika Alamed, d.o.o., Trzin, je naročnik vlagatelju omogočil dne 23.4.2012.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17.4.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve o oddaji 6. sklopa predmetnega javnega naročila ter povrnitev stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi zahtevka vlagatelj zatrjuje nepravilnosti v zvezi z izvedenim testiranjem ponujenih artiklov. S tem v zvezi izpostavlja, da naročnik ni nikjer (niti v objavi obvestila o javnem naročilu niti v razpisni dokumentaciji) navedel, da bo predložene vzorce primerjal z izdelki ponudnika "Sanolabor - Indas". Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji postavil zahteve, katerim ponujeni artikli v celoti ustrezajo, kar vlagatelj izkazuje tudi s priloženimi certifikati in specifikacijami proizvajalca. Vlagatelj tako pojasnjuje, da je v ponudbi ponudil hlačne plenice Delta Form, pri čemer za vsako od pomanjkljivosti, ki jih je naročnik ugotovil pri testiranju teh (naročnik je naštel sedem razlogov), pojasnjuje, zakaj ta ugotovitev ni pravilna. V zvezi z naročnikovo ugotovitvijo, da ponujene plenice v pasu nimajo elastike, vlagatelj pojasnjuje, da je proizvajalec, glede na priporočila medicinske stroke v EU, odstranil elastike v pasu, ker v določenih procentih pri ležečih pacientih lahko povzročajo nastanek razjed zaradi pritiska oziroma močnih strižnih sil, ki jih povzročajo elastike v pasu. Manjkajoče elastike je proizvajalec nadomestil s stranskim trakom iz netkanega materiala, ki omogoča dobro pričvrstitev in s tem tudi izogib drsenju plenice navzdol. Ustreznost produkta vlagatelj zatrjuje tudi za ponujene predloge in podloge ter za oboje prilaga certifikate in specifikacije proizvajalca Abena A/S, Danska. Vlagatelj izpostavlja, da naročnik zapisniku testiranja hlačnih plenic ni priložil protokola testiranja hlačnih plenic, ki se pri takih javnih naročilih pričakuje, vlagatelj pa sumi, da glede na splošne navedbe naročnika glede neustreznosti pripomočkov ti niso bili ustrezno testirani. Po vlagateljevem mnenju zgolj pavšalne navedbe pomanjkljivosti niso razlog za izločitev in neizbiro vlagateljeve ponudbe, saj naročnik ni z ničemer dokazal, da vlagateljeva ponudba ne ustreza tehničnim zahtevam, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Vlagatelj dodaja še, da naročnik pri testiranju vlagateljevih vzorcev ni izhajal iz določil lastne razpisne dokumentacije, temveč je testiranje prilagodil trenutnim željam in potrebam in je zato ravnal v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov iz 9. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in lastno razpisno dokumentacijo. V kolikor je naročnik želel, da izdelki ustrezajo izdelkom ponudnika Sanolabor - Indas, bi moral to navesti v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj naročnika kot slednje opozarja, da je v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika na enem mestu navedel napačen rok za vložitev zahtevka za revizijo in napačno višino takse.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku prvič odločil s sklepom z dne 25.4.2012.

Izbrani ponudnik je se je z vlogo z dne 26.4.2012 izjasnil o navedbah vlagatelja iz njegovega revizijskega zahtevka in te označil za neutemeljene.

Vlagatelj je dne 11.5.2012 na naročnika naslovil vlogo, s katero se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku (iz sklepa z dne 25.4.2012).

Državna revizijska komisija je dne 21.6.2012 izdala Sklep št. 018-146/2012-4, s katerim je naročnikovo odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo, kot je izhajala iz sklepa z dne 25.4.2012, razveljavila.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku ponovno odločil s Sklepom št. 01-395/3-2011 z dne 12.7.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi sklepa naročnik zavrača navedbe vlagatelja, da je razpis prilagodil konkretnemu ponudniku, kot tudi navedbe, da je bilo testiranje materialov prilagojeno trenutnim potrebam naročnika oz. lastnostim materiala, ki ga naročnik trenutno uporablja. Naročnik pojasnjuje, da je lastnosti materialov preverjal na podlagi Protokola z dne 12.3.2012, ki ga je na podlagi Standarda uporabe inkontinenčnih izdelkov v PB Idrija pripravilo negovalno osebje bolnišnice. Naročnik dalje pritrjuje vlagatelju v navedbi, da v razpisni dokumentaciji ni bilo določeno, da bo predložene vzorce primerjal z izdelki kateregakoli ponudnika. Je pa naročnik določil, da mu bodo morali ponudniki na njegovo zahtevo dostaviti vzorce. Ker se določene lastnosti lahko ugotovijo samo na podlagi testiranja, ga je bilo potrebno izvesti. Naročnik ga je izvedel za vse tri ponudnike, izbor artiklov pa je posledica rezultatov primerjave ugotovljenih lastnosti. V nadaljevanju obrazložitve naročnik predstavlja tehnične zahteve, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji, pri tem pa ponovno izpostavlja, da s strani vlagatelja ponujeni izdelki ob straneh nimajo zahtevanih elastičnih vezi, zaradi česar ne ustrezajo razpisnim zahtevam. Naročnik s tem v zvezi pojasnjuje, da so pacienti v psihiatričnih bolnišnicah v glavnem mobilni in zaradi osnovne duševne motnje večkrat in bolj nemirni. Struktura pacientov je pri naročniku torej povsem drugačna od strukture pacientov na intenzivnih in negovalnih oddelkih splošnih bolnišnic in v domovih starejših občanov, kjer gre pretežno za nepokretne paciente. Elastika ob straneh ali v pasu (pri čemer se je elastika v pasu pri testiranjih izkazala za najboljšo) je zato potrebna oziroma celo nujna. Elastične niti ob straneh oz. elastika v pasu in večkratna namestitev pritrjevalnega traku na isto mesto ene in iste plenice omogočata dobro pričvrstitev plenice (manj zdrsov, manj prepuščanj pri strani), s tem pa boljšo gibljivost pacienta ter izvajanje toaletnega treninga. Stranski trak iz netkanega materiala elastike ne more nadomestiti, rezultati testiranja pa tudi kažejo, da pri uporabi katerihkoli plenic (z elastiko) do razjede zaradi pritiska ni prišlo. V nadaljevanju obrazložitve sklepa naročnik predstavlja rezultate testiranja artiklov, ki jih je ponudil vlagatelj, pri čemer zavrača vlagateljeve trditve o njihovi ustreznosti. Naročnik zaključuje s trditvijo, da je v postopku upošteval načelo enakopravne in nediskriminatorne obravnave ponudnikov, pri izboru ponudnika pa je upošteval tudi zadovoljstvo kadra s kakovostjo pripomočkov ter načelo gospodarnosti - izdelki boljše kakovosti namreč pomenijo tudi nižjo količinsko porabo in s tem nižje stroške.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 23.8.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in s tem v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji 6. sklopa predmetnega javnega naročila, in sicer vezano na naročnikovo odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe zaradi njene neprimernosti (neustreznosti ponujenega blaga).

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da je naročnik v tej (dokument OBR-4) določil tehnične zahteve predmeta javnega naročila, pri čemer je za blago pod zaporednimi številkami 1 - 4 ("Plenica inkontinentnaâ??") med drugim postavil naslednjo zahtevo: "â??ob straneh morajo biti elastične nitiâ??".

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je naročnik z dokumentom "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" z dne 2.4.2012 in z elektronskim poštnim z dne 6.4.2012, v prilogi katerega je vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji 6. sklopa predmetnega javnega naročila ter "poročilo dipl. oddelčne sestre o testiranju artiklov", vlagatelja seznanil s svojo ugotovitvijo o neustreznosti ponujenih artiklov, in sicer (med drugim) iz razloga, ker ponujene plenice ne izpolnjujejo zahteve po elastičnih nitih.

Državna revizijska komisija kot slednje ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku izrecno potrjuje, da ponujene plenice nimajo elastik, saj je proizvajalec plenic te nadomestil s (po vlagateljevem mnenju ustreznejšim) stranskim trakom iz netkanega materiala.

Na podlagi predstavljenih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da del artiklov, ki jih je vlagatelj ponudil v svoji ponudbi za obravnavani sklop predmetnega javnega naročila, ne izpolnjuje postavljenih tehničnih zahtev predmeta javnega naročila. Kljub jasni zahtevi razpisne dokumentacije, da morajo imeti plenice za inkontinenco ob straneh elastične niti, je vlagatelj namreč ponudil plenice, ki teh (nesporno) nimajo. Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku sicer zatrjuje, da naj bi bile plenice brez elastik (in s stranskim trakom iz netkanega materiala) celo ustreznejše, pri čemer pa v zvezi s takšno trditvijo ne navaja nobenih konkretnih dejstev niti ne predlaga dokazov, ki bi omogočali njen preizkus. Ker naročnik, nasprotno, argumentirano pojasnjuje razloge za umestitev obravnavane zahteve v razpisno dokumentacijo (struktura pacientov, omogočanje gibljivost pacienta, izvajanje toaletnega treningaâ??), vlagateljevim navedbam o tem, da ponujene plenice tudi brez zahtevanih elastičnih niti (funkcionalno) izpolnjujejo naročnikove zahteve, skladno s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu (7. in 212. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s 13. členom ZPVPJN), utemeljenosti ni mogoče priznati.
Ker vlagatelj tako ni uspel izkazati, da ponujeni artikli ustrezajo naročnikovim tehničnim zahtevam, je njegovo ponudbo za 6. sklop predmetnega javnega naročila potrebno šteti za neprimerno (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter s tem nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Posledično gre ugotoviti tudi, da je bil naročnik vlagateljevo ponudbo v tem sklopu upravičen in dolžan izločiti iz postopka (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), nezakonitosti takšne naročnikove odločitve pa vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati.

Upoštevajoč zaključek, da je naročnik vlagateljevo ponudbo za 6. sklop javnega naročila zakonito izločil iz postopka oddaje javnega naročila (oz. da vlagatelj ni uspel izkazati nasprotnega), Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka ni obravnavala revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na druge zatrjevane kršitve v postopku (tj. na način izvedbe testiranja predloženih artiklov). Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom namreč ni uspel izkazati, kako bi obravnava teh navedb lahko vplivala na njegov položaj v postopku, zaradi česar je potrebno šteti, da vlagatelj za njihovo obravnavo ne izkazuje pravnega interesa.

Glede na vse navedeno, je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 17.4.2012 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva.

Ker vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija, na podlagi določil osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 10.9.2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, Idrija,
- Odvetnik Samo Urbanija, Trdinova 5, Ljubljana,
- Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.

Natisni stran