Na vsebino
EN

018-242/2012 Študentski domovi v Ljubljani

Številka: 018-242/2012-8
Datum sprejema: 5. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Okolju prijazne storitve čiščenja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj EES SISTEMI d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopata odvetnik Janez Starman in odvetnica Maja Škrinjar, Kolodvorska cesta 1, Koper, zoper ravnanje naročnika ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.09.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 09.03.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 13.03.2012, pod št. objave JN 2814/2012 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 16.03.2012, pod št. objave 2012/S53-086738.

Naročnik je dne 14.06.2012 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi ISS Facility Services d.o.o., Tržaška cesta 37 a, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 04.07.2012 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo in v vso korespondenco med naročnikom in izbranim ponudnikom ter drugouvrščenim ponudnikom (družbo Cleaning d.o.o., Ljubljana - Črnuče). Vpogled je bil opravljen dne 11.07.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 05.07.2012 zahteval izdajo dodatne obrazložitve o oddaji naročila. Naročnik je dne 06.07.2012 zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve o oddaji naročila zavrgel z obrazložitvijo, da že odločitev vsebuje tako razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot tudi prednosti sprejete ponudbe.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 13.07.2012). Vlagatelj zatrjuje, da je opravil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in v ponudbo drugouvrščenega ponudnika in pri tem ugotovil, da sta obe ponudbi nepopolni. Ponudba izbranega ponudnika, navaja vlagatelj, je nepopolna iz razloga, ker ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz 5. točke razpisne dokumentacije (Cena) oziroma zato, ker je ponudil ceno, ki je nižja od minimalne vrednosti iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika iz navedenega razloga tudi neobičajno nizka. Vlagatelj še zatrjuje, da sta ponudbi obeh navedenih ponudnikov nepopolni tudi zato, ker nista izpolnila referenčnega pogoja iz točke 2.5.6 razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 13.08.2012 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik je z dopisom, z dne 13.08.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 17.08.2012, opredelil do naročnikove odločitve. Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 21.08.2012.

Državna revizijska komisija je vlagatelja dne 24.08.2012 pozvala k doplačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 9.447,27 EUR. Državna revizijska komisija je vlagatelja opozorila, da mora takso doplačati v roku 3 (treh) dni in v navedenem roku predložiti potrdilo o doplačilu, sicer bo zahtevek za revizijo zavrgla.

Državna revizijska komisija je od vlagatelja dne 31.08.2012 prejela dopis, v katerem je navedel, da je ravnal v skladu z naročnikovim pravnim poukom iz izpodbijanega sklepa in zahtevku za revizijo predložil potrdilo o vplačilu takse v zahtevani višini (552,73 EUR). Vlagatelj ob tem poudarja, da je bila njegova odločitev o tem, ali bo vložil zahtevek za revizijo, odvisna predvsem od višine takse, kar je logično glede na razmere v gospodarstvu. Vlagatelj navaja, da v kolikor bi bil že pred revizijskim postopkom seznanjen, da bo moral plačati takso v višini 10.000,00 EUR, ne bi vložil revizijskega zahtevka.

Vlagatelj pojasnjuje, da je Državna revizijska komisija že sprejela stališče, da ni dolžnost ponudnikov, da ugotavljajo višino takse prav tako pa je v več odločitvah tudi zapisala, da napačen pravni pouk ne more iti v škodo stranki, ki se po njem ravna. V danem primeru, navaja vlagatelj, so mu škodljive posledice že nastale, saj skladno z 72. členom ZPVPJN, tudi v primeru, če bi revizijski zahtevek umaknil, ne more več zahtevati povračila že plačane takse, hkrati pa bo moral kriti tudi stroške svojega odvetnika. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija meritorno odloči o zahtevku za revizijo, podrejeno pa, da v primeru zavrženja revizijskega zahtevka naročniku naloži povrnitev stroškov v priglašenem znesku.

Državna revizijska komisija je dolžna preveriti, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN (prvi odstavek 31. člena ZPVPJN).

ZPVPJN v 15. členu (Obvezne sestavine zahtevka za revizijo) našteva obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati zahtevek za revizijo. Med obveznimi sestavinami zahtevka za revizijo zakon izrecno zahteva tudi potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena tega zakona (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, zato se za določitev zneska takse uporabi pravilo iz tretje alineje prvega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki določa takso v višini en odstotek od vrednosti (z DDV) izbrane ponudbe, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Ker znaša en odstotek od vrednosti ponudbe izbranega ponudnika (z DDV) več kot 10.000,00 EUR (ob upoštevanju, da se predmetno javno naročilo razpisuje za dobo treh let, znaša vrednost ponudbe izbranega ponudnika 1.989.833,44 EUR z DDV), znaša vrednost takse 10.000,00 EUR. Ker je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil potrdilo o vplačilu takse v višini 552,73 EUR, da je Državna revizijska komisija pozvala k doplačilu v znesku 9.447,27 EUR.

ZPVPJN v četrtem odstavku 31. člena (med drugim) določa, da v primeru, če vlagatelj zahtevka za revizijo ne dopolni v roku treh delovnih dni ali ga ne dopolni ustrezno, Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh po poteku roka za dopolnitev s sklepom zavrže. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj poziv Državne revizijske komisije za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 27.08.2012. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, ki se uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je v obravnavanem primeru rok za plačilo takse iztekel v četrtek, dne 30.08.2012. Tridnevni rok iz četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN je prekluziven, kar pomeni, da vlagatelj po preteku tega roka izgubi pravico za dopolnitev zahtevka za revizijo z manjkajočimi obveznimi podatki iz 15. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da je vlagatelj plačal takso v skladu z naročnikovim pravnim poukom, prav tako pa se strinja z vlagateljem tudi v tem, da napačen pravni pouk naročnika ne more iti v škodo stranki, ki se po njem ravna. Vlagatelj iz razloga, da se razbremeni tveganja morebitnih posledic neustreznega plačila takse, namreč plača takso, kot jo v pravnem pouku določi naročnik. V kolikor vlagatelj sledi pravnemu pouku naročnikove odločitve o oddaji naročila in plača takso v napačnem znesku, ga Državna revizijska komisija pozove k doplačilu ali ministrstvu, pristojnem za finance, naloži vračilo preveč plačane takse (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN). Če torej vlagatelj sledi pravnemu pouku in plača takso v prenizkem znesku, za pravilno (do)plačilo takse poskrbi Državna revizijska komisija in vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vendar pa vlagateljevo očitno nepoznavanje navedenih zakonskih določb, ki se nanašajo na plačilo takse, v nobenem primeru ne more vplivati na drugačno odločitev v obravnavani zadevi oziroma na potek zamujenega roka in na nastop z zamudo povezanih pravnih posledic. Način plačila takse za vodenje postopka revizije javnega naročanja je namreč izrecno določen v zakonskih določbah in bi jih vlagatelj moral in mogel poznati, na njih pa ga je jasno in izrecno opozorila tudi Državna revizijska komisija (kot tudi na posledice, če zahtevka za revizijo ne bo ustrezno dopolnil). Navedeno velja še toliko bolj v obravnavanem primeru, saj vlagatelja zastopa pooblaščenec, ki je odvetnik. Nenazadnje pa je bil vlagatelj z mesečnimi vrednostmi vseh ponudb seznanjen že na odpiranju ponudb (torej skoraj dva meseca prej preden je vložil zahtevek za revizijo) in ponovno z izpodbijanim sklepom, zato bi si lahko višino takse izračunal tudi sam.
Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svojega zahtevka za revizijo, tudi po izrecnem pozivu Državne revizijske komisije, ni dopolnil s potrdilom o doplačilu takse v zahtevani višini (9.447,27 EUR). Ker Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela potrdila o tem, da je doplačal z zakonom predpisano takso, je na podlagi tretjega in četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo revizijskih stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 05.09.2012


predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana
- odvetnik Janez Starman in odvetnica Maja Škrinjar, Kolodvorska cesta 1, Koper
- ISS Facility Services d.o.o., Tržaška cesta 37 A, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran