Na vsebino
EN

018-222/2012 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-222/2012-4
Datum sprejema: 30. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme za zdravstveno nego", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova Ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.8.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 28.6.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo "Dobava in montaža opreme za zdravstveno nego" dne 27.6.2011 objavil na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN7067/2011. Dne 12.6.2012 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila JN7067/2011 za sklop I, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku Sanolabor d.d., Leskovška 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 28.6.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da izbrani ponudnik ni zadostil izjavi po predložitvi vzorca OBR-14, saj vzorčne postelje ni dobavil na poziv, temveč je samo zapisal, da je razpoložljiva in kje se podobne postelje nahajajo. Vlagatelj trdi, da je bila predložitev vzorcev naročnikova zahteva, ki je pomenila pogoj za pravilnost in popolnost ponudbe. Kar dokazuje tudi naročnikova prva odločitev z dne 28.10.2011, ko je naročnik izločil vlagateljevo ponudbo, ker ni dostavil vzorca postelje. Šele na podlagi vloženega revizijskega zahtevka s strani izbranega ponudnika, pa je prišlo do preobrata na strani Državne revizijske komisije, da je bilo testiranje opreme predvideno kot opcija naročnika, da preveri opremo in ugotovi njeno ustreznost na podlagi predloženega opisa oz. katalogov proizvajalca in ne kot dokazovanje izpolnjevanja tehničnih zahtev. Z navedenim se vlagatelj ne strinja in trdi, da slednje nakazuje na neenakopravno obravnavo ponudnikov. Glede na to, da je bil vlagatelj že v fazi ponudbe v skladu z OBR-4/1 dolžan predložiti lastno izjavo kot prevod originalne proizvajalčeve dokumentacije, ki pa je po vlagateljevih trditvah ni bilo potrebno predložiti, ampak le prevesti, je jasno, da je vlagatelj zadostil vsem zahtevam, saj je originalno proizvajalčevo izjavo, predložil že v sami oddani ponudbi. Ob dopolnitvi na poziv naročnika, pa je bila predložena še slika iz kataloga, na kateri je bilo jasno označeno in potrjeno z uradnim žigom podjetja, da je infuzijsko stojalo, ki ga vlagatelj ponuja, iz inox materiala, kar potrjuje tako lastna izjava proizvajalca kot poročila testirane postelje in pripadajoče zahtevane opreme. Vlagatelj na drugi strani trdi, da bi naročnik in Državna revizijska komisija morala ugotoviti, da je bila ponudba izbranega ponudnika nepravilno spoznana kot ustrezna in to zgolj na podlagi predložitve lastne izjave. Ponudnik ni predložil zahtevanega prevoda proizvajalčeve izjave. Poleg tega iz slike izhaja, da je ponujeno infuzijsko stojalo izdelano iz plastike in kovine neznane kvalitete, nastavitve višine s plastičnim vijakom in cevjo, katere kvaliteto je nemogoče razbrati iz prospekta. Enako po vlagateljevih navedbah velja za naročnikovo zahtevo pod zaporedno št. 31, kjer je naročnik zahteval, da ponudnik ponudi nosilec za razkužilo iz inox nerjavečega materiala, 0,5l. Izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah ni uspel z ničemer izkazati, da je ta pogoj izpolnjen, ne z lastno izjavo ne z ničemer drugim, saj ni nikjer razvidno, da ponuja nosilec narejen iz inoxa, kot tudi ne, da je ta primernega volumna. Prav tako poročilo testa postelje ni izpolnjeno, kar pomeni, da postelja izbranega ponudnika ni bila testirana. V nadaljevanju vlagatelj še navaja, da je na vpogledu dne 22.6.2012 ugotovil, da je izbrani ponudnik navedel posteljni vložek podjetja TUS KO-SI, Slovenj Gradec, pri čemer pa to podjetje ni navedel kot podizvajalca in zanj tudi ni navedel nobenih dokazil za dokazovanje sposobnosti za podizvajalca. Prav tako je naročnik po vlagateljevih navedbah pomanjkljivo sestavil razpisno dokumentacijo, saj v njej ne predvideva nobenih zahtev za dokazovanje usposobljenosti podizvajalca. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 12.6.2012 in mu povrne stroške postopka.
Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 3.7.2012 opredelil do vlagateljevih navedb.
Naročnik je dne 12.7.2012 sprejel sklep št. JN7067/2011-4VH/MŠ, s katerim je revizijski zahtevek kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik ugotavlja, da revizijski zahtevek ni vložila oseba, ki je izkazala aktivno legitimacijo. Hkrati pa naročnik ugovarja vlagateljevim očitkom, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Prav tako naročnik zavrača vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ni zadostil izjavi o dostavi vzorca OBR-14. Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik omenjeno izjavo ustrezno potrdil in predložil, kot je bilo zahtevano. Pri tem naročnik izpostavlja, da je v 9. členu razpisne dokumentacije podal zahtevo, kjer zapisano "lahko zahteva" ne predstavlja obvezo, da bo naročnik zahteval ter ponudnika pozval k predložitvi testa opreme. Naročnik je pred izdajo Odločitve o oddaji naročila za sklop 1 opravil temeljito analizo, iz katere izhaja izpolnjevanje vseh zahtev iz predmetne naročnikove dokumentacije. Naročnik pojasnjuje, da so tehnične karakteristike zahtevanih postelj identične tako že v izvedenem postopku JN5816/2010 in aktualnem postopku JN7067/2011. Naročnik identične postelje, kot so bile ponujene s strani izbranega ponudnika, že ima, jih pozna, zato v predmetnem postopku ni zahteval ponovnega testa, kar mu razpisna dokumentacija, v 21. točki 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, tudi omogoča. Prav tako se naročnik ne strinja z vlagateljevimi navedbami, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in s tem nepopolna, ker dodatna oprema, in sicer infuzijsko stojalo (št. 27) in nosilec za razkužilo (št. 31), ne ustrezata tehničnim zahtevam v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je po naročnikovih trditvah izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (OBR-17) dokazal s predložitvijo originalnih prospektov ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca ter pisno izjavo proizvajalca, da ponujena oprema v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije oz. bo izdelana skladno z njimi. Prav tako je po naročnikovih navedbah tudi predložena tudi izjava ponudnika o ustreznosti, skladno z navedbami iz proizvajalčeve izjave. Glede dokazovanja sposobnosti podizvajalca v ponudbi izbranega ponudnika pa se naročnik sklicuje na navedbe izbranega ponudnika, da ima z omenjenim podjetjem TUS KO-SI d.d. Slovenj Gradec sklenjeno splošno pogodbo o poslovnem sodelovanju, kar pa se ne šteje za podizvajalsko razmerje. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.7.2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20.7.2012, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 9.8.2012 na podlagi 1. odstavka 37. člena ZPVPJN podaljšala rok za odločitev.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju vlagateljeve ponudbe in ponudbe izbranega ponudnika.
V ta namen je v dokazne namene vpogledala v revizijski zahtevek, naročnikov sklep o zavrnitvi z dne 12.7.2012, v ponudbo vlagatelja in izbranega ponudnika, izjasnitev izbranega ponudnika o navedbah vlagatelja z dne 3.7.2012. Odločitev o oddaji javnega naročila JN7067/2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno iz razlogov neizpolnjevanja pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila. Naročnik je pri tem upošteval napotek Državne revizijske komisije iz odločitve št. 018-092/2012-10 z dne 29.5.2012, kjer je Državna revizijska komisija presodila, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje razpisne zahteve pod zaporedno št. 27 tehničnih specifikacijah za SKLOP I. BOLNIŠKE POSTELJE, (30 kom). V navedeni zahtevi je zahtevano, da mora imeti postelja infuzijsko stojalo iz inox nerjavečega materiala, z možnostjo nastavitve višine ter štirimi nosilci. Pri tem je Državna revizijska komisija omenjeno odločitev oprla na naročnikovo zahtevo iz OBR-4/1 razpisne dokumentacije, po kateri so morali ponudniki k ponudbi predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Kar pomeni, da je moralo biti izpolnjevanje vseh zahtev, iz opisa predmeta naročila, razvidno že iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik pa je bil slednje tudi dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja v omenjeni odločitvi ugotovila, da vlagatelj ni predložil originalni prospekt proizvajalca, iz katerega bi bilo izpolnjevanje sporne razpisne zahteve (pod zaporedno št. 27 razpisne dokumentacije) nedvoumno razvidno in pri tem tudi ocenila, da slednjega ne more nadomestiti niti vlagateljev pripis na katalog proizvajalca "inox", glede na dejstvo, da je iz originalnega kataloga proizvajalca izhajalo drugače, in sicer da je ponujano infuzijsko stojalo iz kromiranega jekla. Slednje (da vlagatelj ponuja infuzijsko stojala iz zahtevanega materiala inox), kakor izhaja iz odločitve Državne revizijske komisije, prav tako ni bilo razvidno iz originalne izjave proizvajalca, kot tudi ne iz njenega prevoda, predloženega k dopolnitvi ponudbe št. P2011-388. Nadalje iz omenjene odločitve še izhaja, da je bilo testiranje opreme, na katero se sklicuje vlagatelj, na podlagi OBR-14 razpisne dokumentacije predvideno kot opcija naročnika, da preveri opremo. Navedeno pomeni, da v primeru, ko je naročnik ponudnika pozval na dostavo testne opreme, je bil ponudnik, na podlagi pisne izjave iz OBR-14, opremo dolžan dostaviti, vendar pa je moralo biti izpolnjevanje tehničnih zahtev razvidno že iz ponudbene dokumentacije, kakor tudi, da pomanjkljivosti predloženih proizvajalčevih prospektov oz. ponudbene dokumentacije ni mogel nadomestiti test opreme, saj je bilo v OBR-4/1 razpisne dokumentacije izrecno določeno, da mora biti izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno že iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca. Iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-092/2012-3 z dne 12.4.2012 tudi sprejela odločitev: "Povsem drugo vprašanje pa je, ali je smotrno takšno opremo, ki jo je naročnik že testiral in je bila ponudniku že vrnjena, dajati naročniku ponovno na vpogled, glede na dejstvo, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v obrazcu predračuna OBR-4/1 določil: "Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta [â??]." Kar pomeni, da so ponudniki izpolnjevanje tehničnih zahtev dokazovali že s predložitvijo prospektov, medtem ko je bila predložitev testa v razpisni dokumentaciji predvidena zgolj kot opcija naročnika, da si lahko ponujeno opremo tudi ogleda, vendar pa slednje ni predmet obravnavanega revizijskega zahtevka." Zato je bil izbranemu ponudniku, takratnemu vlagatelju, omogočen vpogled le v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja, ne pa tudi v testirano opremo, kakor to tudi izhaja iz Zapisnika o vpogledu z dne 20.4.2012. Izbrani ponudnik je na podlagi podatkov, pridobljenih iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja, dne 25.4.2012 svoj revizijski zahtevek dopolnil in izpostavil, da je ponujeni sporni vlagateljev artikel tehnično neustrezen, kar je nadalje s sklepom št. 018-092/2012-10 ugotovila in potrdila tudi Državna revizijska komisija.

Glede na to, da je vlagatelj v revizijskem postopku, v katerem je Državna revizijska komisija že presojala popolnost vlagateljeve ponudbe in na podlagi tega sprejela sklep št. 018-092/2012-10 (s katerim je ugotovila, da vlagateljeva ponudba spornih tehničnih zahtev ne izpolnjuje), sodeloval in je tako imel možnost predlagati vse dokaze (ki jih navaja v predmetnem postopku in jih z vlogo z dne 8.5.2012 ni predložil) in s tem tudi možnost vplivati na omenjeno odločitev, je navedena odločitev postala pravnomočna tudi zanj. Ista stvar ne more biti predmet vnovične presoje pred Državno revizijsko komisijo, zato Državna revizijska komisija tudi ne more več meritorno presojati vlagateljevih ugovorov, da njegova ponudba tehnično zahtevo pod zaporedno št. 27 razpisne dokumentacije izpolnjuje.

Je pa Državna revizijska komisija z namenom ugotavljanja istovrstnosti kršitev in s tem ugotavljanja morebitnih kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, da je tudi ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz istih razlogov, in sicer da ponujena postelja nima infuzijskega stojala iz inox nerjavečega materiala, z možnostjo nastavitve višine ter štirimi nosilci.

Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve spora vpogledal v spisovno in ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik z dopisom z dne 5.10.2011 na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2 izbranega ponudnika najprej pozval k dopolnitvi ponudbe, ker slednji ni izpolnil zahtev iz OBR-4/1. Naročnik je izbranega ponudnika pozval, ker je pri analizi ponudbene dokumentacije ugotovil, da so navedene zgolj strani, kje naj bi bilo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev, kar pa ni skladno z zahtevo iz OBR-4/1. Izbrani ponudnik je dne 31.8.2011 svojo ponudbo dopolnil. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelju pritrjuje, da je izbrani ponudnik z namenom dokazovanja ustreznosti ponujenega blaga za sporno razpisno zahtevo podal le slikovno gradivo, vendar je k temu priložil tudi izjavo proizvajalca, z dne 1.8.2011, s katero se ta zavezuje, da bo postelja vsebovala vse tehnične karakteristike iz razpisne dokumentacije oz. da bo postelja izdelana v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije, kakor tudi lastno izjavo kot prevod originalne proizvajalčeve izjave. Na ta način je izbrani ponudnik v obravnavanem primeru po presoji Državne revizijske komisije zadostil naročnikovi zahtevi po predložitvi originalne prospektne dokumentacije, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe in njeno izpolnjevanje razpisnih zahtev. Glede na to, da vlagatelj v obravnavanem primeru istovrstnih kršitev pri ocenjevanju ponudb ni uspel izkazati in glede na dejstvo, da je njegova nepopolna, Državna revizijska komisija ocenjuje, da mu zaradi nadaljnjih zatrjevanih domnevnih kršitev na podlagi prvega odstavka 14. člena ZPVPJN v obravnavanem primeru ne more nastati škoda, saj se njegov položaj tudi v primeru ugotovitve domnevnih kršitev ne more več spremeniti, zato Državna revizijska komisija nadaljnjih vlagateljevih očitkov ni več presojala. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 30.8.2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Sanolabor d.d., Leskovška 4, Ljubljana,
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova Ulica 5, Celje,
- Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran