Na vsebino
EN

018-229/2012 Občina Zagorje ob Savi

Številka: 018-229/2012-8
Datum sprejema: 22. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila male vrednosti "Zamenjava talne obloge v telovadnici Oš Ivana Skvarče" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Panles, d.o.o., Tekačevo 62b, Rogaška Slatina, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorovič - Pungartnik, o.p., d.o.o., Cesta Valentina Orožna 8, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.8.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 12.7.2012 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Zamenjava talne obloge v telovadnici Oš Ivana Skvarče", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Sklep o oddaji javnega naročila" št. 430-30/2012 z dne 2.7.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.547,37 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 29.5.2012 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Zamenjava talne obloge v telovadnici Oš Ivana Skvarče". Obvestilo o javnem naročilu male vrednosti je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. NMV1345/2012 z dne 5.6.2012.

Dne 2.7.2012 je naročnik izdal dokument "Sklep o oddaji javnega naročila" št. 430-30/2012 z dne 2.7.2012, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Jurles, d.o.o., Kolodvorska ulica 33c, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila najugodnejša in popolna. Popolnosti ponudb ostalih ponudnikov naročnik, sledeč istemu dokumentu, ni preverjal.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4.7.2012 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in vpogled v dokumentacijo. Naročnik je vlagatelju dodatno obrazložitev odločitve izdal dne 6.7.2012, vpogled pa mu je omogočil dne 17.7.2012.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12.7.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem izpostavlja, da je naročnik v okviru razpisne dokumentacije določil tudi popis del s predizmerami, ki je predstavljal podlago za pripravo ponudbenega predračuna. Ob tem je določil, da bo vsako spreminjanje popisa štel za variantno ponudbo, ki jo bo izločil. V popisu del pa je naročnik med drugim navedel: "Vrhnji sloj troslojni gotovi panelni parket, d=21 mm (skupna debelina sistema je 51-53 mm).". Vlagatelj pojasnjuje, da je debelina zaključnega sloja parketa in skupna debelina sistema bistven podatek, ki pomembno vpliva tako na ceno kot tudi na kvaliteto izdelka, njegovo življenjsko dobo ter na stroške, vezane na vzdrževanje oz. zamenjavo tal. Izdelek z večjo debelino bo imel tako daljšo življenjsko dobo, mogoče ga bo večkratno obdelati, dolgoročno pa bo imel lastnik manj stroškov z vzdrževanjem prostorov. Vlagatelj izpostavlja, da je naročnik izbral verzijo športnega poda, ki je nižje kakovosti od tistega, ki se je zahteval v razpisni dokumentaciji, po višji ceni, ki se sicer nudi za boljše verzije športnega poda. V kolikor bi vlagatelj vedel, da lahko ponudi tudi parket, ki odstopa od specifikacij v razpisni dokumentaciji, bi bila njegova ponudbena cena za več kot 20 % nižja. Vlagatelj pri tem opozarja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno, da lahko ponudba odstopa od postavljenih zahtev, niti ni bilo navedeno, da je debelina parketa v popisu del dana zgolj kot primer. Ker je vlagatelj menil, da ponudba izbranega ponudnika ni ustrezna, je zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. V tej je naročnik navedel, da debelina parketa ni bila primarnega pomena, v popisu del določena debelina zaključnega sloja parketa pa naj bi bila zgolj "primer ustreznega parketa". Za naročnika naj bi bila sicer primarnega pomena izjava o skladnosti parketa po DIN 18032-2 oz. EN 14904, ki so jo sicer predložili vsi ponudniki. Vlagatelj izpostavlja, da ob takšni razlagi razpisne dokumentacije pravzaprav ne bi bili postavljeni nikakršni pogoji za konstrukcijo športnega poda, kar bi bilo absurdno. Drži sicer, da je naročnik v popisu navedel "kot npr. sistem KARELIA SPRING ACTION", vendar pa sestavni deli, vrste, dimenzije in certifikati niso bili navedeni zgolj kor primer. Tudi iz naročnikovih pojasnil razpisne dokumentacije po vlagateljevem mnenju izhaja, da so ponudniki sicer lahko ponudili tudi druge sisteme (ne nujno Karelia), vendar pa je morala konstrukcija izpolnjevati vse zahteve iz popisa. Vlagatelj utemeljeno sklepa, da izbrani ponudnik in ponudnik Talne obloge Rebelion, d.o.o., nista ponudila ustreznega vrhnjega sloja parketa in bi njuna ponudba morala biti izločena. Izbrani ponudnik je namreč, po vlagateljevih informacijah, ponudil parket debeline cca. 15 mm, drugoomenjeni ponudnik pa naj ni ponudil klasičen parket in ne športnega poda. Naročnik je s tem, ko je izbral ponudbo, ki ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, kršil določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in temeljna načela javnega naročanja. Vlagatelj dodaja še, da mu naročnik ni pravočasno omogočil zahtevanega vpogleda v dokumentacijo - rok za vpogled je namreč določil za dne 17.7.2012, ko naj bi rok za vložitev revizijskega zahtevka že potekel oz. bi vlagatelj imel na voljo premalo časa za pripravo kvalitetnega revizijskega zahtevka. Vlagatelj se zaradi navedenega ni mogel seznaniti z dokumentacijo, ki je bila odločilna za oddajo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj glede na navedeno predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi. Podredno vlagatelj predlaga, da se mu omogoči vpogled v celotno dokumentacijo ter uveljavljanje pravnega varstva v skladu z 31. členom ZPVPJN. V obeh primerih vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Z vlogo z dne 19.7.2012 je vlagatelj na naročnika naslovil dopolnitev revizijskega zahtevka. V njem navaja dejstva in dokaze, s katerimi se je seznanil ob vpogledu v postopkovno in ponudbeno dokumentacijo. Tako izpostavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil športni pod tip Stockholm 10, skupne debeline 130 mm, ki odstopa od zahtev razpisne dokumentacije po skupni debelini sistema 51-53 mm. Vrhnji sloj ponujenega parketa pa ne dosega 21 mm, temveč znaša zgolj 12,6 mm. Vlagatelj ob tem ponavlja zahteve razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na zahtevano skupno debelino sistema in vrhnjega sloja parketa. Vlagatelj dodatno navaja še, da izbrani ponudnik ni predložil potrebnih certifikatov, temveč je predložil zgolj izjavo o skladnosti parketa z DIN 18032, del 2, in EN14904. Vlagatelj kot naslednje izpostavlja, da se referenčna lista, ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, nanaša na obdobje od 1998 do 2012, vlagatelj pa je bil ustanovljen šele v letu 2007. Izbrani ponudnik je tako kot svojo dejansko poskušal predstaviti referenčno listo drugih subjektov. Pri vlagatelju se poraja resen dvom v verodostojnost predloženih referenc, meni pa tudi, da se te ne nanašajo na istovrstna dela. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje še nepopolnost ponudbe ponudnika Talne obloge Rebelion, d.o.o. Vlagatelj glede na navedeno ponavlja svojo trditev, da je naročnik v postopku kršil določila ZJN-2.

Izbrani ponudnik je dne 20.7.2012 na naročnika naslovil vlogo, s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz njegovega revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 25.7.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej zavrača vlagateljeve navedbe o kršitvah pri omogočitvi vpogleda v dokumentacijo. V nadaljevanju se naročnik opredeljuje do navedb o domnevni nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Po naročnikovi oceni je vlagateljeva interpretacija popisa del povsem napačna in tudi nelogična. Če bi naročnik namreč izrecno zahteval debelino vrhnjega sloja 21 mm, bi zahteval le in samo športni pod Karelia. S tem bi avtomatično izločil vse ostale potencialne ponudnike, ki bi nudili druge športne pode, ki sicer ustrezajo zahtevanemu standardu. Iz popisa (tč. II tlakarska dela, poz. 4) je sledeč naročniku jasno razvidno, da se zahteva dobava in montaža športnega sistema talne obloge, kot npr. sistem KARELIA SPRING ACTION, ki je sestavljen iz lesene podkonstrukcije, slepega poda in vrhnjega sloja hrastovega troslojnega gotovega panelnega parketa. Pri tem je (v elektronski obliki popisa) vidno tudi besedilo "d=21 mm (skupna debelina sistema je 51-53 mm)". Naročnik izpostavlja, da je v poziciji 4 popisa opisan celoten sistem kot primer. To je tudi logično, saj bi bilo verjetno nesmotrno zgolj za en sloj zahtevati kot primer Karelio, za preostale sloje pa imeti zahteve drugih sistemov oz. debelin sestavnih elementov, kar bi lahko imelo za posledico tudi neizvedljivost poda. Sistemi in debeline sestavnih elementov oz. materialov tvorijo športni pod kot celoto, za katerega je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ustrezati standardu DIN 18032-2, ponudnik pa podati izjavo o skladnosti. Naročnik torej ni nikjer navedel, da so posamezne dimenzije (debeline) slojev sistema, ki je naveden kot primer, obvezne. Če bi bila vlagateljeva drugačna trditev resnična, bi bilo potrebno izločiti tudi njegovo ponudbo - tudi njegova ponudba namreč nima popolnoma vseh karakteristik iz popisa. Tudi v odgovorih prek Portala javnih naročil je naročnik povedal, da lahko ponudniki ponudijo svojo verzijo poda, da pa mora ta ustrezati predpisanima standardoma. Izbrani ponudnik je ponudil športni pod Haro, ki standardoma DIN in EN ustreza, njegova ponudba pa je bila tudi sicer popolna in najugodnejša, zato je potrebno s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja zavrniti. V nadaljevanju sklepa se naročnik opredeljuje do revizijskih navedb, ki se nanašajo na reference izbranega ponudnika - tudi te označuje za neutemeljene.

Dne 30.7.2012 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku, v postopek pa je priglasil tudi dodatne stroške postopka pravnega varstva. Podano vlogo je dopolnil z vlogo z dne 31.7.2012.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 26.7.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Na poziv Državne revizijske komisije je odstopljeno dokumentacijo dne 6.8.2012 dopolnil.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, in sicer vezano na vprašanje popolnosti prejetih ponudb. Državna revizijska komisija s tem v zvezi uvodoma pojasnjuje, da iz dokumenta "Sklep o oddaji javnega naročila", št. 430-30/2012, z dne 2.7.2012, izhaja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila preverjal zgolj popolnost najugodnejše izmed prejetih ponudb, tj. ponudbe izbranega ponudnika. Ponudb preostalih ponudnikov, med katere sodita tudi vlagateljeva in ponudba ponudnika Talne obloge Rebellion, d.o.o., Maribor, naročnik, kot mu to omogoča drugi odstavek 41. člena ZJN-2, ni preverjal. Ob upoštevanju navedenega je v predmetnem postopku pravnega varstva mogoče uveljavljati zgolj nezakonitost naročnikovega ravnanja pri obravnavi ponudbe izbranega ponudnika, ne pa tudi (neizvedenih) ravnanj pri presoji ponudb preostalih ponudnikov. Državna revizijska komisija posledično revizijskih navedb, s katerimi vlagatelj zatrjuje nepopolnost (in s tem nezakonitost naročnikove obravnave) ponudbe ponudnika Talne obloge Rebellion, d.o.o., Maribor, v predmetnem postopku ni obravnavala.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, saj naj bi ta v njej ponudil parket, katerega vrhnji sloj ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije postopka.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej (pod točko 2.1. Predmet naročila) med drugim določil:

"Razpisana dela se oddajajo po principu "ključ v roke".

Podlaga za pripravo ponudbenega predračuna je popis del s predizmerami.

Obseg del je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in objavljen na spletni strani naročnika http://www.zagorje.si"

V točki 2.14. Ostale določbe pa je naročnik med drugim določil:

"Variantne ponudbe niso sprejemljive. Vsako spreminjanje popisa bo naročnik smatral za variantno ponudbo, zato bo taka ponudba izločena".

Z vpogledom v dokument "Popis del", ki je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, gre ugotoviti, da je naročnik v tem (pod postavko II. Tlakarska dela) med drugim določil:

"Dobava in montaža športnega sistema talne obloge kot npr. sistem KARELIA SPRING ACTION, sestavljenega iz:
lesene podkonstrukcije Karelia springdoubleflex, dim. 2300x80x30 mm, sestavljene iz elastične vezane plošče (breza), dim. 18x80 mm in elastičnih gumijastih šok blazinic, dim. 50x80x12 mm
vrhnji sloj hrastov troslojni gotovi panelni parket, d=21 mm (skupna debelina sistema je 51-53 mm)
testiran po DIN 18032-2
vertikalen odboj žoge (rezultat 99%), vertikalna deformacija (rezultat 2,00 mm)".

Naročniku je bilo v zvezi z navedenimi zahtevami prek Portala javnih naročil (objava št. NMV1345/2012) zastavljenih več vprašanj, kot zadnji pa tako naslednji vprašanji:

"Vprašanje - kako naj ponudnik ponudi konstrukcijo športnega poda, ki sicer ustreza vsem standardom in predpisom, ima vse certifikate in reference, ne da bi bil pri tem izločen" V razpisnih pogojih 2.14 namreč izrecno zahtevate, da se opis športne podkonstrukcije ne spreminja in mora ostati takšen, kot ga ponuja samo proizvajalec KARELLIA" športne konstrukcije - sendvič športnih podov so pri različnih proizvajalcih različne sestave DIN standard 18.032 in certifikat, da ga izpolnjujejo, jih razvršča med športne pode. Spreminjanje po vaših navedbah smatrate kot alternativo in takšne ponudbe bodo izločene" ter

"Vprašanje: vertikalna deformacija zahtevana v 2 mm je ozko odmerjena. Vertikalno navpična deformacija St Vv je vašem zahtevanem primeru 2 mm. DIN 18.032-2 predpisuje minimalno 2,3 mm za ploskovno elastične športne pode. Za točkovno elastične športne pode in kombinirane konstrukcije športnih podov pa druge vrednosti. Ali izvajalci lahko ponudimo konstrukcijo športnih podov, ki dosegajo DIN standard 18.032-2 ali pa vztrajate pri ozko postavljenem merilu 18.032-2, ki je samo ena od zahtev DIN standarda""

Na obe navedeni vprašanji je naročnik podal naslednji odgovor:

"Zahteve mora izpolnjevati celotna konstrukcija. Ponudniki lahko ponudijo svojo verzijo poda, če le imajo potrebna dokazila o ustreznosti (DIN standard 18.032, normativ SIST EN 14904:2006 in certifikat). Vendar pa morajo navesti, katero verzijo ponujajo. V popisu je vrsta konstrukcije navedena "kot npr. sistem KARELIA SPRING ACTION" !!! Uporabljen je torej termin "kot naprimer" in nikjer ne piše samo KARELIA !!!".

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega pritrjuje vlagatelju v njegovi trditvi, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila postavil nedvoumno zahtevo po tem, da mora biti ponujen sistem talne obloge (med drugim) sestavljen iz vrhnjega sloja hrastovega troslojnega gotovega parketa debeline 21 milimetrov. S tem v zvezi gre pojasniti, da je naročnik tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v obravnavanem delu (kot to v nekaterih primerih omogoča deveti odstavek 37. člena ZJN-2) oblikoval s sklicevanjem na blagovno znamko ("Karelia spring action"). Navedbi blagovne znamke je dodal pripis "kot npr.", s čemer je po vsebini izpolnil tudi zahtevo devetega odstavka 37. člena ZJN-2 po tem, da mora biti pri sklicevanju na blagovno znamko vselej navedena besedna zveza "ali enakovredni". Ob zapisanem pa je potrebno ugotoviti, da je naročnik v popisu del, poleg navedbe blagovne znamke konkretne talne obloge, zapisal tudi več dodatnih tehničnih lastnosti talnih oblog - med njimi tudi debelino vrhnjega sloja 21 milimetrov. Kljub temu, da naj bi ta lastnost (sledeč naročniku) predstavljala opis sistema "Karelia spring action", ki naj bi bil naveden zgolj kot primer, Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v njegovem stališču, da je ta z izrecnim vpisom v popis del (ne glede na vprašanje potrebnosti ali primernosti takšne zahteve) prevzela naravo ene izmed tehničnih zahtev predmeta konkretnega javnega naročila, brez izpolnjevanja katere prejetih ponudb ni mogoče šteti za primerne in s tem popolne. Navedene ugotovitve pojasnila razpisne dokumentacije, objavljena prek Portala javnih naročila, v ničemer ne spreminjajo (oz. jo, z zapisom o tem, da mora postavljene zahteve izpolnjevati celotna konstrukcija, celo dodatno potrjujejo).

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej ponudil "PLOSKOVNO ELASTIČNI šPORTNI POD HARO TIP STOCKHOLM - 10", katerega vrhnji sloj (pod zaščitnim slojem "PREMADUR") predstavlja "panelni, gotovo lakiran športni parket 13mm". Iz izjasnitve izbranega ponudnika o vlagateljevem revizijskem zahtevku dodatno izhaja, da je ta ponudil parket z "3,6 mm masivnega sloja na 7 slojni vezani plošči", za katero iz v ponudbi izbranega ponudnika predložene tehnične liste izhaja navedba o debelini 9 mm (skupaj je parket torej debeline 12,6 mm).

Ob upoštevanju predstavljenih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja neizpolnjevanje tehničnih zahtev predmeta javnega naročila v delu, ki se nanaša na zahtevano debelino vrhnjega sloja talne obloge. Izbrani ponudnik je namreč namesto zahtevanega, troslojnega, gotovega panelnega parketa debeline 21 mm, ponudil parket debeline 12,6 mm (oz. 13 mm). Ponudba izbranega ponudnika je zato neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in s tem nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa bi jo moral izločiti iz postopka (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Ker tega ni storil, temveč je izbranemu ponudniku tudi oddal predmetno javno naročilo, je izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila, kot utemeljeno zatrjuje vlagatelj, nezakonita.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 12.7.2012 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Zamenjava talne obloge v telovadnici Oš Ivana Skvarče", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Sklep o oddaji javnega naročila" št. 430-30/2012 z dne 2.7.2012.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnave predstavljenih revizijskih navedb ugotovila nezakonitost naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in je to razveljavila, preostalih revizijskih navedb vlagatelja, podanih v smeri izkazovanja nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika ter nepravilnosti v zvezi z vpogledom v to ponudbo, ni meritorno obravnavala - obravnava teh navedb na sprejeto odločitev oz. na vlagateljev položaj v postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati, vlagatelj pa za njihovo obravnavo tako ne izkazuje pravnega interesa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. V kolikor je naročnik mnenja, da obstoječa razpisna dokumentacija omogoča primerjavo ponudb in oddajo javnega naročila, za slednjo pa se bo tudi odločil, mora v celoti preveriti popolnost ponudbe ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku in kasnejših vlogah zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva, in sicer v višini 1.400,00 EUR (povečano za 20 % DDV), kot nagrado za postopek, v višini 20,00 EUR (povečano za 20 % DDV), za poštne in telekomunikacijske stroške, v višini 563,37 EUR, za takso za postopek, ter v višini 150,00 EUR, za stroške prevodov preko sodnega tolmača.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, ugodila tudi vlagateljevi zahtevi po povrnitvi potrebnih stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva.

Državna revizijska komisija vlagatelju, skladno z drugim odstavkom 70. člena ZPVPJN, določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za postopek pravnega varstva v višini 563,37 EUR,
- nagrado za postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznano nagrado za postopek, saj to ocenjuje kot primerno glede na vse okoliščine zadeve (13. člen ZOdvT). Državna revizijska komisija vlagatelju ravno tako ne priznava priglašenih stroškov prevodov preko sodnega tolmača, saj teh stroškov ne ocenjuje za potrebne (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.547,37 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 22.8.2012

mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
- Odvetniška družba Gregorovič - Pungartnik, o.p., d.o.o., Cesta Valentina Orožna 8, šentjur,
- Jurles, d.o.o., Kolodvorska ulica 33c, Slovenska Bistrica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran