Na vsebino
EN

018-221/2012 Občina Kočevje

Številka: 018-221/2012-6
Datum sprejema: 22. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija občinskih cest v naselju Breg pri Kočevju" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.08.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 07.05.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 11.05.2012, pod št. objave JN 4983/2012.

Naročnik je dne 12.06.2012 sprejel Sklep o oddaji javnega naročila, s katerim je vse tri sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 20.06.2012 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 26.06.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 26.06.2012). Vlagatelj zatrjuje, da so na razpisu sodelovali trije ponudniki in da je bila edino njegova ponudba popolna, ostala dva ponudnika pa sta bila pozvana k dopolnitvam. Vlagatelj navaja, da se mu v zvezi s tem postavlja vprašanje, ali ni bil prekoračen okvir dopolnitev, ki jih zakon še dopušča.

Vlagatelj navaja, da bi morala biti izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik (CPL d.d., Ljubljana) izločena zaradi neizpolnjevanja razpisnega pogoja, v skladu s katerim bi morala imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil zahtevano izjavo (Priloga 4), s katero je izjavil, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Vlagatelj zatrjuje, da je navedena izjava zavajajoča in neresnična, saj mu je izbrani ponudnik tako na dan oddaje kot tudi v času odpiranja ponudb dolgoval zapadle obveznosti. Vlagatelj opozarja na račun št. 611468/2011 in pojasnjuje, da je nesporen in potrjen ter da je zapadel dne 03.02.2012 in je neplačan v znesku 3.920,49 EUR. Vlagatelj navaja, da je bila naveden račun izstavljen za dela na objektu športne dvorane Ekonomske in trgovske šole v Brežicah. Vlagatelj zatrjuje, da obveznosti izbranega ponudnika izhajajo tudi iz računov št. 620059/2012, 620110/2012 in 620300/2012 (prvi račun je zapadel v plačilo dne 07.03.2012, drugi dne 05.04.2012 in tretji dne 10.05.2012). Vsi trije računi, pojasnjuje vlagatelj, se nanašajo na manipulativne stroške po pogodbi št. 07-88/11. Izbrani ponudnik in njegova hčerinska firma (CGP-GRADNJE d.o.o.), še navaja vlagatelj, pa mu dolgujeta tudi druge zapadle terjatve in pogodbene obveznosti ter neupravičeno ne izplačata zadržanih sredstev, kar lahko, poleg že predloženih dokazov, podkrepi tudi z drugimi dokazi.

Vlagatelj še navaja, da je izjavo o tem, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (Priloga 4), podal tudi drugouvrščeni ponudnik (CPL d.d., Ljubljana). Vlagatelj poudarja, da je tudi ta izjava zavajajoča in neresnična, saj je javno znano, da je naveden ponudnik nelikviden in ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti, njegovo finančno stanje pa je tako slabo, da ima blokirane vse transakcijske račune. Vlagatelj zahteva, naj naročnik uradno preveri tako izpolnjevanje pogoja poplačila podizvajalcem kot tudi, ali ima naveden ponudnik poravnane vse zapadle prispevke za socialno varnost in davčne obveznosti.

Vlagatelj navaja, da razpolaga s konkretno informacijo o tem, da družba CPL d.d., Ljubljana iz postopkov oddaje javnih naročil dolguje zapadle obveznosti družbi Primorje d.d. Ker pa je bil v času vložitve zahtevka za revizijo objavljen stečaj družbe Primorje d.d., je o tem nemogoče pridobiti listinske dokaze, saj v tem trenutku ni opravilno sposobne odgovorne osebe. Vlagatelj zato naproša, da se mu dopusti naknadno pridobitev navedenih listin. Vlagatelj prilaga neplačani in zapadli račun, ki se nanaša na družbo Terra-R.B. d.o.o.

Vlagatelj predlaga, da se izpodbijani sklep razveljavi in zahteva povrnitev stroškov v višini vplačane takse (4.430,55 EUR).

Izbrani ponudnik se je s Pojasnilom, z dne 03.07.2012, izjasnil do vlagateljevih navedb. Izbrani ponudnik zatrjuje, da vlagatelj ni navedel nobenih dokazov, ki se nanašajo na domnevno nezakonito dopolnitev njegove ponudbe. Izbrani ponudnik navaja, da se glede na navedeno do teh vlagateljevih očitkov ne more opredeliti oziroma lahko zgolj pritrdi vlagatelju in naročniku, da je bila dopolnitev sicer pravočasna in vsebinsko pravilna.

Izbrani ponudnik pojasnjuje, da obstaja med njim in vlagateljem dogovor, da se računi plačujejo s kompenzacijo ali z verižno kompenzacijo ter da je bila večina računov plačanih na ta način. Izbrani ponudnik navaja, da je račun št. 611468/2011 delno plačal dne 25.04.2012, in sicer v višini 599,13 EUR, istega dne še znesek v višini 1.693,49 EUR, dne 15.04.2012 pa še 839,47 EUR. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je bilo prvo plačilo izvedeno preko verižne kompenzacije, drugi dve pa s kompenzacijo. Za preostanek je čakal na primerno nasprotno terjatev, do katere je prišlo dne 11.06.2012, ko je bilo izvedeno novo delno plačilo v znesku 554,99 EUR. Izbrani ponudnik navaja, da je sporni račun v celoti poravnal dne 13.06.2012, pri čemer si je, skladno s pogodbo, pridržal 10 % sredstev, ki še niso dospela. Izbrani ponudnik navaja, da je vlagatelj vedel, da je glede spornega računa v teku več kompenzacij, ki so bile delno že izvedene in zato računa ni mogoče obravnavati kot neplačano obveznost. Vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-304/2009.

Izbrani ponudnik navaja, da je vlagatelj navedel neplačane račune št. 620059/2012, 620110/2012 in 620300/2012, ki predstavljajo manipulativne stroške in izvirajo iz pogodbe št. 07-88/2011. Izbrani ponudnik navaja, da iz pogodbe, na katero naj bi se stroški nanašali izhaja, da sta bila z izbranim ponudnikom v razmerju enakovrednih pogodbenih partnerjev in ne v razmerju naročnik - podizvajalec.

Naročnik je dne 16.07.2012 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da sta tako izbrani ponudnik kot tudi drugouvrščeni ponudnik (CPL d.d., Ljubljana) v zahtevanem roku svoji (formalno nepopolni) ponudbi ustrezno dopolnila in zato ni imel razloga, da bi ju izločil. Naročnik še navaja, da vlagatelj v ničemer ni dokazal svojih trditev, da naj bi naročnik z dodatnimi zahtevami prekoračil zakonsko dopusten okvir dopolnitev ponudb.

Naročnik pojasnjuje, da je že v predhodnih postopkih javnega naročanja preverjal, ali je izbrani ponudnik izpolnil obveznosti do podizvajalcev. Naročnik navaja, da razpolaga s Poročilom o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, z dne 29.07.2011, ki ga je izdala revizijska družba Dinamic d.o.o., in se nanaša na preveritev poravnave knjigovodsko izkazanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev izbranega ponudnika na dan 05.10.2010 ter s Poročilom v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, z dne 29.07.2011, ki ga je izdala ista revizijska družba. Iz obeh dokumentov izhaja, da je imel izbrani ponudnik tako na dan 05.10.2010 kot tudi na dan 03.05.2011 poravnane vse zapadle obveznosti, ki so evidentirane v poslovnih knjigah in se nanašajo na podizvajalce.

Glede računa št. 611468/2011, pojasnjuje naročnik, je vlagatelj navedel le, da je nesporen, potrjen in zapadel dne 03.02.2012 ter neplačan v znesku 3.920,49 EUR, in sicer za dela na objektu športne dvorane v Brežicah. Iz kontne kartice, ki jo je predložil vlagatelj, pa ni mogoče ugotoviti, ali gre dejansko za neplačano obveznost, k zahtevku za revizijo pa tudi ni predložena pogodba ali kakršenkoli drug dokument, s katerim bi vlagatelj dokazal obstoj neplačila zapadle obveznosti. Vlagatelj pa tudi ni predložil nobenega dokumenta, iz katerega bi izhajalo, da gre pri tej obveznosti za izvedbo javnega naročila, pri katerem bi bil vlagatelj podizvajalec izbranega ponudnika. Da ne gre za neporavnano obveznost pa izhaja tudi iz dodatnih pojasnil izbranega ponudnika.

Enake ugotovitve (kot pri predhodno navedenem računu) navaja naročnik tudi v zvezi z računi št. 620059/2012, 620110/2012 in 620300/2012. Naročnik navaja, da je šele izbrani ponudnik priložil pogodbo št. 07-88/2011, iz nje pa izhaja, da je sklenjena med vlagateljem, izbranim ponudnikom in družbo CGP-CP d.o.o., v kateri je vlagatelj nastopil v vlogi enega izmed partnerjev v skupni ponudbi ter da gre za pogodbo o skupni izpolnitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Vlagatelj torej pri tej pogodbi ni bil podizvajalec izbranega ponudnika pač pa eden od partnerjev v skupini, ki skupaj izvajajo koncesijo in ne javno naročilo.

Naročnik se je izrekel tudi o očitkih, ki se nanašajo na drugouvrščenega ponudnika (CPL d.d., Ljubljana). Naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve, da ponudniki ne smejo imeti blokiranega (blokiranih) računa (računov) in zato iz razloga, ki ga navaja vlagatelj, drugouvrščenega ponudnika ni izločil.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, da ima družba CPL d.d., Ljubljana neporavnane obveznosti do družbe Primorje d.d. naročnik navaja, da ne more ugotoviti vzročne povezave med neporavnanimi obveznostmi drugouvrščenega ponudnika in med računom št. 12200213, ki ga je izdala družba Terra-R.B d.o.o. Kot pojasnjuje naročnik, tudi iz tega računa ni mogoče ugotoviti niti ali se nanaša na obveznost, ki je nastala na podlagi podizvajalske pogodbe med CPL d.d., Ljubljana in družbo Terra-R.B d.o.o. niti ali gre za neplačano obveznost. Naročnik zatrjuje, da vlagatelj tudi v tem delu zahtevka za revizijo ni uspel dokazati svojih navedb.

Naročnik je z dopisom, z dne 18.07.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela dne 20.07.2012.

Naročnik je dne 30.07.2012 Državni revizijski komisiji odstopil še Poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi na dan 31.05.2012, ki ga je izdala revizijska družba Dinamic d.o.o., Novo mesto in Stališče revizorja o kompenzaciji kot načinu poplačila dolga, ki ga je izdala ista družba (oba dokumenta sta bila izdana dne 17.07.2012).

Državna revizijska komisija je dne 30.07.2012 od naročnika zahtevala še povratnico, s katero je bil vlagatelju vročena naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevano povratnico prejela dne 01.08.2012.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitev do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj navaja, da naj bi naročnik pri izbranemu in drugouvrščenemu ponudniku prekoračil zakonski okvir (še) dopustnega dopolnjevanja ponudb. Zlasti pa vlagatelj očita naročniku, da sta ponudbi obeh navedenih ponudnikov nepravilni in nepopolni iz razloga, ker nista izpolnila zahteve, v skladu s katero bi morala imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnik je ponudnike v obrazložitvi izpodbijanega sklepa seznanil s tem, katere listine sta morala v okviru dopolnitve ponudb predložiti izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik, naročnikove navedbe v zvezi s tem pa prav tako v celoti potrjuje odstopljena dokumentacija (izbrani ponudnik je bil pozvan k predložitvi kopije zavarovalne police, iz katere bo v celoti razvidna številka zavarovalne police, drugouvrščeni ponudnik pa je bil pozvan k predložitvi CD s popisi del, pooblastila zakonitega zastopnika za podpis ponudbe in izkaza AJPES o poslovnem izidu za leto 2011). Iz odstopljene dokumentacije tudi izhaja, da sta tako izbrani ponudnik kot tudi drugouvrščeni ponudnik ponudbi dopolnila znotraj postavljenega roka in z vsemi dokumenti, ki jih je zahteval naročnik. Čeprav je torej naročnik ponudnike podrobno seznanil z listinami, ki sta jih morala dodatno predložiti izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik, pa so vlagatelje navedbe v tem delu zahtevka za revizijo pavšalne in neizkazane. Vlagatelj namreč ni navedel s katerimi listinami in zakaj naj bi naročnik navedenima ponudnikoma omogočil nezakonito dopolnitev ponudb oziroma s katerimi naknadno predloženimi dokumenti naj bi naročnik prekoračil zakonski okvir (še) dopustnega dopolnjevanja ponudb iz 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj je v zvezi s tem navedel le, da "so na razpis prispele tri ponudbe, od katerih je bila edino njegova popolna od vsega začetka, ostala dva ponudnika pa sta bila pozvana k dopolnitvam" in da se mu v zvezi s tem "postavlja vprašanja, ali ni bil prekoračen okvir dopolnitev, ki so zakonsko dopustne". Takšnih pavšalnih očitkov pa Državna revizijska komisija ni mogla preveriti oziroma jih ni mogla meritorno obravnavati. Na podlagi določil prvega odstavka 7. člena ter 212. in 215. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija zato upoštevala pravilo trditvenega in dokaznega bremena in navedene revizijske navedbe vlagatelja zaradi njihove pavšalnosti in neobrazloženosti zavrnila kot neutemeljene.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker mu je izbrani ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb dolgoval obveznosti iz računa št. 611468/2011 (ki naj bi zapadel dne 03.02.2012 in je bil izstavljen za dela na objektu športne dvorane Ekonomske in trgovske šole v Brežicah) in iz računov št. 620059/2012, 620110/2012 in 620300/2012 (prvi naj bi zapadel dne 07.03.2012, drugi dne 05.04.2012 in tretji dne 10.05.2012, vsi trije pa se nanašajo na manipulativne stroške po pogodbi št. 07-88/11).

V odstopljeni dokumentaciji se nahaja dopis (Zahtevek za revizijo javnega naročanja št. 01-2563/12, z dne 05.07.2012), ki ga je vlagatelj posredoval izbranemu ponudniku. Iz navedenega dokumenta, ki ga je podpisal zakoniti zastopnik vlagatelja izhaja, da se vlagatelj, glede treh spornih računov v celoti strinja z izbranim ponudnikom oziroma z njegovim Pojasnilom, z dne 03.07.2012, s katerim se je izbrani ponudnik izjasnil o njegovih (vlagateljevih) navedbah iz zahtevka za revizijo. Iz navedenega dokumenta izhaja, da vlagatelj "glede računov št. 611468/2011, 620059/2012 in 620110/2012 v celoti akceptira stališče izbranega ponudnika iz dopisa, z dne 03.07.2012 in jih ne bo kot sporne uveljavljal v revizijskem postopku JN 4983/2012". Vlagatelj je tudi zapisal, "da izbrani ponudnik v skladu z razpisnimi pogoji in določili Zakona o javnem naročanju do vlagatelja ni imel poravnanih vseh obveznosti, saj mu ni plačal računa št. 620300/20123 v višini 6.259,29 EUR, ki je zapadel dne 10.05.2012,zaradi česar vztraja pri revizijskem zahtevku oziroma nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika".

Čeprav vlagatelj zahtevka za revizijo v delih, ki se nanašajo na račune št. 611468/2011, 620059/2012 in 620110/2012 formalno - pravno ni umaknil, pa je očitno, da ostaja sporen le še eden izmed štirih računov, in sicer račun št. 620300/2012, ki se nanaša na manipulativne stroške po pogodbi št. 07-88/11.

Naročnik je v 10. točki poglavja 3.0 (Pravne, ekonomske in tehnične zahteve in informacije) razpisne dokumentacije zapisal:

"Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja."

V dokaz, da je citirana zahteva izpolnjena so morali ponudniki predložiti Izjavo o osnovni, ekonomski sposobnosti in sposobnosti opravljanja dejavnosti (Priloga 4), ki so jo morali izpolniti s svojim imenom in sedežem ter jo podpisati in žigosati. S podpisano izjavo so ponudniki pod kazensko in materialno odgovornostjo (med drugim) potrdili, da imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno (kar med strankama v tem postopku ni sporno), da je v njej predložena izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o osnovni, ekonomski sposobnosti in sposobnosti opravljanja dejavnosti (Priloga 4).

Revizijske navedbe v zvezi z vprašanjem neplačanih zapadlih obveznosti je potrebno presojati z upoštevanjem prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in nepopolna ter jo mora naročnik izločiti iz postopka. Ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, temveč jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili za izbiro ponudbe.

Pogoj iz 10. točke poglavja 3.0 (Pravne, ekonomske in tehnične zahteve in informacije) izkazuje izpolnjevanje enega izmed zakonsko opredeljenih pogojev, ki se nanašajo na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnikov iz 44. člena ZJN-2. Določilo šestega odstavka 44. člena ZJN-2 zahteva, da mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah zapisala, da se kot podlaga za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila lahko upoštevajo le zapadle obveznosti do podizvajalcev, pri čemer je potrebno ugotoviti tako obstoj terjatve kot tudi njeno zapadlost. Dejstvo, da podizvajalec še ni prejel plačila, še ne pomeni dospelosti terjatve do izvajalca, saj je lahko neplačilo posledica zamude podizvajalca, uveljavljanja garancijskih zahtevkov, neizpolnjenih ali nekvalitetno izpolnjenih obveznosti itd. V teh primerih gre za dvomljive in sporne terjatve, katerih neplačilo ne more nujno predstavljati razloga za izločitev iz postopka oddaje javnega naročila v smislu šestega odstavka 44. člena ZJN-2, saj ima lahko ponudnik - dolžnik za neplačilo utemeljene razloge. Sprejeti drugačno razlago bi pomenilo, da bi lahko razlog za izločitev ponudnika predstavljal že neplačan fiktiven račun, ki bi ga gospodarski subjekt izdal zgolj z namenom dokazovanja neplačanih zapadlih obveznosti v postopku javnega naročanja.

Vlagatelj je v zvezi s sporno terjatvijo predložil račun št. 620300/2012, z dne 30.03.2012, ki ga je naslovil na izbranega ponudnika (v znesku 6.259,39 EUR in z dnevom zapadlosti 10.05.2012). Iz računa izhaja, da je vlagatelj izbranemu ponudniku zaračunal manipulativne stroške v višini 3 % od 9. evidenčne situacije na osnovi Pogodbe št. 07-88/11. Vlagatelj je k revizijskemu zahtevku priložil Kartico komitenta, iz katere izhajajo enaki podatki. Drugih dokazil v zvezi s sporno terjatvijo vlagatelj ni predložil.

Dokumenti, ki jih je predložil vlagatelj ne izkazujejo, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz 10. točke poglavja 3.0 (Pravne, ekonomske in tehnične zahteve in informacije). Iz računa namreč ne izhaja, kdaj (in če sploh) naj bi ga izbrani ponudnik prejel oziroma ali ga je potrdil in ali mu je kakorkoli ugovarjal. Prav tako vlagatelj v zvezi s spornim računom ni predložil nobene dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da se obveznost nanaša na predhodno izveden postopek javnega naročanja, v katerem je vlagatelj nastopal v vlogi podizvajalca izbranega ponudnika. Iz računa št. 620300/2012, z dne 30.03.2012, sicer izhaja, da je bil izdan na podlagi Pogodbe št. 07-88/11, te pogodbe pa vlagatelj k revizijskemu zahtevku ni predložil.

Državna revizijska komisija bi lahko vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila že iz navedenih razlogov. Poleg tega je izbrani ponudnik k svoji vlogi priložil Pogodbo št. 07-88/2011 (z dne 06.06.2011, o skupni izpolnitvi koncesijske pogodbe za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb - vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin), na katero se sklicuje vlagatelj oziroma pogodbo, na podlagi katere je bila izstavljen sporni račun št. 620300/2012, z dne 30.03.2012, v znesku 6.259,39 EUR. Iz navedene pogodbe je razvidno, da vlagatelj nima vloge podizvajalca izbranega ponudnika oziroma da med njima ni vzpostavljeno razmerje naročnik- podizvajalec. Iz pogodbe namreč izhaja (kot je pravilno ugotovil tudi naročnik), da je bilo med vlagateljem in izbranim ponudnikom v zvezi z razpisanim poslom vzpostavljeno konzorcijsko razmerje, v kateri je imel vlagatelj vlogo vodilnega partnerja z 51 % deležem na razpisanih delih, izbrani ponudnik pa vlogo partnerja s 30 % deležem na razpisanih delih (poleg njiju je kot partner sodelovalo še tretje podjetje - to je družba CGP - CP d.o.o., Novo mesto z 19 % udeležbo na razpisanih delih). Ker se naročnikova zahteva iz 10. točke poglavja 3.0 (Pravne, ekonomske in tehnične zahteve in informacije) razpisne dokumentacije izrecno nanaša le na podizvajalce, sporni račun pa izvira iz posla, v katerem vlagatelj ni imel vloge podizvajalca izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija (tudi iz tega razloga) vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni kršil pravil javnega naročanja, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, ni presojala vlagateljevih revizijskih navedb v delu, ki se nanaša na popolnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika. Vsebinska presoja teh navedb namreč ob upoštevanju dejstva, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in glede na edino merilo (najnižja cena) tudi najugodnejša, ne bi več v ničemer vplivala niti na sprejeto odločitev niti na vlagateljev položaj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer stroške za plačilo takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo revizijskih stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22.08.2012


predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, Kočevje
- KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice
- CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran