Na vsebino
EN

018-240/2012 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-240/2012-2
Datum sprejema: 22. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič v postopku odločanja o zakonitosti revizije postopka oddaje javnega naročila "IZVAJANJE PRANJA PERILA" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil pritožnik ITAG, d. o. o., Ljubljanska cesta 5, Celje (v nadaljevanju: pritožnik), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 08. 2012

odločila:

Pritožnikovi pritožbi z dne 06. 08. 2012 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o pritožnikovem zahtevku za revizijo, številka MK-1-08-2012-REV, z dne 01. 08. 2012.

Naročnik mora o pritožnikovem zahtevku za revizijo, prejetem dne 30. 07. 2012, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13. 06. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "IZVAJANJE PRANJA PERILA", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 18. 06. 2012 (pod številko objave JN6512/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 30. 07. 2012 prejel pritožnikov zahtevek za revizijo (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Pritožnik v zahtevku za revizijo
- naročniku oziroma Državni revizijski komisiji predlaga, da postopek oddaje zadevnega javnega naročila razveljavi, saj je, kot zatrjuje, naročnikova razpisna dokumentacija v delu, ki predstavlja vzorec pogodbe (glede pogodbene cene oziroma veljavnosti pogodbe), "neupravičena in v nasprotju z ZJN-2 omejuje konkurenco med ponudniki in tekom izvajanja pogodbe ni zagotovljeno enakopravno obravnavanje ponudnikov oz. izvajalcev",
- naročniku predlaga tudi, da razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila, postopek ponovi, v novem postopku pa izvede odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti s sklenitvijo okvirnega sporazuma, pri čemer naj v pogodbo vnese določila, ki jih je predlagal pri posameznih točkah točke 4 zahtevka za revizijo,
- priglaša stroške plačane takse.

Naročnik je dne 01. 08. 2012 sprejel odločitev o pritožnikovem zahtevku za revizijo, številka MK-1-08-2012-REV, s katero je pritožnikov zahtevek za revizijo zavrgel, posledično pa je zavrnil tudi zahtevek pritožnika za povračilo "plačane takse v višini 1500,00 EUR" (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o pritožnikovem zahtevku za revizijo naročnik navaja, da je pri predhodnem preizkusu pritožnikovega zahtevka za revizijo ugotovil, da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN (po ugotovitvah naročnika pritožnik ne izkazuje interesa za dodelitev zadevnega javnega naročila).

Odločitev o zahtevku za revizijo je pritožnik prejel dne 03. 08. 2012, dne 06. 08. 2012 pa je priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 06. 08. 2012, poimenovano "PRITOŽBA ZOPER SKLEP NAROČNIKA O ZAVRŽENJU ZAHTEVKA ZA REVIZIJO" (v nadaljevanju: pritožba). V pritožbi pritožnik Državni revizijski komisiji predlaga, da iz razloga, ker je naročnik nepopolno ugotovil dejansko stanje v zvezi z opravljanjem dejavnosti pritožnika (ta namreč, po njegovem zatrjevanju, lahko opravlja dejavnost "pod šifro 96.010 - dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic", ki je predmet javnega naročila), pritožbi ugodi.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 84508-058-12/3, z dne 08. 08. 2012, odstopil dokumentacijo o postopku javnega naročanja, skupaj z dokumentacijo predrevizijskega postopka postopka oddaje tega javnega naročila in dokumentacijo postopka s pritožbo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter proučitvi pritožbenih navedb pritožnika je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi 55. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik pritožnikov zahtevek za revizijo prejel dne 30. 07. 2012 ob 10.54 uri, to je pred rokom za prejem ponudb (slednji je bil določen na dan 30. 07. 2012 do 12.00 ure). Omenjeni podatek izhaja iz odtisa prejemne štampiljke na kuverti, v kateri je naročnik prejel pritožnikov zahtevek za revizijo, saj je v njej zapisano: "UKCLJ PREJETO 44422" "30.JUL 2012 10:54".

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da pritožnik svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper (nekatere) določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Omenjeni zaključek je Državna revizijska komisija napravila ob upoštevanju vsebine zahtevka za revizijo, v katerem pritožnik
- zatrjuje, da je naročnikova razpisna dokumentacija v delu, ki predstavlja vzorec pogodbe (glede pogodbene cene oziroma veljavnosti pogodbe), "neupravičena in v nasprotju z ZJN-2 omejuje konkurenco med ponudniki in tekom izvajanja pogodbe ni zagotovljeno enakopravno obravnavanje ponudnikov oz. izvajalcev",
- (na strani 1 zahtevka za revizijo) povzema, da "vlaga zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo".
Dejstvo, da je zahtevek za revizijo vložil zoper (nekatere) določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, pritožnik zatrjuje tudi na več mestih v svoji pritožbi.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da
- iz odločitve o zahtevku za revizijo izhaja, da je naročnik pritožnikov zahtevek za revizijo zavrgel v skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN in sicer iz razloga, ker je pri predhodnem preizkusu pritožnikovega zahtevka za revizijo ugotovil, da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Naročnik je namreč v posledici opravljenega predhodnega preizkusa pritožnikovega zahtevka za revizijo (z "vpogledom v evidenco AJPES za izbrano podjetje ITAG Inženiring in tehnologija d.o.o. , Ljubljanska cesta 5 , 3000 Celje") ugotovil, da ta ne izkazuje interesa za dodelitev zadevnega javnega naročila, saj nima registrirane "dejavnosti za dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic pod šifro 96.010, temveč ima registrirano glavno dejavnost pod šifro 74.900",
- iz pritožnikove pritožbe po vsebini izhaja, da jo vlaga na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN (v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN).

Iz prvega odstavka 14. člena ZPVPJN (v povezavi s prvim oziroma tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN) izhaja, da se aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku prizna
- vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,
- zagovorniku javnega interesa.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah zapisala, da se aktivna legitimacija (na podlagi prve alinee prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) prizna vsaki osebi, če sta kumulativno (to je skupno) izpolnjena dva elementa aktivne legitimacije: (1.) interes za dodelitev javnega naročila in (2.) škoda, ki je ali bi lahko osebi nastala z domnevno kršitvijo naročnika (torej nastala škoda ali možnost nastanka škode zaradi domnevne kršitve naročnika).

Iz razloga, ker v trenutku vložitve zahtevka za revizijo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila rok za oddajo ponudb še ni potekel, se v konkretnem primeru šteje, da je interes za dodelitev zadevnega javnega naročila izkazala vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja (del prvega stavka drugega odstavka 14. člena ZPVPJN). Omenjeno določbo drugega odstavka 14. člena ZPVPJN je za rešitev konkretnega primera potrebno razumeti tudi v povezavi s smiselnim razumevanjem tretjega odstavka istega člena. Ker tretji odstavek 14. člena ZPVPJN normira položaj, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila (že) predložena (oziroma oddana) skupna ponudba, v konkretnem primeru pa opisani (abstraktni) zakonski dejanski stan (še) ni bil izpolnjen, saj je bil zahtevek za revizijo vložen še pred predložitvijo oziroma oddajo (morebitne skupne) ponudbe, omenjene določbe sicer (pri razumevanju drugega odstavka 14. člena ZPVPJN v konkretnem primeru) ni mogoče uporabiti neposredno, pač pa jo je potrebno smiselno navezati na drugi odstavek 14. člena ZPVPJN. Ob upoštevanju dejstva, da
- v postopku javnega naročanja ponudbo lahko predložijo tudi skupine gospodarskih subjektov (tretji odstavek 4. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.),
- mora biti v skladu z načelom dostopnosti (10. člen ZPVPJN) vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev naročila, pod enakimi pogoji dostopno pravno varstvo, s katerim se varujejo interesi, zagotovljeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in drugimi predpisi, ter s katerim se mora krepiti zaupanje javnosti v delo države in njenih organov,
je drugi odstavek 14. člena ZPVPJN (v povezavi s tretjim odstavkom istega člena) razumeti na način, da je v primeru, ko ob vložitvi zahtevka za revizijo rok za oddajo ponudb še ni potekel, interes za dodelitev javnega naročila (s tem pa prvi element za priznanje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo v smislu 14. člena ZPVPJN) izkazala tudi vsaka tista oseba, ki je v postopku javnega naročanja nameravala oddati skupno ponudbo z eno ali več osebami (enim ali več gospodarskimi subjekti), pa katerakoli od teh oseb (katerikoli od teh gospodarskih subjektov), ki bodo sodelovale (oziroma sodelovali) v omenjeni nameravani skupni ponudbi, lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja. V primeru torej, ko vlagatelj v zahtevku za revizijo, vloženem pred potekom roka za oddajo (prejem) ponudb, morebiti ni izkazal, da lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja, vendar pa je nameraval v postopku javnega naročanja, zoper katerega je zahtevek za revizijo vložen, oddati skupno ponudbo, je tako šteti, da je vlagatelj zahtevka za revizijo interes za dodelitev javnega naročila (s tem pa prvi element za priznanje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo v smislu 14. člena ZPVPJN) izkazal, če katerakoli od oseb (katerikoli od gospodarskih subjektov), ki bodo sodelovale (oziroma sodelovali) v omenjeni nameravani skupni ponudbi, lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja.

V posledici navedenega, pa tudi v posledici dejstva, da v konkretnem primeru še ni mogoče (z gotovostjo) zaključiti, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila nameraval pritožnik oddati ponudbo sam, ne pa v skupini gospodarskih subjektov (skupno ponudbo), saj ob vložitvi zahtevka za revizijo rok za oddajo (prejem) ponudb še ni potekel, naročnik tudi ni imel ustrezne pravne podlage za svoj zaključek, da v konkretnem primeru pritožnik v zahtevku za revizijo ni izkazal interesa za dodelitev javnega naročila (kot prvega elementa za priznanje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo v smislu (prvega odstavka) 14. člena ZPVPJN). Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali "je bilo ugotovljeno da vlagatelj" (pritožnik) "nima registrirane dejavnosti za dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic pod šifro 96.010" (točka (2) na drugi strani odločitve o zahtevku za revizijo), bi namreč v konkretnem primeru morebiti lahko opravljal dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja, gospodarski subjekt, ki bi morebiti nastopal s pritožnikom v morebitni bodoči skupni ponudbi. Naročnik je tako s svojim ravnanjem, s katerim je
- ugotovil, da pritožnik v konkretnem primeru ne izkazuje interesa za dodelitev naročila,
- zaključil, da zahtevka za revizijo ni vložila aktivno legitimirana oseba,
- pritožnikov zahtevek za revizijo iz omenjenega razloga zavrgel,
kršil tretji odstavek 26. člena ZPVPJN (v povezavi s 14. členom ZPVPJN) in 10. člen ZPVPJN. V konkretnem primeru je namreč iz doslej pojasnjenih razlogov šteti, da pritožnik izkazuje interes za dodelitev zadevnega javnega naročila (kot prvi element za priznanje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo v smislu 14. člena ZPVPJN).

Ne glede na dosedanji zaključek Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je iz čistopisa "AKT[A] o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo" (to je iz čistopisa akta o ustanovitvi pritožnika), kot izhaja iz notarske listine opravilna številka SV 456/12, z dne 25. 07. 2012 (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi), med drugim razbrati, da
- notar z notarsko listino potrjuje, da se spremenjene določbe akta o ustanovitvi pritožnika ujemajo s sklepom o spremembi dejavnosti družbe (pritožnika) in sklepom o sprejemu sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi, sprejetima dne 25. 07. 2012,
- pritožnik (lahko) opravlja posle tudi v okviru dejavnosti "96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic", glede katere je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ugotovil, da je pritožnik "nima registrirane" (v posledici pa zaključil, da pritožnik ne izkazuje interesa za dodelitev zadevnega javnega naročila).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pritožnikovi pritožbi z dne 06. 08. 2012 na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o pritožnikovem zahtevku za revizijo, številka MK-1-08-2012-REV, z dne 01. 08. 2012, obenem pa je na podlagi drugega odstavka 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o pritožnikovem zahtevku za revizijo, prejetem dne 30. 07. 2012, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Pritožnik v pritožbi "še naprej priglaša stroške za revizijo v višini plačane takse, t.j. 1.500 EUR". Ker omenjeni strošek plačane takse ne predstavlja stroška postopka s pritožbo (šesto poglavje ZPVPJN), pač pa predstavlja strošek predrevizijskega postopka (tretje poglavje ZPVPJN), Državna revizijska komisija o omenjenem strošku v tem postopku s pritožbo ni odločala.

Povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, je skladno s 70. členom ZPVPJN odvisna od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo (načelo uspeha), odločitev o povrnitvi stroškov pa deli usodo odločitve o glavni stvari (to je odločitve o zahtevku za revizijo). Ker predrevizijski postopek pred naročnikom vključuje tudi odločitev o stroških predrevizijskega postopka, Državna revizijska komisija pa je razveljavila naročnikovo odločitev o pritožnikovem zahtevku za revizijo in odločila, da mora naročnik o pritožnikovem zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN, bo o (v zahtevku za revizijo) priglašenih stroških "v višini plačane takse, to je v višini 1.500,00 EUR", v postopku odločanja o pritožnikovem zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku odločal naročnik.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 08. 2012


mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- ITAG, d. o. o., Ljubljanska cesta 5, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran