Na vsebino
EN

018-227/2012 Občina Medvode

Številka: 018-227/2012-3
Datum sprejema: 10. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije PGD za nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občini Medvode" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KONO-B, d.o.o., Grablovičeva 30, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba ĐuragiÄ"-Sotlar, o.p., d.o.o., Tavčarjeva 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.8.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 16.7.2012 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije PGD za nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občini Medvode", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-3/2012-4 z dne 5.7.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.662,69 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.5.2012 sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije PGD za nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občini Medvode".

Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN5217/2012 z dne 17.5.2012.

Dne 5.7.2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-3/2012-4, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zavrnejo vse ponudbe. Iz dokumenta izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil za neprimerno in jo izločil, saj vlagatelju namreč ni priznal dveh izmed štirih referenc, ki jih je ta navedel v svoji ponudbi. Naročnik je kot neustrezno tako označil referenco za izgradnjo kanalizacije Vikče - Verje, saj je ugotovil, da sta bila izdelana dva projekta in pridobljeni dve gradbeni dovoljenji, ki se navezujeta na posamezni projekt, vendar noben od njiju ni daljši od 3.000 metrov in ne izpolnjuje referenčnega pogoja glede dolžine kanala. Kot neustrezno pa je naročnik označil tudi referenco za gradnjo povezovalnega zbiralnika škofljica - Lavrica, saj je ugotovil, da dolžina kanalov tudi v tem primeru ne znaša zahtevanih 3.000 metrov.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16.7.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem pritrjuje naročnikovim ugotovitvam glede neustreznosti reference za gradnjo povezovalnega zbiralnika škofljica - Lavrica, nasprotuje pa njegovim ugotovitvam glede reference za izgradnjo kanalizacije Vikče - Verje. Vlagatelj s tem v zvezi zavrača naročnikovo stališče, da gre pri navedeni referenci za dva ločena projekta. Vlagatelj pojasnjuje, da je na podlagi izvedenega javnega naročila, pogodbe št. 484N ter aneksa št. 1 k tej pogodbi izvedel en projekt za izgradnjo kanalizacije Vikče - Verje od občinske meje Ljubljana do obstoječe kanalizacije v Zgornjih Pirničah v skupnem obsegu 3.822 metrov. Referenčni naročnik pri navedenem poslu je bil prav naročnik po predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj je projektno dokumentacijo št. 1104/05 dokončal in jo naročniku vročil v oktobru 2008. Vlagatelj je pridobil tudi vsa potrebna soglasja, ker naročniku ni uspelo pridobiti stvarnih služnosti na vseh nepremičninah, na katerih bi se kanalizacija gradila, pa je slednji pridobil gradbeno dovoljenje le za izgradnjo dela kanalizacije (za del kanala S od revizijskega jaška RJ ob občinski meji do revizijskega jaška RJ št. 39, v skupni izmeri 1.487 metrov). Že iz izreka gradbenega dovoljenja izhaja, da preostali del kanalizacije, ki je ravno tako del projekta št. 1104/05, ni predmet tega gradbenega dovoljenja. Po mnenju vlagatelja je tako evidentno, da gradbeno dovoljenje z dne 12.11.2008 ni bilo izdano za nek samostojni projekt, temveč za del obravnavanega projekta. Glede preostalega dela obravnavnega projekta kanalizacije Vikče - Verje, v skupni izmeri 2.335 metrov, pa je bila na podlagi aneksa št. 1 k pogodbi št. 484 z dne 14.1.2011 izdelana novelacija projektne dokumentacije št. 1104/05, ki je bila označena s številko 1401/09 in na njeni podlagi izdano gradbeno dovoljenje z dne 23.4.2012. Oznako projekta je bilo, kljub temu, da gre po vsebini dejansko zgolj za preostali del istega projekta, potrebno spremeniti zaradi poteka nekaterih soglasij oz. dovoljenj v času med izdajo prvega in drugega gradbenega dovoljenja. Da gre pri projektu št. 1401/09 le za preostali del projekta št. 1104/05, izhaja tako iz projektne dokumentacije št. 1401/09, kot tudi iz gradbenega dovoljenja z dne 23.4.2012 - gre namreč za odsek kanalizacije, za katerega naročniku v letu 2008 ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja. Vlagatelj izpostavlja še, da mu je naročnik (v vlogi referenčnega naročnika) v zvezi z obravnavano referenco dne 30.5.2012 tudi sam potrdil, da je v dveh fazah izvedel obravnavan referenčni projekt v skupni izmeri 3.822 metrov. Vlagatelj ob tem dodaja, da naročnik ni pogojeval, da mora biti projekt izdelan v eni sami fazi, zato to ne more biti razlog za izločitev njegove ponudbe. Vlagatelj glede na navedeno predlaga, da naročnik odpravi kršitve, ki jih je storil v postopku javnega naročanja (smiselno vlagatelj torej zahteva razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila). Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 23.7.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik glede sporne reference pojasnjuje, da je vlagatelj zanj avgusta 2005 izdelal projekt št. 1104/05 za izgradnjo kanalizacije Vikče - Verje, za katerega pa nikoli ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje niti ta projekt ne ustreza referenčnim pogojem, saj je bil narejen pred letom 2007. V letu 2008 je vlagatelj navedeni projekt dopolnil, za del tega projekta (v dolžini 1487 m) pa je bilo dne 12.1.2008 izdano gradbeno dovoljenje. Naročnik je kasneje vlagatelju (na podlagi njegove ponudbe z dne 5.6.2009) naročil novelacijo in spremembo projektne dokumentacije, ker je bilo potrebno izdelati nov projekt - izdelati je bilo potrebno IDZ, PGD, pridobiti nove projektne pogoje ter soglasja na projekt, saj se je poleg zakonodaje spremenila tudi trasa kanalizacije in zato je bil ta projekt ponovno plačan v celoti. Naročnik dalje izpostavlja, da iz novega projekta, ki se vodi pod številko 1401/09, ni nikjer razvidno, da ima ta projekt kakršnokoli povezavo s projektom št. 1104/05 iz oktobra 2008, kot to navaja vlagatelj. Projekt pod številko 1401/09 je bil izdelan za traso kanala S od RJ39 do RJ85 in kanala S1 od RJ77, na kanalu S, do RJ9, in sicer v skupni dolžini 2472 metrov. Projektant pa v projektni dokumentaciji št. 1401/09 sam navaja, da je bil kanal od RJ1 do RJ39 obdelan v projektu št. 1104/05. Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da gre pri opisanih projektih za dva ločena projekta, od katerih noben ne izpolnjuje naročnikove zahteve po dolžini kanala. Ob tem izpostavlja, da je v pojasnilih razpisne dokumentacije izrecno poudaril, da projektov med seboj ni mogoče seštevati. Naročnik vlagatelju pritrjuje v navedbi, da mu je obe sporni referenci potrdil sam, pri čemer pa pojasnjuje, da je njegova strokovna komisija referenci nato preverila v skladu z 77. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), pri čemer je ugotovila, da nobena od njiju ne ustreza referenčnim zahtevam.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 25.7.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila iz z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila (zavrnitvi vseh ponudb), in sicer vezano na naročnikovo odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe zaradi njene neprimernosti. Naročnik je vlagateljevo ponudbo označil kot neprimerno zaradi neizpolnjevanja v razpisni dokumentaciji postavljenega referenčnega pogoja.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej, pod točko 3.4.2 Referenčni pogoji - ponudnik, določil:

"Ponudnik mora izkazati, da je v letih med 2007 in 2011 izdelal:
â"˘ 3 projekte PGD kanalizacijskih vodov premera 250 mm in več v skupni dolžini nad 3.000,00 m.

Ponudnik dokaže izpolnjevanje navedenega pogoja s predložitvijo (k prilogi 7/1) pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja za referenčne objekte ter z izpolnitvijo in podpisom obrazca "Referenčna tabela" (Priloga 7, tabela 1). Ponudnik je dolžan k Seznamu referenc priložiti dokazilo o navedenih referenčnih delih, in sicer v obliki obrazca "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov" (Priloga 8).

Ponudniki iz tujine priložijo dokazilo, ki je primerljivo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem v Sloveniji."

Naročnik je v zvezi z navedenim pogojem prek Portala javnih naročil prejel naslednje vprašanje:

"Prosim za obrazložitev točke 3.4.2 Referenčni pogoji - ponudnik, kjer je zahtevano, da je ponudnik v letih 2007 -2011 izdelal vsaj 3 projekte PGD kanalizacijskih vodov premera 250 mm in več v skupni dolžini nad 3.000 m.

Ali mora imeti seštevek dolžin kanalov v enem projektu dolžino 3.000 m" To pomeni 3 referenčne projekte, vsak v dolžini vsaj 3.000 m. Ali pa je mogoče drugače, da je seštevek dolžin vseh referenčnih projektov skupaj 3.000 m. To bi teoretično pomenilo, da lahko navedem 10 projektov, v vsakem dolžino 300 m in skupaj dobim 3.000 m."

Na navedeno vprašanje je naročnik dne 22.5.2012 podal naslednji odgovor:

"Seštevek kanalov v enem projektu mora biti dolžine nad 3.000 m. Projekti se med seboj ne seštevajo."

Naročnik je v zvezi z navedenim pogojem prek Portala javnih naročil prejel tudi naslednje vprašanje:

"Prosimo za obrazložitev točke 3.4.2 referenčni pogoji - ponudnik: 3 projekte PGD kanalizacijskih vodov premera 250 mm in več v skupni dolžini nad 3000 m. Zanima nas, ali mora biti kanalizacija v dolžini 3000 m v celoti iz DN 250 ali gre za seštevek kanalov različnih dimenzij kot ste odgovoril na zastavljeno vprašanje z dne 22.05.2012."

Na navedeno vprašanje je naročnik dne 28.5.2012 podal naslednji odgovor:

"Seštevek kanalov v enem projektu mora biti dolžine nad 3.000 m, pri čemer lahko v seštevek kanalov upoštevate le tiste kanalizacijske vode, ki so premera 250mm in več".

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil tudi izpolnjen obrazec "Referenčna tabela 1". Na njem je navedel štiri referenčne posle, med njimi tudi referenčna posla "Kanalizacijski zbiralnik škofljica - Lavrica II. f." ter "Kanalizacija Vikrče - Verje".

Med vlagateljem in naročnikom je nesporno, da referenčni posel "Kanalizacijski zbiralnik škofljica - Lavrica II. f." ne ustreza predstavljenim zahtevam razpisne dokumentacije. Sporno pa je, ali tem zahtevam ustreza referenčni posel "Kanalizacija Vikrče - Verje", in sicer z vidika zahtevane dolžine kanalizacije.

Vlagatelj je v svoji ponudbi v zvezi z referenčnim poslom "Kanalizacija Vikrče - Verje" kot leto izdelave PGD navedel leto 2008 (1. faza) oz. 2011 (2. faza), kot dolžino javne kanalizacije je navedel 3.822 metrov, kot datum izdaje gradbenega dovoljenja pa datuma 12.11.2008 (1. faza) ter 23.4.2012 (2. faza). Vlagatelj je v svoji ponudbi predložil tudi kopiji obeh navedenih gradbenih dovoljenj ter izpolnjen obrazec Priloga 8 - Potrditev referenc s strani posameznih investitorjev, na katerem mu je naročnik (tedaj kot referenčni naročnik) potrdil uspešno izvedbo navedenega referenčnega dela.

Državna revizijska komisija po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na referenco "Kanalizacija Vikrče - Verje", pritrjuje vlagatelju v njegovih argumentih, da je potrebno projekta št. 1104/05, oktober 2008, ter št. 1401/09, oktober 2011, ki sta bila izdelana v okviru referenčnega posla "Kanalizacija Vikrče - Verje", v smislu zahtev referenčnega pogoja iz točke 3.4.2. razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila šteti za enoten referenčni projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za kanalizacijske vode. Državna revizijska komisija s tem v zvezi namreč ugotavlja, da je bila predmet projekta št. 1104/05 (oktober 2008) celotna trasa kanalizacije Vikrče - Verje (tj. trasa kanala S od RJ do RJ85 in kanala S1 od RJ77 na kanalu S do RJ9), ob čemer je med vlagateljem in naročnikom nesporno, da je bilo gradbeno dovoljenje po projektu št. 1104/05, oktober 2008, iz razlogov, ki niso bili na strani vlagatelja, izdano le za del trase kanalizacije Vikrče - Verje. Državna revizijska komisija dalje ugotavlja tudi, da je naročnik vlagatelju naknadno naročil novelacijo in spremembo že pripravljene (tj. obstoječe) projektne dokumentacije, ki se je nanašala na del trase kanalizacije, ki je sicer že bila obdelana po projektu št. 1104/05, oktober 2008, a ni bila zajeta v gradbeno dovoljenje z dne 12.11.2008. Za izdelavo te dokumentacije naročnik z vlagateljem ni sklenil nove pogodbe, temveč je sklenil Aneks št. 1 (z dne 14.1.2011) k pogodbi št. 484N z dne 21.7.2005, tj. k pogodbi, ki se je nanašala na (prvotni) projekt št. 1104/05. Z vpogledom v omenjeni aneks gre poleg tega ugotoviti, da iz njega izhaja jasna navezava noveliranega projekta (št. 1401/09) na projekt št. 1104/05; med uvodnimi ugotovitvami je v aneksu namreč navedeno, da je bil "izvajalec izbran za izdelavo PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije Vikrče - Virje od občinske meje Ljubljana do obstoječe kanalizacije v Zg. Pirničah (kanal S od RJ do RJ 85 in kanal S1 od RJ 77 na kanalu S do RJ9) na podlagi javnega naročila jn 1898 TIS S/05", da je "tekom izvajanja prišlo do zamika terminov izvedbe brez krivde izvajalca" ter da se je "tekom izvajanja navedene pogodbe ugotovilo, da je zaradi potrebne novelacije projekta potrebno skleniti aneks". Državna revizijska komisija kot slednje ugotavlja, da je naročnik vlagatelju izdal referenčno potrdilo, iz katerega izhaja, da je (pred izvedbo pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila) tudi sam projekta št. 1104/05 (oktober 2008) in 1401/09 (oktober 2011) očitno štel za dve fazi istega (enotnega) projekta PGD kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 3.822 metrov.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagateljeve reference "Kanalizacija Vikrče - Verje" iz razlogov, ki jih navaja naročnik, ni mogoče označiti za neustrezno. Navedena referenca namreč, v nasprotju z drugačnimi ugotovitvami naročnika, izpolnjuje zahtevo po skupni dolžini kanalizacije nad 3000 metrov. S tem povezane revizijske navedbe so utemeljene.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 - izločil je namreč ponudbo, katere nepopolnost ni izkazana. Vlagatelj je posledično izkazal tudi nezakonitost odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 16.7.2012 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije PGD za nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občini Medvode", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-3/2012-4 z dne 5.7.2012.
Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, naročnika napotuje, da v nadaljevanju postopka sprejme z ZJN-2 skladno odločitev, s katero bo oddal javno naročilo ali pa drugače zaključil predmetni postopek oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva, in sicer stroške takse v višini 678,69 EUR ter stroške nagrade pooblaščenca v višini 1.005,60 EUR (z DDV), po tar. št. 2200, in v višini 24,00 EUR (z DDV), po tar. št. 6002.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, ugodila tudi vlagateljevi zahtevi po povrnitvi potrebnih stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva.

Državna revizijska komisija vlagatelju, skladno z drugim odstavkom 70. člena ZPVPJN, določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za postopek pravnega varstva v višini 678,69 EUR,
- nagrado za postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznano nagrado za postopek, saj to ocenjuje kot primerno glede na vse okoliščine zadeve (13. člen ZOdvT).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 1.662,69 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 10.8.2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
- Odvetniška družba ĐuragiÄ"-Sotlar, o.p., d.o.o., Tavčarjeva 10, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran