Na vsebino
EN

018-238/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-238/2012-2
Datum sprejema: 8. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Vidi Kostanjevec v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "inženirske storitve pri gradnji izvennivojskega križanja ceste G1-2/1313 in žel. proge št. 41 Ormož-Murska Sobota-Hodoš v Pušencih" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Ulica talcev 24, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 8. 8. 2012

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. 43001-30/2012/36 z dne 30. 7. 2012.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 29. 2. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2272/2012, in 2. 3. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 43-070541) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-30/2012/27 1600 z dne 9. 7. 2012, ki ga je vlagatelju vročil 11. 7. 2012 (razvidno iz podpisane vročilnice), sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Razvojni center Inženiringi, d. o. o., Teharska cesta 40, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po prejemu te odločitve je vlagatelj vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila z dne 12. 7. 2012, ki jo je naročnik prejel 13. 7. 2012 (razvidno iz podatkov, ki so navedeni v prejemni štampiljki) in jo s sklepom št. 43001-30/2012/32 z dne 16. 7. 2012 zavrgel z utemeljitvijo, da za njeno izdajo niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa 79. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik je vlagatelju sklep št. 43001-30/2012/32 z dne 16. 7. 2012 vročil 17. 7. 2012 (razvidno iz podpisane vročilnice).

Vlagatelj je 25. 7. 2012 priporočeno po pošti [torej glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN v povezavi s 111. in 112. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN šesti delovni dan po prejemu sklepa o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila] vložil zahtevek za revizijo z dne 25. 7. 2012 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je s sklepom št. 43001-30/2012/36 z dne 30. 7. 2012 zahtevek za revizijo zavrgel z obrazložitvijo, da ga je vlagatelj vložil prepozno, ker ga ni vložil v osmih dneh po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila, pogoji za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila pa niso bili izpolnjeni in zato rok za vložitev zahtevka za revizijo ni mogel začeti teči od prejema sklepa o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Ob tem naročnik zavrača trditve o napačnem pravnem pouku.

Vlagatelj je zoper sklep št. 43001-30/2012/36 z dne 30. 7. 2012 vložil pritožbo z dne 3. 8. 2012 in ob opozarjanju na tretji odstavek 79.a člena ZJN-2 navaja, da je zahtevek za revizijo vložil v zakonskem roku.

Državna revizijska komisija je 8. 8. 2012 od naročnika prejela pritožbo in dokumentacijo, in sicer kot prilogo dopisu št. 43001-30/2012/38 z dne 7. 8. 2012.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo. Medtem ko naročnik trdi, da se pri štetju roka za vložitev zahtevka za revizijo ne upošteva datum prejema odločitve o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, temveč le datum prejema odločitve o oddaji javnega naročila, saj niso bili izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, vlagatelj nasprotuje takemu načinu štetja roka in se sklicuje na tretji odstavek 79.a člena ZJN-2. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, saj tretji odstavek 79.a člena ZJN-2 določa, da teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, kar v obravnavanem primeru pomeni, da se je vlagatelju rok za vložitev zahtevka za revizijo začel šteti od 17. 7. 2012 in ne že od 11. 7. 2012. Tako se ni mogoče opreti le na peti odstavek 25. člena ZPVPJN, ki v primeru, kot je obravnavani (vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil po odločitvi o oddaji javnega naročila, naročnik pa ne oddaja javnega naročila male vrednosti), določa, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni, šteto od prejema odločitve o oddaji javnega naročila (peti odstavek 25. člena).

Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila znotraj roka treh delovnih dni, ki ga določa tretji odstavek 79. člena ZJN-2, zahtevek za revizijo pa je (glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN v povezavi s 111. in 112. členom ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) vložil znotraj roka osmih delovnih dni od prejema sklepa o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (tretji odstavek 79.a člena ZJN-2 v povezavi s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik ni bil upravičen zavreči zahtevka za revizijo, saj ni bil izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, ki se nanaša na nepravočasnost zahtevka za revizijo, zato je pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila sklep št. 43001-30/2012/36 z dne 30. 7. 2012.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.


V Ljubljani, 8. 8. 2012

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Ulica talcev 24, 2000 Maribor,
- Razvojni center Inženiringi, d. o. o., Teharska cesta 40, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran