Na vsebino
EN

018-237/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-237/2012-2
Datum sprejema: 8. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisiranje in popravilo vozil blagovnih znamk Ford, Renault in Opel št. 430-30/2012", in na podlagi pritožbe ponudnika Avtohiša Bizilj, Katja Bizilj s.p., Cesta Andreja Bitenca 108, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.8.2012

odločila:

Pritožbo vlagatelja z dne 31.7.2012 se kot neutemeljeno zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2.4.2012 na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN3588/2012 objavil javno naročilo "Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisiranje in popravilo vozil blagovnih znamk Ford, Renault in Opel št. 430-30/2012". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 5.7.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-30/2012/28 (1514-07), s katero je odločil, da predmetno naročilo za sklop 4 ni uspelo. Iz naročnikove odločitve še izhaja, da je vlagateljevo ponudbo zaradi neporavnanih davčnih obveznosti kot nepopolno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 17.7.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja takšni naročnikovi ugotovitvi in prilaga potrdilo Davčnega urada Ljubljana, ki dokazuje nasprotno.

Dne 16.7.2012 je naročnik sprejel sklep št. 430-30/2012/34 (1514-07), s katerim je odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 4 spremenil in predmetno naročilo oddal vlagatelju.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23.7.2012 naročnika obvestil, da revizijski zahtevek zoper odločitev
št. 430-30/2012/28 (1514-07) umika.

Naročnik je dne 26.7.2012 sprejel sklep št. 430-30/2012/40 (1514-07), s katerim je predrevizijski postopek ustavil, vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov pa zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede povračila stroškov navaja, da je vlagatelj dne 17.7.2012 vložil zahtevek za revizijo in ga dne 23.7.2012 umaknil, zaradi česar glede na določbo prvega odstavka 72. člena ZPVPJN vlagatelj po naročnikovih navedbah ni upravičen do povračila stroškov.

Zoper 2. točko naročnikovega sklepa je vlagatelj dne 31.7.2012 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je takoj, ko je prejel naročnikovo spremembo sklepa o izidu naročila z dne 16.7.2012, s katerim je bilo javno naročilo oddano njemu, revizijski zahtevek umaknil. Ker je vlagatelj že na dan roka za oddajo ponudb izpolnjeval vse potrebne pogoje za to, da se javno naročilo odda njemu, je celoten nadaljnji postopek in nastali strošek za revizijo v višini plačane takse 1.900,00 EUR posledica napake davčnega organa, zaradi česar vlagatelj ne sme trpeti škodljivih posledic. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se 2. točka izpodbijanega sklepa o ustavitvi postopka št. 430-30/2012/40 (1514-07) z dne 26.7.2012 razveljavi in spremeni tako, da se vlagateljevi zahtevi za povračilo takse v višini 1.900,00 EUR ugodi, navedeni znesek pa nakaže na vlagateljev poslovni račun.

Naročnik je z dopisom z dne 6.8.2012, na podlagi prvega odstavka 53. člena ZPVPJN, odstopil vso dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je z namenom presoje vlagateljevih očitkov v dokazne namene vpogledala v naročnikov sklep o izidu naročila št. 430-30/2012/28 (1514-07) z dne 5.7.2012, v naročnikov sklep o spremembi sklepa o izidu naročila št. 430-30/2012/34 (1514-07) z dne 16.7.2012 in vlagateljev revizijski zahtevek. Po preučitvi celotne dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožba ni utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je vlagatelj upravičen do povračilo stroškov, glede na to, da je zahtevek za revizijo umaknil.

V povezavi s tem določba prvega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek (prva alinea) in drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov (druga alinea). Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. (tretji odstavek 70. člena ZPJVPJN). Iz česar sledi, da je naročniku mogoče naložiti, da vlagatelju povrne potrebne stroške šele po sprejemu vsebinske (meritorne) odločitve o zahtevku za revizijo, ki je ugodna za vlagatelja. To pravilo ima sicer korektiv v tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN, ko določa, da mora naročnik ne glede na to, ali je zahtevku za revizijo ugodil ali ga zavrnil, vlagatelju povrniti potrebne stroške, če je v predrevizijskem postopku na podlagi drugega odstavka 28. tega zakona izvedel dejanja, ki so bila potrebna za ugotovitev določenega dejstva, in jih ni izvedel v postopku oddaje javnega naročila, čeprav bi jih lahko.

V zvezi s povračilom takse pa določba prvega odstavka 72. člena ZPVPJN še določa, da je vlagatelj upravičen do vračila takse, če ne vloži zahtevka za revizijo, čeprav je plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek (prva alinea), ali če se zahtevek za revizijo nanaša na postopek, ki nima narave postopka oddaje javnega naročila (druga alinea).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da je vlagatelj dne 17.7.2012 pri naročniku vložil revizijski zahtevek, nato pa ga med predrevizijski postopkom z vlogo z dne 23.7.2012 umaknil, še predenj je naročnik o revizijskem zahtevku sprejel odločitev. Ker je vlagatelj svoj revizijski zahtevek umaknil, naročnik ni mogel meritorno presojati, ali je ta po vsebini utemeljen, zato tudi vlagatelj na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN do povračila stroškov ni upravičen, kajti povračilo stroškov predrevizijskega postopka je mogoče le v primeru, če se izkaže, da je revizijski zahtevek utemeljen, slednje pa v obravnavanem primeru ni bilo ugotovljeno. Državna revizijska komisija nadalje tudi ugotavlja, da vlagatelj prav tako ni upravičen do povračila takse na podlagi določbe prvega odstavka 71. člena ZPVPJN, saj je vlagatelj v obravnavanem primeru revizijski zahtevek vložil in prav tako se obravnavani postopek oddaje javnega naročila nanaša na postopek, ki ima pravno naravo postopa oddaje javnega naročila. Ker v obravnavanem primeri niso izpolnjene zakonske predpostavke za povračilo stroška plačane takse, je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v pritožbi ni postavil zahteve po uveljavitvi stroškov, nastalih s pritožbo, zato jih tudi Državna revizijska komisija ni presojala.


V Ljubljani, dne 8.8.2012


mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Avtohiša Bizilj, Katja Bizilj s.p., Cesta Andreja Bitenca 108, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv - tu

Natisni stran