Na vsebino
EN

018-213/2012 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-213/2012-2
Datum sprejema: 23. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila za nabavo toaletne papirne konfekcije za obdobje dveh let - 2. sklop - zaščitne podlage in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik HARPER d.o.o., Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.7.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.6.2012 sprejel Odločitev o oddaji naročila štev. JR-6/2012, s katero je odločil, da se vse ponudbe za 2. sklop zavrnejo in da se naročilo ne odda nobenemu ponudniku. V obrazložitvi je navedel, da je na razpis prispelo pet pravočasnih ponudb ter da je z odločitvijo o oddaji javnega naročila štev. JR-6/2012 z dne 20.04.2012 izbral najugodnejšega ponudnika in izločil vlagateljevo ponudbo kot nepopolno, kasneje pa je Državna revizijska komisija na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo omenjeno odločitev razveljavila. Pri ponovnem pregledu ponudb je naročnik ugotovil, da za 2. sklop ni pridobil nobene popolne ponudbe (naročnik našteva razloge za izločitev posamezne ponudbe), zato bo v skladu s petim odstavkom 7. točke razpisne dokumentacije oddajo javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji brez predhodne objave, pri čemer bo k pogajanjem povabil vse ponudnike, ki so oddali ponudbo za 2. sklop ter skušal od njih pridobiti popolne ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam naročnika.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 4.7.2012), s katerim predlaga, da se izpodbijano odločitev razveljavi ter zahteva povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku. Vlagatelj naročniku očita, da je njegovo ponudbo v nasprotju z določilom 20. točke 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) tudi v ponovljenem postopku neutemeljeno ocenil kot neprimerno in nepopolno. Naročnik svojo odločitev utemeljuje s tem, da vlagatelj ni predložil pravilno izpolnjene izjave o izpolnjevanju tehnične sposobnosti (Obr. 8 - priloga 10), ker je navedel samo 3 dobave blaga, ki so predmet razpisa, in ne 5 dobav. Vlagatelj opozarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel dva različna podatka glede števila dobav, in sicer v obvestilu o naročilu pod tč. III.2.3 in v prilogi št. 10 na 26. strani razpisne dokumentacije 5 dobav, v točki 2.1.13 na 4. strani razpisne dokumentacije pa je zahteval najmanj 3 dokazila po prilogi št. 10. Na pisno vprašanje enega od ponudnikov, koliko dokazil je v resnici zahtevanih, je naročnik dne 7.3.2012 odgovoril, da je na strani 26 v obrazcu Obr. 8 - priloga 10 prišlo do tipkarske napake in da mora ponudnik predložiti dokazilo o najmanj 3 navedenih poslih po priloženem obrazcu. Vlagatelj je skladno z navedenim odgovorom navedel 3 dobave blaga, torej njegove ponudbe ni mogoče oceniti kot neprimerne oz. nepopolne po 20. točki 2. člena ZJN-2.

Naročnik je dne 10.7.2012 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo (dokument štev. JR-6/2012 z dne 10.7.2012), s katero je zahtevek zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da je število opravljenih dobav, ki jih je bilo treba navesti v obrazec Obr. 8/priloga 10 ostalo nespremenjeno. Naročnik v dodatnih pojasnilih oz. spremembi razpisne dokumentacije z dne 7.3.2012 res zapisal, da je na strani 26 prišlo do tipkarske napake in da mora ponudnik predložiti dokazilo o najmanj 3 navedenih poslih po priloženem obrazcu Potrdilo - Obr. 8/1 priloga, vendar je tudi zapisal, da vztraja pri zahtevanem, kot sledi iz točke 2.1.13 razpisne dokumentacije (v nadaljevanju naročnik citira besedilo točke 2.1.13). Iz navedenega izhaja, da bi moral vlagatelj predložiti izjavo - Obr. 8, v katero bi moral navesti 5 dobav toaletne konfekcije in predložiti najmanj 3 dokazila o navedenih poslih.

Naročnik je z dopisom z dne 13.7.2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal zakonito s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno. Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika določb prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v povezavi s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, na podlagi katerih naročnik dolžan iz postopka oddaje javnega naročila izločiti ponudbe, ki niso popolne.

Kot je razvidno iz obrazložitve izpodbijane Odločitve o oddaji naročila štev. JR-6/2012 z dne 28.6.2012, je v obravnavanem primeru naročnik vlagateljevo ponudbo izločil zato, ker naj bi ta predložil neustrezno (nepravilno izpolnjeno) izjavo o izpolnjevanju tehničnih sposobnosti na Obr. 8 - priloga 10, kamor je vlagatelj vpisal (samo) 3 dobave blaga, ki so predmet razpisa, namesto 5 (kot naj bi bilo to zahtevano v samem obrazcu Obr. 8 oz. v točki 2.1.13 razpisne dokumentacije). Vlagatelj nasprotno trdi, da je bilo treba skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (zlasti ob upoštevanju naročnikovih dodatnih pojasnilih z dne 7.3.2012) navesti (le) 3 dobave blaga (kar je vlagatelj tudi storil), torej njegove ponudbe ni mogoče izločiti kot nepopolne.

Iz pregleda spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik v Razpisni dokumentaciji za nabavo toaletne papirne konfekcije (dokument štev. JR-6/2012, februar 2012), v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, na strani 4 pod točko 2.1 (Vsebina ponudbe), v podtočki 2.1.13 (Tehnična in kadrovska sposobnosti), zapisal naslednjo zahtevo:

"Da je ponudnik v preteklih treh letih opravil najmanj 5 dobav toaletne papirnate konfekcije različnim naročnikom v posamični letni pogodbeni vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži izpolnjeno izjavo - Obr. 8/priloga 10 in najmanj 3 dokazila o navedenih poslih (lahko v fotokopiji) na Obr. 8/1 /priloga 10/1
Nepredložitev vseh pravilno izpolnjenih referenčnih obrazcev pomeni nepopolnost ponudbe, ki bo kot takšna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja."

Obrazec Obr. 8, na katerega se sklicuje besedilo podtočke 2.1.13 Navodil, se nahaja v prilogi 10 na 26. strani razpisne dokumentacije (Izjava o izpolnjevanju tehničnih sposobnosti) in je sestavljen tako, da ponudnik na njem v tabelo vpiše najmanj 5 dobav ter ga potrdi s podpisom in žigom:

"V zvezi s prijavo na javni razpis štev. JR-6/2012 za nabavo toaletne papirne konfekcije izjavljamo,
â"˘ da smo v preteklih treh letih opravil najmanj 5 dobav toaletne papirnate konfekcije različnim naročnikom v posamični letni pogodbeni vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV

Zap.št. Pogodbeni partner Obdobje Kontaktna osebe pogodbenega partnerja
1
2
3
4
5
Ponudnik mora predložiti dokazilo o najmanj 5 navedenih poslih po priloženem obrazcu Potrdilo - Obr. 8/1 / priloga 10/1 (dokazilo je lahko v fotokopiji)."


Obrazec Obr. 8/1, na katerega se sklicuje besedilo obrazca Obr. 8, se nahaja v prilogi 10 /1 na 27. strani razpisne dokumentacije in je sestavljen tako, da na njem referenčni naročnik s svojim podpisom iz žigom potrdi, da je dobavitelj zanj opravil konkretno dobavo, v konkretni letni vrednosti, v določenem času in kraju ter da je bila dobava izvedena kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.


Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, je bila Razpisna dokumentacija za nabavo toaletne papirne konfekcije (dokument štev. JR-6/2012, februar 2012) dne 7.3.2012 v relevantnem delu dopolnjena z naročnikovimi Dodatnimi pojasnili oz. spremembo razpisne dokumentacije JR-6/2012 (dokument štev. JR-6/2012 z dne 7.3.2012), kjer je pod točko 5 zapisano:

"VPRAšANJE PONUDNIKA:
V prilogi št. 10 (stran 26 razpisne dokumentacije), navajate zahtevo po dokazilih o najmanj 5 dobavah blaga s posamično letno pogodbeno vrednostjo minimalno 10.000 EUR z DDV, na strani 4 te iste dokumentacije, pa pri točki 2.1.13 zahtevate "najmanj 3 dokazila" po prej omenjeni prilogi št. 10. Prosimo, da se izjasnite, koliko dokazil dejansko želite. Na tem mestu vas tudi pozivamo, da to zahtevo umaknete, saj gre za nepotrebno omejevanje konkurence, poleg tega pa je posel zavarovan z bančno garancijo. Celo mnogo večji naročniki v javnem sektorju ne navajajo več takih zahtev.
ODGOVOR NAROČNIKA:
V razpisni dokumentaciji na strani 26 - Obr. 8/ priloga 10 je prišlo do tipkarske napake. Pravilno se stavek glasi: "Ponudnik mora predložiti dokazilo o najmanj 3 navedenih poslih po priloženem obrazcu Potrdilo - Obr. 8/1 /priloga 10/1 (potrdilo je lahko v fotokopiji).
V skladu z drugo alinejo 2.a člena 45. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva seznam najpomembnejših dobav blaga v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov, zato naročnik vztraja pri zahtevanem, kot sledi iz točke 2.1.13 razpisne dokumentacije."

Na podlagi spredaj citiranih pravilih razpisne dokumentacije je treba zaključiti, da so morali ponudniki v skladu z zahtevo iz točke 2.1.13 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v tabelo na obrazcu Obr. 8 vpisati (navesti) najmanj 5 referenčnih dobav, poleg tega pa so morali na obrazcih Obr. 8/1 predložiti še dokazila o najmanj 3 (na obrazcu Obr. 8) navedenih poslih.

Pregled vlagateljeve ponudbene dokumentacije pokaže, da je vanjo vložen izpolnjen obrazec Obr. 8 (Izjava o izpolnjevanju tehničnih sposobnosti), na katerem so v tabeli vrstice pod zap. številkami 1-3 izpolnjene s podatki (pogodbeni partner, obdobje in kontaktna oseba partnerja) za (le) 3 referenčne posle, vrstice pod zap. številkami 4 in 5 pa so prazne. V ponudbi se (na obrazcih Obr. 8/1) nahajajo tudi 3 potrdila referenčnih naročnikov, ki so sicer navedeni v obrazcu Obr. 8.

Ob takšnem dejanskem stanju je treba zaključiti, da vlagatelj ni izpolnil zahteve iz točke 2.1.13 (Tehnična in kadrovska sposobnosti) razpisne dokumentacije. V tej točki je namreč izrecno zahtevano, da je moral ponudnik v preteklih treh letih opraviti najmanj 5 dobav toaletne papirnate konfekcije različnim naročnikom, pri tem pa je moral kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja predložiti izpolnjeno izjavo na obrazcu Obr. 8 (ta nedvomno predvideva vpis najmanj 5 referenčnih poslov) ter ji priložiti (na obrazcih Obr. 8/1) najmanj 3 potrdila referenčnih naročnikov o tam navedenih poslih. V točki 2.1.13 razpisne dokumentacije je tudi izrecno določeno, da nepredložitev vseh pravilno izpolnjenih referenčnih obrazcev pomeni nepopolnost ponudbe in da bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Ker je vlagatelj v obrazcu Obr. 8 v nasprotju z zahtevo iz točke 2.1.13 razpisne dokumentacije navedel le 3 (namesto zahtevanih najmanj 5) referenčnih poslov, naročniku v konkretnem primeru naročniku ni mogoče očitati da je s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, ravnal v nasprotju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v povezavi s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Zaradi navedenega je morala Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi 1. alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka utemeljena.

V Ljubljani, dne 23.7.2012
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran