Na vsebino
EN

018-170/2012 Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS

Številka: 018-170/2012-5
Datum sprejema: 3. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Protokolarni in službeni prevozi II", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik KOMPAS, d.d., turistično podjetje, Pražakova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 3. 8. 2012

odločila:

1. Vlagateljevemu primarnemu zahtevku, kot izhaja iz njegove vloge z dne 9. 5. 2012, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu A in B, kot je razvidna iz dokumenta št. 45002-103/2011/41 z dne 18. 4. 2012.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 6.930,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 29. 11. 2011 na portalu javnih naročil pod številko objave JN13703/2011 objavil obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja v odprtem postopku. Dne 18. 4. 2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika šTIMBI, d.o.o., Pod gozdom c. II/1, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 9. 5. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu je naročnik vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil šele 7. 5. 2012, zaradi česar je imel vlagatelj le en dan za to, da se seznani z razlogi za sprejem odločitve o oddaji naročila in se odloči za pravno varstvo. Ker se je rok za odločitev o zahtevku za revizijo iztekel dne 9. 5. 2012, je naročnik kršil sedmi odstavek 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), saj vlagatelju ni omogočil vpogleda najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Vlagatelj navaja, da je takoj po prejemu odločitve o oddaji naročila na naročnika naslovil zahtevo za vpogled, kljub temu pa mu je naročnik vpogled omogočil šele 7. 5. 2012, s čimer mu ni bila omogočena pravica do učinkovitega pravnega varstva, saj ni imel dovolj časa za preveritev podatkov. To velja toliko bolj ob upoštevanju dejstva, da je naročnik tudi izbranemu ponudniku istega dne dopustil vpogled v vlagateljevo ponudbo, kar je vlagatelju vzelo dodaten čas za pripravo zahtevka za revizijo, saj je moral na vpogledu varovati svoje interese. Poleg tega je naročnik izbranemu ponudniku vpogled omogočil takoj, čeprav je imel za to še 25 dni časa.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, in sicer zaradi naslednjih razlogov:

- Izbrani ponudnik subjektov, s katerimi namerava opravljati prevoze vozil, ki so navedeni v seznamu vozil, ni prijavil kot podizvajalcev. V dopolnitvi ponudbe je izbrani ponudnik jasno navedel najemodajalce vozil, iz česar izhaja, da so ti subjekti podizvajalci, saj bodo zanj opravljali storitve oddaje vozila v najem.
- Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil tri Priloge št. 10 - seznam vozil, iz katerih je razvidno, da se je z osebnimi vozili prijavil le na sklop A, s kombiniranimi pa le na sklop B. S tem ni izpolnil zahteve iz 4. točke poglavja Tehnična in kadrovska sposobnost. Iz same Priloge namreč izhaja, da se obrazec v primeru prijave ponudnika na več sklopov fotokopira, česar pa izbrani ponudnik ni storil. Naročnik je izbranega ponudnika sicer pozval, da mu pojasni, ali so vsi vozniki in vozila prijavljeni na oba sklopa, kar je izbrani ponudnik potrdil, vendar po mnenju vlagatelja v tem primeru ne gre za odpravo formalne nepopolnosti.
- Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ta nastopa v skupini izvajalcev, iz odločitve o oddaji naročila pa to ni razvidno. Novak Lojze, s.p., in Potokar Emil, s.p., sta navedena kot partnerja, hkrati pa sta navedena tudi kot podizvajalca.
- Naročnik je sprejel odločitev o oddaji naročila dne 18. 4. 2012, ko je veljavnost ponudbe izbranega ponudnika že potekla, saj je veljala le do 30. 3. 2012. Izbrani ponudnik naročniku ni sporočil, da velja ponudba za sklenjeno po prvi ponudbi. Poleg tega v postopku javnega naročanja pogodba ni sklenjena s sprejemom ponudbe, saj mora od sprejema ponudbe preteči obdobje, v katerem je mogoče preveriti zakonitost odločitve, naročnik pa mora najkasneje pred sklenitvijo preveriti vsebino najugodnejše ponudbe. Po mnenju vlagatelja z zamudo sprejeta ponudba ne more šteti za novo ponudbo, saj naročnik v postopku javnega naročanja nikoli ne poda ponudbe.
- Iz zapisnika o ogledu vozil izhaja, da je naročnik pregledal le 11 vozil izbranega ponudnika, čeprav se je izbrani ponudnik prijavil s 24 vozili. Že sam naročnik je na ogledu izločil dve vozili in če bi opravil pregled še ostalih vozil, bi lahko ugotovil, da tudi kakšno izmed njih ni ustrezno.
- Naročnik je izbranega ponudnika pozval, naj mu pojasni razliko med prevoženimi kilometri, pri čemer je že iz poziva razvidno, da je imelo 6 vozil od 9 dne 11. 9. 2011 več kilometrov kot dne 24. 1. 2012. Izbrani ponudnik je pojasnil, da ponudba po prejšnjem razpisu ni bila pripravljena dovolj skrbno. Poleg tega izbrani ponudnik pri pojasnjevanju ponudbe ni predložil ustrezne dokumentacije. Vlagatelj opozarja tudi na velike razlike pri številu prevoženih kilometrov pri nekaterih drugih vozilih in navaja, da podatki o prevoženih kilometrih v ponudbi izbranega ponudnika ne držijo. Zato predlaga tudi izvedenca prometne stroke, ki bo preveril stanje avtomobilov izbranega ponudnika.
- Vozilo št. 8, MB Viano z registracijo LJ 59-0VG, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, je imelo že leta 2010 prevoženih več kot 150.000 km, zato ni mogoče, da bi imelo na dan oddaje ponudbe, 10. 1. 2012, prevoženih 149.000 km. To izhaja iz izjave R. U., ki je leta 2008 za izbranega ponudnika izvajal različne prevoze, med drugim tudi s tem vozilom. Enako velja tudi za vozilo BMW 5 z registracijo LJ SK-481, ki je imelo v letu 2010 prevoženih že več kot 150.000 km in je bilo takrat v operativnem najemu pri vlagatelju.
- Vozilo BMW 5 z registracijo LJ JM-812 ima vgrajen taksimeter in bi ga moral naročnik izločiti, saj je bilo v razpisni dokumentaciji določeno, da vozila ne smejo imeti taksimetra. Enako velja tudi za vozilo BMW 5 z registracijo KR KE-140. Poleg tega, da so v ponudbi neresnični podatki, bi moral naročnik izbranega ponudnika izločiti tudi zaradi nezadostnega števila enakih vozil BMW.
- Vsa vozila MB serije E, razen vozil pod številkama 1 in 2, imajo taksimetre in bi jih moral naročnik izločiti, s tem pa izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve glede 5 enakih vozil.
- Izbrani ponudnik ima zapadle neporavnane obveznosti do podizvajalcev v preteklih postopkih javnega naročanja, in sicer do R. U. v znesku 1.360,00 EUR.
- Iz dveh referenčnih potrdil na obrazcu 9A izbranega ponudnika je razvidno, da je referenčni znesek 45.000,00 EUR, vendar pa je iz računov razvidno, da gre za protokolarne prevoze, ki se ločijo na prevoze z osebnimi in prevoze s kombiniranimi vozili. Naročnik bi moral odšteti vrednost storitev, ki se ne nanašajo na storitve prevozov z osebnimi vozili, česar ni storil, izbranemu ponudniku pa je kljub temu priznal tehnično sposobnost. To velja tudi za tretjo referenco iz referenčnega potrdila. Enako vlagatelj navaja za referenčna potrdila iz obrazca 9B.
- Iz reference Lojze Novak, s.p., izhaja, da se nanaša na prevoz dializnih bolnikov, kar ne ustreza medkrajevnem in drugem cestnemu potniškem prometu. Poleg tega naročnik teh prevozov ni GEA Taxi, d.o.o., temveč so končni naročniki konkretne osebe.
- Naročnik je izpolnjevanje pogoja, da vozniki v evidenci nimajo več kot 5 kazenskih točk in da niso bili pravnomočno obsojeni ali v postopku zaradi povzročitve prometne nesreče ali zapustitve poškodovanca v prometni nesreči, preverjal na dan 22. 2. 2012, ne pa na dan 10. 1. 2012, ko je bil rok za oddajo ponudb.

Na podlagi navedenega vlagatelj primarno predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, podrejeno pa dopolnitev zahtevka za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 16. 5. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik odgovarja na posamezne očitke v zvezi s svojo ponudbo:

- Subjekti, ki jih omenja vlagatelj, niso podizvajalci, temveč najemodajalci vozil, ki prevozov ne bodo opravljali.
- Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da oddaja ponudbo za oba sklopa. To je razvidno tako iz garancije za resnost ponudbe kot tudi iz predloženih referenc.
- Izbrani ponudnik nastopa v skupni ponudbi na podlagi akta o skupnem nastopanju, ki so ga podpisali vsi soponudniki in jasno določili nosilca posla. Ker razpisna dokumentacija ni vsebovala posebne priloge za specifikacijo podatkov o soponudniku, temveč le obrazec o ponudniku in obrazec o podizvajalcu, je izbrani ponudnik uporabil obrazec o podizvajalcih za specifikacijo vseh potrebnih podatkov. Iz akta o skupnem nastopanju je jasno razvidno, da izbrani ponudnik nastopa kot skupina treh ponudnikov.
- Izbrani ponudnik je verodostojno dokazal stanje števcev s strani pooblaščenih serviserjev.
- Izjava R. U. o stanju števca za vozilo MB Viano z registracijo LJ 59-0VG je lažna. Od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2010 bi bilo treba s tem vozilom vsak dan narediti 178 km, da bi dosegli 150.000 km, navaja izbrani ponudnik, in navaja, da je dnevna razdalja za to vozilo okoli 80 km. Izbrani ponudnik navaja, da ga R. U. toži, zato ga ni mogoče upoštevati kot nepristransko pričo.
- Vozilo BMW 5 z registracijo LJ SK-481 je bilo kupljeno pri pooblaščenem prodajalcu. Iz primopredajnega zapisnika z dne 17. 11. 2012 je razvidno stanje števca 104.000 km. Izjava o tem, da je to vozilo že leta 2010 imelo 150.000 km, je lažna.
- Naročnik je v zvezi s taksimetrom pojasnil, da taksimetra ne sme biti v vozilu v času vožnje. Pri pregledu je naročnik ugotovil, da vozila niso bila opremljena s taksimetrom.
- Izbrani ponudnik na dan 10. 1. 2012 ni imel zapadlih neporavnanih obveznosti do podizvajalca R. U.
- Če iz opisa opravljene storitve ni razvidna vrsta vožnje, je to razvidno iz postavke cene, ki je zaračunana naročniku in bi to lahko preveril.

Izbrani ponudnik še navaja, da je ponudba vlagatelja nepopolna, saj ne izpolnjuje nekaterih naročnikovih zahtev, zato tudi nima aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 25. 5. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik v zvezi z vpogledom navaja, da je bil pripravljen vlagatelju vpogled omogočiti prej, vendar je bil termin telefonsko usklajen z njim. Dejstvo, da je naročnik istočasno omogočil tudi vpogled izbranemu ponudniku, ne posega v pravice vlagatelja. Naročnik opozarja, da se lahko vlagatelj v skladu s petim odstavkom 28. člena ZPVPJN izjasni o navedbah naročnika in navede tudi nove kršitve, če jih brez svoje krivde ni mogel navesti že v zahtevku za revizijo.

V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, naročnik navaja:

- Naročnik najemodajalcev vozil ni obravnaval kot podizvajalcev, saj so z izbranim ponudnikom sklenili pogodbo o najemu vozila, vendar zanj ne bodo opravljali storitev, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ti subjekti nudijo le orodje, s katerim bo izbrani ponudnik lahko opravljal storitve, navaja naročnik, pri čemer se sklicuje na določila ZJN-2, ki urejajo sklicevanje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. Vsi subjekti, ki bodo kot podizvajalci opravljali storitve, pa so v ponudbi izbranega ponudnika prijavljeni.
- Glede prijave na sklope je naročnik ocenil, da gre le za formalno nepopolnost, zaradi česar je izbranega ponudnika pozval k razjasnitvi priloge 10. Iz ponudbene dokumentacije je bilo namreč razvidno, da se je izbrani ponudnik prijavil na oba sklopa, saj je ponudbeni predračun pripravil tako za sklop A kot tudi za sklop B. Za oba sklopa je predložil tudi bančno garancijo za resnost ponudbe ter reference.
- Iz ponudbe izbranega ponudnika je jasno razvidno, da gre za ponudbo skupnih ponudnikov. Priložena je pogodba o skupni izvedbi, priloženi so obrazci s podatki o ponudniku, priloženo je pooblastilo za podpis ponudbe, zato za naročnika ni dvoma o tem, kdo je dejanski ponudnik. Priložene priloge za podizvajalce je naročnik štel za brezpredmetne.
- Iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora biti ponudba ponudnika veljavna do sklenitve okvirnih sporazumov oz. najmanj do 30. 3. 2012. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da velja najmanj do 30. 4. 2012. Ker je izbrani ponudnik podpisal izjavo, da je seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije in da soglaša z naročnikovimi zahtevami, naročnik ocenjuje, da je ponudba izbranega ponudnika veljavna do sklenitve okvirnega sporazuma.
- Naročnik je preveril vsa prijavljena vozila izbranega ponudnika. Pri vozilih, kjer se je pojavil dvom, ali izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije, je dodatno opravil ogled. Zaradi razjasnitve števila kilometrov je izbrani ponudnik posredoval pojasnila in predložil izpise prevoženih kilometrov s strani pooblaščenega servisa. Na podlagi navedenega je naročnik ocenil, da njegova ponudba izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Dve vozili sta bili tudi izločeni zaradi neizpolnjevanja pogoja največ 150.000 prevoženih kilometrov, kljub temu pa je izbrani ponudnik še vedno izpolnjeval zahtevo glede ponujenega enakega števila vozil. Za vozilo MB Viano z registracijo LJ 59-0VG je iz ponudbe izbranega ponudnika izhajalo, da ima prevoženih 149.000 kilometrov, na ogledu dne 24. 1. 2012 je bilo ugotovljeno stanje števca 149.139 kilometrov, iz potrdila pooblaščenega servisa pa je razvidno, da je to vozilo na dan 27. 4. 2011 imelo 135.216 prevoženih kilometrov. Vlagatelj je sicer predložil izjavo R. U., da je imelo to vozilo že leta 2010 prevoženih več kot 150.000 kilometrov, vendar ja izbrani ponudnik to izjavo označil za lažno in pojasnil, da bi moralo to vozilo v obdobju od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2010 vsak dan prevoziti vsaj 178 kilometrov, kar je glede na izkušnje nemogoče. Poleg tega je naročnik upošteval tudi dejstvo, da sta izbrani ponudnik in R. U. v sporu, zato izjave slednjega, ki je v nasprotju z opravljenim ogledom, ni upošteval. Navedbe vlagatelja glede vozila BMW 5 z registracijo LJ SK-482 so brezpredmetne, saj je bilo to vozilo izločeno zaradi prevelikega števila kilometrov. Glede vozila BMW 5 z registracijo LJ SK-482 pa naročnik navaja, da je tudi zanj po preverjanju naknadno predloženih dokazov ocenil, da izpolnjuje zahteve. Podrejeno naročnik navaja, da bi izbrani ponudnik tudi v primeru izločitve vozila BMW 5 z registracijo LJ SK-482 še vedno izpolnjeval zahteve glede števila enakih vozil.
- Za vozilo BMW z registracijo LJ JM-812 je naročnik na ogledu ugotovil, da nima taksimetra. Gospodarski subjekt se lahko ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi, za naročnika pa je bistveno, da bo izbrani ponudnik prevoze opravljal brez taksimetrov in brez reklamnih in drugih oznak.
- Glede vprašanja poravnanih obveznosti naročnik navaja, da je med izbranim ponudnikom in R. U. v teku gospodarski spor in da je sodišče izdalo sodbo, s katero je toženi stranki naložilo plačilo 1.360,00 EUR. Ker je vložena pritožba, sodba še ni pravnomočna, terjatev iz nepravnomočne sodbe pa ne more šteti za zapadlo neporavnano obveznost.
- V zvezi z referencami naročnik navaja, da je vse reference izbranega ponudnika preveril in ugotovil, da so ustrezne.
- Naročnik je za voznike pridobil izpis iz uradne evidence prekrškov na dan 22. 2. 2012 in izpis iz kazenske evidence, iz katerih je razvidna tudi zgodovina, in ugotovil, da vozniki na dan oddaje ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje. En voznik je bil izločen, ker ni imel zahtevanega tečaja varne vožnje.

Naročnik je z vlogo z dne 30. 5. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma obravnavala vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Glede na to, da vlagatelj ne ugovarja obsegu vpogleda, temveč načinu oz. postopku vpogleda, je treba kot izhodišče za presojo naročnikovega ravnanja upoštevati sedmi odstavek 22. člena ZJN-2. Ta določa, da mora naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe, prejete v
postopku oddaje javnega naročila, v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma, da je naročnik kršil zakon, pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje, mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem možnem času, in, če okoliščine to dopuščajo, pred potekom obdobja mirovanja. Naročnik mora ponudnika, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti, da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima možnost varovati svoje interese. Naročnik mora ponudniku, ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja, omogočiti prepis, fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe, dokumentacije ali njunega dela.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je vlagatelj odločitev o oddaji naročila prejel dne 25. 4. 2012. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj zahteval naslednji dan po prejemu odločitve o oddaji naročila, in sicer z vlogo z dne 26. 4. 2012. V vlogi je vlagatelj navedel, da zahteva vpogled zaradi suma, da je naročnik z izbiro kršil zakon, saj naj ponudba izbranega ponudnika ne bi izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnično usposobljenost, finančne pogoje, garancije in reference. Vlagatelj je v zahtevi za vpogled še navedel, da se bo po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika odločil, ali bo uveljavljal pravno varstvo. Iz vloge za vpogled v dokumentacijo je torej razvidno, da jo je vlagatelj vložil zaradi suma kršitve zakona in z namenom uveljavljanja pravnega varstva. Naročnik je vlagateljevo zahtevo za vpogled prejel dne 30. 4. 2012, kar je razvidno iz prejemnega pečata. Iz dokumentacije je tudi razvidno, da je naročnik še istega dne, 30. 4. 2012, z vlagateljem neuspešno poskušal vzpostaviti telefonski kontakt, in sicer z namenom določitve datuma za vpogled. Vlagatelj je dne 1. 5. 2012 naročniku posredoval elektronsko sporočilo, v katerem je ponovno zahteval vpogled v dokumentacijo, pri čemer je predlagal, da mu naročnik omogoči vpogled v petek, 4. 5. 2012, ali v ponedeljek, 7. 5. 2012. Naročnik je stranke z dopisom z dne 3. 5. 2012 obvestil, da bo vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil dne 7. 5. 2012. Kot je razvidno iz zapisnika o vpogledu v ponudbe, je bil vpogled tega dne tudi dejansko opravljen, rok za vložitev zahtevka za revizijo pa se je vlagatelju iztekel dne 9. 5. 2012, ko je bil zahtevek za revizijo tudi vložen.

Glede na navedeno dejansko stanje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku pri postopku vpogleda ni mogoče očitati kršitve sedmega odstavka 22. člena ZJN-2. Res je sicer, da bi moral naročnik glede na določbo sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 vlagatelju vpogled omogočiti najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Vendar sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 ni mogoče razlagati na način, da je naročnik v vsakem primeru dolžan omogočiti vpogled vsaj tri dni pred potekom obdobja mirovanja oz. da vpogled ne bi bil možen tudi še kasneje. ZJN-2 namreč v primeru, če naročnik prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje, določa, da mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem možnem času, pri čemer naročnika zavezuje, da mora vpogled zagotoviti pred potekom obdobja mirovanja. Iz določbe sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 torej izhaja, da je v primeru, kadar ponudnik zahteva vpogled v dokumentacijo zaradi suma kršitev v postopku oz. uveljavljanja pravnega varstva, bistveno predvsem to, da je vpoglede omogočen pred potekom obdobja mirovanja in da ima ponudnik po opravljenem vpogledu dovolj časa za pripravo in vložitev zahtevka za revizijo.

Čeprav naročnik, kot je razvidno iz dokumentacije, v predmetnem postopku ni prejel vlagateljeve zahteve za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja, pa je treba upoštevati, da je vlagatelj zahtevo za vpogled vložil neposredno pred državnim praznikom in koncem tedna, zaradi česar jo je naročnik prejel šele četrti dan po vložitvi. Prav tako je treba upoštevati, da je naročnik še istega dne, ko je prejel zahtevo za vpogled, poskušal z vlagateljem vzpostaviti telefonski kontakt, vendar neuspešno (kar je razvidno iz uradnega zaznamka naročnika, ki se nahaja med dokumentacijo), nakar sta zaradi državnega praznika sledila nova dela prosta dneva. Takoj naslednji delovni dan je naročnik vlagatelja že obvestil o datumu vpogleda, pri čemer je sledil njegovemu predlogu iz ponovne zahteve za vpogled, kar pomeni, da je bil datum vpogleda, 7. 5. 2012, med vlagateljem in naročnikom predhodno usklajen. Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila iz ravnanja naročnika ne izhaja, da je namenoma zavlačeval z vpogledom oz. da je oviral vlagatelja pri vložitvi zahtevka za revizijo, saj se je, glede na objektivne okoliščine, po prejemu zahteve za vpogled odzval hitro in omogočil vpogled na dan, ki ga je predlagal sam vlagatelj in ki je bil še znotraj obdobja mirovanja. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da je bilo obdobje med vpogledom in iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo kratko, vendar je treba upoštevati, da je načelo hitrosti in učinkovitosti (9. člen ZPVPJN) eno izmed temeljnih načel postopka uveljavljanja pravnega varstva in da so posledično vsi roki v postopku relativno kratki. Po mnenju Državne revizijske komisije je imel vlagatelj po vpogledu dovolj časa za pripravo in vložitev zahtevka za revizijo, na kar ni moglo vplivati dejstvo, da je naročnik dne 7. 5. 2012 tudi izbranemu ponudniku omogočil vpogled v vlagateljevo ponudbo.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitve sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, saj je vlagatelju glede na konkretne okoliščine predmetnega postopka vpogled omogočil pred iztekom obdobja mirovanja, vlagateljevim navedbam v tem delu ni sledila. Posledično tudi ni sledila vlagateljevemu (sicer podrejenemu) predlogu, naj se mu omogoči petdnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo. Ob tem Državna revizijska komisija opozarja, da se vlagatelj neutemeljeno sklicuje na sodbo Sodišča EU št. C-81/98, Alcatel Austria AG, saj se ta nanaša na pravočasno seznanitev z razlogi za sprejem odločitve o oddaji naročila. Razloge za svojo odločitev o dodelitvi naročila mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2 sporočiti v odločitvi o oddaji naročila, ponudniki pa imajo v primeru, če menijo, da ti niso zadostni, pravico zahtevati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (tretji odstavek 79. člena ZJN-2). Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo se ponudniki torej ne seznanijo z naročnikovimi razlogi za odločitev, temveč s ponudbeno vsebino ponudnika, v čigar ponudbo vpogledajo.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljeve navedbe v delu, ki se nanašajo na vprašanje popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika zaradi več pomanjkljivosti označiti kot nepopolno in jo izločiti iz postopka.

Vlagateljeve revizijske navedbe v tem delu je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Ta določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, pa neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Državna revizijska komisija je ob obravnavi razlogov, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kot pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, zaradi česar naj bi bila le-ta nepopolna, presojala tudi navedbe v delu, ki se nanašajo na tehnično ustreznost vozil oz. na vprašanje števila prevoženih kilometrov.

Zahteve glede števila prevoženih kilometrov je naročnik določil v Prilogi št. 4 razpisne dokumentacije (Opis in specifikacija storitev ter zahteve naročnika), kjer je v obeh sklopih, tako za osebna kot tudi za kombinirana vozila, zapisal, da vozila, s katerimi bo izbrani izvajalec opravljal prevoze, ne smejo imeti prevoženih več kot 150.000 km. V prilogi št. 10 je naročnik predvidel tabelo, v katero so morali ponudniki vpisati seznam vozil, s katerimi bodo opravljali prevoze, pri čemer so morali za vsako izmed vozil vpisati osnovne podatke, med drugim tudi podatke o prevoženih kilometrih.

Kot je razvidno iz dopisa z dne 20. 1. 2012, je naročnik izbranega ponudnika po pregledu njegove ponudbe pozval, naj mu na ogled pripelje 11 vozil (izmed 24 ponujenih vozil), ki jih je navedel v prilogi št. 10. Iz zapisnika o ogledu vozil z dne 24. 1. 2012 je razvidno, da je naročnik dne 23. 1. 2012 in 24. 1. 2012 pregledal 10 vozil, medtem ko eno izmed vozil ni bilo pripeljano na ogled. Iz dokumentacije je razvidno, da je naročnik od izbranega ponudnika z dopisom z dne 27. 1. 2012 zahteval pojasnila, saj je na podlagi pregleda dokumentacije in ogleda vozil ugotovil, da so imela nekatera vozila dne 11. 9. 2011 (ko je bil v teku prejšnji postopek oddaje javnega naročila za protokolarne prevoze) prevoženih več kilometrov kot dne 10. 1. 2012, ko je potekel rok za predložitev ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Poleg tega je naročnik pri nekaterih vozilih tudi ugotovil, da so imela dne 23. 1. 2012, ob ogledu, prevoženih bistveno več kilometrov, kot je izbrani ponudnik navedel v ponudbi. Naročnik je od izbranega ponudnika pričakoval dve pojasnili, in sicer 1) pojasnilo razlike prevoženih kilometrov pri posameznem vozilu na podlagi primerjave podanih podatkov v ponudbi z dne 10. 1. 2012 in podatkov, pridobljenih na ogledu vozil dne 23. 1. 2012 oz. 24. 1. 2012, ter 2) pojasnilo razlike prevoženih kilometrov pri posameznem vozilu na podlagi primerjave podanih podatkov v ponudbi z dne 10. 1. 2012 in podatkov iz ponudbe z dne 11. 9. 2011.

Izbrani ponudnik je na podlagi poziva naročniku posredoval pojasnila z vlogo z dne 31. 1. 2012. V zvezi z v ponudbi navedenim številom kilometrov je izbrani ponudnik pojasnil, da je podatke o prevoženih kilometrih na dan 10. 1. 2012 pridobil od podizvajalcev in jih zagovarja kot verodostojne in resnične. Glede na naročnikove ugotovitve je izbrani ponudnik predložil servisne knjige za posamezna vozila, prometna dovoljenja in potrdilo servisa o stanju kilometrov pri zadnjih kilometrih. V zvezi z odstopanjem stanja števca na dan 23. in 24. 1. 2012 v primerjavi s stanjem na dan 10. 1. 2012 je izbrani ponudnik pojasnil, da je odstopanje posledica opravljenih prevozov v trinajstih dneh in ga glede na povprečno število prevoženih kilometrov ocenjuje kot verodostojnega. V zvezi z naročnikovo ugotovitvijo, da so imela nekatera vozila 11. 9. 2011 več prevoženih kilometrov kot 10. 1. 2012, pa je izbrani ponudnik pojasnil, da je ponudbo v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila pripravil Emil Potokar, s.p., ki naj bi podatke in dokumente zbiral telefonsko z dopusta, manjkajočih podatkov pa na dan oddaje ponudbe ni preverjal, temveč jih je v dokumentacijo vnesel po lastni presoji. Izbrani ponudnik je pojasnilu priložil tudi izjavo partnerja Emila Potokarja, s.p., z dne 30. 1. 2012, v kateri ta navaja, da je v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila z zbiranjem podatkov o prevoženih kilometrih čakal do predzadnjega dne, saj je nameraval vpisati čim bolj natančne podatke. Pri zadnjem pregledu dokumentacije pa je Emil Potokar, s.p., ugotovil, da teh podatkov ni vpisal v dokumentacijo. Ker seznama prevoženih kilometrov ni imel s seboj, je ta podatek vpisal po spominu, pri čemer je številke zaokroževal navzgor, da ne bi vpisal prenizkega števila prevoženih kilometrov. V vlogi z dne 16. 5. 2012, s katero se je izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja, izbrani ponudnik v zvezi z razliko v prevoženih kilometrih navaja le, da je na poziv naročnika verodostojno izkazal stanje števcev s strani pooblaščenih serviserjev.

Po preučitvi naročnikovega poziva z dne 27. 1. 2012 in pojasnila izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ugotovil razlike v stanju števcev pri enajstih avtomobilih, ki jih je ponudil izbrani ponudnik. Ob tem je ugotovil različna razhajanja pri prevoženih kilometrih. Na eni strani je ugotovil, da so imela nekatera vozila ob ogledu (23. in 24. 1. 2012) prevoženih bistveno več kilometrov, kot je izbrani ponudnik navedel v ponudbi. Po drugi strani je ugotovil, da so imela nekatera vozila na dan 11. 9. 2011 prevoženih več kilometrov, kot je izbrani ponudnik navedel v ponudbi z dne 10. 1. 2012. V zvezi s prvim razhajanjem, večjim številom kilometrov ob ogledu vozil v primerjavi z datumom oddaje ponudbe, izbrani ponudnik navaja, da je razlika v kilometrih posledica voženj, ki so bile opravljene v vmesnem času. Državna revizijska komisija ugotavlja, da tega pojasnila vsaj pri štirih ponujenih vozilih ni mogoče sprejeti. Kot je razvidno iz naročnikovega poziva z dne 27. 1. 2012, je prišlo do večjih razhajanj pri naslednjih vozilih:

- MB serije E z registracijo LJ UK-311, pri katerem je izbrani ponudnik v ponudbi navedel 100.000 km, na ogledu pa je bilo ugotovljeno, da ima vozilo prevoženih 113.905 km;
- MB serije E z registracijo LJ LU-778, pri katerem je izbrani ponudnik v ponudbi navedel 50.000 km, na ogledu pa je bilo ugotovljeno, da ima vozilo prevoženih 70.257 km;
- MB serije E z registracijo LJ BS-993, pri katerem je izbrani ponudnik v ponudbi navedel 60.000 km, na ogledu pa je bilo ugotovljeno, da ima vozilo prevoženih 96.492 km;
- MB Viano z registracijo LJ CZ-255, pri katerem je izbrani ponudnik v ponudbi navedel 66.000 km, na ogledu pa je bilo ugotovljeno, da ima vozilo prevoženih 78.724 km.

Kot v zahtevku za revizijo ugotavlja že sam vlagatelj, bi v primeru, če je izbrani ponudnik v ponudbo z dne 10. 1. 2012 zapisal verodostojno oz. pravilno število prevoženih kilometrov, to pomenilo, da je bilo npr. z vozilom MB serije E z registracijo LJ BS-993 v 14 dneh prevoženih kar 36.492 kilometrov. Kot navaja vlagatelj, bi bilo takšno razdaljo mogoče prevoziti le v primeru, če bi z vozilom vozili vseh 14 dni 24 ur na dan ob povprečni hitrosti 108,60 km/h. Državna revizijska komisija že na podlagi izkustvenih pravil in pravil logike ocenjuje, da takšne razdalje v običajnih cestnih razmerah ni mogoče doseči (zato v tem delu tudi ni bilo potrebno postaviti izvedenca prometne stroke). Podobno je mogoče ugotoviti tudi za druga (v prejšnjem odstavku) navedena vozila, za katera izbrani ponudnik v pojasnilu z dne 31. 1. 2012 zatrjuje, da je razlika v kilometrih posledica opravljenih voženj, kar bi pomenilo, da naj bi ta vozila v 14-ih dneh prevozila 12.724, 13.905 oz. 20.257 kilometrov. Da takšna razdalja kot rezultat opravljenih prevozov v 14-ih dneh ni verjetna, izhaja tudi iz samega pojasnila izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik namreč v vlogi z dne 16. 5. 2012, s katero se je izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja, v zvezi z vozilom MB Viano z registracijo LJ 59-0VG (točka 8) pojasnjuje, da je glede na naravo prevozov nemogoče, da bi to vozilo v obdobju od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2010 prevozilo 150.000 kilometrov. Izbrani ponudnik torej na eni strani kot verodostojnega ocenjuje podatek, da je bilo z vozilom MB serije E z registracijo LJ BS-993 v 14 dneh prevoženih 36.492 kilometrov, po drugi strani pa zatrjuje, da vozilo MB Viano z registracijo LJ 59-0VG v obdobju od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2010 nikakor ni moglo prevoziti 150.000 kilometrov, kar bi pomenilo 3.125 kilometrov na mesec. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da protislovnim pojasnilom izbranega ponudnika ni mogoče slediti. Ker je naročnik na ogledu natančno popisal stanje števca (kar izhaja tudi iz zapisnika o ogledu vozil z dne 24. 1. 2022), je treba ugotoviti, da je izbrani ponudnik pri navedenih vozilih v ponudbo vpisal bistveno nižje število prevoženih kilometrov, kar pomeni, da je navedel zavajajoče podatke.

Podobno Državna revizijska komisija ugotavlja tudi pri vozilih, pri katerih je naročnik ugotovil, da so imela na dan 11. 9. 2011 prevoženih več kilometrov, kot je izbrani ponudnik navedel v ponudbi z dne 10. 1. 2012. Izbrani ponudnik manjše število kilometrov pojasnjuje z (nepodpisano!) izjavo Emila Potokarja, s.p., ki naj bi v prejšnjem postopku oddaje pripravil ponudbo in ki naj bi število kilometrov vpisoval po spominu. Te izjave že zaradi dejstva, ker ni podpisana, ni mogoče upoštevati kot verodostojne. Poleg tega po mnenju Državne revizijske komisije s takšnim ravnanjem takratnega poslovodečega parterja ni mogoče pojasniti velikih odstopanj v številu prevoženih kilometrov, saj se pri nekaterih vozilih stanje bistveno razlikuje. Tako je imelo npr. vozilo MB Viano z registracijo LJ UH-266 dne 11. 9. 2011 kar 60.000 več prevoženih kilometrov v primerjavi s stanjem, kot ga je vpisal izbrani ponudnik v ponudbo dne 10. 1. 2012, vozilo MB Viano z registracijo LJ CZ-255 pa 51.600 kilometrov. Tudi če je torej res, da naj bi Emil Potokar, s.p., stanje kilometrov vpisoval "bolj po spominu", ni verjetno, da bi pri vozilih prišlo do tako velikih odstopanj.

Ob tem Državna revizijska komisija opozarja, da je v pozivu z dne 27. 1. 2012 naročnik od izbranega ponudnika zahteval predložitev računov in potnih nalogov, ki pa jih izbrani ponudnik ni priložil. Izbrani ponudnik je pojasnilu z dne 31. 1. 2012 priložil le fotokopije prometnih dovoljenj ter fotokopije servisnih izpiskov, iz katerih pa ni mogoče ugotoviti verodostojnega stanja kilometrov. Iz servisnih izpiskov namreč izhaja le, kdaj je bil pri posameznem vozilu opravljen servisni pregled, nikakor pa ne izhaja, da bi pooblaščeni serviserji ob tem ugotavljali tudi verodostojnost števca kilometrov. Zato gre slediti vlagatelju, ki navaja, da ti izpiski nimajo dokazne vrednosti oz. da na njihovi podlagi ni mogoče razjasniti razlike v stanju kilometrov. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da se naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, sploh ni opredeljeval do revizijskih navedb v tem delu, saj je navedel le, da je na podlagi izjav in pridobljene dokumentacije ocenil, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik ob tem ni v ničemer pojasnil, na podlagi katerih dokumentov oz. na kakšen način je v postopku ocenjevanja in vrednotenja razjasnil vprašanja, ki jih je izbranemu ponudniku postavil v pozivu z dne 27. 1. 2012.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v ponudbo ni vpisal verodostojnega stanja prevoženih kilometrov, temveč je pri vpisu prišlo do nepravilnosti. Ker je stanje prevoženih kilometrov pogoj, ki ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije - Opis in specifikacija storitev ter zahteve naročnika) in ker je mogoče izbranemu ponudniku očitati, da je v tem delu vpisal zavajajoče podatke, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kršil ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno in jo izbral kot najugodnejšo. ZJN-2 namreč v točki d) šestega odstavka 42. člena določa, da naročnik iz postopka oddaje javnega naročila izloči kandidata ali ponudnika, če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, kot je razvidna iz dokumenta št. 45002-103/2011/41 z dne 18. 4. 2012. Ker je Državna revizijska komisija pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ugotovila, da je podal zavajajoče podatke o prevoženih kilometrih oziroma v zvezi s tem ni zagotovil verodostojnih podatkov, ni več obravnavala ostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na druge domnevne nepravilnosti v njegovi ponudbi. Njihova vsebinska presoja namreč ne bi več mogla vplivati na ugotovitev, da je treba ponudbo izbranega ponudnika izločiti na podlagi točke d) šestega odstavka 42. člena ZJN-2, zaradi česar tudi ne bi vplivala na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz izreka tega sklepa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila upošteva ugotovitev, da je izbrani ponudnik v ponudbi podal zavajajoče podatke o prevoženih kilometrih oziroma teh podatkov ni zagotovil na način, da bi lahko naročnik ugotavljal izpolnjevanje pogoja o številu prevoženih kilometrov, ter v nadaljevanju sprejme eno izmed odločitev, ki jih v tem primeru dopušča ZJN-2.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške v zvezi s plačilom revizijske takse v višini 5.946,00 EUR, stroške v zvezi z odvetniškim zastopanjem v višini 1.975,00 EUR, izdatke po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 v višini 20,00 EUR, v nadaljevanju: ZOdvT) ter 20 % DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za zastopanje v revizijskem postopku - nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek - stroške v višini 5.946,00 EUR,
- za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT - pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 20 % DDV.

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 6.930,00 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno, ker je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 3. 8. 2012

predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav..
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- šTIMBI, d.o.o., Pod gozdom c. II/1, 1290 Grosuplje
- Novak Lojze, s.p., Lanišče 42c, 1291 škofljica
- Potokar Emil, s.p., Polhov Gradec 29, 1355 Polhov Gradec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran