Na vsebino
EN

018-208/2012 Občina Medvode

Številka: 018-208/2012-3
Datum sprejema: 2. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Gradnja krožišča v Zbiljah pri Zormanu s komunalno infrastrukturo", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Prenova - Gradbenik, d.o.o., Stanežiče 39, Ljubljana - šentvid, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Alenka Jakup Kovač, Stanežiče 39, Ljubljana - šentvid (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 8. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Gradnja krožišča v Zbiljah pri Zormanu s komunalno infrastrukturo". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 13. 3. 2012, pod št. objave JN2781/2012. Naročnik je dne 30. 5. 2012 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila ponudnikoma v skupnem nastopu Magg, d.o.o., Trpinčeva 86, Ljubljana in Legartis, d.o.o., Trimlini 2I, Lendava (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 13. 6. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila. Navaja, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti. Najprej izpostavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku za partnerja Legartis, d.o.o., v kateri je kot lastnika navedel osebo M.H. in osebo J.H., ni pa navedel deleža v lastništvu. Vlagatelj po vpogledu v poslovni register ugotavlja, da je v lastništvu navedene družbe udeležena le oseba J.H. s 100 % poslovnim deležem, zato je predložena izjava neresnična. Vlagatelj izpostavi še druge pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, ki se nanašajo na navedbo zahtevanih podatkov, pri čemer izpostavi predvsem pomanjkljivosti, ki se nanašajo na podizvajalce in manjkajoče podatke v vzorcih pogodb.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 22. 6. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja in pri tem poudarja, da je naročnik manjkajoče podatke iz Izjave o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku lahko pridobil iz poslovnega registra, ki je javna evidenca. Dalje izpostavi, da ne držijo nekatere navedbe vlagatelja glede nepopolno izpolnjenih dokumentov, sicer pa je naročnik vse manjkajoče podatke lahko pridobil iz javnih evidenc, ali pa iz drugih delov ponudbe in gre zato za nebistvene pomanjkljivosti.

Naročnik je dne 4. 7. 2012, pod št. 420-1/12-10, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Meni, da predložena Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku ni lažna, dejstvo, da izbrani ponudnik v izjavi ni navedel vseh podatkov, pa prav tako ne more predstavljati podlage za ugotovitev, da je izjava neresnična. Naročnik je izjavo preveril iz uradnih evidenc pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in ugotovil dejansko stanje lastništva. Naročnik še izpostavi, da mora skladno s šesto točko 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pred sklenitvijo pogodbe od izbranega ponudnika in pogodbenih partnerjev pridobiti podatke o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, kar bo naročnik tudi storil. Glede ostalih pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika naročnik meni, da gre za nebistvene pomanjkljivosti. V zvezi s podizvajalci naročnik pojasni, da je iz ponudbe jasno razvidno, da izbrani ponudnik nastopa s podizvajalci, manjkajoči podatki iz priloge 11 pa predstavljajo nebistvene pomanjkljivosti, saj se je naročnik s ponudniki pogajal in je tudi izbrani ponudnik znižal ponujeno ceno, zaradi česar podatek o vrednosti in obsegu del ne predstavlja pomanjkljivosti, zaradi katere bi moral naročnik izbranega ponudnika pozvati k dopolnitvi ponudbe.

Naročnik je z vlogo z dne 4. 7. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 10. 7. 2012 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Poudarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval predložitev Izjave o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku, prav tako je navedel posledice neizpolnitve izjave ali predložitve lažne izjave, iz spisovne dokumentacije pa ne izhaja, da je naročnik preverjal podatke, ki so po mnenju vlagatelja neresnični. Vlagatelj dalje opozarja, da se naročnik ni opredelil do revizijskih očitkov v zvezi s pomanjkljivo izpolnjenimi dokumenti v ponudbi izbranega ponudnika, oziroma jih je označil le kot nebistvene formalne pomanjkljivosti, naročnik pa se tudi ni opredelil do pomanjkljivosti v vzorcih pogodb. Vlagatelj meni, da čeprav so bila v konkretnem primeru izvedena pogajanja, to ne more vplivati na upoštevanje zahteve po izpolnitvi vseh relevantnih podatkih o podizvajalcih.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene pri odločanju o zahtevku za revizijo vpogledala v odstopljeno dokumentacijo naročnika ter v redni in zgodovinski izpisek iz sodnega/poslovnega registra za družbo Legartis, d.o.o., dostopnega na spletni strani AJPES.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, v katerem je prejel šest pravočasnih ponudb (Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 4. 4. 2012), izmed katerih je, po izvedenih pogajanjih, kot najugodnejšo, po merilu najnižja cena, izbral ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj se z navedeno odločitvijo naročnika ne strinja, saj meni, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti.

Vlagatelj naročniku najprej očita, da ne bi smel priznati popolnosti ponudbi izbranega ponudnika, ker je v predloženi prilogi 13 Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku, za partnerja Legartis, d.o.o., navajal drugačne podatke o udeležbi v lastništvu, kot izhajajo iz poslovnega registra.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v Povabilu k oddaji ponudbe (v nadaljevanju: povabilo) v poglavju 7.1 Vsebina ponudbene dokumentacije, podal zahtevo, da mora ponudbena dokumentacija vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce, v vrstnem redu, kot je naveden v nadaljevanju te točke. Naročnik je v okviru navedenega zahteval tudi, da ponudnik v ponudbi priloži izpolnjen, parafiran in žigosan obrazec iz priloge 13, Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku. V točki 3.2.1 Posebne zahteve naročnika si je naročnik pridržal pravico, da kolikor izbrani ponudnik ne pristopi k sklenitvi pogodbe v zahtevanem roku, ali ne predloži Izjave o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku (priloge 13), oziroma je ta neizpolnjena, izbere drugega najugodnejšega ponudnika in naročilo odda njemu, oziroma postopa po ustrezni določbi 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik je enake posledice določil tudi za primer, če prvo izbrani ponudnik predloži lažno izjavo v navedeni izjavi, oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, kar ima za posledico ničnost pogodbe.

Med strankama dejansko stanje ni sporno. Izbrani ponudnik je za partnerja Legartis, d.o.o. v ponudbi predložil obrazec iz priloge 13, Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku, v kateri je kot udeležence v lastništvu navedel osebi M.H. in J.H., pri čemer podatka o deležu lastništva (v %) ni navedel, prav tako ni navedel podatka o številki vpisa v sodni register (št. vložka). Iz rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra izhaja drugačen podatek o lastništvu, in sicer je kot družbenik navedena le oseba J.H. s 100 % poslovnim deležem. Takšen podatek izhaja tudi iz zgodovinskega izpisa iz sodnega/poslovnega registra za obdobje od vpisa subjekta dalje, iz katerega tudi izhaja podatek o številki vpisa v sodni register (št. vložka). Je pa oseba M.H. (poleg osebe J.H.) vpisana v register kot oseba, pooblaščena za zastopanje družbe Legartis, d.o.o.

Iz navedenega izhaja, da so vlagateljevi očitki o pomanjkljivih podatkih v predloženi izjavi izbranega ponudnika utemeljeni, vendar, po oceni Državne revizijske komisije, ne gre za pomanjkljivosti, ki bi terjale izločitev ponudbe izbranega ponudnika, ampak za formalno nepopolnost ponudbe.

Skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona, in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona, izločiti ponudbe, ki niso popolne. Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Po določbi 78. člena ZJN-2 mora naročnik, kolikor sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik pri tem ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, dalje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali, na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V obravnavanem primeru so v predloženi izjavi manjkali podatki (številka vpisa v sodni register (št. vložka) in delež lastništva), ki jih je naročnik lahko pridobil sam iz javno dostopnih registrov, pa tudi iz drugih delov ponudbene dokumentacije (npr. številka vpisa v sodni register (št. vložka) je bila navedena v prilogi 4a). Ker pridobitev navedenih podatkov ni povzročila nedopustnih sprememb ponudbe, Državna revizijska komisija zaključuje, da je šlo za formalne nepopolnosti, ki jih je naročnik lahko odpravil sam in mu zato pri presoji popolnosti tega dela ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče očitati kršitev.

Državna revizijska komisija se tudi ne strinja z vlagateljem v tem, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti tudi zato, ker je predložena izjava neresnična. Kljub temu, da je izbrani ponudnik kot osebo, udeleženo v lastništvu družbe Legartis, d.o.o., navajal poleg osebe J.H. dodatno še osebo M.H., to, po mnenju Državne revizijske komisije, ne predstavlja podlage za zaključek, da je predložena izjava neresnična. Izbrani ponudnik namreč ni prikril nobenega podatka, ampak je le dodatno navajal še osebo M.H., ki je sicer oseba, pooblaščena za zastopanje navedene družbe. Izbrani ponudnik je najverjetneje napačno razumel zahteve naročnika in poleg družbenika, ki je hkrati zastopnik družbe, navajal še eno osebo, ki je (samo) zastopnik družbe, ne pa družbenik. Državna revizijska komisija v navedenem ravnanju izbranega ponudnika ne najde razlogov, ki bi potrjevali namen izbranega ponudnika, da poda neresnične podatke, ali kakorkoli zavaja naročnika, saj gre nenazadnje za podatke iz javnih evidenc, ki so vsakomur dostopni. Državna revizijska komisija je zato tudi s tem povezane revizijske očitke vlagatelja kot neutemeljene zavrnila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi druge pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija po pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotavlja, da so od zatrjevanih pomanjkljivosti prisotne naslednje:

1. v prilogi 1 (Podatki o ponudniku) za ponudnika Magg, d.o.o. manjka naziv in številka pošte pri naslovu ponudnika, pred ID številko za DDV manjka navedba "SI",
2. v prilogi 1 (Podatki o ponudniku) za ponudnika Legartis, d.o.o. manjka naziv in številka pošte pri naslovu ponudnika, pred ID številko za DDV manjka navedba "SI", matična banka ni navedena s polnim imenom, ampak s kratico "SKB",
3. v prilogi 2 (Ponudba), v prilogah 4 za oba ponudnika (Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika), v prilogi 6 (Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del) in v prilogi 7 (Izjava o zagotovitvi uporabe zemljišča) pri podpisu manjka naziv ponudnika,
4. v prilogi 4/1 (Izjave o izpolnjevanju pogojev - podizvajalec) za podizvajalca O. manjka navedba "d.o.o." v nazivu,
5. v prilogi 4a (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence) za ponudnika Magg, d.o.o. je navedena skrajšana firma ponudnika, napačno je navedena občina sedeža ponudnika Moste Polje,
6. v prilogi 4a (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence) za ponudnika Legartis, d.o.o. je navedena skrajšana firma ponudnika, popravek (s korektorjem) številke vpisa v sodni register (št. vložka) ni podpisan in žigosan,
7. v prilogi 4a (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence) za podizvajalca E. in za podizvajalca O. je navedena skrajšana firma podizvajalca,
8. priloge 5 (Izjave zakonitega zastopnika, štirikrat) in priloge 5a (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe, osemkrat) niso žigosane,
9. v prilogi 9 (Seznam referenc) in v prilogi 9/1 (Potrditev referenc) naročniki referenčnih poslov niso navedeni s polnim nazivom, oziroma s celotnim naslovom,
10. v prilogi 13 (Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku) za oba ponudnika pri podpisu ni naveden podatek o imenu in priimku zakonitega zastopnika.
Naročnik je v poglavju 7 Izdelava ponudbe podal navodilo (napotek), da naj bo ponudba izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 7.1 poglavju razpisne dokumentacije, zaželeno je, da so vsi sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi v vrstnem redu in opremljeni s pregradnimi kartoni, ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana, je izpolnjena, podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano. V točki 3.1.1 Celovitost ponudbe je naročnik zapisal, da mora ponudnik ponuditi vsa zahtevana razpisana dela, da mora vse dokumente skrbno pregledati in v dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črtami, morebitne popravke pa mora ob popravku opremiti z žigom in podpisom pooblaščene osebe.

Državna revizijska komisija, glede na navedena navodila naročnika, ocenjuje, da je ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika mogoče šteti kot formalne nepopolnosti ponudbe, v okviru katerih je naročnik manjkajoče podatke lahko preveril sam, oziroma kot nebistvene formalne pomanjkljivosti. Ker se v skladu z določbo prvega odstavka 78. člena ZJN-2 odpravljajo (le) tiste pomanjkljivosti ponudbe, ki jih je mogoče označiti za formalne, navedeno v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pomeni, da vse tiste formalne pomanjkljivosti, ki niso bistvene, niso več upoštevane, ponudniku jih ni treba odpravljati, naročnik pa jih lahko v celoti prezre. ZJN-2 sicer ne definira, katere pomanjkljivosti je mogoče uvrstiti med nebistvene, zato je treba (ne)bistvenost ugotavljati v vsakem postopku posebej, upoštevajoč konkretne okoliščine posameznega primera.

Naročnik je v obravnavanem primeru manjkajoče podatke o ponudnikih in prijavljenih podizvajalcih (firma, naslov, sedež, davčna številka, banka, pri kateri je odprt račun, zakoniti zastopniki, občina) lahko preveril iz ostalih ponudbenih dokumentov oziroma iz javno dostopnih evidenc, zato izbranemu ponudniku obrazcev, v katerih manjkajo ti podatki, ni bilo treba dopolnjevati. Pri tem tudi ne gre prezreti, da pri določenih obrazcih (priloge 2, 4, 6 in 7) manjka naziv ponudnika le pri podpisu, medtem, ko je ta podatek v celoti naveden v zgornjem delu obrazca, zaradi česar gre v tem primeru zgolj za nebistvene formalne pomanjkljivosti. Tudi popravek številke vpisa v sodni register (s korektorjem) v prilogi 4a (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence) je, kljub naročnikovi zahtevi po žigu in podpisu popravka, nebistvene narave, saj gre za podatek, ki ga je naročnik lahko pridobil sam iz javno dostopnih evidenc, namen obrazca pa je bil izpolnjen, saj je naročnik pridobil potrebne podatke iz kazenske evidence. Enako velja ugotoviti glede manjkajočih žigov, ki jih je naročnik zahteval za izjave zakonitih zastopnikov, ki so fizične osebe, saj je naročnik na podlagi navedenih izjav pridobil potrebne podatke od pristojnega ministrstva. Naročniki referenčnih poslov pa so, po oceni Državne revizijske komisije, v prilogi 9 in prilogi 9/1 navedeni dovolj določno, da je naročnik lahko ugotovil, za katere naročnike gre.

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da v tem delu naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s pravili iz ZJN-2, s tem, ko je kljub ugotovljenim pomanjkljivostim, ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, zato je s tem povezane revizijske očitke vlagatelja kot neutemeljene zavrnila.

Vlagatelj kot najbolj izstopajoče izpostavlja pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, ki se nanašajo na podizvajalce, ker izbrani ponudnik v prilogi 2 (Ponudba) ni označil, da oddaja ponudbo s podizvajalci, poleg tega pa je v prilogah 11 za podizvajalca E. in za podizvajalca O. nepravilno opredelil predmet in količino del, medtem, ko vrednosti del ni navedel.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pravilno ugotovil, da izbrani ponudnik v prilogi 2 (Ponudba) ni označil (prekrižal) podatka o tem, ali ponudbo oddaja s podizvajalci, ampak je označil (prekrižal) le podatek o tem, da oddaja skupno ponudbo. Vendar pa je iz ponudbene vsebine jasno in nedvoumno razvidno, da izbrani ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalcema E. in O., saj je naročnik v točki 3.1.3 povabila navedel, katere dokumente mora predložiti ponudnik v primeru nastopa s podizvajalca. Državna revizijska komisija se zato strinja z naročnikom v tem, da navedena pomanjkljivost predstavlja nebistveno pomanjkljivost.

Dalje gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik priloge 11 (Seznam podizvajalcev) za oba podizvajalca izpolnil na način, da je kot predmet in količino del navajal "Izvajanje del po ponudbenem predračunu", kot vrsto del je navajal pri podizvajalcu O. gradbeno obrtniška dela, pri podizvajalcu E. elektro inštalacijska dela, vrednosti del pa ni navedel.

Naročnik je v točki 3.1.3 povabila navedel, da mora ponudnik v primeru, da nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, v prilogi 11 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe: vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik na podlagi izpolnjenih prilog 11, ki se v predmetu in količini sklicujeta na ponudbeni predračun (ki je bil priložen k prilogi 1 Ponudba), hkrati pa opredeljujeta vrsto del, ki jih bosta opravljala podizvajalca, lahko sam ugotovil podatke o predmetu, količini in vrednosti del, ki ga bosta opravila podizvajalca. Vsa gradbeno obrtniška dela, v predmetu, količini in vrednosti, kot so navedena v ponudbenem predračunu, naj bi tako opravil podizvajalec O., elektro inštalacijska dela pa v predmetu, količini in vrednosti iz ponudbenega predračuna podizvajalec E. Naročnik je v razpisni dokumentaciji sicer res določil, da so ti podatki obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, vendar pa gre navedeno zahtevo naročnika, ob upoštevanju 71. člena ZJN-2, razumeti v smislu, da bodo ti podatki obvezni ob podpisu pogodbe in so namenjeni izvajanju zakonskih določb o neposrednih plačilih opravljenih del podizvajalcem. Nenazadnje ne gre prezreti dejstvo, da se podizvajalci tekom izvedbe javnega naročila lahko spremenijo, v obravnavanem primeru pa se je naročnik glede ponudbene cene (tudi) z izbranim ponudnikom pogajal in dosegel znižanje iz prvotno ponujene cene 782.319,30 EUR na ceno 437.416,80 EUR, iz česar gre sklepati, da se bo tudi prvotna vrednost ponujenih del podizvajalcev znižala in zato podatek o vrednosti del podizvajalcav v ponudbi ni ključnega pomena, ampak bo ta podatek bistven ob sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. Državna revizijska komisija zato tudi v tem delu zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati naročnikovih kršitev.

Vlagatelj izpostavlja še določene pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika v zvezi z izpolnitvijo podatkov v predloženih vzorcih pogodb. Naročnik je zahteve glede vzorcev pogodb navedel v točki 3.2.4 Ostale zahteve, kjer je navedel, da morajo ponudniki vzorce pogodb podpisati in žigosati ter jih priložiti k ponudbeni dokumentaciji in v poglavju 7.1 Vsebina ponudbene dokumentacije, ki je kot obvezni sestavni del ponudbe zahtevalo tudi predložitev vzorcev pogodb z navodilom, da ponudnik izpolni in priloži vzorčne izvode pogodb, vzorce pogodb pa mora izpolniti, žigosati in podpisati.

Državna revizijska komisija po vpogledu v predložene vzorce pogodb v ponudbi izbranega ponudnika ugotavlja, da se gre strinjati z vlagateljem v tem, da izbrani ponudnik ni navedel naslednjih podatkov:

1. v vzorcu Pogodbe za gradnjo krožišča v Zbiljah pri Zormanu s komunalno infrastrukturo (naročnik Občina Medvode) ni navedene vrednosti pogodbenih del (s številko in besedo), podatek o podizvajalcih (izbrani ponudnik se v tem delu sklicuje na podatke iz priloge 11), transakcijskih računih izvajalca in podizvajalcih ter podatek o predstavniku izvajalca,
2. v vzorcu Pogodbe za gradnjo krožišča v Zbiljah pri Zormanu s komunalno infrastrukturo (naročnik JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.) ni podatka o številki javnega naročila ter o številki in datumu ponudbe, ni navedena pogodbena cena, transakcijski račun izvajalca, pooblaščena oseba izvajalca, na koncu pri podpisu ni naveden direktor,
3. v vzorcu pogodbe za gradnjo plinovoda krožišče v Zbiljah (naročnik JP Energetika Ljubljana, d.o.o.) niso navedeni vsi podatki o izvajalcu na začetku, ni pogodbenih vrednosti, ni podatkov o podizvajalcih, ni navedena dolžina garancijskega roka za kakovost izvedenih del, niso izpolnjeni podatki o številki in datumu ponudbe ter številki razpisne dokumentacije v okviru sestavnih delov pogodbe ter podatek o predstavnikih izvajalca.

Državna revizijska komisija tudi v tem primeru ocenjuje, da gre za formalno nepopolnost ponudbe, pri kateri je naročnik manjkajoče podatke lahko pridobil sam, oziroma za nebistvene pomanjkljivosti, saj gre za vnaprej pripravljen vzorec pogodbe, ki predstavlja zahteve naročnika in pri katerem je bistveno, da se ponudnik seznani in strinja z njegovo vsebino. Navedeno izhaja tudi iz točke 3.2.4 Ostale zahteve, v kateri je naročnik glede vzorcev pogodb določil, da so v njem določeni vsi tehnični in ostali pogoji, vzorec pogodbe pa je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vrednosti pogodbenih del so tako razvidne iz priloge 2 (Ponudba) in predračuna, ne glede na to, kot že ugotovljeno, so se ponudbene vrednosti spremenile zaradi izvedenih pogajanj in bosta pogodbeni stranki (pravo) pogodbeno vrednost vnesli ob sklenitvi pogodbe. Prav tako je naročnik iz ostalih ponudbenih dokumentov lahko ugotovil podatke o ponudniku in zakonitih zastopnikih ter podizvajalcih ter podatek o številki in datumu ponudbe, medtem ko je podatek o številki javnega naročila podatek naročnika. Podatek o predstavnikih izvajalca je ključen v fazi izvedbe javnega naročila (kar izhaja tudi iz dejstva, da ga naročnik ni navedel kot pogoj v razpisni dokumentaciji) in ga bo izbrani ponudnik vnesel v pogodbo ob njeni sklenitvi, zato dejstvo, da izbrani ponudnik tega podatka ni vnesel v vzorce pogodb, ne predstavlja pomanjkljivosti, ki bi jo izbrani ponudnik moral odpravljati v postopku oddaje javnega naročila. Enako velja ugotoviti glede podatka o dolžini garancijskega roka za kakovost izvedenih del, za katerega je naročnik v pogodbi že sam predvidel minimalno trajanje pet let. Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem revizijske očitke vlagatelja tudi v tem delu kot neutemeljene zavrnila.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovega ravnanja v nasprotju z ZJN-2, oziroma pravili iz razpisne dokumentacije, je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila, saj je ugotovila, da naročnik, ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo, ne bi sprejel drugačne odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 2. 8. 2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
- Odvetniška pisarna Alenka Jakup Kovač, Stanežiče 39, Ljubljana - šentvid
- Magg, d.o.o., Trpinčeva 86, Ljubljana
- Legartis, d.o.o., Trimlini 2I, Lendava
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran