Na vsebino
EN

018-153/2012 Dom Lukavci

Številka: 018-153/2012-6
Datum sprejema: 31. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spre.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva postopka oddaje javnega naročila "Energetska sanacija Doma Lukavci", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gradbeništvo Milan Pintarič s.p., Spodnja ščavnica 32, Gornja Radgona, ki ga po pooblastilu zastopa Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DOM LUKAVCI, Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.7.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 12.4.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo "Energetska sanacija Doma Lukavci" dne 23.2.2012 objavil na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN2065/2012, s popravki pod objavo št. JN2765/2012 z dne 13.3.2012.

Dne 28.3.2012 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku CE-INVEST d.o.o., Stari trg 32a, Trebnje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 12.4.2012 je vlagatelj vložil revizijski zahtevek, v katerem zatrjuje, da iz razpisne dokumentacije jasno izhaja naročnikova zahteva, da mora biti ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti oz. del, ki so predmet javnega naročila. Glede na to, da so v predmet konkretnega naročila vključena tudi posamezna elektro inštalacijska dela, po vlagateljevem prepričanju posamezen ponudnik naročnikovo zahtevo po registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, izpolnjuje, če ima med dejavnostmi tudi registracijo za dejavnost 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav. Vlagatelj zatrjuje, da je na podlagi vpogleda v družbeno pogodbo izbranega ponudnika mogoče ugotoviti, da slednji ni registriran za opravljanje omenjene dejavnosti, s čimer po vlagateljevih trditvah izbrani ponudnik ne izpolnjuje naročnikovega izrecnega pogoja iz točke 2.A.1., da mora biti ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ker izbrani ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti inštaliranja električnih napeljav in naprav, pri čemer ta del ne predstavlja nepomembnega ali manj pomembnega dela javnega naročila, in teh del tudi ni mogoče uvrstiti v katero od drugih registriranih dejavnosti izbranega ponudnika, je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije glede ustrezne registracije ponudnika, zaradi česar je njegova ponudba na podlagi 19. točke 2. člena ZJN-2 nepravilna in jo je na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 potrebno izločiti. Poleg tega je izbrani ponudnik podal izjavo na obrazcu št. 4, v katerem je izjavil, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. S tem je izbrani ponudnik po vlagateljevem prepričanju podal lažno izjavo, v zvezi s čimer bi moral naročnik ustrezno ukrepati. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila št. 010212/J z dne 28.3.2012, ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 9.5.2012 sprejel odločitev, št. 010212/J, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov pojasnjuje, da je naročnik z vpogledom v veljavno družbeno pogodbo izbranega ponudnika ugotovil, da je družba med drugim registrirana za dejavnost 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Skladno s pojasnili k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 sem spada gradnja stanovanjskih stavb za posebne namene (kot so domovi za starejše občane), kamor po naročnikovem mnenju spada tudi prenavljanje in obnova stavb. Ker gre v predmetnem javnem naročilu ravno za (energetsko) prenovo oz. obnovo stavb, naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je dne 15.5.2012 Državni revizijski komisiji skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 15.5.2012 opredelil do naročnikovih navedb v sklepu, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. Vlagatelj opozarja, da v konkretnem primeru ne gre za kompletno obnovo stavbe z vsemi pripadajočimi deli, pač pa zgolj za obnovo posameznih delov stavbe.

Državna revizijska komisija je dne 23.5.2012 na podlagi 1. odstavka 37. člena ZPVPJN rok za odločitev podaljšala.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
V ta namen je v dokazne namene vpogledala v revizijski zahtevek, naročnikov sklep o zavrnitvi z dne 9.5.2012, vlagateljevo opredelitev do navedb naročnika z dne 15.5.2012, v ponudbo izbranega ponudnika in vlagateljev akt o ustanovitvi družbe. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je izbrani ponudnik sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti, ki je predmet obravnavanega javnega naročila, in sicer ali je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa. Pri tem je nesporno, da izbrani ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav, sporno pa je, ali zaradi tega izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, da mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet obravnavanega javnega naročila in s katerim vlagatelj izkazuje svojo sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti pri izvedbi predmetnega javnega naročila.

Naročnik je v povezavi s predmetnim sporom pod točko 4 D) d.1) poglavja II Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji v razpisni dokumentaciji določil: "Ponudnik s sedežem v republiki Sloveniji podpiše izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila in ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. (Razpisni obrazec št. 4)" Prav tako je naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju III Način ocenjevanja ponudb ter merila in postopki, ki se nanašajo na priznanje izpolnitve vseh zahtevanih pogojev pod točko 2. A določil pogoj za priznanje sposobnosti, in sicer da mora biti ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V zvezi s tem vlagatelj zatrjuje, da je predmet javnega naročila izvedba elektro instalacijskih del, zaradi česar bi izbrani ponudnik moral biti registriran za opravljanje dejavnosti 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav. Državna revizijska komisija takšnemu vlagateljevemu stališču ni sledila, zato tudi ni sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu po imenovanju izvedenca gradbena stroke. Naročnik je namreč v zvezi s predmetom javnega naročila prepričljivo pojasnil, da že iz naslova javnega naročila Energetska sanacija Doma Lukavci izhaja, da je predmet javnega naročila energetska sanacija oz. prenova stavb oz. objekta, kamor so specializirana gradbena dela, kot so sporna elektro instalacijska dela, že vključena. Pri tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik ne vodi predmetnega postopka javnega naročanja za opravljanje posamezna specializirana gradbena dela, marveč za prenovo in sanacijo celega objekta. Slednje dokazujejo tudi naročnikove razpisne zahteve glede referenc, ki ji jih je naročnik postavil za ugotavljanje kadrovske in tehnične usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila v točki 4. E) e.2) razpisne dokumentacije. Tako so morali ponudniki v konkretnem primeru za izkazovanje usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti reference, ki dokazujejo, da so v zadnjih petih letih zgradili in obnovili vsaj en zahtevan objekt visokih gradenj v vrednosti minimalno 450.000,00 EUR (z DDV). Naročnik ni nikjer postavil zahtev po referenčnih delih, ki bi se nanašala na opravljanje elektro instalacijskih del, saj so ta dela v referenčna dela gradnje in obnove že vključena.

Nadalje Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ustanovitveni akt izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, kamor po Pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008, ki je Priloga II Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 s spre.), sodi tudi prenavljanje in obnova stavb, ki je po oceni Državne revizijske komisije (ne glede na naziv predmeta "Energetska sanacija doma Lukavci"), predmet obravnavanega javnega naročila, saj navedena dela po specifikaciji del glede na svojo naravo in vrsto vseh del predstavljajo obnovo in prenavljanje stavbe. Tudi glavnino vseh del predmetnega javnega naročila predstavljajo gradbeno obrtniška dela in strojno instalacijska dela. Po oceni Državne revizijske komisije že sama registracija za opravljanje dejavnosti 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb obsega tudi opravljanje dejavnosti Inštaliranje električnih napeljav in naprav, v kolikor se nanaša na (v konkretnem primeru) prenovo stavbe, za kar pa, kakor že zgoraj navedeno, v konkretnem primeru tudi gre. Navedeno pomeni, da če je vlagatelj registriran za opravljanje navedene dejavnosti, ki obsega tudi elektro inštalacijska dela, lahko vlagatelj v okviru registrirane dejavnosti opravlja tudi takšna dela. Kot že navedeno, v obravnavanem primeru že iz specifikacije del izhaja, da gre za tako vrsto obnove, ki predstavlja dela, ki jih v okviru dejavnosti lahko uvrstimo med dejavnosti 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, kamor po Pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 sodi tudi prenavljanje in obnova stavb, ter ne gre le za specializirani del gradbenega procesa. Glede na to, da je izbrani ponudnik predložil potrdilo referenčnega naročnika, ki je potrdil, da je že izvedel gradbena, obrtniška in inštalacijska oz. istovrstna dela pri obnovi in prenovi zahtevanega referenčnega objekta v vrednosti najmanj 450.000,00 EUR (z DDV), s katerim je dokazoval svojo usposobljenost za izvedbo predmetnega naročila, Državna revizijska komisija zaključuje, da je izbrani ponudnik usposobljen izvršiti predmetno javno naročilo in da je posledično tudi ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je prav tako predmet obravnavanega javnega naročila. Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 31.7.2012
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 6, Ljubljana,
- CE-INVEST d.o.o., Stari trg 32a, Trebnje,
- DOM LUKAVCI, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- arhiv - tu.

Natisni stran