Na vsebino
EN

018-192/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-192/2012-4
Datum sprejema: 16. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 ter na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CVP Inženiring d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS D.D., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.7.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 6.6.2012 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev št. 402-41/12-IP/006, z dne 5.6.2012.

Naročnik je dolžan vlagatelju omogočiti vpogled v dokumentacijo v obsegu, kot je razviden iz obrazložitve tega sklepa. V petih delovnih dneh od dneva vpogleda bo lahko vlagatelj dopolnil ali spremenil zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu v dokumentacijo.

2. Odločitev o stroških se pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 23.3.2012 na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN3230/2012 objavil javno naročilo "Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 ter na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", s popravki pod objavo št. JN4335/2012, z dne 20.4.2012, št. JN4497/2012, z dne 25.4.2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 24.5.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-25/12-RPP/ZS-006, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku v skupni ponudbi J.V. CPK d.d. Koper, CPG d.d. Nova Gorica, GP Krk d.d. Krk (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 6.6.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem pojasnjuje, da je z vlogo z dne 1.6.2012 na naročnika naslovil zahtevek za vpogled v celotno ponudbo izbranega ponudnika, skupaj z vso ostalo dokumentacijo, ki je predmet postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je vlagatelja pozval na dopolnitev zahteve, ki jo je vlagatelj naročniku posredoval dne 4.6.2012 po faksu in priporočeno po pošti. Vlagatelj v zvezi s tem pojasnjuje, da je v dopolnitvi navedel, da obstaja sum, da obstajajo kršitve v postopku oddaje javnega naročila, ker ponudba izbranega ponudnika ne ustreza vsem zakonskim in razpisnim zahtevam. Naročnik je z dopisom št. 402-41/12-IP/006 z dne 5.6.2012 odločil, da vlagatelj lahko vpogleda v ponudbeno in ostalo dokumentacijo v roku 25 dni od prejema zahteve za vpogled, ne pa v roku, ki ga ima vlagatelj na razpolago za vložitev revizijskega zahtevka. Naročnikova odločitev je po vlagateljevem mnenju nezakonita, vlagatelju pa je onemogočena pravica do pravnega varstva. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev št. 402-41/12-IP/006 z dne 5.6.2012 razveljavi v delu, v katerem je dovoljen vpogled v 25 dneh in se mu dovoli vpogled tako, da bo ta izveden pred rokom za odločitev o vložitvi zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 24.5.2012. Posledično vlagatelj predlaga, da mu naročnik omogoči vpogled v celotno ponudbeno in ostalo dokumentacijo v roku 5 dni. Poleg tega pa tudi zahteva, da se mu po vpogledu dovoli vložitev pripravljalne vloge pri naročniku v roku 5 dni za dopolnitev oz. spremembo revizijskega zahtevka ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 20.6.2012 sprejel odločitev, št. 402-25/12-RPP/00006-11, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov pojasnjuje, da je zahteval konkretizacijo zahteve za vpogled, saj je bila zahteva, kot je bila podana, povsem pavšalna in po naročnikovem mnenju ni izkazovala suma kršitve zakona. Vlagatelj po naročnikovih navedbah, ne glede na zakonske omejitve, zahteva vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Vsled vsega navedenega je naročnik dne 4.6.2012 vlagatelju posredoval poziv na dopolnitev zahteve na vpogled. Vlagatelj pa tudi po pozivu naročnika ni izkazal suma, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prišlo do kršitve pravil javnega naročanja. Naročnik zavrača vlagateljeve navedbe, da je naročnik vlagateljevo zahtevo za vpogled zavrnil v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in Ustave RS, ampak je vlagatelja z dopisom št. 202-41-pi/006 z dne 5.6.2012 obvestil, da mu bo vpogled omogočen, vendar ne pred potekom obdobja mirovanja. V zvezi s tem naročnik izpostavlja, da je bila zahteva za vpogled, s strani vlagatelja, naročniku posredovana dne 1.6.2012, ko vpogleda v nobenem primeru ne bi bilo več mogoče organizirati znotraj zakonsko določenega roka treh dni pred potekom obdobja mirovanja. Kot izhaja iz 22. člena ZJN-2 je obveza naročnika, da izbranega ponudnika seznani s časom in krajem vpogleda, ter mu s tem omogoči, da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo, ter mu da možnost varovanja svojih interesov. Vzrok za nastalo situacijo je po naročnikovem prepričanju nesporno na vlagateljevi strani, ki je odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila prejel že 25.5.2012, zahtevo za vpogled pri naročniku pa posredoval šele 1.6.2012, ko bi bilo sicer še mogoče zagotoviti zakonskim pogojem za organiziranje vpogleda pred potekom mirovanja. Ob dejstvu, da je eden izmed partnerjev skupnega nastopa oz. izbranega ponudnika tuja gospodarska družba, pa tega ni bilo mogoče organizirati niti v najkrajšem možnem času po prejemu zahteve za vpogled. Naročnik v nadaljevanju dodaja, da vlagatelj v revizijskem zahtevku ne podaja nikakršnih dejstev, indicev, morebitnih hipotez, ki bi kazale, oz. iz katerih bi bilo mogoče sklepati, na morebitno kršitev bodisi zakonskih bodisi lastnih določil razpisne dokumentacije in bi jih bilo mogoče pripisati naročniku v zvezi z odločitvijo o oddaji predmetnega javnega naročila. še več, kot izhaja iz zahtevka za revizijo, vlagatelj izpodbija le naročnikovo odločitev št. 402-41/12-IP/006 z dne 5.6.2012, ne pa tudi same odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z dne 24.5.2012. Po naročnikovem mnenju je rok za izpodbijanje odločitve o oddaji javnega naročila potekel dne 6.6.2012 in zoper njo ni mogoče več uveljaviti pravnega varstva. Enako po naročnikovem mnenju tudi ni mogoče več dopolnjevati konkretnega zahtevka za revizijo, saj se ta v nobenem delu ne nanaša na samo odločitev o oddaji javnega naročila in uveljavljanje morebitnih kršitev naročnika oz. nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj je imel možnost, da v roku 8 delovnih dni od prejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila le-to izpodbija, v kolikor je menil, da obstajajo razlogi, ki to opravičujejo in utemeljujejo. Z iztekom obdobja uveljavitve pravnega varstva zoper odločitev o oddaji javnega naročila z dne 24.5.2012, vlagatelju ni mogoče več priznati pravice do vložitve revizijskega zahtevka. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 21.6.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.
Vlagatelj se je z vlogo z dne 29.6.2012 opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj opozarja na določbo petega odstavka 31. člena ZPVPJN, po kateri ima vlagatelj po vpogledu možnost spremeniti in dopolniti tako svoje navedbe, dokazne predloge kot tudi sam pravovarstveni zahtevek, vse glede na dejstva in dokaze, ki jih bo pridobil z vpogledom.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, s čimer mu je bila onemogočena pravica do pravnega varstva.
V ta namen je v dokazne namene vpogledala v Zahtevo za vpogled z dne 1.6.2012, v naročnikov poziv vlagatelju na dopolnitev zahteve za vpogled št. 402-41/12-IP/006-IP-I z dne 4.6.2012, v vlagateljevo dopolnitev zahteve za vpogled z dne 5.6.2012, v naročnikovo odločitev o vpogledu št. 402-41/12-IP/006 z dne 5.6.2012. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom petega odstavka 31. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 določa, da po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe, prejete v postopku oddaje javnega naročila, v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma, da je naročnik kršil zakon, pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje, mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem možnem času, in, če okoliščine to dopuščajo, pred potekom obdobja mirovanja.

V obravnavanem Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik dne 24.5.2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, medtem ko je vlagateljeva ponudba uvrščena na drugo mesto, in sicer kot druga najugodnejša ponudba. Vlagatelj je dne 1.6.2012 po telefaksu na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v celotno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, v vsa naročnikova ravnanja in ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, z namenom, da bi preveril dvome glede pravilnosti naročnikove odločitve. Naročnik je na podlagi zahteve dne 4.6.2012 vlagatelja pozval naj navede konkretne kršitve pravil javnega naročanja in pojasni, v katere konkretne dele konkurenčnega ponudnika želi vpogledati. Vlagatelj je na naročnika dne 5.6.2012 naslovil dopolnitev zahteve za vpogled, v kateri je izrecno zapisal, da zahteva vpogled in kopije celotne dokumentacije javnega naročila ter vpogled in kopije ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Pri tem je vlagatelj pojasnil, da zahteva vpogled zaradi suma, da so podane kršitve zakona v postopku oddaje javnega naročanja, zlasti pa, da je naročnik izbral ponudbo ponudnika, katerega ponudba ne ustreza vsem zakonskim zahtevam in zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je dne 5.6.2012 sprejel odločitev št. št. 402-41/12-IP/006, s katero je odločil, da bo vlagatelju skladno z določbo sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 omogočil vpogled v roku 25 dni od prejema zahteve za vpogled, o datumu in uri vpogleda pa ga bo obvestil naknadno. Pri tem je naročnik v omenjeni odločitvi z dne 5.6.2012 še pojasnil, da je naročnik takšno odločitev sprejel iz razloga, ker vlagatelj naročnikovega poziva na dopolnitev zahteve za vpogled ni upošteval, saj dopolnitev zahteve ni ustrezno konkretiziral. Vlagatelj namreč ni navedel konkretne kršitve pravil javnega naročanja in v katere konkretne dele ponudbe konkurenčnega ponudnika želi vpogledati in zakaj.

Državna revizijska komisija takšno naročnikovo ravnanja ocenjuje kot nezakonito. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da se je v obravnavanem primeru obdobje mirovanja izteklo na dan 6.6.2012, saj so vsi ponudniki naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila prejeli na dan 25.5.2012. Obdobje mirovanja se namreč na podlagi 13.a točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 izteče na dan, ko ponudniku, ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. Navedeno pomeni, da bi moral v konkretnem primeru naročnik vlagatelju omogočiti vpogled najmanj tri dni pred potekom roka obdobja mirovanja, to je najkasneje dne 6.6.2012, saj je naročnik vlagateljevo zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo po telefaksu prejel štiri dni pred potekom obdobja mirovanja, in sicer na dan 1.6.2012. Pri tem Državna revizijska komisija ocenjuje, da je iz vlagateljeve zahteve mogoče razbrati, da jo je vlagatelj vložil iz razloga, ker sumi, da je naročnik kršil zakon. Vlagatelj je v zahtevi za vpogled namreč jasno navedel, da dvomi v pravilnost naročnikove odločitve, kar pomeni, da sumi, da je prišlo do kršitve zakona v predmetnem postopku javnega naročanja. Prav tako je vlagatelj po oceni Državne revizijske komisije v zahtevi jasno navedel, da želi vpogledati v celotno dokumentacijo predmetnega postopka javnega naročanja in celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Na podlagi tega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je v obravnavanem primeru naročnik ravnal neprimerno, ko je vlagatelja z vlogo z dne 4.6.2012 pozval na dopolnitev zahteve za vpogled v ponudbeno dokumentacijo iz razloga, ker vlagatelj ni točno navedel, v kateri del ponudbe želi vpogledati. Vlagatelj se je po oceni Državne revizijske komisije v zahtevi za vpogled z dne 1.6.2012 že dovolj izjasnil, da želi vpogledati v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika skupaj z dopolnitvami, zato je bilo po presoji Državne revizijske komisije povsem nesmiselno od njega še dodatno zahtevati, da mora navesti vse naslove poglavij in obrazcev ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, kamor želi vpogledati. Prav tako bi moral naročnik po oceni Državne revizijske komisije vlagateljevo zahtevo, zaradi teka roka obdobja mirovanja, obravnavati takoj in na podlagi le te tudi odločiti, ali bo vlagatelju vpogled omogočil ali ne, ne pa, da ga je naročnik pozval na dopolnitev. Poleg tega s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) (Uradni list RS, št. 18/2011) za omogočanje vpogleda zadostuje že navedba suma, da je naročnik kršil zakon. Na podlagi navedenega bi moral naročnik po oceni Državne revizijske komisije vlagatelju vpogled omogočiti takoj, in sicer v roku izteka obdobja mirovanja (do 6.6.2012) in ne šele v roku 25 dni od prejema zahteve za vpogled. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da naročnik z vlogo z dne 5.6.2012 datuma in kraja za vpogled niti še ni določil, ampak je vlagatelju le sporočil, da ga bo o tem obvestil naknadno. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je bil v konkretnem postopku oddaje javnega naročila naročnik vlagatelju dolžan omogočiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika pred iztekom roka mirovanja, in sicer takoj, ko je dne 1.6.2012 prejel vlagateljevo zahtevo, ne pa v roku 25 dni od prejema vlagateljeve zahteve. Ker naročnik navedenega ni storil, je naročnik po presoji Državne revizijske komisije ravnal v neskladju z določili 22. člena ZJN-2 in načelom transparentnosti javnega naročanja iz 8. člena ZJN-2, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Državna revizijska komisija je vlagateljevemu predlogu za vpogled ugodila in na podlagi petega odstavka 31. člena ZPVPJN naročniku naložila, da vlagatelju dopusti vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, v skladu z določbo 22. člena ZJN-2 in mu dovoli, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda, dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v dokumentacijo. O dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti Državno revizijsko komisijo in naročnika, ki se lahko o tem izjasni v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija se v nadaljevanju prav tako ne strinja z naročnikom, da ker vlagatelj v revizijskem zahtevku ni zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, zoper njo ne more več uveljavljati pravnega varstva in mu tudi ni mogoče več priznati pravice do vložitve revizijskega zahtevka. Omenjena določba petega odstavka 31. člena ZPVPJN ureja namreč ravno primere, ko naročnik vlagatelju onemogoči vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere bi se lahko seznanil z dejstvi in dokazi, ki vplivajo na vlagateljevo odločitev, ali bo razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila sploh zahteval ali ne, zato Državna revizijska komisija naročnikovim navedbam ni sledila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je na podlagi 75. člena ZPVPJN, in ob uporabi tretjega in četrtega odstavka 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.), odločila, da se odločitev o stroških pritožbe pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 16.7.2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
- DARS D.D., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- CPK d.d., Ulica 15 maja 14, Koper,
- CPG d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica,
- GP Krk d.d., Stjepana Radiča 31, 51500 Krk, Hrvaška,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran