Na vsebino
EN

018-193/2012 Psihiatrična klinika Ljubljana

Številka: 018-193/2012-3
Datum sprejema: 16. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Vzdrževanje zunanjih površin", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik KOMUS, Podjetje za komunalne storitve, d.o.o., Jeršice 3, Postojna, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana Polje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 16. 7. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 28. 5. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. 2. 2012 na portalu javnih naročil, pod številko objave JN1747/2012, objavil obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja v odprtem postopku. Dne 10. 5. 2012 je naročnik sprejel odločitev, da se predmetno naročilo dodeli ponudniku Želva, d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), medtem ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno z obrazložitvijo, da v njej niso izkazane ustrezne reference.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 28. 5. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti, saj je izpolnil referenčno zahtevo, kot je bila določena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval izkazovanje dveh uspešno izvedenih primerljivih projektov, pri čemer je kot primerljiv projekt navedel vzdrževanje zelenih površin in utrjenih površin, ki so primerljive razpisanim storitvam v trajanju najmanj 12 mesecev nepretrgoma pri naročniku. Naročnik je še zapisal, da se kot primerljivo razpisanim storitvam šteje:

- košnja površine v izmeri najmanj 80.000 m2 (večkratna košnja),
- vzdrževanje parkovne površine v izmeri najmanj 110.000 m2,
- čiščenje cestišča, poti in ostalih tlakovanih površin v izmeri 25.000 m2,
- odstranjevanje snega v izmeri 25.000 m2.

Vlagatelj je navedena določila razumel tako, da mora ponudnik kositi površino v izmeri najmanj 80.000 m2 (večkratna košnja) in vzdrževati parkovne površine v izmeri najmanj 110.000 m2 in čistiti cestišče, poti in ostale tlakovane površine v izmeri 25.000 m2 tako, da opravlja zahtevane storitve na navedenih površinah v izrecno zahtevanem obsegu v zmnožku urejanj dejanskih površin (po obsegu opravljenega dela in ne po površini objekta). Razpisana storitev vzdrževanja gredic in cvetličnih korit se opravlja na 250 m2, zato je primerljiva tista storitev, ki se opravlja na takšni okvirni površini. V nasprotnem primeru bi pomenilo, da naročnik zahteva referenco za skoraj 500 krat večjo storitev, kot jo bo izvajal izvajalec pri predmetnem naročilu. Vlagatelj je v skladu z zahtevami predložil referenčno potrdilo, v katerem je referenčni naročnik potrdil, da je vlagatelj kosil površino v izmeri 199.620,00 m2 (večkratna košnja), vzdrževal parkovne površine v izmeri 170.764,00 m2 in čistil cestišča, poti in ostale tlakovane površine v izmeri 527.000,00 m2. V referenčnem obrazcu je navedeno, da ponudnik vpiše obseg oz. količino storitev, ki jih je opravljal, torej opravljena dela, ne pa površine prostora, na kateri je opravljal storitev. Vlagatelj meni, da je s to referenco izkazal, da je vzdrževal parkovne površine v izmeri 170.764,00 m2, s čimer je izpolnil naročnikovo zahtevo glede vzdrževanja parkovnih površin v izmeri najmanj 110.000 m2. Vlagatelj tudi opozarja, da je naročnik le pri drugi alineji točke 7.1.11 razpisne dokumentacije sprejel razlago, da storitev ne more biti podana kot seštevek večkratnega urejanja manjših površin. Po mnenju vlagatelja naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za nazaj, pri čemer nejasna določila ne morejo iti v škodo ponudniku. Vlagatelj navaja, da je tako arbitrarno ravnanje naročnika v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, in dodaja, da je namen referenčnega potrdila izkazovanje sposobnosti izvedbe javnega naročila, zato je logično, da se štejejo opravljena dela, ne pa površina objekta. Vlagatelj zaključuje, da je s predloženo referenco izkazal izpolnjevanje pogoja, zato ga naročnik ne bi smel izločiti iz postopka. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 12. 6. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v odločitvi o oddaji naročila jasno in nedvoumno navedel, zakaj vlagateljeva ponudba ni popolna. Naročnik ugotavlja, da je med njim in vlagateljem spor glede ocene o ustreznosti referenčnega potrdila. V tem potrdilu je sporno izpolnjevanje pogoja 7.1.11 - vzdrževanje parkovne površine v izmeri najmanj 100.000 m2, ki so ga ponudniki dokazovali z navedbo površine v drugi alineji v rubriki "Opis posla" na obrazcu P-14. Naročnik opozarja, da je v obrazcu P-5 podrobno navedel predmet javnega naročila. Pod postavko vzdrževanja parkovnih površin je navedel obrezovanje grmovnic, obrezovanje dreves in nakladanje in odvoz odpadnega materiala na krajevno deponijo. Pod postavko vzdrževanja gredic in cvetličnih korit je naročnik navedel okopavanje in pletje, zalivanje, gnojenje in nakladanje in odvoz odpadnega materiala na krajevno deponijo. Naročnik navaja, da je od vlagateljevega referenčnega naročnika pridobil specifikacijo, v kateri je zapisano, da je vlagatelj pod postavko vzdrževanja parkovnih površin opravljal košnjo na površini 3.250 m2 ter okopavanje gredic, puljenje plevela, odstranjevanje listja na površini 2.346 m2. Naročnik pojasnjuje, da košnje v tej postavki ne more upoštevati, saj je košnja ločena postavka iz prve alineje, zato jo je v tem delu izvzel. Pod postavko vzdrževanja parkovnih površin so tako ostala le še opravila okopavanja gredic, puljenja plevela in odstranjevanja listja na površini 2.346 m2, ki pa v nobenem načinu seštevanja ne dosegajo zahtevanega obsega opravljanja storitve. Naročnik meni, da je bilo vsakomur jasno, katere storitve mora dokazovati pod posamezno postavko v referenčnem potrdilu. Vlagatelj je v nasprotju z razpisno dokumentacijo dvakrat uveljavljal opravilo košnje in sešteval površino, na kateri je opravljal košnjo, ter površino, na kateri je opravljal okopavanje gredic, puljenje plevela in odstranjevanje listja. Pod postavko vzdrževanja parkovnih površin naročnik ni zahteval dokazil za košnjo, temveč za tiste oblike urejanja, kot so navedene v točki P-5 Specifikacije. Te druge oblike urejanja so poleg vzdrževanja gredic in cvetličnih korit na površini 250 m2 še obrezovanje grmovnic, obrezovanje dreves in odvoz odpadnega materiala na krajevno deponijo. Naročnik ni zahteval, da ponudniki vpisujejo vsa opravila v referenčno potrdilo, saj se je odločil, da bo potrdila preveril sam. Naročnik zaključuje, da vlagateljeve navedbe o naknadnem spreminjanju razpisne dokumentacije in nejasnih določbah niso utemeljene, dejstvo pa je, da vlagatelj ni predložil ustrezne reference, s katero bi dokazal izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 19. 6. 2012, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do naročnikovih navedb in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe.

Naročnik je z vlogo z dne 21. 6. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je vlagatelj s predložitvijo referenčnega potrdila na obrazcu P-14, ki ga je potrdil referenčni naročnik Ortopedska bolnišnica Valdoltra, izpolnil pogoj tehnične sposobnosti, kot je bil določen v točki 7.1.11 razpisne dokumentacije.

Sporno vprašanje je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). Ta določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Izhodišče za določanje tehnične in kadrovske sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v 2. alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.

Naročnik je v točki 7.1.11 razpisne dokumentacije pogoj določil na naslednji način:

"Ponudnik je v zadnjih treh letih imel sklenjeno pogodbo/e za opravljanje razpisanih storitev neprekinjeno vsaj 12 mesecev. Ponudnik je tako moral opravljati storitve:

- košnje površine v izmeri najmanj 80.000 m2 (večkratna košnja),
- vzdrževanje parkovne površine v izmeri najmanj 110.000 m2 ,
- čiščenje cestišča, poti in ostale tlakovane površine v izmeri 25.000 m2 ,
- odstranjevanje snega v izmeri 25.000 m2.

Ponudnik lahko predloži eno referenčno potrdilo z enim naročnikom s katerim dokazuje, da je opravljal vse zgoraj navedene storitve v zahtevanem obsegu.

Ponudnik lahko predloži tudi več referenčnih potrdil različnih naročnikov s katerimi dokazuje, da je opravljal vse zgoraj navedene storitve v zahtevanem obsegu, pri čemer mora posamezno storitev v celotnem obsegu izpolnjevati pri enem naročniku. Ponudnik lahko tako predloži največ štiri referenčna potrdila.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj."

Za izpolnjevanje citiranega pogoja je naročnik predvidel predložitev izpolnjenega in potrjenega obrazca P-14, v katerega so morali ponudniki vpisati podatke o referenčnem poslu. Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je predložil obrazec P-14, ki ga je potrdil referenčni naročnik Ortopedska bolnišnica Valdoltra. V tem obrazcu je potrjeno, da je vlagatelj v obdobju 34 mesecev kosil površine v izmeri 199.620,00 m2, vzdrževal parkovne površine v izmeri 170.764,00 m2 ter čistil cestišča, poti in ostale tlakovane površine v izmeri 527.000 m2.

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila z dne 10. 5. 2012, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil, in sicer z obrazložitvijo, da vlagatelj ni predložil zadostnega števila referenc. Naročnik je ob tem pojasnil, da je vlagatelj sicer predložil tri reference, s katerimi izkazuje izpolnjevanje 1., 3. in 4. alineje točke 7.1.11 razpisne dokumentacije, vendar pa ne izkazuje izpolnjevanja 2. alineje točke 7.1.11 razpisne dokumentacije, ki se nanaša na vzdrževanje parkovne površine v izmeri najmanj 110.000 m2. Vlagatelj je za izpolnjevanje pogoja iz 2. alineje točke 7.1.11 razpisne dokumentacije predložil referenčno potrdilo, v katerem je navedel, da je vzdrževal 170.764,00 m2 parkovnih površin, navaja naročnik, in dodaja, da je pri izdajatelju reference preveril resničnost podatkov ter ugotovil, da ima izdajatelj reference le za 5.596 m2 parkovnih površin in da v referenci navedena kvadratura predstavlja zmnožek vsakokratnega urejanja dejanske površine v obdobju zadnjih treh let. Ker je naročnik zahteval urejanje parkovne površine v izmeri najmanj 110.000 m2 in ne kot seštevek večkratnega urejanja manjše površine, naročnik reference ni štel za ustrezno. Poleg tega je naročnik dodatno navedel, da je od 5.596 m2 parkovnih površin na 3.250 m2 potrebna samo košnja, kar je zajeto že v 1. alineji točke 7.1.11 razpisne dokumentacije. Ob tem je naročnik pojasnil, da pri vzdrževanju parkovnih površin ni povpraševal po košnji, temveč je zahteval reference druge oblike urejanja, kot so puljenje plevela, okopavanje gredic itd. Naročnik je tako zaključil, da je vlagatelj pri tej referenci dejansko urejal le 2.346 m2 parkovnih površin, kar bi tudi ob upoštevanju napačnega načina preračunavanja znašalo le 77.418 m2, kar je glede na zahteve iz razpisne dokumentacije premalo.

Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila je torej razvidno, da naročnik vlagateljevi referenci, ki jo je potrdila Ortopedska bolnišnica Valdoltra, očita dve pomanjkljivosti, in sicer seštevanje večkratnega vzdrževanja manjših površin od zahtevane ter upoštevanje opravila košnje trave pri postavki vzdrževanja parkovnih površin.

Čeprav naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, vlagatelju ne očita več seštevanja večkratnega vzdrževanja manjših površin od zahtevane, temveč se omejuje le na domnevno nepravilno vključevanje košnje v postavko vzdrževanja parkovnih površin, je morala Državna revizijska komisija glede na naročnikovo obrazložitev odločitve o oddaji naročila ter glede na revizijske navedbe najprej ugotoviti, kakšna je pravilna razlaga zahtevanih površin iz točke 7.1.11 razpisne dokumentacije.

Kot je razvidno iz citirane točke 7.1.11 razpisne dokumentacije, je naročnik v okviru njene 2. alineje zahteval izkazovanje vzdrževanja parkovne površine v izmeri najmanj 110.000 m2. Za dokazovanje izpolnjevanja navedene zahteve je naročnik predvidel obrazec P-14, v katerega so morali ponudniki vpisati osnovne podatke o referencah. Ob tem so morali ponudniki vpisati tudi podatek o površini vzdrževanih parkovnih površin, pri čemer je naročnik v opombi obrazca P-14 navedel, naj ponudnik na črto, kjer je predviden vpis površine, vpiše "obseg oz. količino storitev, ki jih je opravljal". Že glede na sam obrazec P-14 je torej mogoče ugotoviti, da je naročnik pričakoval vpis količine storitev v določenem časovnem obdobju, torej seštevek storitev na določeni površini, ne pa vpisa dejanske površine, na kateri je ponudnik opravljal referenčne storitve. Takšen način izpolnjevanja je naročnik tudi izrecno zahteval pri prvi alineji točke 7.1.11 razpisne dokumentacije (postavka košnje), kjer je navedel, naj se podatek o površini nanaša na večkratno košnjo. Do enakega zaključka, in sicer da zahtevana površina 110.000 m2 ne more predstavljati dejanske vzdrževane parkovne površine, temveč da je pomemben seštevek glede na večkratno opravljanje istih storitev na določeni površini, je mogoče priti tudi z vpogledom v vzorec okvirnega sporazuma, kot je razviden iz obrazca P-3. V 4. členu vzorca okvirnega sporazuma je naročnik definiral količine, cene in izvedbene pogoje. V tabeli je naročnik opisal posamezne storitve ter v stolpcu "Letna količina v enotah mere" navedel kvadrature posameznih površin. Te površine so naslednje:

1.1 Košnja že vzdrževane zelenice m2 80.000
1.2 Košnja nekošene zelenice m2 15.000
1.3 Grabljenje listja m2 55.000
1.4 Obrezovanje grmovnic kos 370
1.5 Obrezovanje dreves do 7,5 m višine kos 5
1.6 Obrezovanje dreves nad 7,5 m višine kos 5
2. Vzdrževanje gredic in cvetličnih korit m2 250
3. Čiščenje zunanjih površin ura 1000
4. Odstranjevanje snega
4.1 Pluženje snega ura 240
4.2 Strojno posipavanje (sol ali pesek+sol) ura 60
4.3 Ročno posipavanje (sol ali pesek+sol) ura 120
4.4 Ročno odstranjevanje snega ura 60


V opombi te tabele je naročnik pojasnil, da so v navedenih letnih količinah "že upoštevana večkratna opravila predvidena za enoletno obdobje (npr. pri postavki 1.1: osnovna površina znaša 20.000 m2, 4 x letna košnja znese 80.000 m2, itd.)". Iz tabele je torej razvidno, da je tudi naročnik pri letnih količinah upošteval seštevke površin glede na predvidena večkratna opravila storitev v enem letu. Poleg tega je razvidno, da so naročnikove površine, ki jih bo vzdrževal izvajalec v okviru predmetnega naročila, bistveno manjše od 110.000 m2. Če bi sprejeli naročnikovo razlago, da so morali ponudniki v okviru 2. alineje točke 7.1.11 razpisne dokumentacije izkazati, da so vzdrževali eno površino velikosti vsaj 110.000 m2 in da manjših površin pri večkratnih opravilih ni dopustno seštevati, bi bil takšen pogoj nesorazmeren. V tem delu je zato mogoče slediti vlagatelju, ki navaja, da takšna razlaga nima podlage v razpisni dokumentaciji in da je v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 10. člena ZJN-2, v skladu s katerim se mora javno naročanje izvajati sorazmerno s predmetom javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročila.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala tudi drugi razlog zavrnitve vlagateljeve reference, v okviru katerega je treba odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je iz postavke vzdrževanja parkovnih površin glede na pojasnila vlagateljevega referenčnega naročnika izločil tisti del površine, na kateri naj bi vlagatelj opravljal le storitev košnje. Kot je razvidno iz citirane točke 7.1.11 razpisne dokumentacije, je naročnik zahteval, da ponudniki izkažejo izkazovanje naslednjih referenčnih storitev:

- košnja površine v izmeri najmanj 80.000 m2 (večkratna košnja),
- vzdrževanje parkovne površine v izmeri najmanj 110.000 m2,
- čiščenje cestišča, poti in ostale tlakovane površine v izmeri 25.000 m2 ,
- odstranjevanje snega v izmeri 25.000 m2.

Med vlagateljem in naročnikom je sporna 2. alineja citirane točke, ki se nanaša na vzdrževanje parkovne površine. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo biti referenčne storitve primerljive z razpisanim, je treba glede vprašanja, katera opravila sodijo pod postavko, upoštevati specifikacijo naročila, kot je razvidna iz obrazca P-5. V tem obrazcu je namreč naročnik opisal predmet naročila, pri čemer je pod postavko vzdrževanja parkovnih površin navedel naslednja opravila:

- obrezovanje grmovnic;
- obrezovanje dreves;
- nakladanje in odvoz odpadnega materiala na krajevno deponijo.

Iz opisa postavke vzdrževanja parkovnih površin je torej razvidno, da ta ne vsebuje opravila košnje, saj je košnja del druge postavke vzdrževanja zelenic. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja, neskladnega z določili razpisne dokumentacije, ko je glede na pojasnilo vlagateljevega referenčnega naročnika iz postavke vzdrževanja parkovnih površin izločil tisti del površine, na kateri je vlagatelj izvajal le opravilo košnje. Iz obrazca P-14, ki ga je predložil vlagatelj, je namreč razvidno, da naj bi vlagatelj v okviru pogodbe z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra opravljal storitve vzdrževanja parkovnih površin v obsegu 170.764,00 m2. Iz pojasnila referenčnega naročnika, ki ga je pridobil naročnik dne 13. 4. 2012, je razvidno, da je znašala parkovna površina, ki jo je upošteval vlagatelj pri izračunu v obrazcu P-14 navedene številke, 5.596 m2. Nadalje je iz pojasnila razvidno, da je vlagatelj na površini 5.596 m2 opravljal naslednja opravila:

- na površini 3.250 m2 košnjo trave,
- na površini 2.346 m2 okopavanje gredic, puljenje plevela, odstranjevanje listja.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, ki navaja, da pod postavko vzdrževanja parkovnih površin ni mogoče upoštevati opravila košnje trave, saj je to opravilo vsebovano v posebni postavki referenčnega potrdila. Poleg tega tudi specifikacija postavke vzdrževanja parkovnih površin, kot je razvidna iz obrazca P-5, ne vsebuje storitve košnje trave, zaradi česar je naročnik ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo, ko je to postavko izločil iz referenčne postavke vzdrževanja parkovnih površin. Vlagatelj sicer v vlogi z dne 19. 6. 2012, v kateri se je opredelil do navedb naročnika, navaja, da je referenca referenčnega naročnika Ortopedska bolnišnica Valdoltra dana tudi za druge oblike urejanja, kot so puljenje plevela, odstranjevanje listja, okopavanje gredic, zalivanje, gnojenje, obrezovanje grmovnic, nakladanje in odvoz odpadnega materiala. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da se navedena referenca nanaša tudi na te storitve, vendar kot je razvidno iz pojasnila referenčnega naročnika, so se opravila, iz katerih je sestavljena postavka vzdrževanja parkovnih površin, izvajala le na površini 2.346 m2, medtem ko se je na preostali površini (3.250 m2) izvajala le košnja trave, ki pa je del druge postavke. Ker površina, na kateri so se izvajala opravila vzdrževanja parkovnih površin, tudi ob upoštevanju seštevanja večkratnega izvajanja ne dosega zahteve naročnika iz točke 7.1.11 razpisne dokumentacije (110.000 m2), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-2, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer za plačilo revizijske takse ter odvetniško zastopanje. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 16. 7. 2012


predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- Želva, d.o.o., Samova ulica 9, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran