Na vsebino
EN

018-187/2012 Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije

Številka: 018-187/2012-7
Datum sprejema: 16. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov" (v sklopu številka 1 in v sklopu številka 2) ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DEBITEL, d. d., Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika JAVNA AGENCIJA ZA JAVNO NAROČANJE REPUBLIKE SLOVENIJE, Župančičeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 07. 2012

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila "Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov", začet na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 30. 05. 2012, se (v sklopu številka 1 in v sklopu številka 2) ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13. 04. 2012 sprejel sklep (številka 4301-5/2012/207) o izvedbi skupnega javnega naročila za "Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov". Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 13. 04. 2012 (pod številko objave JN4071/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil, v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2012/S 75 pa (pod številko dokumenta 123769) dne 18. 04. 2012 (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestili o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 17. 05. 2012 (pod številko objave JN5192/2012) in dne 23. 05. 2012 (pod številko objave JN5488/2012), dodatne informacije pa so bile objavljene tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2012/S 97 (dne 23. 05. 2012 pod številko dokumenta 160465) in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2012/S 100 (dne 26. 05. 2012 pod številko dokumenta 165639).

Naročnik je dne 30. 05. 2012 prejel vlagateljevo vlogo z dne 30. 05. 2012, poimenovano "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO IN PREDLOG ZA ZADRŽANJE POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA" (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Naročnik je dne 31. 05. 2012 sprejel sklep številka 4301-5/2012/239, s katerim je izvajanje postopka oddaje zadevnega javnega naročila zadržal do pravnomočnosti odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o vloženem zahtevku za revizijo, dne 11. 06. 2012 pa je sprejel sklep številka 4301-5/2012/249, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil, obenem pa je odločil, da mu mora vlagatelj povrniti zahtevane stroške postopka.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 4301-5/2012/255, z dne 14. 06. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 18. 06. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 15. 06. 2012, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA", dne 27. 06. 2012 pa tudi naročnikovo vlogo številka 4301-5/2012/270, z dne 26. 06. 2012, poimenovano "Pojasnilo do navedb vlagatelja v predrevizijskem postopku z oznako ODMOB-6/2012".

Dne 16. 07. 2012 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 13. 07. 2012, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", skupaj s spremnim dopisom. V omenjeni vlogi vlagatelj naročnika in Državno revizijsko komisijo obvešča, da v obeh sklopih postopka oddaje zadevnega javnega naročila umika (svoj) zahtevek za revizijo, Državni revizijski komisiji pa predlaga, da "postopek revizije predmetnega javnega naročila s sklepom v celoti ustavi".

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija v navedenem primeru v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila, začet na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 30. 05. 2012, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila. Predmetni sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 16. 07. 2012


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje (prej: JAVNA AGENCIJA ZA JAVNO NAROČANJE REPUBLIKE SLOVENIJE), Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
- DEBITEL, d. d., Ljubljana, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
- TELEKOM SLOVENIJE, d. d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
- SI.MOBIL, d. d., šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran