Na vsebino
EN

018-195/2012 Zavod RS za transfuzijsko medicino

Številka: 018-195/2012-4
Datum sprejema: 13. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek-šinko, v postopku odločanja o zakonitosti revizije postopka oddaje javnega naročila "Sistem za centralni nadzor temperatur z vzdrževanjem" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil pritožnik ARNE, d. o. o., Borovec 35, Trzin (v nadaljevanju: pritožnik), zoper ravnanje naročnika ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 07. 2012

odločila:

1. Pritožnikovi pritožbi z dne 18. 06. 2012 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa z dne 14. 06. 2012.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo z dne 07. 06. 2012, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Odločitev o stroških postopka s pritožbo se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo z dne 07. 06. 2012.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 07. 05. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Sistem za centralni nadzor temperatur z vzdrževanjem" (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN5446/2012) objavljeno dne 23. 05. 2012.

Pritožnik je zoper ravnanja naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 07. 06. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik s sklepom z dne 14. 06. 2012 zavrgel, obenem pa odločil, da se zahtevi pritožnika za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, ne ugodi (v nadaljevanju: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo).

V odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo naročnik ugotavlja, da pritožnikov zahtevek za revizijo ni vložen pravočasno, saj ni vložen skladno s 25. členom ZPVPJN. Po ugotovitvah naročnika je pritožnik zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije vložil po poteku roka za prejem ponudb, saj ga je s priporočeno poštno pošiljko vložil dne 12. 06. 2012 (ob 16. uri in 34 minut), rok za prejem ponudb pa je potekel dne 06. 06. 2012. Naročnik zaključuje, da se iz razloga, ker ni določil roka za prejem ponudb, krajšega od desetih delovnih dni, šteje, da je pritožnik zahtevek za revizijo (s tem, ko ga je vložil po roku za oddajo ponudb) vložil prepozno.

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je pritožnik prejel dne 18. 06. 2012, dne 21. 06. 2012 pa je naročnik prejel njegovo pritožbo z dne 18. 06. 2012 (v nadaljevanju: pritožba). V pritožbi pritožnik predlaga, da se pritožbi ugodi in razveljavi odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, naročniku pa se naloži povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo.

V pritožbi pritožnik zatrjuje, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo v celoti neutemeljeno zavrgel, saj je bila njegova "[p]ritožba" podana v zakonitem roku in je "revizijski zahtevek vložil v zakonitem roku t.j. 8 delovnih dneh". Pritožnik ob tem naročnika opozarja, da je pri odločanju o zahtevku za revizijo spregledal določbo četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, po katerem ZPVPJN dopušča vložitev zahtevka za revizijo tudi po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, kadar za to obstajajo objektivno utemeljeni razlogi, katerih vlagatelj ni mogel ugotoviti pred potekom roka za odpiranje ponudb. Pritožnik poudarja, da so mu bila šele na odpiranju ponudb dokončno znana vsa objektivno pomembna odločilna dejstva, zato se do njih prej ni mogel in moral opredeliti, čemur prilaga vse odločilne dokaze. Pritožnik v nadaljevanju pritožbe ugotavlja, da se naročnik do navedb, v zahtevku za revizijo navedenih pod točko "III. Revizija zoper ravnanje naročnika na odpiranju ponudb dne 06.06. 2012" (v nadaljevanju: točka III.), ter predloženih dokazov ni v ničemer opredeljeval, razlogi, zakaj je naročnik zahtevek za revizijo tudi v tem delu zavrgel, pa mu niso znani. V zahtevku za revizijo se je namreč "pritožil" tudi na ravnanje in odločitev naročnika na odpiranju ponudb.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 26. 06. 2012 (v nadaljevanju: dopis z dne 26. 06. 2012), ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o postopku javnega naročanja, skupaj z dokumentacijo predrevizijskega postopka pri oddaji tega javnega naročila in dokumentacijo postopka s pritožbo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 05. 07. 2012 pozvala na odstop oziroma dopolnitev dokumentacije, manjkajočo dokumentacijo pa je s strani naročnika prejela dne 06. 07. 2012.

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb pritožnika je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi 55. in 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik pritožnikov zahtevek za revizijo zavrgel z obrazložitvijo, da ni vložen pravočasno, saj ni vložen skladno s 25. členom ZPVPJN. Po ugotovitvah naročnika je pritožnik zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije vložil po poteku roka za prejem ponudb, saj ga je s priporočeno poštno pošiljko vložil dne 12. 06. 2012 (ob 16. uri in 34 minut), rok za prejem ponudb pa je potekel dne 06. 06. 2012. Vlagatelj v pritožbi nasprotno zatrjuje, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo v celoti neutemeljeno zavrgel, saj je bila njegova "[p]ritožba" podana v zakonitem roku.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pritožnikov zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN (v povezavi s prvo alineo prvega odstavka, drugim odstavkom 26. člena ZPVPJN in drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN), pritožnik pa pritožbo vlaga na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN. Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo (iz razloga, ker ta ni bil vložen pravočasno) namreč lahko na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN pritožnik (vlagatelj) vloži pritožbo v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je rok za prejem ponudb v postopku oddaje zadevnega javnega naročila potekel dne 06. 06. 2012 ob 10. uri. Omenjeni podatek izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb številka JN B 10/12, z dne 06. 06. 2012 (v nadaljevanju: zapisnik o odpiranju ponudb), iz točke IV.2) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, pa tudi iz točke VII. Povabila in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogojev za udeležbo pri oddaji javnega naročila blaga.

Med naročnikom in pritožnikom ni spora o tem, da je naročnik pritožnikov zahtevek za revizijo prejel dne 13. 06. 2012, torej po poteku roka za prejem ponudb, prav tako pa naročnik v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo (tretji odstavek na drugi strani) potrjuje dejstvo, kot izhaja tudi iz vročilnice v odstopljenem spisu zadeve, da je pritožnik svoj zahtevek za revizijo na pošto oddal dne 12. 06. 2012 (ob 16. uri in 34 minut).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je pritožnik svoj zahtevek za revizijo vložil po poteku roka, določenega za prejem ponudb.

V posledici dosedanjih zaključkov je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski (meritorni) obravnavi pritožnikove pritožbe.

Ob vpogledu v zahtevek za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožnik v njem zatrjevane kršitve naročnika razvrstil v več poglavij, v okviru poglavij pa na posamezne točke. Zatrjevane kršitve naročnika je pritožnik strnjeno povzel v točki "IV. Vlagatelj v postopku navaja naslednje kršitve določb ZJN-2:" (v nadaljevanju: točka IV.).

Iz vsebine zahtevka za revizijo izhaja, da pritožnik v njem med drugim zatrjuje, da je naročnik javno odpiranje ponudb izvedel v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 76. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik naj bi tako, po zatrjevanju pritožnika, pri izbiri ponudnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pri odpiranju ponudb ne upošteval vrstnega reda prispetja ponudb, s čimer je imel možnost prilagoditi ceno konkurenčnega ponudnika, da je bila ta cenejša (točka III. v povezavi s peto alineo točke IV.). Prav tako pritožnik v omenjenem delu zahtevka za revizijo zatrjuje, da je naročnik (na odpiranju ponudb) prebral ponudbeno ceno konkurenčnega ponudnika, ki je drugačna (višja) od tiste, ki izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb, kar (po zatrjevanju pritožnika) prav tako potrjuje, da je naročnik vrednost konkurenčne ponudbe prilagodil tako, da je bila ta na podlagi merila najnižje cene uvrščena na prvo mesto. Pritožnik v dokaz svojih zatrjevanj predlaga tudi izvedbo nekaterih dokazov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se izpostavljeni del zahtevka za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Ker na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPVPJN zahtevka za revizijo zgolj v primeru, ko se ta nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb (razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v omenjeni določbi drugega odstavka 25. člena ZPVPJN ni imel ustrezne pravne podlage za sklep, da pritožnikov zahtevek za revizijo ni vložen pravočasno. Zahtevek za revizijo se namreč v izpostavljenem delu nanaša na domnevne kršitve naročnika v fazi (predložitve in) odpiranja ponudb (6. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2), ne pa na domnevne kršitve naročnika v fazah postopka oddaje javnega naročila, na katere se nanaša določba drugega odstavka 25. člena ZPVPJN (v zvezi s tem pogledati tudi prvi odstavek 70. člena ZJN-2). Pri tem je potrebno upoštevati, da se zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače (prvi odstavek 5. člena ZPVPJN). ZPVPJN v konkretnem primeru ne določa drugače.

Ob upoštevanju dosedanjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je pritožnik v svoji pritožbi uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik že iz doslej navedenega razloga kršil določbo tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN (v povezavi s prvo alineo prvega odstavka, drugim odstavkom 26. člena ZPVPJN in drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN), ker je njegov zahtevek za revizijo s sklepom zavrgel. Naročnik namreč iz razlogov, ki so bili pojasnjeni doslej, pritožnikovega zahtevka za revizijo zaradi omenjenega razloga (in v izpostavljenem delu) ne bi smel kot nepravočasno vloženega zavreči. Tako je smiselno pritrditi tudi pritožniku, ki v svoji pritožbi (točka II. na strani 2) ugotavlja, da "je naročnik revizijski zahtevek s sklepom" [â??] "neutemeljeno zavrgel in se do navedb in predloženih dokazov revizijskega zahtevka pod točko III. Revizija zoper ravnanje naročnika na odpiranju ponudb dne 06.06.2012" [â??] "ni v ničemer opredeljeval".

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da pritožnik v svoji pritožbi (drugi odstavek točke I. na strani 2) ugotavlja tudi, da "se naročnik do navedb pritožnika, ki jih je podal v reviziji pod točko II. Pritožbeni rok (str.. 9) ni v ničemer opredeljeval", pa tudi, da pritožnik v svoji pritožbi (prvi odstavek točke I. na strani 2) meni, da je naročnik spregledal določbo četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN. Ob vpogledu v del zahtevka za revizijo (na strani 9), poimenovan "II. Pritožbeni rok", je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožnik v njem dejansko zatrjuje, da "po točko II Revizija zoper razpisno dokumentacijo in ravnanja naročnika v postopku podaja revizijo v roku, saj vseh zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom". Čeprav pritožnik citirano zatrjevanje v omenjeni točki zahtevka za revizijo tudi pojasnjuje (utemeljuje), se naročnik v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo do navedenih dejstev ni opredeljeval (četrti odstavek na drugi strani).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN). Ker pritožnik v svojem zahtevku za revizijo (v delu, poimenovanem "II. Pritožbeni rok", na strani 9) dokazuje prav to, da (nekaterih) zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom, določenim za predložitev ponudb, naročnik pa vprašanja, ali je pritožnik v zahtevku za revizijo dokazal, da (nekaterih) zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom, določenim za predložitev ponudb, v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo ni obravnaval, Državna revizijska komisija zaključuje, da je pritožnik v svoji pritožbi uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s svojim ravnanjem tudi iz navedenega razloga kršil določbo tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN (v povezavi s prvo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN ter drugim in četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN), ker je njegov zahtevek za revizijo s sklepom zavrgel. Na navedeni zaključek ne vpliva niti zatrjevanje naročnika v dopisu z dne 26. 06. 2012, da se "do navedb vlagatelja, ki jih je podal v revizijskem zahtevku pod točko II. Pritožbeni rok (str. 9) ni opredeljeval, saj vlagateljeva navedba, da sta se na edinem uradnem fizičnem ogledu lokacije v Ljubljani pojavila le dva potencialna ponudnika, na samem odpiranju ponudb pa je ugotovil, da je ponudbo oddalo tretje podjetje, ni smiselna in se ne more smatrati kot dejstvo, ki mu objektivno prej ni bilo in ni moglo biti znano". Citirana ugotovitev naročnika namreč iz odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo ne izhaja.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pritožnikovi pritožbi z dne 18. 06. 2012 na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa z dne 14. 06. 2012, obenem pa je na podlagi drugega odstavka 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo z dne 07. 06. 2012, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija še pripominja, da pritožnik v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil (tretji oziroma četrti odstavek) 22. člena ZJN-2, saj "pri izvedbi postopka za oddajo ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni upošteval poslovne skrivnosti ponudnikov" (tretja alinea točke IV. zahtevka za revizijo, v povezavi s podtočko 6.) točke "II. Revizija zoper razpisno dokumentacijo in ravnanja naročnika v postopku").

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija pritožnikovi pritožbi ugodila in je razveljavila odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, je odločitev o stroških, nastalih v postopku s pritožbo, pridržala za končno odločitev o zahtevku za revizijo (tretji odstavek 165. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem. - v povezavi s 75. členom ZPVPJN in prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 13. 07. 2012


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
- ARNE, d. o. o., Borovec 35, 1236 Trzin
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran