Na vsebino
EN

018-202/2012 Občina Nazarje

Številka: 018-202/2012-3
Datum sprejema: 11. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rušitev mostu preko reke Drete v kraju Spodnje Kraše z izdelavo novega mostu na istem mestu, vodnogospodarskimi ureditvami, ureditvijo priključnih cest", in na podlagi pritožbe ponudnika MAP TRADE d.o.o., špindlerjeva cesta 2 c, Slovenska Bistrica, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.7.2012

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja z dne 28.6.2012 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 430-0005/212-revizija-19, z dne 28.6.2012.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Odločitev o stroških pritožbe se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25.4.2012 na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN4511/2012 objavil javno naročilo "Rušitev mostu preko reke Drete v kraju Spodnje Kraše z izdelavo novega mostu na istem mestu, vodnogospodarskimi ureditvami, ureditvijo priključnih cest. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Dne 6.6.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 403-0005/2012, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku MARKOMARK d.o.o., Pobrežje 6a, Videm pri Ptuju (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 15.6.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja popolnosti ponudbe izbranega ponudnika in predlaga, da se naj naročnikova odločitev razveljavi in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 28.6.2012 sprejel sklep, št. 430-0005/2012-revizija-19, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je opravil predhodni preizkus zahtevka za revizijo in ker vlagatelj ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, ga ni sprejel v nadaljnjo obravnavo. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj ne izpolnjuje osnovne sposobnosti v zvezi z registracijo dejavnosti, ki jo sprejema v ponudbi. Po naročnikovih navedbah je za predmetno javno naročilo potrebna registracija najmanj za: 42.110- Gradnja cest, 42.130- Gradnja mostu in predorov, 43.110- Rušenje objektov, 43.290 -Drugo inštaliranje pri gradnjah in 43.390- Druga zaključena gradbena dela. Kot izhaja iz vlagateljeve izjave, je po naročnikovem prepričanju vlagatelj registriran le za 43.990- Druga specializirana gradbena dela in 43.120- Zemeljska pripravljalna dela. Po naročnikovem mnenju vlagateljeva registracija ni ustrezna, saj bi moral vlagatelj imeti registracijo za dela, ki jih prevzema v ponudbi. Pri tem naročnik izpostavlja, da tudi, če bi vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil ter ponovno odločil o izbiri, bi morala strokovna komisija naročnika, vlagateljevo ponudbo okvalificirati kot neprimerno in nepopolno. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrgel.

Zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj dne 28.6.2012 vložil pritožbo, v kateri navaja, da bi mu naročnik moral priznati aktivno legitimacijo skladno z določbo 26. člena ZPVPJN. Po vlagateljevih navedbah bi moral naročnik ugotoviti, da je vlagatelj aktivno legitimiran, saj je vložil popolno ponudbo, k svojemu zahtevku pa je priložil tudi vse ostale zahtevane priloge. Naročnik torej v tej fazi postopka nikakor ni mogel in smel ugotavljati dvomov glede registracije vlagatelja. Glede na to, da je naročnik usposobljenost vlagatelja že potrdil v predhodnem postopku, bi moral naročnik njegov zahtevek za revizijo vsebinsko obravnavati, saj niso podani razlogi za zavrženje. Naročnik bi moral po vlagateljevem mnenju zahtevek za revizijo vsebinsko obravnavati v delih, kjer je vlagatelj izpostavljal nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, nikakor pa ne bi smel naknadno, v tej fazi postopka, po že sprejeti odločitvi, ugotavljati domnevno sporno registracijo. Pri tem vlagatelj izpostavlja, da so naročnikove ugotovitve o pomanjkljivosti registracije napačne, saj je vlagatelj registriran za vsa dela, ki so predmet javnega naročila. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naj pritožbi ugodi in razveljavi naročnikov sklep ter da se mu naloži, da o zahtevku odloči skladno z veljavno zakonodajo ter vlagatelju prizna stroške postopka.

Naročnik je z dopisom z dne 4.7.2012 na podlagi prvega odstavka 53. člena ZPVPJN odstopil vso dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je z namenom presoje vlagateljevih očitkov v dokazne namene vpogledala v revizijski zahtevek in naročnikov sklep št. 430-0005/2012-revizija z dne 28.6.2012. Po preučitvi celotne dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz sklepa z dne 28.6.2012, je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, in sicer zato, ker je ugotovil, da naj vlagatelj ne bi izkazoval aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo. Pri tem je svojo odločitev obrazložil na način, da vlagatelj ne izpolnjuje osnovne sposobnosti, saj ni registriran za dejavnost, ki jo sprejema v ponudbi, s čimer po naročnikovem prepričanju vlagatelj ni izkazal interesa za pridobitev naročila. Med strankama je tako v obravnavanem primeru sporno, ali je vlagatelj izkazal aktivno legitimacijo za vložitev predmetnega zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v 1. alineji prvega odstavka 14. člena določa, da se aktivna legitimacija prizna "vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali da bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda". Iz citiranega določila 14. člena ZPVPJN je razvidno, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka hkrati izpolnjena dva pogoja, in sicer interes za dodelitev naročila ter obstoj realne stopnje verjetnosti, da bi vlagatelju zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda.

V obravnavanem primeru je med strankama sporen že prvi element aktivne legitimacije, in sicer interes za dodelitev naročila, ki ga na podlagi drugega odstavka 14. člena ZPVPJN izkaže tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo. Le v primeru, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, izkaže pravni interes vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmetnega javnega naročila. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je v obravnavanem primeru rok za oddajo ponudb že potekel in da je naročnik ponudbe ponudnikov že pregledal in ocenil, ter na takšni podlagi tudi sprejel predmetno odločitev o oddaji naročila. Pri tem iz naročnikove odločitev o oddaji javnega naročila z dne 6.6.2012 prav tako izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot pravočasno in popolno, zato se ni mogoče strinjati z naročnikovo obrazložitvijo, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni izkazal interesa za vložitev revizijskega zahtevka, ker ni izkazal osnovne usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila. V zvezi s tem namreč vlagatelj v pritožbi upravičeno opozarja, da predrevizijski postopek ni namenjen ponovnemu ocenjevanju ponudb, temveč ugotavljanju morebitnih nepravilnosti oz. kršitev naročnika pri vodenju predmetnega postopka javnega naročanja. Ocenjevanje ponudb in ugotavljanje usposobljenost ponudnikov za izvedbo javnega naročila na podlagi prvega odstavka 70. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) sodi v eno izmed faz postopka oddaje javnega naročila. Ker je naročnik v konkretnem primeru oz. postopku javnega naročila že ocenil, da je vlagateljeva ponudba popolna, ne more naročnik v predrevizijskem postopku ponovno preverjati popolnost vlagateljeve ponudbe in s tem ex offo pravilnosti svoje odločitve, kakor je to v obravnavanem primeru storil naročnik. Vlagatelj pravilno opozarja, da je vlagatelj v obravnavanem primeru pravni interes za vložitev revizijskega zahtevka in s tem aktivno legitimacijo izkazal že s tem, ko je pravočasno oddal popolno ponudbo. Le v primeru, če rok za oddajo ponudb še ne bi potekel, bi lahko naročnik v predrevizijskem postopku ugotavljal, ali je oseba, ki je vložila revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo, opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmetnega javnega naročila. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je v obravnavanem primeru vlagatelj interes za dodelitev naročila in s tem tudi sporni del aktivne legitimacije izkazal, zaradi česar bi moral naročnik v predrevizijskem postopku zgolj presojati vlagateljeve navedbe v revizijskem zahtevku.

Posledično temu je tudi Državna revizijska komisija, skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN, v obravnavanem primeru razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 28.6.2012. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v pritožbi uveljavlja tudi stroške, nastale s pritožbo. Državna revizijska komisija je na podlagi 75. člena ZPVPJN, in ob uporabi tretjega odstavka 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami), odločila, da se odločitev o stroških pritožbe pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 11.7.2012


mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana,
- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje,
- MARKOMARK d.o.o., Pobrežje 6a, Videm pri Ptuju,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv - tu

Natisni stran