Na vsebino
EN

018-184/2012 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Številka: 018-184/2012-6
Datum sprejema: 9. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava energentov", v sklopu 4: "Zemeljski plin", začetem na podlagi zahtevka za revizijo družbe Adriaplin, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper kršitve naročnika Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, štefanova ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 7. 2012

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Dobava energentov", v sklopu 4: "Zemeljski plin", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, prejetega pri naročniku dne 31. 5. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Dobava energentov", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 18. 5. 2012, pod št. objave JN5238/2012, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja zoper vsebino razpisne dokumentacije.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, izdanim dne 12. 6. 2012, pod št. 461, zavrnil ter nato z vlogo z dne 13. 6. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3. 7. 2012 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 9. 7. 2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije













Vročiti:
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, štefanova ulica 1, Ljubljana
- Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova 5, Ljubljana
- Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
- Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana
- GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, Krško
- Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran