Na vsebino
EN

018-198/2012 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Številka: 018-198/2012-3
Datum sprejema: 4. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji posameznega javnega naročila za nakup cepiva proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV), na podlagi okvirnega sporazuma "Nakup zdravil", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GlaxoSmithKline, d.o.o., Cvetkova 29, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi vlagateljevega predloga za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, dne 4.7.2012

odločila:

Vlagateljevemu predlogu z dne 28.6.2012, za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, se ugodi.

Nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje posameznega javnega naročila za nakup cepiva proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV), na podlagi okvirnega sporazuma "Nakup zdravil", se zadržijo do pravnomočne odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 27.6.2012.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14.03.2012 vse ponudnike, s katerimi je sklenil okvirne sporazume, povabil k oddaji ponudb za nakup cepiva proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV). Naročnik je okvirne sporazume sklenil na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka za nakup zdravil. Predmetno javno naročilo je bilo dne 07.04.2011 objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN 3580/2011.

Vlagatelj je dne 28.06.2012 na naročnika naslovil predlog za zadržanje predmetnega postopka javnega naročila. V predlogu vlagatelj navaja, da je dne 15.6.2012 prejel Povabilo k oddaji ponudbe št. 6/2012, in sicer za nakup cepiva proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV), ki je namenjen izvajanju programa cepljenja v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2012/2013. Vlagatelj navaja, da je zoper povabilo k oddaji ponudbe dne 27.6.2012 vložil zahtevek za revizijo (dne 28.6.2012 pa njegovo dopolnitev), hkrati pa podaja predlog za zadržanje postopka. Vlagatelj opozarja, da je naročnik ravnal v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in sprem.), saj je v povabilu k oddaji ponudb naknadno določil merila, ki niso bila navedena že v sklenjenem okvirnem sporazumu. Merila so bila poleg tega določena in ovrednotena diskriminatorno. Vlagatelj zatrjuje, da bi nadaljevanje postopka z oddajo javnega naročila in s sklenitvijo pogodbe na podlagi nezakonitih meril usodno vplivalo na učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. Kot izpostavlja vlagatelj, bi naročnik v primeru, če bi ponudbe odprl, ponudnike seznanil s ponujenimi cenami. V primeru, da bi bilo zahtevku za revizijo ugodeno, bi tako lahko ponudniki cene prilagodili cenam, s katerimi so se seznanili na odpiranju ponudb. Razkritje cen pa bi tako bistveno vplivalo na konkurenčni položaj vlagatelja in ostalih ponudnikov. Vlagatelj dalje pojasnjuje, da gre v obravnavanem primeru za oddajo posameznega javnega naročila na podlagi okvirnega sporazuma, v takšnem primeru pa lahko naročnik v skladu s 17. členom ZPVPJN, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, ne le nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, pač pa tudi sklene pogodbo. Vlagatelj zato meni, da bi v primeru, če bi naročnik na podlagi nezakonitih meril izbral ponudnika cepiva Silgard, prišlo do nepopravljivih posledic. Vlagatelj s tem v zvezi pojasnjuje, da se vsako izmed konkurenčnih cepiv (Cervarix in Silgard) uporablja v skladu s shemo cepljenja, ki predvideva po tri odmerke. Priporočena shema cepljenja za zdravilo Cervarix je 0., 1. in 6 mesec, odmerki cepiva Silgard pa se aplicirajo 0., 2. in 6. mesec. Pri obeh cepivih je priporočeno, da se cepljenje opravi oziroma dokonča z istim cepivom. V skladu z navedenim je po prepričanju vlagatelja jasno, da bi bilo z nadaljevanjem postopka oddaje javnega naročila bistveno ogroženo njegovo uveljavljanje pravnega varstva, saj v primeru, če bo pogodba že sklenjena in bo naročnik začel s cepljenjem, ne more več uspešno konkurirati pri nadaljnjih odmerkih. Predmetno javno naročilo, katerega ocenjena vrednost znaša 1.485.000,00 EUR, bi bilo tako za vlagatelja izgubljeno. Vlagatelj glede na navedeno zatrjuje, da lahko le z zadržanjem postopka učinkovito uveljavlja pravno varstvo, ki mu ga nudi ZPVPJN v okviru predrevizijskega postopka.

Naročnik je dne 29.6.2012 podal mnenje o predlogu vlagatelja. V vlogi navaja, da je vlagateljev predlog preučil in meni, da je neutemeljen. Naročnik tako pojasnjuje, da se je odločil, da bo zaradi časovnega pritiska postopek predmetnega javnega naročila speljal do faze sklenitve pogodbe (izvedel bo odpiranje ponudb in izdajo morebitne odločitve v postopku), pogodbe pa ne bo podpisal, dokler ne bo o zadevi dokončno odločeno. Naročnik sicer meni, da vlagateljevi argumenti ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Kot pojasnjuje naročnik, bo predrevizijski postopek potekal v skladu z zakonom, kar pomeni da bodo sprejeta ustrezna ravnanja oziroma bodo odpravljene posledice morebitnih ugotovljenih kršitev. S tem bo učinek pravnega varstva dosežen. ZPVPJN v 42. členu celo določa, da lahko oseba, ki ima pravni interes, uveljavlja ničnost pogodbe ali posameznega naročila, če so za to izpolnjeni pogoji iz 44. člena ZPVPJN. Učinek pravnega varstva, ugotavlja naročnik, torej ne bo bistveno zmanjšan ali celo onemogočen tudi, če se postopek nadaljuje. Naročnik dalje meni, da vlagatelj navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja. Te pa so tudi v tem, da se ponudniki sami odločijo, ali bodo do poteka roka za oddajo ponudb predložili svoje ponudbe. Naročnik poudarja, da javno odpiranje ponudb v nobenem primeru ne more vplivati na zagotavljanje pravnega varstva in da ravnanja naročnika, ki so skladna s 17. členom ZPVPJN, v nobenem primeru ne povzročajo škode vlagatelju. Vsa tveganja, ki jih ima vlagatelj, so običajna v tovrstnih postopkih javnega naročanja in bi se lahko pojavila celo v kasnejši fazi postopka v primeru, če bi naročnik odstopil od izvedbe naročila. Glede na navedeno naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija predlaganega sklepa ne izda.


Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi četrtega odstavka 19. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnik v svojem mnenju z dne 29.6.2012 navaja, da "pogodbe ne bo podpisal, dokler ne bo o zadevi dokončno odločeno". Državna revizijska komisija v zvezi z omenjenim zapisom ugotavlja, da naročnik (sledeč odstopljeni spisovni dokumentaciji) ni izdal sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer niti samoiniciativno (na podlagi drugega odstavka 17. člena ZPVPJN) niti na podlagi sedaj obravnavanega vlagateljevega predloga (1. alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). Ob upoštevanju navedenega je obravnavan naročnikov zapis v mnenju z dne 29.6.2012 brezpredmeten, za potrebe odločanja o vlagateljevem predlogu pa gre šteti, da naročnik nadaljnjih aktivnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni zadržal.

Za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja je bistveno, da imajo ponudniki možnost zaustaviti nezakonita ravnanja naročnika in preprečiti izvršitev naročnikove odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe, če se ugotovi, da je bila sprejeta nezakonito. Suspenzivnost zahtevka za revizijo pomeni, da je v okviru postopka pravnega varstva, ki je sprožen zoper določeno naročnikovo odločitev ali dejanje v postopku oddaje javnega naročila, mogoče doseči, da se učinkovanje sporne odločitve ali dejanja odloži do pravnomočne odločitve o sporu.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN, vložitev zahtevka za revizijo (praviloma) zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi naročila. Zadržanje sklenitve pogodbe nastopi po samem zakonu, zato druge aktivnosti strank niso potrebne. ZPVPJN pa v prvem odstavku 17. člena izrecno ureja tri izjemne položaje, v katerih sme naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, skleniti pogodbo o oddaji naročila. Ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko tako naročnik (med drugim) sklene pogodbo tudi v primeru, če "â??.se zahtevek za revizijo vloži v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem procesu" (3. alineja prvega odstavka 17. člena ZPVPJN).

Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V obravnavanem primeru je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje posameznega javnega naročila na podlagi predhodno sklenjenega okvirnega sporazuma - torej v postopku, v katerem lahko naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, sklene tudi pogodbo. Ker bi nadaljevanje postopka v obravnavanem primeru lahko privedlo (tudi) do sklenitve pogodbe, kar bi onemogočilo vlagateljevo (predrevizijsko in revizijsko) pravno varstvo, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu ugodila. Naročnik bi namreč v primeru, če Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu ne bi ugodila, lahko sklenil pogodbo še preden bi bilo pravnomočno odločeno o vlagateljevem zahtevku za revizijo. V obravnavanem primeru bi se tako lahko zgodilo, da vlagatelj pred sklenitvijo pogodbe oziroma pred pravnomočno odločitvijo o sporu ne bi mogel zaustaviti domnevno nezakonitega ravnanja naročnika (vlagatelj očita naročniku, da je v povabilu k oddaji ponudbe nezakonito spremenil merila iz okvirnega sporazuma), kar bi lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Ker so opisane posledice nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila takšne, da bi v konkretnem primeru lahko bistveno vplivale na učinkovitost pravnega varstva, je Državna revizijska komisija, na podlagi četrtega odstavka 19. člena ZPVPJN, vlagateljevemu predlogu z dne 28.6.2012, za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, ugodila. Nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje posameznega javnega naročila za nakup cepiva proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV), na podlagi okvirnega sporazuma "Nakup zdravil", se zadržijo do pravnomočne odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 27.6.2012.

Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema odločitve Državne revizijske komisije o njej obvestiti vse ponudnike, ki so udeleženi v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (šesti odstavek 19. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 4.7.2012predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana,
- arhiv - tu.

Natisni stran