Na vsebino
EN

018-200/2012 Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica

Številka: 018-200/2012-2
Datum sprejema: 4. 7. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Izvedba energetske učinkovitosti v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca" - Sklop 2, "Centralni prostori prehrane - Dobava in montaža opreme za centralno kuhinjo s pomožnimi prostori", v zvezi s pritožbo ponudnika KOGAST SISTEMI, d.o.o., Adamičeva 36, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA SEVNICA, Arto 13, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik) dne 4.7.2012

odločila:

Pritožba se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep štev. JN 2/2012-revizija_sklop2 z dne 19.6. 2012.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19.6. 2012 sprejel sklep, štev. JN 2/2012-revizija_sklop2 (v nadaljevanju: izpodbijani sklep), s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, katerega je ta vložil zoper Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, štev. JN 2/2012-Ob2/1_kogast z dne 1.6.2012 (v nadaljevanju: Obvestilo o izbiri). V obrazložitvi izpodbijanega sklepa je naročnik navedel, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno. Iz poštne povratnice izhaja, da je vlagatelj Obvestilo o izbiri prejel dne 4.6.2012, medtem ko je iz poštnega žiga na prejeti kuverti razvidno, da je vlagatelj zahtevek oddal na pošto dne 15.6.2012 - torej po poteku roka, v katerem je imel vlagatelj še možnost vlagati zahtevek.

Zoper izpodbijani sklep je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo. V pritožbi navaja, da naročnikova ugotovitev ni pravilna. Vlagatelj je namreč dne 5.6.2012 pri naročniku pravočasno vložil zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o izbiri ter zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Odločitev o zahtevku za dodatno obrazložitev je bila vlagatelju vročena dne 7.6.2012, od tega dne dalje pa je tekel zakonski rok za vložitev zahtevka za revizijo, zato je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pravočasno.

Pritožba je utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Omenjeno pravilo ZPVPJN določa, da mora naročnik, če ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen v z zakonom določenem roku (pravočasno), zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavreči.

Roke za vložitev zahtevka za revizijo ureja ZPVPJN v 25. členu. V primerih, kot je obravnavani (zahtevek za pravno varstvo je bil vložen po odločitvi o oddaji javnega naročila, pri tem pa ne gre za naročilo male vrednosti), je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni, šteto od prejema naročnikove odločitve (peti odstavek 25. člena).

Zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je urejena v 79. in 79a členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), pri čemer zakon določa, da kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev iz tretjega odstavka 79. člena, začne teči rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi (tretji odstavek 79a člena).

V obravnavanem primeru iz spisovne dokumentacije izhaja, da je bilo vlagatelju Obvestilo o izbiri z dne 1.6.2012 vročeno dne 4.6.2012 (poštna povratnica v spisu) ter da je v nadaljevanju vlagatelj dne 5.6.2012 (sprejemna štampiljka na dokumentu in poštni žig na pripeti kuverti) pri naročniku pisno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika (vloga z dne 5.6.2012). V skladu s pravilom iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, ki določa, da se zahteva za dodatno obrazložitev lahko vloži v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika, je treba ugotoviti, da je bila omenjena vlagateljeva vloga pravočasna.

Dalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da se je naročnik odločil vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev zavreči (naročnikov sklep štev. JN 1/2012-Zavrnitev_kogat z dne 7.6.2012). Sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev je bil vlagatelju vročen dne 8.6.2012 (poštna povratnica v spisu). Navedeno pomeni, da je (v skladu s pravilom iz tretjega odstavka 79a člena ZJN-2) rok za vložitev zahtevka za revizijo za vlagatelja pričel teči od 8.6.2012 (torej od dneva prejema sklepa o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev) in ne, kot zmotno sklepa naročnik, od dne 4.6.2012 (ko je vlagatelj prejel vlagatelj Obvestilo o izbiri).

Ob zgoraj opisanem stanju zadeve Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil v obravnavanem primeru vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 18.6.2012 (v skladu s pravili ZPVPJN, ki zahtevajo, da se v računanje roka vštevajo le delovni dnevi) vložen pravočansno in da naročnik ni ravnal v skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi 55. člena ZPVPJN vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep štev. JN 2/2012-revizija_sklop2 z dne 19.6. 2012, s katerim je ta vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 4.7.2012


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA SEVNICA, Arto 13, Sevnica
- KOGAST SISTEMI, d.o.o., Adamičeva 36, Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Natisni stran