Na vsebino
EN

018-173/2012 Izobraževalni center Piramida Maribor

Številka: 018-173/2012-3
Datum sprejema: 27. 6. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "NAKUP IN POSODOBITEV TEHNOLOšKE OPREME, IZGRADNJA IN OBNOVA PROSTORA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI MIC - PO SKLOPIH" (v sklopu številka 3: "DOBAVA IN MONTAŽA OSTALE TEHNOLOšKE OPREME") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 06. 2012

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11. 05. 2012 se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 03. 03. 2012 sprejel sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije, številka 7/2012, za nakup in posodobitev tehnološke opreme, izgradnjo in obnovo prostora za izvajanje dejavnosti MIC (po sklopih), obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 07. 03. 2012 (pod številko objave JN2522/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 10.03.2012 (pod številko dokumenta 080204) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 49 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 24. 04. 2012 sprejel odločitev o oddaji naročila, številka 6/2012 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 3), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejša ponudba v sklopu številka 3 izbere ponudba ponudnika "LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana" (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 3 je vlagatelj prejel dne 26. 04. 2012, dne 11. 05. 2012 pa je oddal zahtevek za revizijo z dne 11. 05. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 3 (v celoti), pa tudi, da mu naročnik povrne stroške plačane takse.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika, predloženo v sklopu številka 3, oceniti kot neprimerno in jo izločiti, saj izbrani ponudnik ponuja opremo, ki ne izpolnjuje zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Po zatrjevanju vlagatelja tako v ponudbi izbranega ponudnika
- ponujeni model stroja za mokro čiščenje talnih površin ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, navedenim v razpisni dokumentaciji, saj nima vseh zahtevanih priključkov,
- ponujeni model mikrovalovne pečice ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, navedenim v razpisni dokumentaciji, saj nima vgrajenega "grila moči 1200W",
- ponujeni stroj za izdelavo sladoleda, krem in prelivov ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, navedenim v razpisni dokumentaciji, saj "nima popolnoma avtomatizirano delovanje".

Naročnik je dne 21. 05. 2012 prejel vlogo izbranega ponudnika številka nb-149/2012, z dne 21. 05. 2012, poimenovano "Odgovor na vložen zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku" [â??] "ki ga je vložilo podjetje Gorenje GTI, d.o.o. ,Partizanska 12,p.p. 67, 3320 Velenje, zoper obvestilo naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 24.4.2012" (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Naročnik je dne 29. 05. 2012 sprejel sklep številka 6/2012 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je sklenil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne, zavrne pa se tudi vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrača z obrazložitvijo, da predložitve gradiva ("tehnična oz. prospektna dokumentacija"), ki ga je izbrani ponudnik priložil k svoji ponudbi, razpisna dokumentacija od ponudnikov ni zahtevala. Naročnik ob tem povzema tolmačenje izbranega ponudnika, kot izhaja iz njegove izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, po katerem je predloženo prospektno gradivo v njegovi ponudbi zgolj informativno, navaja pa tudi zagotovilo izbranega ponudnika, da bo dobavljena oprema skladna z zahtevami razpisa.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 30. 05. 2012.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 6/2012, z dne 01. 06. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 04. 06. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 05. 06. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 31. 05. 2012, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA V SKLEPU šT. 6/2012 Z DNE 29.05.2011" (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 3: "DOBAVA IN MONTAŽA OSTALE TEHNOLOšKE OPREME" (v nadaljevanju: sklop številka 3) naročnik v skladu z 41. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo (v tej razvrstitvi je bila vlagateljeva ponudba v sklopu številka 3 razvrščena na drugo mesto), nato pa po pregledu ponudbe, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, ugotovil, da je ta tudi popolna (druga stran odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 3).

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 3. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pristopila k vsebinski (meritorni) obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika, predloženo v sklopu številka 3, oceniti kot neprimerno in jo izločiti, saj izbrani ponudnik ponuja opremo, ki ne izpolnjuje zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Po zatrjevanju vlagatelja je tako izbrani ponudnik ponudil "stroj mokro čiščenje talnih površin", pri čemer je označil osnovni model ponujenega stroja, dodatno zahtevane opreme pa ne. Da izbrani ponudnik ni ponujal vseh dodatno zahtevanih priključkov, je po zatrjevanju vlagatelja razvidno tudi iz cene ponujenega stroja, saj je ta formirana samo za osnovni stroj.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na podlagi določb ZJN-2 naročnik tisti, ki mora v razpisni dokumentaciji, upoštevajoč posebnosti postopka oddaje posameznega javnega naročila, določiti tehnične specifikacije (37. člen ZJN-2), pa tudi, katera dokazila bo v fazi predložitve ponudb zahteval od ponudnikov in na njihovi podlagi ugotavljal izpolnjevanje tehničnih zahtev razpisne dokumentacije.

V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je naročnik ponudnike povabil, da svojo ponudbo oddajo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo (4. točka Povabila k oddaji ponudb). Naročnik je nadalje določil, da morajo ponudniki vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, ponudba pa je morala biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (2. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Da bi bila ponudba popolna, so morali ponudniki v ponudbi med drugim priložiti tudi pisno izjavo, da se strinjajo z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (razpisni obrazec številka 11), ter dokument "Predračun - rekapitulacija" (razpisni obrazec številka 20), s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih (alinea H) oziroma alinea R) 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, smiselno enako pa tudi točki 12. in 21. tabele "C. Izpolnjevanje ostalih pogojev:"). Ponudniki vsebine originalnega popisa - specifikacije niso smeli spreminjati (alinea R) 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), izjave pa so morali predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se, kot je določil naročnik, ne upoštevajo (zadnji odstavek 5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Glede na doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik (v smislu pravne relevantnosti za konkretno zadevo) določil, da morajo ponudniki, da bo njihova ponudba opredeljena za popolno, v njej med drugim priložiti tudi pisno izjavo, da se strinjajo z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (razpisni obrazec številka 11), ter dokument "Predračun - rekapitulacija" (razpisni obrazec številka 20) s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da bi morali ponudniki za to, da bo njihova ponudba opredeljena za (primerno in) popolno, v ponudbi predložiti tudi kataloge, prospekte ali tehnične liste ponujenih artiklov (iz katerih bi moralo za vsakega od ponujenih artiklov izhajati izpolnjevanje tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije). V tem smislu je tako pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) navaja, da razpisna dokumentacija od ponudnikov ni zahtevala predložitve prospektne dokumentacije, smiselno pa tudi izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo navaja, da "je iz razpisne dokumentacije razvidno, da ni bilo potrebno priložiti tehnične oz. prospektne dokumentacije".

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej med drugim nahaja
- izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o soglašanju z razpisno dokumentacijo (razpisni obrazec številka 11), v kateri izbrani ponudnik izjavlja, da je seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije, vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami ter vprašanji in odgovori in z njimi brez kakršnihkoli zadržkov soglaša,
- izpolnjen, podpisan in žigosan dokument "Predračun - rekapitulacija" (razpisni obrazec številka 20) s priloženim ponudbenim predračunom (v nadaljevanju: predračun).

V predračunu je izbrani ponudnik ponudil (podal ceno na enoto za) pozicijo (postavko) "4. Stroj za mokro čiščenje talnih površin", ker je moral biti predračun izpolnjen na originalnem popisu, ponudniki pa vsebine originalnega popisa - specifikacije niso smeli spreminjati (pripisi in dodatni pogoji ponudnika se, kot je določil naročnik, ne upoštevajo), je predračun v izbrani ponudbi v izpostavljenem delu razumeti na način, da v njem izbrani ponudnik naročniku (za ceno, ki je za omenjeno pozicijo zapisana) ponuja stroj za mokro čiščenje talnih površin, skupaj z ustrezno dodatno opremo "vodilno kolo, krtača za ribanje-standardna, abrazivna krtača, krtača za pran betonâ??". Izbrani ponudnik je torej v izpostavljenem delu svojega predračuna naročniku ponudil zahtevan stroj za mokro čiščenje talnih površin, skupaj z zahtevano ustrezno dodatno opremo.

Vlagatelju gre sicer pritrditi v njegovem zatrjevanju, da je za pozicijo (postavko) "4. Stroj za mokro čiščenje talnih površin" izbrani ponudnik v katalogu (vlagatelj v zvezi s tem uporabi pojem tehnični list) označil samo osnovni model ponujenega stroja ("model stroja RA 431 IBC"), dodatno zahtevane opreme pa ne, čeprav je v katalogu (oziroma tehničnem listu) navedena "dodatna oprema-priključki za osnovni model stroja". Državna revizijska komisija pritrjuje navedbam naročnika, da katalog v razpisni dokumentaciji ni bil zahtevan. Hkrati tudi ne sledi navedbam vlagatelja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni ponudil dodatno zahtevane opreme. Izbrani ponudnik je v katalogu proizvajalca sicer res obkrožil in signiral le podatek "RA 431 IBC", vendar pa je s tem zgolj predstavil, kateri model stroja pod pozicijo (postavko) "4. Stroj za mokro čiščenje talnih površin" ponuja. Omenjenega dejstva (v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja) ne gre razumeti na način, da je izbrani ponudnik s tem ponudil zgolj osnovni model stroja za mokro čiščenje talnih površin (brez dodatne opreme), pač pa ga je v povezavi s ponudbenim predračunom, ki se nahaja v izbrani ponudbi, razumeti, da je izbrani ponudnik ob omenjenem stroju ponudil tudi zahtevano dodatno opremo. Ob podatkih o tehničnih lastnostih omenjenega stroja so namreč na isti strani kataloga našteti dodatki in posebni dodatki ("Accessories" [â??] "RA 431 IBC:" in "Special accessories:") za ponujeni model stroja, v predračunu, ki se nahaja v izbrani ponudbi, pa izbrani ponudnik naročniku (za ceno, ki je za omenjeno pozicijo zapisana) ponuja stroj za mokro čiščenje talnih površin, skupaj z ustrezno dodatno opremo "vodilno kolo, krtača za ribanje-standardna, abrazivna krtača, krtača za pran betonâ??". Tako tudi iz izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izhaja, da izbrani ponudnik v njej izjavlja, da bo ponujeno opremo v sklopu številka 3 dobavil "v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije".

Omenjenega zaključka ne spreminja niti pavšalno in nedokazano zatrjevanje vlagatelja (v zvezi s tem pogledati 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), da je dejstvo, da izbrani ponudnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pod pozicijo (postavko) "4. Stroj za mokro čiščenje talnih površin" ni ponujal vseh dodatno zahtevanih priključkov, razvidno tudi iz cene ponujenega stroja, saj je ta formirana samo za osnovni stroj. Vlagatelj namreč za navedbo, da cena ponujenega stroja obsega samo osnovni stroj za mokro čiščenje talnih površin ni, predložil dokaza.

Glede na vse doslej navedeno vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da v ponudbi izbranega ponudnika "ponujeni model stroja za mokro čiščenje talnih površin ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam navedenih v razpisni dokumentaciji saj nima vseh zahtevani priključkov", v posledici pa vlagatelj ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik kršil določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila oziroma določbe ZJN-2, ko je v izpostavljenem delu izbrano ponudbo ocenil za primerno in popolno.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni označil, kateri model mikrovalovne pečice ponuja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevemu zatrjevanju v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni mogoče pritrditi. Izbrani ponudnik je namreč v priloženem katalogu z rumenim signirjem označil podatek "PA-NE 1840".

Kot naslednje vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ne model mikrovalovne pečice PA-NE 1840 ne model mikrovalovne pečice PA-NE 3240 nima vgrajenega grila (moči 1200 W).

Ker izbrani ponudnik, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, v svoji ponudbi ponuja model mikrovalovne pečice PA-NE 1840, ne pa modela PA-NE 3240, je Državna revizijska komisija utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo presojala zgolj v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje, da model mikrovalovne pečice PA-NE 1840 nima vgrajenega grila (moči 1200 W).

Ob vpogledu v predračun, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v njem ponudil (podal ceno na enoto za) pozicijo (postavko) "6. Mikrovalovna pečica", "moč grila 1200 W", kot je to zahteval naročnik v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z dokazi, katerih izvedbo v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo predlaga, svojega zatrjevanja, da model mikrovalovne pečice PA-NE 1840 nima vgrajenega grila (moči 1200 W), ni dokazal. Katalog, katerega predložitev v razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana, vlagatelj pa se v zahtevku za revizijo nanj sklicuje v dokaz svojih navedb, je namreč zelo splošen in pomanjkljiv. V ponudbi izbranega ponudnika se nahaja samo ena stran omenjenega kataloga (stran 25). Podatki o mikrovalovni pečici PA-NE 1840 so na omenjeni strani kataloga (v šestih jezikih) podani v enem samem stavku in to kumulativno za model mikrovalovne pečice PA-NE 1840 in model mikrovalovne pečice PA-NE 3240, pri čemer je dodanih še nekaj drugih osnovnih tehničnih podatkov o vsakem od obeh omenjenih modelov mikrovalovne pečice (na primer dimenzije, dimenzije in kapaciteta komore za kuhanje, neto in bruto teža, volumen). Že na podlagi navedenega je torej razvidno, da omenjeni katalog ni primerljiv tehničnemu listu ali navodilom za uporabo, v katerih bi bil model mikrovalovne pečice PA-NE 1840 predstavljen natančno, z vsemi tehničnimi podatki in funkcijami vred, temveč je namenjen zgolj splošni in osnovni predstavitvi modelov mikrovalovne pečice PA-NE 1840 in PA-NE 3240. Slednje pomeni, da dejstvo, da podatki o moči grila 1200 W na njem niso navedeni, še ne dokazuje, da model mikrovalovne pečice PA-NE 1840 funkcije "moč grila 1200 W" nima.

Upoštevaje opisano (zelo splošno in pomanjkljivo) vsebino kataloga, upoštevaje dejstvo, da predložitev kataloga v razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana, pa tudi upoštevaje dejstvo, da je v predračunu, ki se nahaja v njegovi ponudbi, izbrani ponudnik naročniku (za ceno, ki je za omenjeno pozicijo zapisana) pod pozicijo (postavko) "6. Mikrovalovna pečica" ponudil mikrovalovno pečico s funkcijo "moč grila 1200 W", Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj, čeprav je dokazno breme na njem (v zvezi s tem pogledati 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), ni uspel izkazati oziroma dokazati, da v ponudbi izbranega ponudnika "ponujeni model mikrovalovne pečice ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam navedenih v razpisni dokumentaciji saj nima vgrajenega grila moči 1200W". Vlagatelj v posledici ni uspel izkazati oziroma dokazati niti, da je naročnik kršil določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila oziroma določbe ZJN-2, ko je v izpostavljenem delu izbrano ponudbo ocenil za primerno in popolno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj kot slednje zatrjuje, da delovanje stroja za izdelavo sladoleda, krem in prelivov, ki je ponujen v izbrani ponudbi, ni popolnoma avtomatizirano, saj ima omenjeni stroj dva ločena cilindra, enega na vrhu stroja za kuhanje krem in pripravo sladoleda, drugega pa v sredini stroja za hlajenje. Po zatrjevanju vlagatelja cilindra nista medsebojno povezana in je potrebno "ročno" odpreti ventil, da se krema ali sladoled iz gornjega cilindra preko zunanje pipe pretoči v cilinder za hlajenje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v predračunu ponudil (podal ceno na enoto za) pozicijo (postavko) "13. Stroj za izdelavo sladoleda, krem in prelivov", ker je moral biti predračun izpolnjen na originalnem popisu, ponudniki pa vsebine originalnega popisa - specifikacije niso smeli spreminjati (pripisi in dodatni pogoji ponudnika se, kot je določil naročnik, ne upoštevajo), je predračun v izbrani ponudbi v izpostavljenem delu razumeti na način, da v njem izbrani ponudnik naročniku (za ceno, ki je za omenjeno pozicijo zapisana) ponuja stroj za izdelavo sladoleda, krem in prelivov, katerega delovanje je "popolnoma avtomatizirano, računalniško programirano".

Ob vpogledu v "tehnično dokumentacijo izbranega ponudnika", "katalog izbranega ponudnika" oziroma "tehnični katalog stroja za izdelavo sladoleda, krem in prelivov", "model MULTY P 7, Quick inverter", ki jih vlagatelj v dokaz svojih navedb prilaga zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v katalogu jasno zapisano, da so vse podrobnosti v njem zgolj informativne narave (angleško: "All details in prospectus are informative"), proizvajalec pa si pridržuje pravico sprememb brez predhodnega obvestila (angleško: "The producer reserves the right to modification without previous notice"). Ker so vse podrobnosti v omenjenem katalogu zgolj informativne narave, proizvajalec pa si pridržuje pravico sprememb brez predhodnega obvestila, na podlagi omenjenega kataloga tudi ni mogoče zaključiti, da ponujeni "model MULTY P 7 Quick inverter za izdelavo sladoleda, krem in prelivov ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam navedenih v razpisni dokumentaciji saj nima popolnoma avtomatizirano delovanje". Katalog, predložen v ponudbi izbranega ponudnika, namreč napeljuje na zaključek, da podrobnosti glede stroja za izdelavo sladoleda, krem in prelivov niso nespremenljive do te mere, da jih proizvajalec ne bi mogel prilagoditi potrebam in željam kupca (izbranega ponudnika).

Upoštevaje navedeno, upoštevaje dejstvo, da predložitev kataloga v razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana, pa tudi upoštevaje dejstvo, da je v predračunu, ki se nahaja v njegovi ponudbi, izbrani ponudnik naročniku (za ceno, ki je za omenjeno pozicijo zapisana) pod pozicijo (postavko) "13. Stroj za izdelavo sladoleda, krem in prelivov" ponudil stroj za izdelavo sladoleda, krem in prelivov, za katerega je v predračunu zapisal, da je njegovo delovanje "popolnoma avtomatizirano, računalniško programirano", Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj, čeprav je dokazno breme na njem (v zvezi s tem pogledati 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), ni uspel izkazati oziroma dokazati, da v ponudbi izbranega ponudnika ponujeni "model MULTY P 7 Quick inverter za izdelavo sladoleda, krem in prelivov ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam navedenih v razpisni dokumentaciji saj nima popolnoma avtomatizirano delovanje". Vlagatelj v posledici ni uspel izkazati oziroma dokazati niti, da je naročnik kršil določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila oziroma določbe ZJN-2, ko je v izpostavljenem delu izbrano ponudbo ocenil za primerno in popolno.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11. 05. 2012 kot neutemeljen zavrne.

Iz razloga, ker v vlogi, s katero se opredeli do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, vlagatelj (na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN) ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija novih dejstev vlagatelja v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ki po vsebini predstavljajo nova dejstva v smislu (prekluzije iz) petega odstavka 29. člena ZPVPJN (vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik, v kolikor je imel kakršenkoli razlog za "domnevo, da priložena dokumentacija ne predstavlja dejansko ponujene opreme", "že pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila pozvati izbranega ponudnika k pojasnitvi"), ni obravnavala. Vlagatelj v konkretnem primeru namreč ni dokazal, da novih dejstev brez svoje krivde ni mogel navesti (že) v predrevizijskem postopku.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 2), da je naročnik "šele na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo pozval izbranega ponudnika k pojasnitvi", Državna revizijska komisija pripominja, da naročnik v dopisu z dne 15. 05. 2012 izbranega ponudnika ni pozval "k pojasnitvi", temveč mu je v prilogi omenjenega dopisa (na podlagi prvega odstavka 27. člena ZPVPJN) posredoval kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo z napotkom: "Kot izbrani ponudnik se lahko v roku treh delovnih dni izjasnite o navedbah vlagatelja revizijskega zahtevka". Izbrani ponudnik se je v posledici omenjenega dopisa (s prilogo) izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek 27. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prvi stavek tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik "v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN povrne stroške plačane takse v višini 1.029,48 EUR". Ob zapisanem Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da je Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in sprem.) prenehal veljati z dnem uveljavitve ZPVPJN (prvi odstavek 81. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev priglašenih stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 27. 06. 2012


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3, 2000 Maribor
- GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
- LESNINA MG OPREMA, d. d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran