Na vsebino
EN

018-152/2012 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-152/2012-7
Datum sprejema: 13. 6. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Nabava papirne konfekcije za obdobje dveh let" - 2. sklop in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj HARPER d.o.o., Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.06.2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. JR-6/2012, z dne 20.04.2012, v delu, ki se nanaša na 2. sklop.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 1.347,54 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13.02.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila v dveh sklopih (1. sklop - toaletne brisačke in papir, 2. sklop - zaščitne podlage). Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 21.02.2012, pod št. objave JN 1996/2012 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 24.02.2012, pod št. objave 2012/S 38-061359.

Naročnik je dne 20.04.2012 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je vse ponudnike obvestil, da javnega naročila v 1. sklopu ni oddal iz razloga, ker sta obe prejeti ponudbi nepopolni, v 2. sklopu pa je javno naročilo oddal v izvedbo družbi MBS PRO d.o.o., Prešernova cesta 55, Izola (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila v 2. sklopu vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 03.05.2012). Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe
ravnal nezakonito.
Vlagatelj navaja, da je bila njegova ponudba izločena iz razloga, ker ni predložil bančne garancije za resnost ponudbe, kot je bilo to zahtevano v točki 2.1.15 razpisne dokumentacije, pač pa je predložil kavcijsko zavarovanje. Res je sicer, pojasnjuje vlagatelj, da je naročnik zahteval od ponudnikov, da morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, vendar je naročnik pri tem spregledal določila Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04, 87/04, 128/06; v nadaljevanju: Pravilnik), v skladu s katerimi je kavcijsko zavarovanje enakovredno bančni garanciji (točka a prvega odstavka 2. člena Pravilnika). Iz določila tretjega odstavka 2. člena pa izhaja, da določbe iz Pravilnika, ki se nanašajo na bančne garancije, veljajo tudi za instrumente kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici.

Vlagatelj zatrjuje, da je garancija za zavarovanje resnosti ponudbe, ki jo je predložil, prvovrstna garancija in je v celoti skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije - ne vsebuje dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot je bilo zahtevano ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Z navedenim, poudarja vlagatelj, je izpolnjena tudi zahteva iz četrtega odstavka 2. člena Pravilnika.

Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev v delu, ki se nanaša na 2. sklop razveljavi in zahteva povrnitev stroškov (363,54 za vplačano takso, 800,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 20,00 EUR za materialne stroške in 20 % DDV).

Naročnik je dne 07.05.2012 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da je Pravilnik prenehal veljati dne 23.12.2006 oziroma je bil (v skladu z 9. alinejo prvega odstavka 111. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) v uporabi do dne 07.01.2007. Iz navedenega razloga, zatrjuje naročnik, je vlagateljevo sklicevanje na Pravilnik neutemeljeno.

Naročnik še navaja, da je tudi sicer pri oblikovanju zahtev avtonomen, kar pomeni, da se lahko sam odloča, kakšno vrsto zavarovanja bo zahteval od ponudnikov. V konkretnem primeru je (v točki 2.1.15 razpisne dokumentacije) natančno specificiral, kakšno vrsto finančnega zavarovanja zahteva, in sicer je od ponudnikov zahteval, da morajo predložiti bančno garancijo. Enako zahtevo je ponovil tudi v Prilogi 12, kjer je navedel, da morajo ponudniki predložiti izpolnjen obrazec banke. Naročnik je ponudnike tudi izrecno opozoril (odebeljen tekst za točko 2.1.15), da bodo v primeru, če ne bodo predložili vse zahtevane dokumentacije, njihove ponudbe izločene. V konkretnem primeru to pomeni (enako bi veljalo tudi v primeru, če bi Pravilnik še vedno veljal), da bi naročnik lahko kavcijsko zavarovanje obravnaval kot enakovredno bančni garanciji le v primeru, če v razpisni dokumentaciji ne bi izrecno zahteval bančne garancije. Ker vlagatelj ni predložil bančne garancije, je bila njegova ponudbo zakonito izločena.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 14.05.2012, opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da je naročnik spregledal določilo tretjega odstavka 111. člena ZJN-2, ki določa, da se do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena, v kolikor niso z njimi v nasprotju - torej se še vedno uporablja tudi Pravilnik, ki je naveden v 9. alineji prvega odstavka 111. člena ZJN-2. Naročnik torej nima nikakršne podlage, da bi lahko dva enakovredna zavarovanja obravnaval različno. Takšno razlikovanje je neutemeljeno oziroma nakazuje na možnost favoriziranja enega izmed ponudnikov (oziroma njegove manj ugodne ponudbe).

Naročnik je z dopisom, z dne 14.05.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 08.05.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik s tem, ko je zaradi predložitve kavcijskega zavarovanja vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, ravnal v skladu s pravili o javnem naročanju. Vlagatelj zatrjuje, da je predložen dokument v skladu z določbami Pravilnika enakovreden bančni garanciji in zatrjuje, da naročnik dveh enakovrednih dokumentov ne bi smel obravnavati različno. Nasprotno, naročnik navaja, da je Pravilnik prenehal veljati in je posledično vlagateljevo sklicevanje nanj neutemeljeno. Naročnik zatrjuje, da četudi bi Pravilnik še vedno veljal, bi lahko kavcijsko zavarovanje obravnaval kot enakovredno bančni garanciji le v primeru, če bi to predvidel v razpisni dokumentaciji.

Finančna zavarovanja, ki jih mora ponudnik predložiti v postopkih oddaje javnih naročil za zavarovanje svojih obveznosti v teh postopkih, ureja Pravilnik. Pravilnik je sicer z uveljavitvijo ZJN-2 po njegovem prvem odstavku 111. člena prenehal veljati, vendar se po tretjem odstavku istega člena ZJN-2 do začetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov še nadalje uporablja, če ni s tem zakonom v nasprotju. Vrste zavarovanj so v Pravilniku naštete primeroma, pri čemer lahko naročnik v razpisni dokumentaciji določi tudi druge vrste zavarovanj, če meni, da nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev ponudnikovih obveznosti. Zahteve glede finančnih zavarovanj (vrsto, način predložitve, višino, roke ter vzorec zavarovanja) mora naročnik določiti že v razpisni dokumentaciji (tretji odstavek 2. člena). Ustrezno finančno zavarovanje naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka (peti odstavek 2. člena).

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod poglavjem 2.1 (Vsebina ponudbe) zapisal:

"Finančno zavarovanje:

Ponudnik mora svoje obveznosti v postopku javnega naročila zavarovati z:
Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4.000,00 EUR.
Ponudnik predloži originalno bančno garancijo po vzorcu - Obr. 10/Priloga 12."

Naročnik je v ponudbo predložil Obrazec 10 (Priloga 12) - Vzorec garancije za resnost ponudbe.

Bančna garancija je kot instrument zavarovanja obveznosti opredeljena v členih 1083 do 1087 Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/1978 v nadaljevanju: ZOR), ki se še vedno uporabljajo na podlagi drugega odstavka 1061. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 in spremembe). Prvi odstavek 1083. člena ZOR določa, da prevzame banka z bančno garancijo obveznost nasproti prejemniku garancije (upravičencu), da mu bo poravnala obveznost, katere tretja oseba ob zapadlosti ne bi izpolnila, če bodo izpolnjeni v garanciji navedeni pogoji. Kavcijsko zavarovanje oziroma opredelitev (zavarovalne vrste) kavcijskega zavarovanja izhaja iz 15. točke drugega odstavka 2. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/2006 in spremembe), kjer je navedeno, da je kavcijsko zavarovanje tisto zavarovanje, ki krije in neposredno in posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov.

Funkcija obeh zavarovanj (bančne garancije in kavcijskega zavarovanja) je pokrivanje določenih tveganj v primeru, če se posel ne odvije na dogovorjen način. Njuna skupna značilnost je tudi hitra in nezapletena operativnost, s čimer je zagotovljena večja varnost upnika v poslu. Bančna garancija in kavcijsko zavarovanje morata vsebovati naslednje elemente: naziv banke garanta (oziroma zavarovalnice garanta), naziv naročnika zavarovanja, naziv upravičenca, datum izdaje in številko garancije, navedbo osnovnega posla, po katerem se garancija zahteva, garancijsko zavezo, rok veljavnosti, pogoje, pod katerimi se zahteva plačilo, garancijski znesek in morebitne obresti, morebitno določbo o znižanju zneska garancije ter navedbo pristojnega sodišča.

Iz točke a prvega odstavka 2. člena Pravilnika izhaja, da se v postopkih javnega naročanja uporabljajo med drugim "bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah". Ostale vrste zavarovanj (poroštvo, menice, zastava nepremičnin ali vrednostnih papirjev in denarni depozit) so navedene v nadaljnjih štirih točkah Pravilnika. Tretji odstavek 2. člena Pravilnika določa, da določbe v Pravilniku, ki se nanašajo na bančne garancije, veljajo tudi za instrumente kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici. Iz navedenih določb je mogoče razumeti, da sta bančna garancija in kavcijsko zavarovanje (kot pravilno opozarja tudi vlagatelj) enakovredna instrumenta zaščite oziroma, da navedeni zavarovanji naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudita enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti. Ob upoštevanju navedenega in iz razloga, ker kavcijsko zavarovanje, ki ga je predložil vlagatelj, naročniku tudi sicer nudi enako zaščito kot bi mu ga nudila bančna garancija (v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, mu predloženo kavcijsko zavarovanje zagotavlja zavarovanje v primeru, če bi si vlagatelj naknadno premislil in ponudbo umaknil ali spremenil, če vlagatelj ne bi pristopil k sklenitvi pogodbe ali če vlagatelj ne bi predložil ali zavrnil predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla), je Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku sledila. Iz vlagateljeve ponudbe oziroma iz predloženega kavcijskega zavarovanja namreč izhaja, da je zavarovalnica, ki je zavarovanje izdala (Garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe št 2600011149 je dne 23.03.2012 izdala zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana), po vsebini v celoti sledila predloženemu vzorcu naročnika - predloženo zavarovanje ne vsebuje dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot je bilo zahtevano ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in garantom (zavarovalnico).

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila Odločitev o oddaji javnega naročila št. JR-6/2012, z dne 20.04.2012 v delu, ki se nanaša na 2. sklop (zaščitne podlage).

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila upošteva ugotovitev Državne revizijske komisije, da ponudbe vlagatelja v delu, ki se nanaša na predložitev bančne garancije za resnost ponudbe, ni mogoče obravnavati kot nepopolne, in sprejme eno izmed odločitev v postopku oddaje javnega naročila, ki so določene v 79. oziroma 80. členu ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 800,00 EUR za odvetniško nagrado, pavšalne izdatke v višini 20,00 EUR po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT), 20 % DDV ter stroške v zvezi s plačilom revizijske takse v višini 363,54 EUR.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške v celoti. Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 1.347,54 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 13.06.2012predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
- MBS PRO d.o.o., Prešernova cesta 55, Izola
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran