Na vsebino
EN

018-140/2012 Elektro Gorenjska, d.d

Številka: 018-140/2012-14
Datum sprejema: 1. 6. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) ter na podlagi 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila "Dobava elektromateriala" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MR, d. o. o., Miklavčeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj, pa tudi pritožnik), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 01. 06. 2012

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 17. 04. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se kot neutemeljena zavrne.

3. Pritožnikova pritožba, kot izhaja iz II. točke pritožnikove vloge, poimenovane "I.PRV[A] PRIPRAVLJALN[A] VLOG[A]", z dne 09. 05. 2012, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 07. 03. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila "DOBAVA ELEKTROMATERIALA", obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 13. 03. 2012 (pod številko objave JN2746/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 16. 03. 2012 (pod številko dokumenta 087036) v Dodatku k Uradnemu listu EU, številka 2012/S 53 (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 19. 03. 2012 (pod številko objave JN3058/2012), dne 11. 04. 2012 (pod številko objave JN3962/2012) in dne 13. 04. 2012 (pod številko objave JN4063/2012), dodatne informacije pa so bile objavljene tudi v Dodatku k Uradnemu listu EU dne 23. 03. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 58, dokument številka 093648), dne 14. 04. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 73, dokument številka 119660) in dne 18. 04. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 75, dokument številka 122576).

Vlagatelj je dne 18. 04. 2012, to je pred rokom za prejem ponudb (slednji je bil določen na dan 23. 04. 2012), priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 17. 04. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik prejel dne 19. 04. 2012. Vlagatelj v zahtevku za revizijo Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi ter razveljavi
- razpis in razpisno dokumentacijo v delu, v katerem je v točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe določen pogoj, označen s številko 7.a,
- razpis in razpisno dokumentacijo v delu, v katerem je v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe določeno dokazilo (označeno s številko 7.a), s katerim se dokazuje izpolnjevanje v prejšnji alinei tega odstavka omenjenega pogoja 7.a,
- odgovor naročnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in se glasi: "Da, rubrika FIPO".

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da pogoj, kot ga je naročnik določil v točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe in ga označil s številko 7.a (v nadaljevanju: pogoj 7.a), zanj ni sporen in ga po vsebini izpolnjuje. Pač pa vlagatelj naročniku očita kršitev določb Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v navezavi na dokazilo, označeno s številko 7.a, določeno v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe, s katerim se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.a. Vlagatelj zatrjuje, da je (za namen javne objave) pravočasno predložil letno poročilo za leto 2011, pri čemer pa izpolnjevanje pogoja 7.a ni razvidno iz "RUBRIKE FIPO" (na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - v nadaljevanju: AJPES), kot je to v postopku oddaje zadevnega javnega naročila zahteval naročnik. Iz "rubrike FIPO" so tako po zatrjevanju vlagatelja razvidni zgolj podatki za leto 2010, ne pa še podatki za leto 2011, kar pomeni, da izpolnitev omenjene naročnikove zahteve ni odvisna od njega, temveč od AJPES.

Naročnik je dne 04. 05. 2012 sprejel sklep številka JN-2/2012 645469, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je zahteval takšno dokazovanje pogoja 7.a, ki je mogoče. Z zahtevanim dokazilom namreč izhaja iz zadnjih "javnih podatkov objavljenih s strani agencije AJPES", glede na čas izvedbe javnega naročila pa so zadnji javni podatki, ki so dostopni na straneh AJPES, iz leta 2010 (velja tudi za "rubriko FIPO"). Naročnik ob tem še ugotavlja, da je vlagatelj z nekaterimi svojimi trditvami, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo, v nasprotju sam s seboj, saj "sam dokazuje, da je mogoče izpolnjevati zahtevani pogoj na zahtevan način in da posledično le-ta ni nemogoč, kot sam zatrjuje".

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-140/2012-3, z dne 03. 05. 2012, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 08. 05. 2012 pa je prejela naročnikov dopis številka JN-2/2012 645578, z dne 08. 05. 2012, skupaj s prilogami.

Državna revizijska komisija je dne 11. 05. 2012 prejela vlagateljevo "I.PRVO PRIPRAVLJALNO VLOGO", z dne 09. 05. 2012. V omenjeni vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih v celoti zavrača, v njej pa vlaga tudi pritožbo zoper odločitev naročnika o zahtevku za revizijo z obrazložitvijo, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ni odločil o stroških, ki jih je priglasil v zahtevku za revizijo. Vlagatelj (pritožnik) v pritožbi tudi predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in naročniku naloži, da mu "v celit" povrne stroške, kot so priglašeni v zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-140/2012-9, z dne 15. 05. 2012, pozvala na ponovno dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 17. 05. 2012 pa je prejela naročnikov dopis številka JN-2/2012 646694, z dne 16. 05. 2012, skupaj s prilogami.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski in revizijski postopek postopka oddaje tega javnega naročila, pa tudi po pregledu in proučitvi dokumentacije, ki se nanaša na postopek s pritožbo, ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN ter na podlagi 343. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v Navodilih za izdelavo ponudbe v rubriki "Opis (potek) postopka" poglavja "1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU" zapisal, da bo v tej fazi sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo, v skladu z določili razpisa za obdobje štirih let. V poglavju "4. PONUDBA" Navodil za izdelavo ponudbe je naročnik zahteval, da mora ponudba vsebovati vse naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente, med drugim tudi listine iz točke 7.2 Navodil za izdelavo ponudbe (12. točka omenjenega poglavja). V točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe je naročnik nadalje zapisal, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo navedene pogoje, med drugim tudi naslednji pogoj:

"7.a Ponudnik mora izkazovati razmerje neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi vsaj v višini 1/5 kratkoročnih obveznosti (koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti mora biti najmanj zaokroženo na 0,20)

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci)".

Kot dokazilo, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe določil:

"7.a Podatke za izpolnjevanje pogoja (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb, bo naročnik pridobil sam.
Koeficient se izračuna po naslednji formuli: denarna sredstva (tč. B/V v bilanci stanja, objavljeni na AJPES)/kratkoročne obveznosti (tč. Č v bilanci stanja, objavljeni na AJPES)".

Naročnik je v Navodilih za izdelavo ponudbe v rubriki "Listine" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" še določil, da morajo listine "odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti". Ob tem je naročnik dodal, da lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb), pri čemer bo v tem primeru ponudnika pozval, naj mu v določenem roku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z njegovimi zahtevami, bo njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

V navezavi na izpostavljeni pogoj 7.a in dokazilo, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik
- na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Objavljeno dne 19.03.2012 ob 10:10"), ki se je glasilo
"7.a Ponudnik mora izkazovati razmerje neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi vsaj v višini 1/5 kratkoročnih obveznosti (koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti mora biti najmanj zaokroženo na 0,20)
Ta zahteva se nam zdi diskriminatorna, saj smo prepičani, da se vsi poslovni subjekti trudimo tekoče poravnavati svoje obveznosti, za vas organizirati konsignacijo in zalogo blaga ter založiti denarna sredstva.To pomeni, da do 31.12. v veliki večini še v duhu dobrih poslovnih odnosov porabimo denarna sredstva poravnamo obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini. Močno dvomimo, da lahko ta pogoj izpolni katerikoli izmed ponudnikov, ali pa mogoče samo eden ali dva izmed ponudnikov. V času trenutne gospodarske krize se poslovni subjektu trudimo uspešno upravljati denarni tok in poslovati vsaj brez kreditov.
1. Vprašanje:Prav tako nas zanima ali to razmerje pokritosti velja za leto 2010 ali 2011 saj bodo bilance do oddaje ponudb že oddane na AJPES in tudi dostopne"
2. Vprašanje: Ali k denarnim sredstvom lahko pristejemu tudi bančni depozit" Denarna sredstva in bančni depozit sta v bilanci zavedena vsak pod svojo AOP"",
odgovoril:
"Ad 1. Naročnik bo podatke (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) ugotavljal iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb.
Ad 2. Ne.";
- na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Objavljeno dne 19.03.2012 ob 10:12"), ki se je glasilo
"7.a Podatke za izpolnjevanje pogoja (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb, bo naročnik pridobil sam.
Koeficient se izračuna po naslednji formuli: denarna sredstva (tč. B/V v bilanci stanja, objavljeni na AJPES)/kratkoročne obveznosti (tč. Č v bilanci stanja, objavljeni na AJPES).
Vprašanje: V kolikor resnično mislite, da je ta pogoj potreben, podatke pa boste preverjali za leto 2010, saj je to zadnja objavljena bilanca, potem smo mnenja da se mora koeficient izračunati iz podatkov, ki so v celoti zajeti v tč.B:Kratkoročna sredstva, v katere so vključene točke I.Sredstva za prodajo, II. Zaloge, III.Kratkoročne finančne naložbe, IV. Kratkoročne poslovne terjatve in V. Denarna sredstva. Kot dokaz o uspešnem poslovanju podjetja vam moramo k ponudbi predložiti dokazilo o bonitetni oceni najmajn SBO5, in dokazilo bank, da nismo imeli blokiranih TRR v zadnjih 6 mesecih, kar pa je po našem mnenju bolj verodostojen podatek kot izračun koeficienta za leto 2010. V kolikor resnično želite pidobiti od nas ponudnikov natančne in sveže podatke, potem se nam zdi smiselno, da vam kot dokazilo o stanju denarnih sredstev predložimo potrdilo banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudb",
odgovoril:
"Naročnik postavljenega pogoja ne bo spreminjal";
- na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Objavljeno dne 13.04.2012 ob 12:49"), ki se je glasilo
"V navodilih v točki 7. preverjanje sposobnosti, podtočka 7.a zahtevate neposredno pokritost kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi vsaj v višini 1/5 kratkoročnih obveznosti. Navajate, da boste podatke potrebne za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz podtočke 7.a pridobili sami na spletni strani AJPES.
Glede na to da AJPES objavlja podatke v več rubrikah nas zanima, če ste s tem mislili na rubriko FIPO (Finančni podatki družb in podjetnikov)",
odgovoril:
"Da, rubrika FIPO".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo v navezavi na pogoj 7.a zatrjuje, da "[s]am pogoj po vsebini vlagatelj izpolnjuje" (predzadnji odstavek zahtevka za revizijo na strani 3), oziroma, da "sam pogoj za vlagatelja ni sporen, saj ga izpolnjuje" (drugi odstavek zahtevka za revizijo na strani 4). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj naročniku ne očita, da je pogoj 7.a določen v nasprotju z določbami ZJNVETPS. Omenjenega zaključka ne spreminja niti dejstvo, da je vlagatelj izpostavljeni zatrjevanji uvrstil pod rubriko "NEMOGOČ POGOJ" zahtevka za revizijo, saj vlagatelj pogoja, ki bi bil nemogoč, že v osnovi (prav zato, ker bi bil nemogoč) ne bi mogel izpolnjevati. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo v navezavi na pogoj 7.a zatrjuje, da "[s]am pogoj po vsebini vlagatelj izpolnjuje", oziroma, da "sam pogoj za vlagatelja ni sporen, saj ga izpolnjuje", omenjeni pogoj torej ni nemogoč, niti vlagatelju iz omenjenega razloga ne bi bilo mogoče priznati aktivne legitimacije (prvi odstavek 14. člena ZPVPJN), če bi v zahtevku za revizijo kljub citiranemu zatrjeval, da je pogoj 7.a nemogoč. Vlagatelju namreč iz razloga, ker v zahtevku za revizijo sam zatrjuje, da pogoj 7.a zanj ni sporen in ga po vsebini izpolnjuje, prav tako pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da pogoja 7.a morebiti ne izpolnjuje z javno objavljeno bilanco stanja za leto 2010, kot izhaja iz spletne strani AJPES, v posledici ni in mu z domnevno kršitvijo (naročnika) ne bi mogla nastati škoda (prvi odstavek 14. člena ZPVPJN). Iz uradne spletne strani AJPES (http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp"maticna=5584566000&leto=2010) namreč v navezavi na vlagatelja izhaja podatek "Letno poročilo za leto 2010" "Datum javne objave: 03.05.2011".

Pač pa gre vlagateljev zahtevek za revizijo razumeti na način, da v njem naročniku očita kršitev določb ZJNVETPS v navezavi na dokazilo, označeno s številko 7.a, določeno v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe (pa tudi v točki III.2.2) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU), s katerim se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.a. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 4) zatrjuje, da je zanj "sporen način dokazovanja tega pogoja" in da je nujno, "da naročnik določi takšen način dokazovanja izpolnjevanja zahtev, ki je mogoč", obenem pa dodaja, da je (za namen javne objave) pravočasno predložil letno poročilo za leto 2011, pri čemer pa izpolnjevanje pogoja ni razvidno iz "RUBRIKE FIPO" (na spletni strani AJPES), kot je to v postopku oddaje zadevnega javnega naročila zahteval naročnik. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo (zlasti še drugi odstavek na strani 4) zatrjuje, da je način dokazovanja izpolnjevanja pogoja 7.a, "kot ga je naročnik določil preko portala JN", sporen, "saj so iz rubrike FIPO razvidni podatki za leto 2010, ne pa za leto 2011", pa tudi, da izpolnitev izpostavljene naročnikove zahteve ni odvisna od njega, temveč od AJPES, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi omenjene vsebine vlagateljevega zahtevka za revizijo.

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe (pa tudi v točki III.2.2) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU) določil takšno dokazilo (označeno s številko 7.a), s katerim se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.a, da bi ga bilo nemogoče izpolniti, oziroma, da "vlagatelj iz objektivnih razlogov na takšne način ne more dokazati, da pogoj izpolnjuje" (stran 7 zahtevka za revizijo). Naročnik je namreč
- v dokazilu, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogoja 7.a, v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe določil, da se izpolnjevanje omenjenega pogoja dokazuje s podatki iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb (ki jih bo naročnik pridobil sam),
- v odgovoru na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki ga je v navezavi na pogoj 7.a zanimalo, "ali to razmerje pokritosti velja za leto 2010 ali 2011", zapisal, da bo podatke za izpolnjevanje pogoja 7.a (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) ugotavljal iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb,
- v odgovoru na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki ga je v navezavi na pogoj 7.a glede na to, da AJPES objavlja podatke v več rubrikah, zanimalo, ali je naročnik s tem mislil "na rubriko FIPO (Finančni podatki družb in podjetnikov)", zapisal: "Da, rubrika FIPO".
Naročnik torej v razpisni dokumentaciji in odgovorih na vprašanja gospodarskih subjektov, ki se na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS štejejo kot del razpisne dokumentacije, ni določil, da se izpolnjevanje pogoja 7.a dokazuje s podatki iz javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES za leto 2011, temveč je določil, da bo podatke za izpolnjevanje pogoja 7.a (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) ugotavljal iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES (rubrika "FIPO") pred datumom, določenim za oddajo ponudb. Navedeno pomeni, da bi vlagatelj izpolnjevanje pogoja iz točke 7.a v konkretnem primeru lahko dokazoval s podatki iz njegovega letnega poročila za leto 2010 (letno poročilo je namreč, kot izhaja iz 60. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1), sestavljeno tudi iz bilance stanja), javno objavljenega na spletni strani AJPES. Iz uradne spletne strani AJPES (http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp" maticna=5584566000&leto=2010) namreč v navezavi na vlagatelja izhaja podatek "Letno poročilo za leto 2010" "Datum javne objave: 03.05.2011". Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da "so iz rubrike FIPO razvidni podatki za leto 2010, ne pa za leto 2011", bi v konkretnem primeru prav njegova javno objavljena bilanca stanja za leto 2010 (ta je sestavni del letnega poročila za leto 2010) na spletni strani AJPES predstavljala zadnjo javno objavljeno bilanco stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb, s tem pa dokazilo, s katerim se v postopku oddaje zadevnega javnega naročila dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.a. Vlagatelj omenjenemu zaključku v zahtevku za revizijo (posredno) pritrjuje tudi sam, ko navaja, da so zadnji dostopni podatki "na FIPO za leto 2010, za leto 2011 pa še niso objavljeni" (stran 7 zahtevka za revizijo), s čimer pritrjuje ugotovitvi, da je način dokazovanja izpolnjevanja pogoja 7.a, kot ga je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik določil v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe, tudi za vlagatelja mogoč. Glede na navedeno je smiselno pritrditi tudi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na tretji strani) zatrjuje, da "[p]ogoj, ki ga nekateri ponudniki izpolnjujejo in ki ga lahko tudi dokazujejo na zahtevan način, nikakor ne more biti označen za nemogočega".

Ker vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik z dokazilom, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogoja 7.a, v vsebini, kot je določena v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe, kršil katero od določb ZJNVETPS, niti v svojem zahtevku za revizijo ni uspel izkazati oziroma dokazati, da izpolnitev pogoja 7.a ni odvisna od njega, temveč od AJPES, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen. Državna revizijska komisija je namreč v predmetnem revizijskem postopku ugotovila, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik ne bi sprejel drugačne odločitve.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev priglašenih stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Pritožnik je v II. točki svoje vloge, poimenovane "I.PRV[A] PRIPRAVLJALN[A] VLOG[A]", z dne 09. 05. 2012, vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zahtevku za revizijo z obrazložitvijo, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ni odločil o stroških, ki jih je priglasil v zahtevku za revizijo. Pritožnik v pritožbi tudi predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in naročniku naloži, da mu "v celit" povrne stroške, kot so priglašeni v zahtevku za revizijo.

Skladno s svojo ustaljeno prakso Državna revizijska komisija ugotavlja, da je povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, skladno s 70. členom ZPVPJN odvisna od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo (načelo uspeha). Revizijski postopek se, skladno z določilom prvega odstavka 30. člena ZPVPJN, začne takrat, ko Državna revizijska komisija od naročnika prejme zahtevek za revizijo (prvi odstavek 30. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija v revizijskem postopku odloča o (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo (39. člen ZPVPJN). Odločitev o povrnitvi stroškov deli usodo odločitve o glavni stvari (to je o zahtevku za revizijo). Ker revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo vključuje tudi odločitev o stroških predrevizijskega postopka, je vložitev pritožbe v obravnavanem primeru nedopustna. Pritožba zoper odločitev naročnika o stroških je dopustna le v primeru, če se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo ne začne, vlagatelj (pritožnik) pa se ne strinja zgolj z naročnikovo stroškovno odločitvijo.

Kot že ugotovljeno revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo vključuje tudi odločitev o stroških predrevizijskega postopka, zato je Državna revizijska komisija o povrnitvi stroškov, kot so opredeljeno navedeni v stroškovniku zahtevka za revizijo, ob upoštevanju načela uspeha odločila v 2. točki izreka tega sklepa.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pritožnikovo pritožbo, kot izhaja iz II. točke njegove vloge, poimenovane "I.PRV[A] PRIPRAVLJALN[A] VLOG[A]", z dne 09. 05. 2012, ob upoštevanju določb ZPP, ki se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporablja v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, kot nedopustno zavrgla. Sodišče namreč na podlagi prvega odstavka 343. člena ZPP, v povezavi s četrtim odstavkom istega člena, pritožbo zavrže kot nedovoljeno, če pritožnik ni imel pravnega interesa za pritožbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 01. 06. 2012


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran