Na vsebino
EN

018-168/2012 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-168/2012-2
Datum sprejema: 1. 6. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Medicinski potrošni material 2012", za ident št. 776947 - skupina 25, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Medip, d.o.o., Taborska cesta 4, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 1. 6. 2012

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Medicinski potrošni material 2012", za ident št. 776947 - skupina 25, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Medicinski potrošni material 2012". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 8. 9. 2011, pod št. objave JN10205/2011, in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 13. 9. 2011, pod št. objave 2011/S 175-287220. Naročnik je dne 17. 4. 2012, pod št. Ob-231/12-Des, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, katerega je nato popravil s Popravkom obvestila o oddaji javnega naročila, izdanega dne 10. 5. 2012, pod št. Ob-285/12-Des.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22. 5. 2012 vložil zahtevek za revizijo zoper popravek obvestila o oddaji javnega naročila z dne 10. 5. 2012, in sicer v delu, ki se nanaša na ident št. 776947 - skupina 25. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila za navedeni artikel.

Naročnik je z vlogo z dne 25. 5. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo, s katerim zatrjuje kršitve naročnika v zvezi s sprejeto odločitvijo o oddaji naročila, oziroma njenim popravkom. Predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila je torej vložen v fazi po sprejeti odločitvi o oddaji naročila, v zvezi s katero obstaja med strankama spor v postopku pravnega varstva, kar pomeni, da odločitev o oddaji naročila (oziroma o sklenitvi okvirnega sporazuma) ne more postati pravnomočna, naročnik pa ne more skleniti pogodbe o oddaji (posameznega) naročila, dokler ne bo (pravnomočno) odločeno o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj bi torej, glede na fazo postopka oddaje javnega naročila in glede na čas, v katerem predlaga izdajo sklepa po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, s predlogom lahko dosegel le (še) zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji (posameznega) javnega naročila. Zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pa je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila že dosegel z vložitvijo zahtevka za revizijo, saj zakon kot pravno posledico vloženega zahtevka za revizijo, razen v izjemnih primerih (prvi odstavek 17. člena ZPVPJN), določa prepoved sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila.

Vlagateljev položaj (in s tem povezano zagotavljanje pravnega varstva vlagatelju) v obravnavanem primeru varuje že sam zakon, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu odločitve o zadržanju postopka na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ni potrebna. Poleg tega gre ugotoviti, da vlagatelj predloga v konkretnem primeru tudi z ničemer ni utemeljil in ni navedel nobenih okoliščin, ki bi utemeljevale zadržanje postopka.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju navedenega predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na ident št. 776947 - skupina 25, ni ugodila, saj ugotovljene okoliščine ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 1. 6. 2012

predsednica senata
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Medip, d.o.o., Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje
- arhiv

Natisni stran