Na vsebino
EN

018-092/2012 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-092/2012-10
Datum sprejema: 29. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 75. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme za zdravstveno nego", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Sanolabor d.d., Leskovška 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova Ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.5.2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 25.4.2012, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila JN7067/2011, z dne 14.2.2012, "Dobava in montaža opreme za zdravstveno nego" v Sklopu 1.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 2.256,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začno teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo "Dobava in montaža opreme za zdravstveno nego" dne 27.6.2011 objavil na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN7067/2011. Dne 14.2.2012 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila za sklop I, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 25.4.2012 na podlagi petega odstavka 31. člena ZPVPJN vložil dopolnitev zahtevka za revizijo, v katerem navaja, da je iz kataloga proizvajalca postelje, ki jo ponuja izbrani ponudnik, razvidno, da infuzijsko stojalo s štirimi nosilci ni iz inox nerjavečega materiala, temveč iz kromiranega običajnega (rjavečega) jekla. Kromirano jeklo je po vlagateljevih navedbah manj odporno in slabše kakovosti, predvsem pa odstopa od razpisne zahteve naročnika, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Vlagatelj trdi, da nosilci, ki so sestavni del infuzijskega stojala, kot izhaja iz točke 27 tehnične specifikacije, ne ustrezajo tehnični specifikaciji, saj je iz prospekta razvidno, da so iz PVC materiala in ne iz inox materiala. Poleg tega izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah prav tako nima sposobnosti za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu, saj je oddal dve nepravilni referenci, ki ne potrjujeta njegovih izkušenj z dobavami konkretne ponujene postelje in njene kvalitete pri dveh zdravstvenih ustanovah skladno z razpisno zahtevo. Vlagatelj pri tem izpostavlja, da iz predloženih dokazov izhaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje razpisne zahteve naročnika. Obe izjavi sta po vlagateljevih navedbah identični in potrjujeta le na splošno, da je izbrani ponudnik dobavljal podpisanim naročnikom posplošeno naštete artikle, med katerimi so navedene tudi bolniške postelje na splošno. Vlagatelj meni, da ostala navedena servisirana oprema ne spada pod termin "primerljiva ponujena oprema", saj gre zgolj za navedbo različne opreme, ki jo je ponudnik prodal v nekem časovnem obdobju. Vlagatelj trdi, da razpisna zahteva, ki izrecno terja, da se izjavi nanašata konkretno na v ponudbi ponujeno posteljo istega proizvajalca, izbrani ponudnik ni izpolnil, zaradi česar bi morala biti njegova ponudba izločena. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila za sklop I z dne 14.2.2012, naročniku naloži izdajo nove odločitve, s katero naj se izloči nepopolno ponudbo izbranega ponudnika in naj za izvedbo javnega naročila izbere vlagateljevo ponudbo ter mu povrne stroške postopka.
Naročnik je dne 7.5.2012 sprejel sklep, s katerim je revizijski zahtevek kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je zaradi nejasnosti tudi za zaporedno št. 27 izbranega ponudnika pozval na dopolnitev. Izbrani ponudnik je upošteval rok za dopolnitev in predložil, kot izhaja iz priloge tega sklepa. Naročnik se je na podlagi navedenega odločil, da izvede test ponujene opreme, zaradi česar je izbranega ponudnika pisno pozval, da v skladu z razpisno dokumentacijo izjava OBR-14, v roku 10 dni od pisnega povabila, dostavi brezplačno v test (kot potrditev ustreznosti) opremo s tehničnimi podatki, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji postopka. Naročnik je imel na uporabi ponujeno opremo- bolniško posteljo proizvajalca MEDISA, model DUO BASICA in o tem pisal poročilo testa postelje. Naročnik se je odločil, da test potrjuje ustreznost opreme s tehničnimi podatki, vključno z zahtevo pod zaporedno št. 27, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Glede vlagateljevih očitkov o nepravilnosti referenc pa naročnik pojasnjuje, da je sprejel predloženi izjavi izbranega ponudnika kot ustrezni. Iz vsebine predloženih izjav je naročniku razvidno zagotavljanje brezhibnega, kvalitetnega in pravočasnega servisiranja, poleg tega je izbrani ponudnik predložil še certifikate o usposobljenosti za vzdrževanje referenčne opreme, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca. Poleg tega je naročnik v predmetnem postopku tudi podal zahtevo, da izbrani ponudnik ob primopredaji predloži tudi bančno garancijo v višini 10% od pogodbene vrednosti za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku. Naročnik meni, da se je na ta način ustrezno dodatno zaščitil in si zagotovil ustrezno odzivnost in kvaliteto servisnih storitev. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.
Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 8.5.2012 opredelil do vlagateljevih navedb in pojasnjuje, da je v dopolnitvi ponudbe, z dne 1.9.2011 pod oznako 418/VP podal sliko infuzijskega stojala, kjer je dopisano, da bo slednje izdelano iz inox materiala. Prav tako je podpisal izjavo OBR-11, s katero zatrjuje: "Izjavljamo, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve naročnika, navedene v Tehničnih specifikacijah-opis opreme". Podal je tudi lastno izjavo v slovenskem jeziku, kot prevod originalne proizvajalčeve izjave, iz katere je prav tako razvidno, da bo infuzijsko stojalo, ki ga bo dobavil naročniku, izdelano iz inox materiala.
Naročnik je z dopisom, z dne 8.5.2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 9.5.2012, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
V ta namen je v dokazne namene vpogledala v naročnikov poziv izbranemu ponudniku na dopolnitev ponudbe z dne 29.8.2011, naročnikov poziv k brezplačnemu testu opreme z dne 19.9.2011, naročnikovo poročilo testa postelje z dne 3.2.2012, naročnikovo odločitev o oddaji naročila z dne 28.10.2011, v dopolnitev ponudbe št. P2011-0388 izbranega ponudnika z dne 1.9.2011, v izjavo Medisa z dne 30.8.2011, ter v preostalo spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge točke prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik dne 14.2.2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila JN7067/2011, s katero je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, medtem ko je vlagateljeva ponudba uvrščena kot druga najugodnejša ponudba. Vlagatelj pri tem ugovarja popolnost ponudbe izbranega ponudnika, in sicer da je ponujeni artikel neustrezen. Vlagatelj trdi, da je iz tehničnih specifikacij proizvajalca postelje razvidno, da infuzijsko stojalo s štirimi nosilci ni iz inox nerjavečega materiala, kot je bilo zahtevano, temveč iz kromiranega običajnega (rjavečega jekla), ker je med strankama v obravnavanem primeru tudi sporno.

V zvezi s tem je naročnik v tehničnih specifikacijah za SKLOP I. BOLNIšKE POSTELJE, ( 30 kom) pod zaporedno št. 27 določil, da mora imeti postelja infuzijsko stojalo iz inox nerjavečega materiala, z možnostjo nastavitve višine ter štirimi nosilci. Pri tem je naročnik tudi določil način, kako bo izpolnjevanje tehničnih zahtev preverjal, kar je razvidno iz obrazca predračuna OBR-4/1, in sicer: "Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta ( kot. npr. št. 18- Postelja mora imeti varnostna stikala za zaklepanje komand"). Ponudnik je dolžan ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi lastno izjavo v Slovenskem jeziku, kot prevod originalne proizvajalčeve dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev iz opisa predmeta naročila, ta ne sme biti po volji ponudnika razširjena oz. omejena." Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik z dopisom z dne 29.8.2011 na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2 izbranega ponudnika najprej pozval k dopolnitvi ponudbe, ker slednji ni izpolnil zahtev iz OBR-4/1. Iz originalne dokumentacije proizvajalca namreč po naročnikovi oceni ni bilo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev tudi za sporno št. 27. Naročnik je dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika prejel pravočasno, dne 2.9.2011, in od njega tudi zahteval predložitev ponujene opreme na testiranje. Iz naročnikove odločitve o oddaji predmetnega naročila izhaja, da je bila oprema izbranega ponudnika na uporabi na oddelku naročnika, o čemer je naročnik tudi zapisal v interno poročilo, z dne 3.2.2012, in izdal pozitivno oceno. Naročnik je na podlagi testa odločil, da s strani izbranega ponudnika ponujena oprema izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija z namenom razrešitve predmetnega spora, ali ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije pod zaporedno št. 27, vpogledala v dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil katalog proizvajalca Medis, v katerem je ustrezno označil in ustrezno navedel zaporedno št. 27 pod ponujeno opremo. Državna revizijska komisija se z vlagateljem strinja, da iz besedila kataloga ne izhaja, da je infuzijsko stojalo iz inox nerjavečega materiala, ampak iz kromiranega jekla: "IV pole height adjustable and removable. Chromed steel construcktion support four hooks." Pri tem je izbrani ponudnik v katalog proizvajalca poleg omenjenega besedila sicer na sliko ponujenega artikla dopisal inox, vendar slednje po prepričanju Državna revizijske komisije še ne dokazuje, da bo dobavljeno blago izpolnjevalo vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Namreč življenjsko je, da katalogi proizvajalcev ne morejo vsebovati vseh lastnosti predmeta, ki jih lahko proizvedejo. Toda takšne pomanjkljivosti se po prepričanju Državne revizijske komisije v primerih, ko naročniki zahtevajo predložitev katalogov z namenom dokazovanja izpolnjevanja zahtev oz. lastnosti, lahko nadomestijo tudi z izjavo proizvajalca, da lahko določeno blago z želenimi lastnostmi izdela po naročilu. Izjava ponudnika, ki ni proizvajalec ponujene opreme, takšne proizvajalčeve izjave ne more nadomestiti, kajti naročnik na podlagi le-te ne more z gotovostjo vedeti, ali proizvajalec takšno blago z določenimi lastnostmi sploh proizvaja. Slednje pa po presoji Državne revizijske komisije izhaja tudi iz razpisne dokumentacije, saj je naročnik od ponudnikov zahteval, da mora biti izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca. Poleg tega je naročnik od ponudnikov zahteval tudi predložitev lastne izjave v slovenskem jeziku, kot prevod originalne proizvajalčeve dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev iz opisa predmeta naročila, vendar ta ne sme biti po volji ponudnika razširjena oz. omejena. Državna revizijska komisija v povezi s tem ugotavlja, da je izbrani ponudnik k dopolnitvi ponudbe predložil tudi izjavo proizvajalca, z dne 30.8.2011, iz katere izhaja, da so nosilci za infuzijsko stojalo vgrajeni na štirih vogalih postelje, ni pa mogoče iz izjave razbrati, da lahko proizvajalec ponudi oz. proizvede infuzijsko stojalo iz inox nerjavečega materiala in je tudi vlagatelj ne more širiti. Glede na to, da tako iz predloženega kataloga kot iz izjave proizvajalca ni razvidno izpolnjevanje razpisne zahteve pod zaporedno št. 27, slednjega ne more nadomestiti ni naročnikovo testiranje opreme, na katero se kot glavni dokaz v svoji odločitvi sklicuje naročnik. Testiranje opreme je bilo po oceni Državne revizijske komisije v razpisni dokumentacije (pod 21. točko poglavja Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika) predvideno kot opcija naročnika, da preveri opremo in ugotovi njeno ustreznost na podlagi predloženega opisa oz. katalogov proizvajalca in ne kot dokazovanje izpolnjevanja tehničnih zahtev. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da izbrani ponudnik s predložitvijo katalogov in ostale originalne dokumentacije proizvajalca, s katerimi se je v skladu z razpisno dokumentacijo preverjalo izpolnjevanje tehničnih zahtev, v konkretnem primeru ni izkazal izpolnjevanje tehničnih zahtev pod zaporedno št. 27. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da je naročnik kršil določbo 80. člena ZJN-2, ker naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka javnega naročanja, zaradi neizpolnjevanja tehnične zahteve po zaporedno št. 27 razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija nadaljnjih vlagateljevih ugovorov ni več meritorno presojala, saj je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom že uspel.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da ponovno pregleda in oceni ponudbe, ter pri tem upošteva odločitev Državne revizijske komisije in na takšni podlagi sprejme novo odločitev o oddaji naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo in sicer za plačilo takse 792,00 EUR, sestavo revizijskega zahtevka 800,00 EUR, za sestavo dopolnitve in spremembe revizijskega zahtevka 800,00 EUR, izdatke (tar. št. 6002 ZOdvT) 20,00 EUR, vse povečano za 20 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, 3. odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 792,00 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski zahtevek 400,00 EUR in za sestavo dopolnitve in spremembe revizijskega zahtevka 800,00 EUR v skupni višini 1.200,00 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, poštne in telekomunikacijske storitve 20,00 EUR, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 2.256,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni, oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.256,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena


V Ljubljani, 29.5.2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9, Ljubljana,
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova Ulica 5, Celje,
- Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran