Na vsebino
EN

018-155/2012 Plinovodi, d. o. o.

Številka: 018-155/2012-6
Datum sprejema: 31. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18., 70. in 72. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "izdelavo gradiv za načrtovani prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Lineal, d. o. o., Jezdarska ulica 3, Maribor, ki ga zastopa mag. Janez Ahlin, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 31. 5. 2012

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje naročila za "izdelavo gradiv za načrtovani prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice" se ustavi.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 14. 3. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2833/2012) z dokumentom "Obvestilo v skladu z 84.čl. ZJNVETPS" št. PSP-414-SM/AP z dne 16. 4. 2012 vlagatelja obvestil, da je njegovo ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.

Zoper to odločitev je vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 30. 4. 2012, ki ga je naročnik s sklepom št. PSP-453-SM/AP z dne 11. 5. 2012 zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. PSP-457-SM/AP z dne 15. 5. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 17. 5. 2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 28. 5. 2012 sporočil, da umika zahtevek za revizijo, zahteva pa "vračilo sorazmernega dela vplačane takse za postopek".

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za "izdelavo gradiv za načrtovani prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice" ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov za odvetniško zastopanje in vplačano takso, to zahtevo pa je naročnik s sklepom št. PSP-453-SM/AP z dne 11. 5. 2012 zavrnil. Vlagatelj je v vlogi "Umik zahtevka za revizijo" z dne 28. 5. 2012 zahteval povrnitev sorazmernega dela vplačane takse.

V prvem odstavku 72. člena ZPVPJN je določeno, da je vlagatelj upravičen do vračila takse, če ne vloži zahtevka za revizijo, čeprav je plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek (prva alinea), ali če se zahtevek za revizijo nanaša na postopek, ki nima narave postopka oddaje javnega naročila (druga alinea).

V prvem odstavku 70. člena ZPVPJN je določeno, da so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek (prva alinea) in drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov (druga alinea). Kot izhaja iz drugega odstavka 70. člena ZPVPJN se vlagatelju v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku priznajo stroški odvetniških storitev v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo. Tretji odstavek 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso, vendar pod pogojem, če je zahtevek za revizijo utemeljen. Iz slednjega je razvidno, da je naročniku mogoče naložiti, da vlagatelju povrne potrebne stroške šele po sprejemu vsebinske (meritorne) odločitve o zahtevku za revizijo, ki je ugodna za vlagatelja. To pravilo ima sicer korektiv v tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN, ko določa, da mora naročnik ne glede na to, ali je zahtevku za revizijo ugodil ali ga zavrnil, vlagatelju povrniti potrebne stroške, če je v predrevizijskem postopku na podlagi drugega odstavka 28. člena ZPVPJN izvedel dejanja, ki so bila potrebna za ugotovitev določenega dejstva, in jih ni izvedel v postopku oddaje javnega naročila, čeprav bi jih lahko, ki pa v obravnavanem primeru ni uporabljiv.

V obravnavanem primeru je vlagatelj 30. 4. 2012 priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo z dne 30. 4. 2012, ki se nanaša na izpodbijanje naročnikovih ravnanj v postopku oddaje naročila za razpisane storitve. Ker tako ni izpolnjen noben od pogojev po prvem odstavku 72. člena ZPVPJN, vlagatelj po tej pravni podlagi ni upravičen do vračila takse (gl. tudi št. 018-079/2012). Vlagatelj sicer zahteva sorazmerno povrnitev takse, vendar mu prvi odstavek 72. člena ZPVPJN te pravice ne daje. Vlagatelj mora namreč vplačati takso in k zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse že za predrevizijski postopek; torej za postopek, ki poteka pred naročnikom (gl. prva alinea 2. člena ZPVPJN, drugi odstavek 15. člena ZPVPJN in tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo, Državna revizijska komisija o njem ni mogla odločiti vsebinsko (meritorno), zato tudi ni mogla ugotoviti, ali je utemeljen. S tem Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, ali je izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, da bi naročniku naložila povračilo ne le takse, temveč tudi stroškov za odvetniško zastopanje. Glede na navedeno vlagatelj do povračila takse ni upravičen niti na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN.

Zato je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tako takse kot stroškov za odvetniško zastopanje) zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 31. 5. 2012

Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
- odvetnik mag. Janez Ahlin, Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana,
- IBE, d. d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana,
- Projekt, d. d., Nova gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
- Proarc, d. o. o., Nova gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
- v arhiv, tu.

Natisni stran