Na vsebino
EN

018-150/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-150/2012-3
Datum sprejema: 31. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvedba pripravljalnih del v zvezi z nadomestno novogradnjo v Splošni bolnišnici Celje", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 5. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 6. 4. 2012 se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6. 9. 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je naročnik dne 23. 11. 2011objavil na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13508/2011, dne 22. 12. 2011 pa še v Uradnem listu EU, pod št. objave 2011/S 228-369978. Dne 12. 3. 2012 je naročnik pod št. 4110-36/2008-116 izdal obvestilo o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo skupnih ponudnikov GRADIA, d.o.o., Obrtna cesta 34a, Celje, in MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 6. 4. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika v vseh štirih sklopih nepopolna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka. Vlagatelj zato predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 16. 4. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in opozarja, da je vlagatelj zahtevku za revizijo sicer predložil potrdilo o plačilu takse, vendar iz njega jasno izhaja, da plačilo ni bilo izvedeno pravočasno, temveč šele 10. 4. 2012, torej po izteku roka za vložitev zahtevka za revizijo. Izbrani ponudnik zato meni, da bi bilo treba zahtevek za revizijo zavreči.

Naročnik je s sklepom z dne 7. 5. 2012 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se naročnik opredeljuje do posameznih vlagateljevih navedb in pojasnjuje svojo odločitev o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je z vlogo z dne 10. 5. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu z 31. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo najprej opraviti predhoden preizkus zahtevka. Ob tem mora preveriti, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Če v zvezi z zahtevkom za revizijo obstajajo procesne pomanjkljivosti, je ravnanje Državne revizijske komisije odvisno od vrste pomanjkljivosti oziroma od vprašanja, ali gre za pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže, če ugotovi, da zahtevek ni bil vložen pravočasno ali da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže tudi v primeru, če iz zahtevka niso razvidne vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN oz. če ne vsebuje vseh teh obveznih sestavin, čeprav je naročnik vlagatelja že pozval k ustrezni dopolnitvi (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine iz njega niso razvidne, naročnik pa vlagatelja ni pozval k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen.

Iz citiranih določil ZPVPJN je razvidno, da mora Državna revizijska komisija (če tega ne stori naročnik) vlagatelja pozvati le k dopolnitvi s tistimi sestavinami zahtevka za revizijo, ki so določene v prvem odstavku 15. člena ZPVPJN. To pomeni, da vlagatelja ne poziva k dopolnitvi v primeru, če k zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN oziroma ta ni plačana v ustrezni višini. Potrdilo o plačilu revizijske takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN je obvezna sestavina zahtevka za revizijo, ki mora biti predložena že ob njegovi vložitvi, saj ZPVPJN v tem delu ne dopušča naknadnega dopolnjevanja. To pomeni, da mora vlagatelj plačilo takse izvesti neposredno pred vložitvijo zahtevka za revizijo, potrdilo o tem, da je bila taksa v ustrezni višini že vplačana na ustrezen račun, pa predložiti k zahtevku. Če vlagatelj zahtevku za revizijo ne priloži potrdila o plačilu takse ali če kljub pravilnemu pravnemu pouku predloži neustrezno potrdilo o plačilu takse, mora zahtevek za revizijo zavreči že naročnik v predrevizijskem postopku (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Če tega ne stori naročnik, mora to storiti Državna revizijska komisija v revizijskem postopku.

Iz zahtevka za revizijo z dne 6. 4. 2012 je razvidno, da mu je vlagatelj priložil dokument "Potrdilo o prejemu naloga", iz katerega je razvidno, da je vlagatelj dne 6. 4. 2012 svoji banki dal nalog za plačilo takse v višini 10.000,00 EUR, pri čemer je banka po prejemu naloga dala naslednjo izjavo: "Potrjujemo, da so za naveden nalog zagotovljena sredstva na računu stranke! Nalog bo sproveden preko plačilnih sistemov dne 10.04.2012, ker danes zaradi praznika velikonočni petek le ti ne delujejo."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da predloženi dokument "Potrdilo o prejemu naloga", ki ga je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, ne predstavlja potrdila o plačilu takse, kot ga zahteva drugi odstavek 15. člena ZPVPJN. Iz vlagateljevega potrdila je namreč jasno razvidno, da ob vložitvi zahtevka za revizijo, dne 6. 4. 2012, ko se je (glede na določbo petega odstavka 25. člena ZPVPJN) v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tudi iztekel rok za vložitev zahtevka, taksa ni bila plačana, temveč je bil dan šele nalog za plačilo takse. Kot je bilo že zapisano, je ZPVPJN glede predložitve potrdila o plačilu takse zelo strog, saj od vlagateljev zahteva, da takso plačajo neposredno pred vložitvijo zahtevka za revizijo, zahtevku pa priložijo potrdilo o že plačani taksi, pri čemer naknadno pozivanje k dopolnitvi ponudbe ni dopustno. Vlagateljev dokument "Potrdilo o prejemu naloga" ne predstavlja potrdila o plačilu takse, temveč ga je mogoče obravnavati le kot obvestilo, da naj bi bila taksa plačana šele po vložitvi zahtevka za revizijo. Glede na stroge določbe ZPVPJN je treba zahtevek za revizijo zavreči tako v primeru, če je taksa sicer pravočasno plačana, pa potrdilo o plačilu takse ni priloženo zahtevku za revizijo, kot tudi v primeru, če taksa ni plačana pravočasno, temveč šele naknadno. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je očitno, da taksa ni bila plačana pravočasno, saj je to iz priloženega obvestila vlagateljeve banke jasno razvidno.

Ob tem je treba tudi opozoriti, da Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/2009 in spremembe; v nadaljevanju ZPlaSS) v 104. členu določa, da se plačilna transakcija izvrši na podlagi plačilnega naloga, ki ga plačnikovemu ponudniku plačilnih storitev posreduje plačnik ali prejemnik plačila. Ponudnik plačilnih storitev mora izvršiti plačilno transakcijo, ko prejme plačilni nalog, razen če so podani pogoji za zavrnitev plačilnega naloga v skladu z ZPlaSS. šteje se, da je ponudnik plačilnih storitev prejel plačilni nalog, ko mu je plačilni nalog izročen z uporabo sredstev za komunikacijo, ki so dogovorjena v pogodbi o plačilnih storitvah, ne glede na morebitno predhodno vključenost ponudnika plačilnih storitev v proces oblikovanja in odreditve plačilnega naloga. Tretji odstavek 104. člena ZPlaSS izrecno določa, da se v primeru, če ponudnik plačilnih storitev prejme plačilni nalog na dan, ki ni določen kot njegov delovni dan, šteje, da je plačilni nalog prejel naslednji delovni dan. Ponudnik plačilnih storitev lahko pri tem določi uro proti koncu delovnega dne, tako da se za vse plačilne naloge, ki jih prejme po tej uri, šteje, da jih je prejel naslednji delovni dan (četrti odstavek 104. člena ZPlaSS). Na spletnih straneh Združenja bank Slovenije je bilo 21. 3. 2012 objavljeno obvestilo, da dne 6. 4. 2012 evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zaradi česar banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega prometa. Ob tem je bilo tudi pojasnjeno, da zaradi praznika evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, zaradi česar slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil, plačila v polnem obsegu pa bodo začele v polnem obsegu izvajati naslednji delovni dan, in sicer v torek, 10. 4. 2012. Enako obvestilo je bilo dne 23. 3. 2012 objavljeno tudi na spletnih straneh Banke Celje, pri čemer je bilo pojasnjeno, da bo dne 6. 4. 2012 možna le obdelava internih plačil v okviru banke, plačilni promet v polnem obsegu pa se bo začel izvajati 10. 4. 2012. Ob tem je banka pojasnila, da bo valuta plačila za naloge, ki bodo predloženi 6. 4. 2012, 10. 4. 2012. Glede na navedena pojasnila in ob upoštevanju tretjega in četrtega odstavka 104. člena ZPlaSS Državna revizijska komisija ugotavlja, da je treba šteti, da je vlagateljeva banka plačilni nalog za plačilo revizijske takse z dne 6. 4. 2012 prejela šele 10. 4. 2012, ko je tudi izvedla plačilo, torej po vložitvi predmetnega zahtevka za revizijo oz. po izteku roka za njegovo vložitev.

Ker vlagatelj ni predložil potrdila, da je bila taksa plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo, temveč le obvestilo, da bo taksa plačana šele naknadno, po poteku roka za vložitev zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo z dne 6. 4. 2012 ni vseboval potrdila o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN. V skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN mora zahtevek za revizijo, ki ne vsebuje potrdila o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, zavreči že naročnik v predrevizijskem postopku. Ker tega naročnik ni storil, je zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN zavrgla Državna revizijska komisija.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer za plačilo revizijske takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, je glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 31. 5. 2012predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, 1000 Ljubljana
- MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje
- GRADIA, d.o.o., Obrtna cesta 34a, 3000 Celje
- MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran