Na vsebino
EN

018-121/2012 Lekarna Ljubljana

Številka: 018-121/2012-3
Datum sprejema: 29. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila male vrednosti "Servisiranje in vzdrževanje klima naprav za obdobje treh let" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kolektor Koling, d.o.o., Arkova 43, Idrija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.5.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 26.3.2012 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti "Servisiranje in vzdrževanje klima naprav za obdobje treh let", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti" št. NMV 1-S/2012 z dne 16.3.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 134,88 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16.2.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Servisiranje in vzdrževanje klima naprav za obdobje treh let". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. NMV 429/2012 z dne 20.2.2012.

Dne 16.3.2012 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti" št. NMV 1-S/2012, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Astech, d.o.o., Godovič 102, Godovič (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta Poročilo strokovne komisije z dne 16.3.2012, ki je sestavni del predhodno navedenega dokumenta, poleg tega izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, ki je bila po merilu najnižja cena sicer ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika, izločil kot neprimerno. Ugotovil je namreč, da vlagatelj "ni dokazal pogoja iz 5. točke Povabila k oddaji ponudbe NMV 1-S/2012, z dne 20.2.2012, saj je za leto 2009 izkazal potrjeno referenco za le enega naročnika, za leto 2010 in 2011 pa le za dva. Naročnik je zahteval potrjene reference za tri naročnike za leto 2009, 2010 in 2011." Naročnik je poleg tega ugotovil tudi, da ponudbena cena za I. postavko ponudbenega predračuna znatno odstopa od cen ostalih ponudnikov za to postavko, kot tudi od ocenjene vrednosti naročnika za to postavko. Naročnik je zavzel stališče, da je ponudbena cena za I. postavko neobičajno nizka in ne zagotavlja izvedbe storitev v obsegu iz 6. člena vzorca pogodbe. Ne glede na to se je naročnik odločil, da vlagatelja ne bo pozival k izjasnitvi glede nizke ponudbene cene, kot to določa 49. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj je že predhodno ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev.

Vlagatelj je dne 26.3.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem izraža nestrinjanje z izločitvijo njegove ponudbe. Vlagatelj meni, da 5. točka razpisne dokumentacije od ponudnikov ne zahteva izkaza treh referenc za vsako od let v predvidenem obdobju (2009, 2010 in 2011), temveč so ponudniki morali izkazati skupno tri reference za celotno navedeno obdobje. Glede na navedeno, izločitev vlagateljeve ponudbe iz razloga neizpolnjevanja navedenega pogoja po vlagateljevem prepričanju ni upravičena. Vlagatelj zatrjuje tudi, da njegova ponudbena cena vsekakor zagotavlja zahtevan obseg storitev. Pri tem navaja, da je cena nastavljena na podlagi dolgoletnih izkušenj ter glede na stanje njegovih na trgu trenutno sklenjenih pogodbenih obveznosti. Vlagatelj pojasnjuje, da ima na področju lokacij naročnika večje število ostalih naročnikov, tako da bi ob rednih servisih v kompletu pokrili dnevni plan in bi cena 5,00 EUR/klima napravo zadoščala za redni servis. Iz navedenega razloga je tudi ta razlog za izločitev po vlagateljevem prepričanju neupravičen.

Izbrani ponudnik je dne 5.3.2012 na naročnika naslovil vlogo, v kateri se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz njegovega revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 11.4.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik izraža mnenje, da je bil sporni referenčni pogoj oblikovan jasno - že iz samega Obrazca 10 - Seznam opravljenih storitev je namreč jasno razvidno, da mora ponudnik izkazati, da je v vsakem od navedenih let izvedel storitve za najmanj tri naročnike, od katerih ima vsak najmanj 100 klima naprav. Naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik razumel postavljen pogoj tako, kot ga je predvidel naročnik, izpostavlja pa tudi, da v zvezi s tem delom razpisne dokumentacije s strani ponudnikov ni prejel nobenega vprašanja. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja naročnik zato označuje za neutemeljene. Naročnik dalje ugotavlja, da vlagatelj s svojo obrazložitvijo glede cene za postavko I - redni letni servis v ničemer ne utemeljuje nizke ponudbene cene. Naročnik s tem v zvezi predstavlja zahteve razpisne dokumentacije glede obsega rednega servisa ter izraža stališče, da za ceno, ki jo je ponudil, vlagatelj storitev v skladu z razpisnimi določili nikakor ne more izvesti.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 12.4.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede vprašanja utemeljenosti naročnikove izločitve vlagateljeve ponudbe in s tem glede zakonitosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo iz postopka izločil neupravičeno.

Z vpogledom v naročnikov dokument "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti" št. NMV 1-S/2012 z dne 16.3.2012 (katerega sestavni del je tudi Poročilo strokovne komisije z dne 16.3.2012) gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljevo ponudbo najprej označil za neprimerno, in sicer zaradi neizpolnjevanja 6. točke Povabila k oddaji ponudbe.

Z vpogledom v dokument Povabilo k oddaji ponudbe NMV 1-S/2012, z dne 20.2.2012 gre ugotoviti, da je naročnik v tem pod točko 5 zahteval predložitev naslednje dokumentacije:

"Dokazilo, da je ponudnik v letih 2009, 2010 in 2011 izvedel storitve servisiranja in vzdrževanja klim za najmanj 3 naročnike, od katerih ima vsak najmanj 100 klima naprav".

V okviru povabila k oddaji ponudbe je naročnik s tem v zvezi predvidel tudi Obrazec 10 - Seznam opravljenih del, na katerem so morali ponudniki podati naslednjo izjavo: "V letih 2009, 2010 in 2011 smo izvedli storitve servisiranja in vzdrževanja klim za najmanj 3 naročnike od katerih ima vsak najmanj 100 klima naprav". V okviru obrazca je naročnik podal tudi tabelo, v katero so ponudniki morali vpisati referenčna dela. Naročnik je v tabeli predvidel tri vrstice, v katere je že sam vnesel leto izvedbe 2009, tri vrstice, v katere je že sam vnesel leto izvedbe 2010, tri vrstice, v katere je že sam vnesel leto izvedbe 2011, ter tri vrstice, v katerih leto izvedbe ni bilo vnaprej vneseno.

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da nejasnih določil razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati v škodo ponudnikov, v fazi pregledovanja ponudb pa je tako potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove nejasne zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag (prim. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah 018-316/2006, 018-043/2008, 018-029/2011, 018-031/2012 itd.).

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v njegovem stališču, da je predstavljeni pogoj za priznanje kadrovske sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila mogoče utemeljeno razlagati (tudi) na način, skladno s katerim za njegovo izpolnjevanje zadostuje izkaz treh (po obsegu ustreznih) referenčnih poslov, ki so bili opravljeni kadarkoli v letih 2009, 2010 in 2011. Takšno stališče dopušča jezikovna razlaga navedenega pogoja, v nasprotju z drugačnim mnenjem naročnika pa ga ne izključuje niti vsebina Obrazca 10 - slednji namreč ni vseboval drugačnih, podrobnejših ali jasnejših določil v zvezi s spornim pogojem, kot so navedeni v 5. točki povabila k oddaji ponudb. Zgolj pripomniti gre, da je obravnavani pogoj na enak način, kot vlagatelj, očitno razumel tudi ponudnik Mollier, d.o.o., Celje - tudi ta ponudnik je v svoji ponudbi namreč predložil zgolj reference iz leta 2010 (ena referenca) ter leta 2011 (tri reference).

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil tudi izpolnjen Obrazec 10, na katerem je navedel skupno pet referenc za referenčne storitve, opravljene v letih 2009, 2010 ter 2011. Za vse na obrazcu navedene reference je predložil tudi referenčna potrdila.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeve ponudbe iz razloga, ker naj v njej ne bi bile izkazane po tri reference za vsako leto v obdobju od leta 2009 do leta 2011, ni dopustno označiti za neprimerno. Skladno s predstavljeno razlago obravnavanega kadrovskega pogoja, je za njegovo izpolnitev namreč zadoščal že izkaz treh referenčnih storitev, izvedenih kadarkoli v obdobju od leta 2009 do leta 2011, ki pa jih je vlagatelj v svoji ponudbi izkazal. S tem povezane revizijske navedbe so utemeljene.


Naročnik je v dokumentu "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti" št. NMV 1-S/2012 z dne 16.3.2012 (katerega sestavni del je tudi Poročilo strokovne komisije z dne 16.3.2012) izpostavil tudi neobičajno nizko ponudbeno ceno vlagatelja za I. postavko predmeta javnega naročila. Pri tem iz omenjenih dokumentov ni nedvoumno razvidno, ali je tudi ta predstavljala razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe - naročnik se namreč v odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku opredeljuje tudi do s tem povezanih revizijskih navedb vlagatelja, pri čemer izpostavlja, da vlagatelj nizke ponudbene cene ni uspel utemeljiti, ter ponavlja svoje stališče, da razpisanih storitev po ponujeni ceni ni mogoče izvesti.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da iz določil prvega odstavka 49. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v primeru, kadar meni, da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve, preden zavrne takšno ponudbo, pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati, da jih vrednostno utemelji.

Ker naročnik v uvodoma omenjenih dokumentih sam izpostavlja, da vlagatelja ni pozval k posredovanju takšnih podatkov (t.j. k pojasnitvi ponudbene cene), je (domnevna) naročnikova odločitev o tem, da se vlagateljeva ponudba označi za neobičajno nizko in izloči, neskladna z določili 49. člena ZJN-2. Tudi s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so utemeljene.


Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati nezakonitost naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je namreč vlagateljevo ponudbo izločil kljub temu, da ni bila izkazana njena neprimernost niti ni bil izveden ustrezen postopek za preveritev domnevno neobičajno nizke ponudbe. Naročnik je s tem ravnal v neskladju z določili 49. ter 80. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 26.3.2012 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti "Servisiranje in vzdrževanje klima naprav za obdobje treh let", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti" št. NMV 1-S/2012 z dne 16.3.2012.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen, je vlagatelj, skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva.

Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku z dne 26.3.2012 izkazal nastanek stroškov v višini takse za postopek pravnega varstva, ki je znašala 134,88 EUR. Skladno z določili osmega odstavka 70. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija vlagatelju navedene stroške priznava kot potrebne.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 134,88 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 29.5.2012


Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, Ljubljana,
- Kolektor Koling, d.o.o., Arkova 43, Idrija,
- Astech, d.o.o., Godovič 102, Godovič,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.

Natisni stran