Na vsebino
EN

018-158/2012 Mestna občina Celje

Številka: 018-158/2012-3
Datum sprejema: 25. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku pravnega varstva postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje rednega letnega vzdrževanja in varstva cest v mestni občini Celje za obdobje šestih mesecev", v zvezi s predlogom družbe Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.5.2012

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje rednega letnega vzdrževanja in varstva cest v Mestni občini Celje za obdobje šestih mesecev", se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje rednega letnega vzdrževanja in varstva cest v Mestni občini Celje za obdobje šestih mesecev" po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14.5.2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, kot tudi, da se razveljavi vsa dejanja, ki jih je naročnik opravil z omenjenim postopkom, vključno s tem, da se razveljavi Povabilo k oddaji ponudb v postopku javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave, razpisno dokumentacijo ter mu povrne stroške postopka. V zahtevku za revizijo vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN predlaga tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Naročnik po vlagateljevih navedbah hkrati vodi dve javni naročili za isti predmet in že iz tega razloga je zadržanje predmetnega javnega naročila nujno, saj se predmetnim javnim naročilom povzročajo le dodatni stroški. Navedeno pa pomeni, da se lahko popolnoma enak predmet odda dvema različnima ponudnikoma. Naročnik bi po vlagateljevih navedbah moral v prvotnem postopku javnega naročanja izbrati vlagatelja, v vmesnem času, ob predpostavki, da bi se predmetno javno naročilo nadaljevalo, pa bi lahko naročnik izbral že drugega izvajalca oz. ponudnika oz. z njim celo sklenil pogodbo. Vlagatelj v takšnem primeru ne bi imel učinkovitega pravnega sredstva, saj bi bil v predmetnem postopku lahko izbran drug izvajalec, oz. bi se javno naročilo že pričelo izvajati.

Naročnik je z vlogo z dne 17.5.2012 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je po proučitvi zadeve odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržanje nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ali pa predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru se je naročnik o vlagateljevem predlogu izrekel v vlogi, s katero je vlagateljev predlog odstopil Državni revizijski komisiji. Naročnik predlaga, da se vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa, da se zadrži postopek oddaje javnega naročila, ne ugodi. V zvezi z vlagateljevimi očitki naročnik pojasnjuje, da se postopek za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje javnih cest v Mestni občini Celje za obdobje 2012-2015 in izbirne gospodarske javne službe urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje za obdobje 2012-2015 vodi v skladu z Zakonom o javnem-zasebnem partnerstvu in Zakonom o gospodarskih javnih službah in torej ne gre za javno naročilo, ampak za koncesijo storitev. Naročnik je omenjeni postopek podelitve koncesije zaradi nepravilnosti v postopku in varovanja načela transparentnosti postopka in načela enakopravne obravnave ponudnikov, s sklepom št. 371-13/2012-11, z dne 26.4.2012, ustavil. Pri tem pa vlagatelj do izdaje sklepa o ustavitvi postopka z nobeno vlogo ali dejanjem ni oporekal pravilnosti oz. zakonitosti postopka podelitve koncesije. Naročnik še poudarja, ker po 8.5.2012 nima veljavne pogodbe, na podlagi katere bi zagotavljal obvezno gospodarsko službo vzdrževanja javnih cest, je zgolj za prehodno obdobje šestih mesecev sprejel odločitev, da bo omenjeno koncesijo storitve zagotavljal v režijskem obratu, skladno z 38. a členom koncesijskega akta. Skladno s slednjim je zato tudi objavil predmetno javno naročilo. Poleg tega naročnik že zaradi vloženega revizijskega zahtevka ne sme skleniti pogodbe o izvajanju javnega naročila, nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila pa je nujno zaradi zagotovitve kontinuiranega izvajanja vzdrževanja javnih cest, s čimer se zagotavlja varstvo ljudi, prometa in premoženja.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj predlog za zadržanje postopka utemeljuje (zgolj) z navedbo, da meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, ker naročnik za isti predmet vodi dva postopka javnega naročanja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj pri tem ni navedel nobenih dejstev, ki bi dokazovala, da naročnik za predmetno javno naročilo resnično vodi dva postopka, kar je v nasprotju z določbo 17. člena ZPVPJN. Vlagatelj je namreč kot dokaz predložil naročnikov sklep št. 371-13/2012-11, z dne 26.4.2012, iz katerega izhaja, da je naročnik postopek javnega razpisa za podelitev koncesij za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje za obdobje 2012-2015 in izbirne gospodarske javne službe urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje za obdobje 2012-2015, ustavil. Vendar pa pri tem vlagatelj ni predložil nobenega dokaza niti ni v zvezi s tem zatrjeval, da se omenjeni postopek, ki naj bi po vlagateljevih trditvah imel pravno naravo javno naročniškega razmerja, še ni zaključil. Slednje ne izhaja niti iz pravovarstvenega predloga predmetnega revizijskega zahtevka vlagatelja, s katerim vlagatelj zahteva razveljavitev zgolj predmetnega postopka javnega naročanja, ne pa tudi naročnikove odločitve o ustavitvi, ki naj bi po vlagateljevih zatrjevanjih imela pravno naravo javno-naročniškega razmerja. Državna revizijska komisija zato ne vidi v čem bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja, saj slednji ob upoštevanju opisanega dejanskega stanja, ki ga navaja v predlogu, ni navedel nobenih okoliščin, ki bi v obravnavanem primeru narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 25.5.2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana,
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Natisni stran