Na vsebino
EN

018-145/2012 Zavod RS za transfuzijsko medicino

Številka: 018-145/2012-3
Datum sprejema: 23. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava stojal za arhiviranje in plastenk za celične kulture", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MIKRO + POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23. 5. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 11. 4. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 31. 1. 2012 na portalu javnih naročil pod številko objave JN1167/2012 objavil obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja v odprtem postopku. Dne 23. 3. 2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je v 2. sklopu (stojala za arhiviranje) kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Ambico, d.o.o., Cesta talcev 18, Medvode (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila v 2. sklopu je vlagatelj z vlogo z dne 11. 4. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik izbral ponudnika, ki ni registriran za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki na debelo. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo imeti vsi artikli ustrezen CE certifikat. Izbrani ponudnik je predložil dokument z naslovom "Product Quality Information", v katerem je označena alineja "CE Label", v kateri piše: "Micronic products comply with CE label class 1. In this respect the European directive 98/79/EC is the leading standard." Vlagatelj navaja, da gre za direktivo o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, kar naj bi pomenilo, da se predmet naročila uvršča med medicinske pripomočke. Izbranega ponudnika ni v registru poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, kar je zakonski pogoj za opravljanje prometa na debelo z medicinskimi pripomočki. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga preklic odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopu 2 in razveljavitev predmetnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov v višini plačane takse.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 17. 4. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in predlaga, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

Naročnik je dne 24. 4. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vpis v register ni bil pogoj, ki bi ga ponudnik moral izpolniti. Od ponudnikov je mogoče zahtevati le dokazila, ki so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, ne pa tudi drugih. Dokazilo o vpisu v register medicinskih pripomočkov na debelo ni bil izločitveni pogoj. Poleg tega se plastična tubica za enkratno uporabo in nosilec za njo ne obravnavata kot medicinski pripomoček, ker nista predvidena za uporabo pri diagnostiki ali v terapevtske namene za uporabo na ljudeh. Carinska deklaracija proizvoda se glasi "Proizvodi iz plastičnih mas - drugo". Tudi iz dopisa proizvajalca izhaja, da tubica in nosilec za tubice nista medicinska pripomočka. Gre za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so nesterilni in namenjeni skladiščenju vzorcev. Izbrani ponudnik navaja, da ne poseduje standarda iz direktive 98/79/EC, temveč je to standard, iz katerega izhaja. Tudi na embalaži proizvodov je mogoče razbrati, da gre za proizvode, ki se le sklicujejo na CE certifikat, kar jih ne uvršča med medicinske pripomočke, temveč le dokazuje, da izpolnjujejo osnovne EU standarde.

Naročnik je z vlogo z dne 25. 4. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, in sicer zato, ker naj izbrani ponudnik ne bi bil registriran za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki na debelo oz. ker naj ne bi bil vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 16. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Vse nepopolne ponudbe je naročnik dolžan na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in ki tudi ne vsebuje kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Izhodišča za določanje zahtev v zvezi s sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti so določena v 43. členu ZJN-2. Ta v prvem odstavku določa, da lahko naročnik od vsakega gospodarskega subjekta, ki želi sodelovati pri javnem naročanju, zahteva, da predloži dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. Drugi odstavek 43. člena ZJN-2 določa, da lahko naročnik v primeru, če morajo imeti kandidati ali ponudniki posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev, ki je predmet naročila, od njih zahteva, da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predložijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. Iz citiranih določil je razvidno, da je naročnik tisti, ki mora v razpisni dokumentaciji, upoštevajoč predmet javnega naročila, določiti, katera dokazila v zvezi z opravljanjem dejavnosti morajo ponudniki predložiti v ponudbi, da jim bo priznal sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

Naročnik je zahteve v zvezi z dokazovanjem sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti določil v 2. poglavju razpisne dokumentacije (Pogoji za udeležbo), kjer je v točki P2 zapisal:

"Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES.

Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je vpisan v register poklicev ali trgovski register."

V skladu z določbami razpisne dokumentacije so ponudniki navedeno zahtevo dokazali s predložitvijo podpisanega obrazca št. 3 (Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije), v katerem so med drugim s podpisom potrdili, da so sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. da imajo registrirano dejavnost oz. da so vpisani v register poklicev ali trgovski register. Drugih zahtev v zvezi z dokazovanjem sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je predložil podpisan in žigosan obrazec št. 3, v katerem je med drugim potrdil, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti oz. da ima registrirano dejavnost oz. da je vpisan v register poklicev ali trgovski register. S tem je izbrani ponudnik izpolnil naročnikovo zahtevo glede izkazovanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti. Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, številka 42/2006 in spremembe; v nadaljevanju: ZGD-1) ne zahteva več vpisa dejavnosti v register, temveč smejo družbe opravljati gospodarske posle v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi.

Kot je bilo že zapisano, je glede na določbo 43. člena ZJN-2 naročnik tisti, ki mora v razpisni dokumentaciji določiti, katera dokazila mora predložiti ponudnik, da dokaže sposobnost za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo biti ponudniki, ki ponujajo blago iz sklopa 2, vpisani v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, dejstvo, da izbrani ponudnik ni vpisan v ta register oz. da ni predložil potrdila o vpisu, ne more predstavljati podlage za ugotovitev nepopolnosti njegove ponudbe in izločitev iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Ne glede na dejstvo, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval potrdila o vpisu v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal, da bi predmet naročila iz 2. sklopa (stojalo za arhiviranje vzorcev - stojalo in epruvetke) predstavljal medicinski pripomoček v smislu 3. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009; v nadaljevanju: ZMedPri), za promet s katerim bi ponudniki morali biti vpisani v poseben register. 3. člen ZMedPri namreč določa, da je medicinski pripomoček vsak instrument, aparatura, naprava, programska oprema, material ali drug predmet, ki se uporablja samostojno ali v kombinaciji z dodatki, vključno s programsko opremo, ki jo je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvidel izrecno za uporabo pri diagnostiki oziroma v terapevtske namene in je potrebna za pravilno uporabo tega pripomočka, in ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvidel za uporabo na ljudeh za:

- diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni,
- diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje posledic poškodb ali okvar ali kompenziranje okvare ali invalidnosti,
- preiskovanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomskih funkcij ali fizioloških procesov organizma ali
- nadzor spočetja, in ki svojega glavnega predvidenega učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki ali metabolični način, vendar pa so mu lahko ti procesi pri njegovem delovanju v pomoč.

Ob tem ZMedPri v prvem odstavku 6. člena določa, da je in vitro diagnostični medicinski pripomoček tisti, ki je reagent, reagenčni izdelek, umerjevalec, kontrolni material, komplet, instrument, aparat, oprema ali sistem, ki se uporablja sam ali v kombinaciji, proizvajalec medicinskih pripomočkov pa ga je namenil za uporabo in za preiskave vzorcev, vključno z darovano krvjo in tkivi, ki izhajajo iz človeškega telesa, samo ali večinoma za zagotavljanje podatkov:

- v zvezi s fiziološkim ali patološkim stanjem,
- v zvezi s prirojeno nepravilnostjo,
- za določitev varnosti in združljivosti z možnimi prejemniki ali
- za spremljanje terapevtskih ukrepov.

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena ZMedPri izdelki za splošno laboratorijsko uporabo niso in vitro diagnostični medicinski pripomočki, razen če jih je proizvajalec medicinskih pripomočkov glede na njihove značilnosti posebej predvidel za uporabo pri diagnostični preiskavi in vitro.

Vlagatelj svojo navedbo, da naj bi predmet naročila v 2. sklopu (stojalo za arhiviranje vzorcev - stojalo in epruvetke), ki ga ponuja izbrani ponudnik, spadal med medicinske pripomočke, utemeljuje zgolj z dejstvom, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dokument "Product Quality Information", v katerem naj bi bilo navedeno: "Micronic products comply with CE label class 1. In this respect the European directive 98/79/EC is the leading standard." Iz navedenega dokumenta izhaja le to, da imajo izdelki proizvajalca "Micronic" oznako "CE" (kar je bila izrecna zahteva naročnika, 3. alineja točke 4.1 razpisne dokumentacije) in da je na tem področju direktiva 98/79/EC vodilni standard. Ni pa mogoče na podlagi tega dokumenta ugotavljati, da bi konkreten proizvod, ki ga izbrani ponudnik ponuja v 2. sklopu (Micronic večnamenski zabojnik za tubice - 96, 100/pak, kat. št. MP225-04 in Micronic Vložek s kodiranimi PPN tubicami - 96, 100/pak, kat. št. MO226-RP), predstavljal medicinski pripomoček v smislu 3. oz. 6. člena ZMedPri. Za to, da bi blago, ki ga izbrani ponudnik ponuja v 2. sklopu, bilo medicinski pripomoček, vlagatelj ni navedel nobenih konkretnih trditev niti ni predložil dokazov. Navedbam vlagatelja zato tudi v skladu s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (212. in nasl. členi Zakona o pravdnem postopku; Uradni list RS, št. 26/1999 in spremembe; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) ni mogoče slediti.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer za plačilo revizijske takse. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je v vlogi, v kateri se je izjasnil do navedb vlagatelja, zahteval tudi povrnitev stroškov. V stroškovniku je navedel nagrado za zastopanje v revizijskem postopku v višini 1.089,40 EUR in 20 % DDV. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo navedenih stroškov zavrnila, saj je ocenila, da stroški niso bili potrebni (prvi odstavek 155. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP v povezavi s 13. členom ZPVPJN).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 23. 5. 2012


predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav..
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
- MIKRO + POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor
- Ambico, d.o.o., Cesta talcev 18, 1215 Medvode
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran