Na vsebino
EN

018-151/2012 Občina Vodice

Številka: 018-151/2012-3
Datum sprejema: 22. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvajanje letnega vzdrževanja cest v letih 2012, 2013 in 2014", v zvezi s pritožbo ponudnika Mapri Proasfalt, d.o.o., Mali Ločnik 5, Turjak, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Vodice, Kopitarjeva trg 1, Vodice (v nadaljevanju: naročnik) dne 22. 5. 2012

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi tako, da se naročniku naloži povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju še v višini 180,00 EUR, ki jih mora plačati vlagatelju v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka. V preostalem delu se pritožba vlagatelja kot neutemeljena zavrne.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v pritožbenem postopku, v višini 240,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja "Izvajanje letnega vzdrževanja cest v letih 2012, 2013 in 2014". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 24. 2. 2012, pod št. objave JN2085/2012. Naročnik je dne 19. 3. 2012, pod št. 430-03/2012-13, izdal odločitev, da se javno naročilo odda ponudniku Kuhta, d.o.o., Krvavška ulica 18, Vodice, katero je nato v delu pravnega pouka popravil s Popravkom obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, izdanim dne 4. 4. 2012, pod št. 430-03/2012-17.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 4. 2012 vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik z Odločitvijo, izdano dne 26. 4. 2012, pod št. 430-03/2012-024, v celoti ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila z dne 19. 3. 2012, vlagatelju pa delno priznal stroške predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je z vlogo z dne 7. 5. 2012 vložil pritožbo v delu, v katerem mu je naročnik priznal stroške za odvetniško nagrado pooblaščencu v višini 250,00 EUR, povečano za 20 % DDV in zahteva povračilo teh stroškov v višini 1.400,00 EUR, povečano za 20 % DDV. Vlagatelj povzame zakonska pravila o povračilu stroškov postopka in navaja, da je iz več odločitev Državne revizijske komisije razvidno, da se v povprečnem primeru določi srednja vrednost nagrade v razponu, naročnik pa je v konkretnem primeru po mnenju vlagatelja brez vsake pravne podlage zavzel stališče, da je pooblaščenec, kljub temu, da je v celoti uspel z zahtevkom za revizijo, upravičen le do 250,00 EUR nagrade z 20 % DDV. Takšna odločitev naročnika po navedbah vlagatelja ni skladna z veljavno zakonodajo in ni odmerjena po pravičnem preudarku. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov pritožbenega postopka.

Naročnik je z vlogo z dne 11. 5. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Med strankama je v pritožbenem postopku sporna odločitev naročnika o stroških predrevizijskega postopka (izdana dne 26. 4. 2012, pod št. 430-03/2012-024), v delu, ki se nanaša na razliko med priglašenimi stroški vlagatelja za odvetniško nagrado (v znesku 1.400,00 EUR z 20 % DDV) in s strani naročnika priznanimi stroški za nagrado (v znesku 250,00 EUR z 20 % DDV), v višini 1.150,00 EUR z 20 % DDV. Ker je vlagatelj že delno uspel v stroškovnem delu, Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj s pritožbo izkazuje pravni interes le še za razliko navedenih stroškov, ki mu je naročnik ni priznal, zato je Državna revizijska komisija preizkusila naročnikovo odločitev le v tem delu.

Med strankama ni spora o tem, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo v celoti uspel. Kot izhaja iz obrazložitve izpodbijane odločitve v stroškovnem delu, je naročnik stroške vlagatelja ocenil na 250,00 EUR z 20 % DDV, pri čemer je po ugotovitvah Državne revizijske komisije pravne podlage ustrezno predstavil. Naročnik je odločitev oprl na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN (ki določa pravila o povrnitvi stroškov v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen), osmi odstavek 70. člena ZPVPJN (ki določa, kdaj naročnik odloči o stroških predrevizijskega postopka), 19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/09; v nadaljevanju: ZOdv-C) in 13. člen Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08; v nadaljevanju: ZOdvT).

Skladno z 19. členom ZOdv-C znaša nagrada za revizijski postopek od 200,00 do 1.400,00 EUR in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlati pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih. Skladno s 13. členom ZOdvT se pri nagradah v razponu nagrada v posameznem primeru določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izven pravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke, v povprečnem primeru pa se določi srednja vrednost nagrade v razponu.

Državna revizijska komisija po vpogledu v spisovno dokumentacijo in po proučitvi vseh okoliščin konkretnega primera, predvsem obsega in težavnosti priprave zahtevka za revizijo, (kar je bilo po oceni Državne revizijske komisije enostavnejše opravilo in ni zahtevalo uporabe tujih pravnih virov ali tujega jezika), ocenjuje, da je vlagatelju treba priznati stroške za odvetniško nagrado še v višini 150,00 EUR in 20 % DDV (Tar. št. 6007 ZOdvT) v višini 30,00 EUR, vse skupaj v višini 180,00 EUR.

Državna revizijska komisija je zato pritožbi vlagatelja ugodila tako, da je naročniku naložila povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju, še v višini 180,00 EUR, ki jih mora naročnik plačati vlagatelju v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka, v preostalem delu pa je pritožbo kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo. Ker je pritožba utemeljena, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za odvetniško nagrado v višini 200,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom ZOdvT, po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera (tudi dejstva, da vlagatelj s pritožbo ni v celoti uspel), ter 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 40,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 240,00 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni. Državna revizijska komisija je glede na navedeno odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v pritožbenem postopku, v višini 240,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka, višjo stroškovno zahtevo pa je zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 5. 2012
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Vodice, Kopitarjeva trg 1, Vodice
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana
- Kuhta, d.o.o., Krvavška ulica 18, Vodice
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran