Na vsebino
EN

018-143/2012 Bolnišnica Sežana

Številka: 018-143/2012-5
Datum sprejema: 21. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "pohištveno opremo (sklop 3: splošna medicinska oprema in tehnološka oprema)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mollier, d. o. o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), 21. 5. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.309,34 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.

3. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje naročila v sklopu 3. Poročilo mora vsebovati:
- navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek,
- navedbo odločitve Državne revizijske komisije,
- opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija,
- opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in
- opis načina odprave nepravilnosti.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 28. 10. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN12455/2011, in 2. 11. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 210-342539) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012 ponudnike med drugim obvestil, da je v sklopu 3 (splošna medicinska oprema in tehnološka oprema) izbral ponudbo ponudnika Timo, d. o. o., Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 3), vlagateljevo ponudbo v sklopu 3, ki je bila cenovno ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika za sklop 3, pa je izločil, ker je neprimerna zaradi neustreznih artiklov na pozicijah 2.1 in 2.3.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 3. 2012 in predlagal njeno razveljavitev, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da:
- je pri artiklu na poziciji 2.1. ponudil mehanično nastavitev trendelenburg in antitrendelenburg položaja, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji, enako rešitev pa ponuja tudi izbrani ponudnik za sklop 3, zato je naročnik kršil načelo enake obravnave ponudnikov iz 9. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2),
- je pri artiklu na poziciji 2.3. ponudil tako nočno omarico z integrirano servirno mizico in še posebej dodatno mizico, ki se lahko zapelje s kolesi okoli koles omarice in ima servirni pladenj nad omarico, nadaljuje, da je ponudil dva artikla z vsemi zahtevanimi opcijami, medtem pa je izbrani ponudnik v sklopu 3 ponudil dva artikla, ki pa nista integrirana, s čimer je kršil načelo enake obravnave ponudnikov iz 9. člena ZJN-2.

Izbrani ponudnik za sklop 3 se je z dopisom z dne 26. 3. 2012 izjasnil o zahtevku za revizijo in navedel, da je ponudil artikel na poziciji 2.1., ki ima funkcijo CPR, ki omogoča hitro mehansko, zvezno izravnavo ležišča v času, ki ni daljši od 5 sekund, na poziciji 2.3. pa je ponudil artikel, pri katerem je servirna konzolna mizica integrirana v nočno omarico. Izbrani ponudnik za sklop 3 nadaljuje, da je vlagatelj sicer ponudil neustrezen artikel na poziciji 2.1., nedopustno pa predlaga, da bi bil pripravljen dobaviti druge artikle, če bi bili za naročnika ustreznejši.

Naročnik je s sklepom št. 4110-53/2009-63 z dne 6. 4. 2012 zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na točki III./1. in III./3. izreka odločitve o oddaji naročila, in glede stroškovne zahteve zavrnil, v delu, ki se nanaša na točko III./2. izreka odločitve o oddaji naročila, pa zavrgel. Naročnik ugotavlja, da vlagatelju ne more nastati škoda zaradi odločitve iz točke III./2. izreka odločitve o oddaji naročila o izločitvi nepopolne konkurenčne ponudbe, zato mu ni priznal aktivne legitimacije za izpodbijanje tega dela odločitve o oddaji naročila. Naročnik nadaljuje, da:
- je za artikel na poziciji 2.1. zahteval od ponudnikov predložitev vzorca, saj mu ponujeni artikli niso bili poznani,
- vlagatelj ni želel dostaviti vzorca na naročnikovo lokacijo, omogočil pa je ogled v Splošni bolnišnici Celje, kjer pa je naročnik po ogledu ugotovil, da vzorec ne zagotavlja zahtevanih funkcionalnosti, in sicer sistem ne omogoča zvezne izravnave ležišča (funkcija CPR) v času, ki ni daljši od pet sekund,
- vzorec artikla iz pozicije 2.1., ki ga je ponudil izbrani ponudnik v sklopu 3, v celoti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato naročnik ni kršil načela enakopravne obravnave ponudnikov,
- bi bilo treba vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 zavrniti tudi na podlagi prve alinee prvega odstavka 28. člena ZPVPJN, saj ponujena postelja ne zagotavlja hitre mehanske, zvezne izravnave ležišča,
- je vlagatelj na poziciji 2.3. ponudil dva artikla, ki nista integrirana, saj ju ni mogoče združiti v celoto, temveč ju je mogoče le postaviti tako, kot da je videti, da sta združena v celoto,
- je naročnik na portalu javnih naročil pojasnil, da morata biti servirna mizica in nočna omarica kompatibilni, kar je nujen pogoj za integracijo obeh izdelkov v celoto,
- je izbrani ponudnik ponudil dva ločena izdelka, ki se lahko združita v celoto, saj se steber konzolne mizice zapelje v poseben utor na nočni omarici, kar dejansko pomeni združitev v celoto (integracijo), omogoča tudi enostavno razdružitev in uporabo obeh izdelkov ločeno, zato ne drži vlagateljev očitek o kršitvi enake obravnave ponudnikov,
- ni mogoče slediti vlagateljevemu predlogu, da v primeru, da oprema ne ustreza, lahko ponudi drugačno opremo iz svojega asortimana, saj je to v nasprotju z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4110-53/2009-67 z dne 25. 4. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 4. 2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in zavrnil naročnikove argumente.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestili o javnem naročilu, razpisno dokumentacijo, vlagateljevo ponudbo v sklopu 3, ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 3, "Poziv za dopolnitev ponudbe in dostavo vzorcev" št. JN07/11-dop-MOL-1 z dne 17. 1. 2012, odgovor na ta poziv (dopis z dne 23. 1. 2012 skupaj s prilogami), "Zapisnik ogleda" z dne 3. 2. 2012, elektronsko sporočilo z dne 24. 2. 2012 o posredovanju zapisnika o ogledu postelje, vlagateljev dopis z dne 29. 2. 2012 v zvezi z ogledom postelje, odločitev o oddaji naročila (št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012) in priloge k zahtevku za revizijo (katalog za posteljo, ki jo ponuja vlagatelj, dokazilo za posteljo, ki jo ponuja izbrani ponudnik v sklopu 3, katalog za nočni omarici, ki ju ponujata vlagatelj in izbrani ponudnik v sklopu 3, in katalog za servirno mizico, ki jo ponuja vlagatelj). Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika in dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Po vpogledu v dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 izločil z obrazložitvijo, da je nepopolna, ker je neprimerna, in sicer pri artiklih na pozicijah 2.1. (bolniška postelja, štiridelna, električna) in 2.3. (nočna omarica z integrirano servirno mizico).

Vlagatelj naročniku izrecno očita le kršitev 9. člena ZJN-2, vendar izpostavlja argumente v zvezi s ponujenimi spornimi artikli, ki jih je treba obravnavati kot očitek naročniku, da je nepravilno označil vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 za neprimerno (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in s tem nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter da zato ni imel podlage za njeno izločitev (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Naročnik lahko namreč skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izloči le nepopolne ponudbe, pri čemer mora pred tem upoštevati še postopek dopolnitve formalno nepopolne ponudbe (prvi odstavek 78. člen ZJN-2), v katerem pa velja, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (druga alinea drugega odstavka 78. člen ZJN-2).

Skladno z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

ZJN-2 torej določa, da je naročnik upravičen izločiti ponudbo, če je ponudnik ponudil artikle, ki niso skladni z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, in ponudnika ni zavezan pozvati, da ponudi drug artikel. Táko pozivanje bi bilo celĂł izrecno neučinkovito (druga alinea drugega odstavka 78. člen ZJN-2).

Zato Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je v konkretnem primeru treba naročnikova ravnanja v zvezi z vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 glede spornih artiklov treba preizkusiti na način, ali je naročnik upravičeno zaključil, da sporni artikli ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji, vlagateljev argument, "da ima v programu tudi druge izdelke, ki pa jih ni ponudil za predmetno javno naročilo, jih je pa pripravljen dobaviti v primeru, da so za naročnika ustreznejše" (str. 3 zahtevka za revizijo), pa v primeru, če ga je treba razumeti, da vlagatelj predlaga, da bi naročniku ponudil druge artikle kot tiste, za katere je ugotovil, da niso skladni s tehničnimi zahtevami, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji, za neupošteven glede na drugo alineo drugega odstavka 78. člen ZJN-2.

Pri vpogledu v obrazložitev dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik med drugim navedel, da je pri ogledu vzorca postelje v Splošni bolnišnici Celje ugotovil, da "postelja nima sistema mehanskega ampak le električno nastavljivega trendelenburga in antitrendelenburga. Navedeno je ponudnik tudi potrdil s podpisom zapisnika o ogledu vzorca, ki ga je posredoval podpisanega naročniku po telefaksu dne 29. 2. 2012 in istega dne po pošti (naročnik ga je prejel 1. 3. 2012). Trendelenburg in antitrendelenburg sta položaja, v katerih je postelja nagnjena tako, da je glava v poziciji, ki predstavlja najvišjo točko položaja telesa (antitrendelenburg) oziroma najnižjo točko položaja telesa (trendelenburg), iz obeh pozicij pa je v določenih medicinskih stanjih nujno potrebno, da se ležišče izravna. Glede na to, da postelja omogoča le elektronsko nastavljiv (anti)trendelenburg, ne omogoča pa mehanskega nastavljanja, ne izpolnjuje zahteve, da se ležišče hitro mehansko izravna, saj takšna izravnava tehnično ni mogoča."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 pri artiklu na poziciji 2.1. dejansko izločil zaradi neizpolnjevanja dveh izmed tehničnih zahtev, ki jih je določil v obrazcu 10A (Specifikacija ponudbe s cenami (excellov dokument)), saj sta zahtevi po hitri mehanski, zvezni izravnavi ležišča in mehanski nastavitvi (anti)trendelenburg položaja določeni samostojno, in sicer vsaka v svoji alinei. Naročnik je v zvezi z artiklom na poziciji 2.1. tako določil:
- "sistem mora omogočiti centralno zaklepanje vseh funkcij in hitro mehansko, zvezno izravnavo ležišča (funkcija CPR) v času, ki ni daljši od 5 sekund" (14. alinea) in
- "trendelenburg in antitrendelenburg poziciji nastavljivi mehanično (+12°/-12°)" (15. alinea).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da obe tehnični zahtevi iz 14. in 15. alinee artikla na poziciji 2.1. zahtevata mehansko (mehanično) upravljanje s funkcijama bolniške postelje.

Iz zahtevka za revizijo izhaja, da vlagatelj naročniku očita kršitev le v zvezi z ugotavljanjem tehnične zahteve iz 15. alinee za artikel na poziciji 2.1., ne pa tudi v zvezi z ugotavljanjem tehnične zahteve iz 14. alinee za artikel na poziciji 2.1. Vlagatelj v vlogi z dne 23. 4. 2012, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo, zmotno trdi, da "ne širi svojih navedb v zahtevku za revizijo" (str. 2). Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, ko v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretja zaporedna stran) navaja, "je že v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila opredelil, da [vlagateljeva] postelja ne omogoča hitre izravnave, kar izhaja iz samega besedila obrazložitve in iz podčrtanih delov, ki je naročnik želel izrecno izpostaviti". Res je sicer, da naročnik v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila ni uporabil kratice CPR, ki se nanaša na izravnavo ležišča, vendar je odsotnost lastnosti glede hitre mehanske, zvezne izravnave ležišča pri postelji, ki jo je ponudil vlagatelj v sklopu 3, v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila predstavil. S tem je naročnik izpolnil obvestilno dolžnost iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 (v povezavi s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2) in vlagatelju omogočil, da učinkovito uveljavlja pravno varstvo. Državna revizijska komisija dodaja, da dejstvo, da iz zapisnika o ogledu z dne 3. 2. 2012 ne izhaja nobena naročnikova pripomba glede neizpolnjevanja tehnične zahteve glede hitre mehanske, zvezne izravnave ležišča, ni pomembno, ker je pomembno, ali je naročnik razloge za nepopolnost ponudbe navedel v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (tretji odstavek 79. člena ZJN-2 v povezavi s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2), čemur pa je naročnik, kot že navedeno, zadostil. Ob navedenem Državna revizijska komisija še dodaja, da je naročnik odsotnost funkcije CPR v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila dejansko predstavil s tem, ko je navedel, da vlagatelj v sklopu 3 ponuja le električno nastavljivo posteljo.

Kljub predhodno navedenemu Državna revizijska komisija še ugotavlja, da tudi v primeru, če bi upoštevala vlagateljeve argumente iz vloge z dne 23. 4. 2012, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo, glede mehanske, zvezne izravnave ležišča (funkcija CPR) in bi štela, da postelja, ki jo vlagatelj ponuja na poziciji 2.1. v sklopu 3, omogoča funkcijo CPR, vlagatelj ne navaja, da postelja, ki jo ponuja v sklopu 3, omogoča tako funkcijo "hitro", kar je bila naročnikova zahteva iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj torej niti v vlogi z dne 23. 4. 2012 ni navajal vseh pravnorelevantnih dejstev (prim. s prvim odstavkom 15. člena ZPVPJN, ki določa obvezne sestavine zahtevka za revizijo, med drugim so to "dejstva" (6. točka)), ki bi lahko pripomogla k temu, da bi se ugotovilo, da je naročnik napačno označil vlagateljevo ponudbo za neprimerno v sklopu 3 glede tehnične zahteve iz 14. alinee za artikel na poziciji 2.1.

Kljub vsemu predhodno navedenemu pa Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik kršil načelo enake obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) pri obravnavi vlagateljeve in ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 3 glede artikla na poziciji 2.1. glede tehnične zahteve iz 15. alinee.

Čeprav vlagatelj v zahtevku za revizijo (str. 3) zatrjuje, da je "ponudil mehanično nastavitev trendelenburg in antitrendelenburg pozicij", pa v nadaljevanju (str. 3) navaja, da je ta sistem nastavitev elektromehaničen. Iz zapisnika o ogledu z dne 3. 2. 2012 izhaja, da je vlagatelj s podpisoma svojih dveh predstavnikov potrdil ugotovitev "postelja nima mehanskega ampak le električno nastavljivega trendelenburga in antitrendelenburga". Vlagatelj v vlogi z dne 23. 4. 2012, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo, (str. 2) navaja, da "je tudi izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi priznal, da ima njegova - to je izbrana postelja elektromehanični sistem nastavitve trendelenburg in antitrendelenburg položaja. Enak sistem ponuja vlagatelj revizijskega zahtevka." Iz vseh navedenih dokumentov je torej razvidno, da je vlagatelj v sklopu 3 (pozicija 2.1.) ponudil posteljo, ki nima mehanske nastavitve položajev trendelenburg in atitrendelenburg, kar je bila naročnikova zahteva.

Vlagatelj je navedel, da je izbrani ponudnik v sklopu 3 ponudil posteljo na poziciji 2.1., ki omogoča nastavitev položajev trendelenburg in atitrendelenburg elektromehansko. Iz dokazila "Graphical Sheet" za to posteljo, ki ga je vlagatelj priložil k zahtevku za revizijo, je razvidna funkcija "electrically adjustable trend/reverse trend", kar pokaže, da ne gre za mehansko nastavitev položajev trendelenburg in atitrendelenburg. Tudi izbrani ponudnik v sklopu 3 v izjasnitvi o zahtevku za revizijo (dopis z dne 26. 3. 2012) priznava, da je ponudil posteljo, ki "ima elektromehanični sistem nastavitve trendelenburg in antitrendelenburg položaja" (prva zaporedna stran), in dodaja, da je "le-ta dopolnjen tako da omogoča hitro mehansko, zvezno izravnavo ležišča (funkcija CPR) v času ki ni daljši od 5 sekund" (tudi prva zaporedna stran), vendar je slednje povezano s tehnično zahtevo iz 14. alinee za artikel na poziciji 2.1., ne pa s tehnično zahtevo iz 15. alinee za artikel na poziciji 2.1. Naročnik sicer v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja, da je "preizkusil tudi vzorec postelje, ki jo ponuja izbrani ponudnik, in ugotovil, da ta postelja v celoti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, prav tako ima nameščen sistem za hitro mehansko, zvezno izravnavo ležišča, ki ga je bilo mogoče preizkusiti" (tretja zaporedna stran), vendar Državna revizijska komisija v naročnikovem spisu ni našla drugega dokumenta kot le poziv naročnika izbranemu ponudniku v sklopu 3, naj dostavi vzorce (dopis št. dovz-TIMO-1 z dne "19. 1. 2011"; očitno napačno zapisana letnica, opomba Državne revizijske komisije). Državna revizijska komisija tako ni našla npr. morebitnega zapisnika o pregledu vzorcev ali dokazila, da je izbrani ponudnik vzorce naročniku do zahtevanega datuma, tj. "24. 1. 2011" (letnica je v tem datumu zapisana očitno napačno; opomba Državne revizijske komisije) sploh dostavil, zato tudi ni bilo mogoče z gotovostjo preizkusiti naročnikove trditve, da je vzorce izbranega ponudnika v sklopu 3 pregledal. Vendar tudi v primeru, če je naročnik prejel vzorce od izbranega ponudnika v sklopu 3 in jih pregledal, le da tega ni dokumentiral, pa ni mogoče spregledati, da je že iz izjave izbranega ponudnika v sklopu 3, ki jo je podal v dopisu z dne 26. 3. 2012, razvidno, da demantira naročnikove trditve o ustreznosti artikla na poziciji 2.1. v sklopu 3 glede na tehnične zahteve, ki jih je naročnik določil v obrazcu 10A (Specifikacija ponudbe s cenami (excellov dokument))

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da v primeru, če je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev za artikel na poziciji 2.1. obravnaval kot neprimerno in zato nepopolno, zaradi enake pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 3 ni mogel obravnavati kot primerno in zato popolno. Če bi naročnik upošteval svoje tehnične zahteve, bi moral za obe ponudbi ugotoviti, da ne ponujata mehanske nastavitve položajev trendelenburg in antitrendelenburg in ju zato obravnavati kot neprimerni in s tem nepopolni ter ju izločiti. Ker je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik kršil načelo enake obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2 v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2) glede tehnične lastnosti za artikel na poziciji 2.1., Državna revizijska komisija ni še posebej preverjala utemeljenosti vlagateljevih očitkov glede artikla na poziciji 2.3., saj ne glede na ugotovitev njihove (ne)utemeljenosti, to ne bi več vplivalo na končno odločitev.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 3 se postopek oddaje javnega naročila v sklopu 3 pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da mora v primeru, če na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije oceni, da je mogoče nadaljevati in zaključiti postopek oddaje javnega naročila z izbiro najugodnejše ponudbe v sklopu 3, ravnati po drugem odstavku 41. člena ZJN-2. Naročnik mora upoštevati, da mora po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 vse ponudbe, ki niso popolne, izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 8. člena ZJN-2), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). V primeru, če pa se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v višini 1.309,34 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.309,34 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji v dveh mesecih od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje naročila v sklopu 3. Poročilo mora skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov ali ji naročnik odzivnega poročila ne bo predložil, bo začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 21. 5. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana,
- Mollier, d. o. o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Timo, d. o. o., Vipavska cesta 4i, 5270 Ajdovščina,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran