Na vsebino
EN

018-102/2012 Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik

Številka: 018-102/2012-5
Datum sprejema: 17. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Sukcesivna dobava čistil in čistilnih pripomočkov" (v sklopu številka 1: "Sredstva za stavbno čiščenje") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KIMI, d. o. o., Planjava 1, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Samoel Peterlin, Kotnikova ulica 34, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DOM STAREJšIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 05. 2012

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05. 03. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. 10. 2011 sprejel sklep (številka JN 3/2011/S) o začetku postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo čistil in čistilnih pripomočkov. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila je bilo (pod številko objave JN12297/2011) dne 26. 10. 2011 objavljeno na Portalu javnih naročil, v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2011/S 209, pa (pod številko dokumenta 340395) dne 29. 10. 2011 (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN13150/2011) objavljeno dne 16. 11. 2011, obvestilo o dodatnih informacijah pa je bilo v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2011/S 222, (pod številko dokumenta 360026) objavljeno dne 18. 11. 2011.

Naročnik je dne 05. 01. 2012 sprejel "OBVESTILO" številka JN 3/2011-ob1, v katerem obvešča ponudnike, ki so oddali ponudbe za sklop številka 1: "Sredstva za stavbno čiščenje" (v nadaljevanju: sklop številka 1), da ponudbe izloča kot nepopolne.

Naročnik je dne 12. 01. 2012 sprejel sklep (številka JN 1/2012-POG-S) o začetku postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo čistil in čistilnih pripomočkov po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Dne 21. 02. 2012 je naročnik sprejel "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA" številka JN 1/2012-ob_pogajanja (v nadaljevanju: obvestilo o izbiri ponudnika za sklop številka 1), iz katerega izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za sklop številka 1 izbere "Ecolab d.o.o." (v nadaljevanju: izbrani ponudnik v sklopu številka 1). Obvestilo o izbiri ponudnika za sklop številka 1 je vlagatelj prejel dne 23. 02. 2012.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dokument z dne 27. 02. 2012, poimenovan "PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOČITVE ODDAJE JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI", dne 02. 03. 2012 pa je naročnik sprejel dokument številka 4303-1/2012-4, poimenovan "Dodatna obrazložitev odločitve Javnega naročila po postopku s pogajanji"â?? (v nadaljevanju: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 07. 03. 2012.

Dne 06. 03. 2012 je vlagatelj na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 05. 03. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo v celoti ugodi, odločitev naročnika, kot izhaja iz obvestila o izbiri ponudnika za sklop številka 1, razveljavi in se sprejme nova odločitev, tako da se šteje ponudba vlagatelja za formalno popolno, sprejemljivo, pravilno in primerno in se ga izbere kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga tudi, da se mu povrne stroške postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba primerna in popolna, saj so polimeri strokovni izraz za voske. Polimeri so, kot zatrjuje vlagatelj, po svoji strukturi oziroma kemijski sestavi dejansko vosek, polimeri se materializirajo kot vosek, spadajo pa v skupino tako imenovanih sintetičnih voskov. Ker naročnik (po zatrjevanju vlagatelja) ni zahteval sredstva v obliki naravnega voska, temveč sredstvo na osnovi voskov, vlagatelj zaključuje, da je v svoji ponudbi, predloženi za sklop številka 1, ponudil (prav) sredstvo na osnovi voskov. Vlagatelj naročniku obenem očita tudi, da je iz razloga, ker mu ni omogočil in dopustil dopolnitve (z navedbo oziroma pojasnilom) formalno nepopolne ponudbe, kršil 78. člen "ZJN".

Naročnik je dne 26. 03. 2012 sprejel sklep številka JN 1/2012-revizija_sklep1, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik glede očitka, da so polimeri strokovni izraz za voske, oziroma, da je polimer enako vosek, poudarja, da navedeno ni enako oziroma se ne more enačiti in posploševati. Razlika med voski in polimeri je, kot zatrjuje naročnik, že v njihovi kemijski sestavi, če bi bili voski in polimeri enaki oziroma ista snov, pa ne bi zahteval dveh različnih tehničnih specifikacij izdelka (pod zaporedno številko 10 in 11). Naročnik v nadaljevanju obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo izpostavlja tudi nasprotujoča si stališča vlagatelja glede formalne popolnosti njegove ponudbe, saj mu vlagatelj najprej očita, da je njegovo ponudbo napačno izločil kot nepopolno, nato pa navaja kršitev določil 78. člena ZJN-2, ker naj bi mu naročnik ne omogočil dopolnitve formalno nepopolne ponudbe.

Naročnik je v prilogi dokumenta "KRONOLOšKI PREGLED", ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 29. 03. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-102/2012-2, z dne 03. 04. 2012, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik prejel dne 10. 04. 2012, dne 12. 04. 2012 pa je Državna revizijska komisija prejela naročnikov dopis številka 4300-1/2012-4, z dne 10. 04. 2012, skupaj s prilogami.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika v sklopu številka 1 z dopisom številka 018-102/2012-4, z dne 07. 05. 2012, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o izbiri ponudnika za sklop številka 1 izhaja, da je
- vlagatelj v sklopu številka 1 ponudil najnižjo ceno (stran 2 obvestila o izbiri ponudnika za sklop številka 1),
- merilo za izbiro ponudbe pri oddaji zadevnega javnega naročila "najnižja končna cena ponudbenega predračuna za posamezen razpisan sklop" (XI. točka razdelka "2.3 Merilo za izbor" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) oziroma "najnižja cena" (točka IV.2.1) obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije),
- naročnik vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 1, izločil kot neprimerno in nepopolno (točka 2. na strani 3 obvestila o izbiri ponudnika za sklop številka 1).

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila upravičeno pričakovati, da bi naročnik (upoštevaje merilo za izbiro ponudbe) vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 1, če bi bila ta označena za primerno in popolno, izbral kot najugodnejšo (prvi odstavek 79. člena v povezavi z 48. členom Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 1, izločil kot neprimerno in nepopolno iz razloga, ker je ugotovil, da vlagatelj ponudbe ni pripravil v skladu z minimalnimi tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije. Po ugotovitvah naročnika artikel, ki ga vlagatelj ponuja pod zaporedno številko 11, ne ustreza njegovim tehničnim zahtevam, saj je ponujeno sredstvo na osnovi polimerov, zahtevano pa je bilo sredstvo na osnovi voskov (točka 2. na strani 3 obvestila o izbiri ponudnika za sklop številka 1). Smiselno zelo podoben zaključek izhaja tudi iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (razdelek "Sklop 1:Sredstva za stavbno čiščenje"). Po ugotovitvah naročnika gre pri artiklu, ki ga vlagatelj ponuja pod zaporedno številko 11, za tekoči polimerni premaz (razdelek "Sklop 1:Sredstva za stavbno čiščenje" dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je njegova ponudba primerna in popolna, saj so polimeri strokovni izraz za voske, ker naročnik (po zatrjevanju vlagatelja) ni zahteval sredstva v obliki naravnega voska, temveč sredstvo na osnovi voskov, pa vlagatelj zaključuje, da je v svoji ponudbi, predloženi za sklop številka 1, ponudil (prav) sredstvo na osnovi voskov.

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je sporno naročnikovo ravnanje, s katerim je vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 1, izločil kot neprimerno in nepopolno, potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudbo, ki je neprimerna, v posledici pa nepopolna, mora naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila izhaja, da je v njej naročnik gospodarske subjekte povabil, da predložijo svoje ponudbe v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe (drugi odstavek Povabila k oddaji ponudbe), ponudniki pa so ponudbe lahko predložili tudi za posamezen sklop (tretji odstavek I. točke razdelka "2.1 Splošno" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Naročnik je od ponudnikov zahteval, da morajo ponuditi vse vrste blaga iz posameznega sklopa, obenem pa jih obvestil, da bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga, izločil iz ocenjevanja ponudb (prvi odstavek XIV. točke razdelka "2.4 Pogoji dobave" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Ponudbe niso smele vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo (tretji odstavek XVIII. točke razdelka "2.6 Splošni in posebni pogoji" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Prav tako je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo v izjavi o ustreznosti blaga, dostavi in predložitvi vzorcev (OBR-9) med drugim izjaviti, da ponujeno blago v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika, pa tudi, da za vse ponujene artikle prilagajo varnostne liste in navodila za uporabo v slovenskem jeziku (prvi odstavek VII. točke razdelka 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Naročnik je v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) določil, da mora ponudnik za vsak ponujen izdelek priložiti navodila o uporabi ali tehnični list, na katerem so jasno razvidne in signirane (označene) vse strokovne zahteve naročnika (opis sredstva v stolpcu številka 2), pa tudi varnostne liste ponujenih proizvodov, v kolikor so iz varnostnega lista razvidne strokovne zahteve naročnika. Naročnik je ob tem ponudnike opozoril, da bodo ponudbe, ki v celoti ne izpolnjujejo strokovnih zahtev naročnika, izločene, ter zahteval, da mora biti pod zaporedno številko (artikla) 10 in 11 isti proizvajalec sredstev.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v tehnične specifikacije oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 ugotovila, da je naročnik pod zaporedno številko 11 v stolpcu številka 2, poimenovanem "Opis sredstva (strokovne zahteve naročnika)", zahteval dobro obstojno disperzijo na osnovi voskov ("ščiti tla pred izrabo, primerno za PVC talne obloge, nedrseče, embalaža od 5l do 10 l").

Med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem, da je vlagatelj v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 1, pod zaporedno številko 11 ponudil sredstvo na osnovi polimerov. Omenjeno dejstvo namreč, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, izhaja iz naročnikovega obvestila o izbiri ponudnika za sklop številka 1 (točka 2. na strani 3) in dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (razdelek "Sklop 1:Sredstva za stavbno čiščenje"), v zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke 2. na drugi strani) pa mu pritrjuje tudi vlagatelj, ko zapiše, da je ugotovitev naročnika, da je "vlagatelj ponudil sredstvo na osnovi polimerov" [â??] "sicer pravilna". Smiselno enako je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 1, zaključila tudi Državna revizijska komisija, saj je ugotovila, da je vlagatelj v njej pod zaporedno številko 11 ponudil artikel M. C., glede katerega iz tehničnega lista, ki se nahaja v ponudbi, izhaja, da je "[p]olimerna emulzija s protidrsno zaščito tal" oziroma "tekoči polimerni premaz".

Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku v njegovem zatrjevanju v odločitvi o zahtevku za revizijo (peti odstavek na strani 2), da je v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) razlikoval med besednima zvezama (pojmoma) "sredstvo s polimeri" in "disperzija na osnovi voskov". Sredstvo s polimeri je tako naročnik v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) sklopa številka 1 zahteval pod zaporedno številko 10, dobro obstojno disperzijo na osnovi voskov pa pod zaporedno številko 11. Ker je naročnik v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) sklopa številka 1 ponudnike izrecno opozoril, da mora biti pod zaporedno številko 10 in 11 proizvajalec sredstev isti, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je moral biti vlagatelj pri oblikovanju svoje ponudbe (v sklopu številka 1) v izpostavljenem delu še toliko bolj pozoren na zahtevo naročnika po tem, da ponudnik v eni od postavk ponudi "sredstvo s polimeri", v drugi postavki pa disperzijo "na osnovi voskov". Vlagatelju (kot razumno obveščenemu in povprečno skrbnemu ponudniku) je torej iz izpostavljenega razloga v konkretnem primeru moralo biti razlikovanje med omenjenima zahtevama ("sredstvo s polimeri" in "disperzija na osnovi voskov") še toliko bolj znano. Kot to prepričljivo v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje naročnik
- je v ponudbenem predračunu za sklop številka 1 razpisal "obe vrsti v čistilnih sredstvih", ker gre za "dve različni vrsti snovi, ki imata po" njegovih "izkušnjah tudi različna učinka na kvaliteto čiščenja glede na specifičnost čistilnih površin" (peti odstavek odločitve o zahtevku za revizijo na strani 2),
- bi v primeru, če "bi bili voski in polimeri" [â??] "enaki oz. ista snov", ne "zahteval dveh različnih tehničnih specifikacij izdelka" (šesti odstavek odločitve o zahtevku za revizijo na strani 2),
- je dve različni vrsti disperzij (na osnovi polimerov in voskov) zahteval zaradi specifičnosti tal v enoti doma Kolezija, saj se sredstva na osnovi polimerov niso primerno odzivala na talne obloge - hitro odstopanje oziroma luščenje premaza (šesti odstavek odločitve o zahtevku za revizijo na strani 2).

Upoštevaje dejstvo, da je potrebno določbe tehničnih specifikacij, ki se navedejo v razpisni dokumentaciji (v zvezi s tem smiselno primerjati prvi stavek prvega odstavka 37. člena ZJN-2), brati in razumeti povezano, naročnik pa je v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) razlikoval med besednima zvezama (pojmoma) "sredstvo s polimeri" in "disperzija na osnovi voskov" ter ponudnike izrecno opozoril, da mora biti (v sklopu številka 1) pod zaporedno številko 10 in 11 proizvajalec sredstev isti, Državna revizijska komisija zaključuje, da bi naročnik v primeru, če bi imel dejansko namen v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) sklopa številka 1 pod zaporedno številko 11 pridobiti sredstvo s polimeri, to tudi tako zapisal (na primer z besedno zvezo "dobro obstojna disperzija na osnovi polimerov" ali "dobro obstojna disperzija s polimeri"). Vendar pa naročnik tega ni storil, kar zgolj potrjuje njegovo zatrjevanje, da je razpisal dve različni vrsti disperzij (prvo na osnovi polimerov in drugo na osnovi voskov). Kot to izhaja iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, založila DZS, d. d., natisnila Tiskarna Mladinska knjiga, Ljubljana 1997) je polimer izraz za spojino iz velikega števila medsebojno vezanih monomerov, voski pa so estri višjih maščobnih kislin in višjih alkoholov, zato je smiselno pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi stavek četrtega odstavka na strani 2) glede "očitka, da so polimeri strokovni izraz za voske oz. je polimer enako vosek", poudarja, da "navedeno ni enako oz. se ne more enačiti in posploševati".

Načelo transparentnosti javnega naročanja zahteva, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 8. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija ugotavlja, da so bile v konkretnem primeru tehnične specifikacije (strokovne zahteve) v sklopu številka 1, v navezavi na zaporedno številko artikla (10 in) 11, določene na način, da so vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki lahko razumeli njihovo vsebino (v smislu, da je naročnik v njih razlikoval med besednima zvezama (pojmoma) "sredstvo s polimeri" in "disperzija na osnovi voskov"). Omenjeni zaključek zgolj dodatno podkrepljuje tudi dejstvo, da iz obvestila o izbiri ponudnika za sklop številka 1 ne izhaja, da bi bila še katera od ponudb ostalih ponudnikov, ki jih je naročnik prejel v sklopu številka 1, izločena iz razloga, zaradi katerega je bila (pod zaporedno številko 11) izločena vlagateljeva ponudba.

Ker je torej naročnik v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) v sklopu številka 1 razlikoval med besednima zvezama (pojmoma) "sredstvo s polimeri" in "disperzija na osnovi voskov", vlagatelj pa je v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 1, pod zaporedno številko 11 ponudil artikel M. C., to je sredstvo na osnovi polimerov, pri čemer polimera glede na že doslej pojasnjeno v konkretnem primeru (upoštevaje izpostavljeno razlikovanje besednih zvez v razpisni dokumentaciji) ne gre enačiti z voski, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s svojim ravnanjem, ko je vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 1, označil za neprimerno in nepopolno ter jo izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila ali katero od določb ZJN-2. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti ponudbe, ki niso popolne, vlagatelj pa v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je njegova ponudba, predložena v sklopu številka 1, v izpostavljenem delu primerna in popolna.

Glede na razloge, ki so bili predstavljeni že doslej, dosedanjih ugotovitev in zaključkov ne spreminja niti zatrjevanje vlagatelja v zahtevku za revizijo, da naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni zahteval sredstva v obliki naravnega voska, niti (ostali) dokazi, ki jih v zahtevku za revizijo navaja (predlaga) vlagatelj. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je v konkretnem primeru dejansko stanje dovolj razjasnjeno z listinskimi dokazi, kot izhajajo iz odstopljene spisovne dokumentacije, zato je izvedbo ostalih dokaznih predlogov vlagatelja kot nepotrebno zavrnila.

Ker je naročnik v tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah) v sklopu številka 1 razlikoval med zahtevama (besednima zvezama, pojmoma) "sredstvo s polimeri" in "disperzija na osnovi voskov", vlagatelj pa je v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 1, pod zaporedno številko 11 ponudil artikel M. C., glede katerega iz tehničnega lista, ki se nahaja v njegovi ponudbi, izhaja, da je "[p]olimerna emulzija s protidrsno zaščito tal" oziroma "tekoči polimerni premaz" (torej gre za sredstvo na osnovi polimerov), vlagatelju ni pritrditi niti v njegovem zatrjevanju (točka 3. na tretji strani zahtevka za revizijo), da je naročnik kršil 78. člen ZJN-2, ker mu ni omogočil in dopustil dopolnitve (z navedbo oziroma pojasnilom) formalno nepopolne ponudbe. Naročniku je namreč smiselno pritrditi v njegovem zatrjevanju, podanem v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 3), da je v konkretnem primeru iz dokumentacije "jasno in nedvoumno razvidno, da je ponujeno sredstvo "tekoči polimerni premaz", ki nikakor ne pušča dvoma v ustreznost oz. skladnost z naročnikovimi zahtevami".

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05. 03. 2012 kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se mu povrne stroške postopka. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev priglašenih stroškov.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin (druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi s 15. členom ZPVPJN) ugotovila, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse v znesku 200,00 EUR. Ker bi bil v konkretnem postopku pravnega varstva vlagatelj dolžan plačati takso v znesku enega odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop številka 1 (tretja alinea prvega odstavka 71. člena ZPVPJN), torej takso v znesku 105,25 EUR, Državna revizijska komisija pa je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin ugotovila, da je vlagatelj (sledeč pravnemu pouku v obvestilu o izbiri ponudnika za sklop številka 1) plačal napačno višino oziroma napačen znesek takse (vlagatelj je takso preplačal za 94,75 EUR), bo ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč vplačane takse vlagatelju (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 17. 05. 2012


Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DOM STAREJšIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana
- odvetnik Samoel Peterlin, Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana
- ECOLAB, d. o. o., Vajngerlova ulica 4, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran