Na vsebino
EN
1. 10. 2014

Stališče 8. občne seje Državne revizijske komisije v letu 2014 o razveljavitvi odločitve o oddaji naročila in sprejemu nove odločitve

                                                                             S T A L I Š Č E :

 

Na podlagi petega odstavka 79. člena ZJN-2 oz. petega odstavka 83. člena ZJNVETPS lahko naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, na lastno pobudo

1.       predhodno odločitev o oddaji naročila razveljavi, postopek javnega naročanja vrne v fazo, v kateri je bila ugotovljena nezakonitost, in nezakonitost odpravi (če je to glede na ugotovljene kršitve mogoče) ter nato sprejme (novo) odločitev o zaključku postopka javnega naročanja

ali

2.       predhodno odločitev o oddaji naročila razveljavi in (istočasno) sprejme (novo) odločitev o zaključku postopka javnega naročanja.

 

                                                                             O b r a z l o ž i t e v :

ZJN-2 oz. ZJNVETPS ne določa nobenega posebnega (formalnega) postopka za uporabo petega odstavka 79. člena ZJN-2 oz. petega odstavka 83. člena ZJNVETPS. Iz zakonske dikcije »naročnik…svojo odločitev…spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo« izhaja zahteva, da mora naročnik pri uporabi pooblastila iz petega odstavka 79. člena ZJN-2 oz. petega odstavka 83. člena ZJNVETPS sprejeti dve odločitvi in sicer (1) odločitev, da prejšnja odločitev več ne obstaja in (2) (novo) odločitev o oddaji naročila. Če želi naročnik svojo (predhodno) odločitev o oddaji naročila spremeniti, jo mora najprej odpraviti (razveljaviti), ker bi v nasprotnem primeru s sprejemom nove odločitve obstajali dve odločitvi o oddaji naročila. Ker z odpravo (razveljavitvijo) odločitve o oddaji naročila naročnikova odločitev o oddaji naročila (pravno) ne obstaja več, to pomeni, da naročnik še ni odločil, na kakšen način se postopek oddaje naročila zaključi (z zavrnitvijo vseh ponudb, izločitvijo vseh ponudb ali z izbiro najugodnejše popolne ponudbe), zato mora sprejeti (novo) odločitev o oddaji naročila (kar je potrebno razumeti kot (meritorno) odločitev, ki predstavlja zaključek postopka oddaje javnega naročila), s katero nadomesti prejšnjo odločitev.

Upoštevaje, da je postopek javnega naročanja razdeljen na več faz (glej 70. člen ZJN-2 in 73. člen ZJNVETPS), se z odločitvijo, da (predhodna) odločitev o oddaji naročila ne obstoji več, postopek javnega naročanja pravno vrne v prejšnjo fazo, torej v (ponovno) fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik pa mora tudi dejansko vrniti postopek javnega naročanja v prejšnjo fazo. Peti odstavek 79. člena ZJN-2 oz. peti odstavek 83. člena ZJNVETPS namreč določa, da lahko naročnik svojo odločitev spremeni in sprejeme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo, le z namenom odprave nezakonitosti. Takšen zakonsko določen pogoj predpostavlja, da je naročnik pred uporabo pooblastila iz petega odstavka 79. člena ZJN-2 oz. petega odstavka 83. člena ZJNVETPS ugotovil, da je prišlo v postopku oddaje naročila do nezakonitega ravnanja. Naročnik bo lahko nezakonito ravnanje odpravil le tako, da ga bo (tokrat) zakonito opravil. Naročnik mora zato postopek javnega naročanja vrniti v fazo, v kateri je bila ugotovljena nezakonitost in nezakonitost odpraviti (če je to, ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja in preostalih določb ZJN-2 oz. ZJNVETPS, mogoče), šele nato bo naročnik lahko sprejel novo, tokrat zakonito odločitev o oddaji naročila. Naročnik mora zato (predhodno) odločitev najprej razveljaviti, saj bi naročnik v nasprotnem primeru odpravljal ugotovljene nezakonitosti v postopku, kljub temu da odločitev o oddaji naročila (še) obstoji. Poleg tega časovna omejenost pooblastila iz petega odstavka 79. člena ZJN-2 oz. petega odstavka 83. člena ZJNVETPS (do pravnomočnosti (predhodne) odločitve o oddaji naročila), lahko privede do situacije, ko naročnik ne bi mogel pravočasno (do pravnomočnosti (predhodne) odločitve) ugotovljenih nezakonitosti odpraviti ter sprejeti nove zakonite odločitve o oddaji naročila.

Navedeno pa ne preprečuje naročnikom, da na podlagi na podlagi petega odstavka 79. člena ZJN-2 oz. petega odstavka 83. člena ZJNVETPS istočasno z razveljavitvijo predhodne odločitve o oddaji naročila sprejmejo tudi (novo) odločitev o zaključku postopka javnega naročanja. V kolikor naročnik presodijo, da je za pravilno in zakonito odločitev o oddaji javnega naročila potrebna zgolj drugačna presoja (že) ugotovljenega dejstva, lahko naročniki razveljavijo predhodno odločitev in (istočasno) sprejmejo (novo) odločitev o zaključku postopka javnega naročanja (npr. naročniki so presojali popolnost vseh ponudb in so ugotovljeno dejstvo najugodnejše ponudbe presodili napačno).

                                                                                             

 

 

 

 

Natisni stran