Na vsebino
EN

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas: SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 43

Številka: 110-1/2021-4
Datum: 13. 5. 2021   

                                                                                    

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 65/08, 40/12-ZUJF, 63/13 - ZS-K; v nadaljevanju: ZJU) Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija),

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 43, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom 5 mesecev.

Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri - univerzitetni diplomirani pravnik, ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) magister prava,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti *obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik.

Delovno področje oziroma naloge Svetovalca Državne revizijske komisije III:

 • priprava osnutkov sklepov Državne revizijske komisije,
 • priprava predlogov za uvedbo postopka pred pristojnim organom v skladu s 16. členom Poslovnika DKOM,
 • opravljanje drugih del po navodilih in usmeritvah predsednika in članov,
 • izvajanje javnih naročil za potrebe Državne revizijske komisije.

Kandidati za zasedbo objavljenega prostega uradniškega delovnega mesta se prijavijo z vlogo, iz katere izhaja izpolnjevanje vseh s tem javnim natečajem zahtevanih pogojev, oziroma s prijavnim obrazcem, ki je priloga objavi tega javnega natečaja. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis v obliki Europassa.

Iz prijavne vloge posameznega kandidata naj izhaja:

 1. pisna izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisna izjava kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,
 3. pisna izjava kandidata, da je
  - državljan Republike Slovenije,
  - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 4. pisna izjava, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov bo presoja strokovne usposobljenosti kandidatov, ki se bo v izbirnem postopku najprej presojala na podlagi predložene dokumentacije, zato naj bodo iz nje, poleg izkazanega izpolnjevanja pogojev, jasno razvidna znanja in izkušnje kandidata z navedenega področja dela, tj. s področja javnega naročanja (s poudarkom na postopkih pravnega varstva).

Državna revizijska komisija bo opravila izbiro kandidata po predmetni objavi javnega natečaja in bo po zaključenem izbirnem postopku z izbranim kandidatom sklenila delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter pet mesečnim obdobjem poskusnega dela.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Svetovalec Državne revizijske komisije III opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziva višji svetovalec II in višji svetovalec I. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod šifro št. 43 – SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@dkom.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državne revizijske komisije (www.dkom.si). Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Helena Emilija Oberstar, telefon: 01 234 28 50 oziroma 031 362 789.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Priloga: Prijavni obrazec 

Priloga: Prijavni obrazec

 

 

Natisni stran