Na vsebino
EN

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Številka: 110-4/2019-4
Datum: 19. 8. 2019

                                     

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 65/08, 40/12-ZUJF, 63/13 - ZS-K; v nadaljevanju: ZJU)

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 55, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih: svetnik in višji svetnik.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo; vse navedeno smer: družbene vede, komunikologija, novinarstvo,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti *obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik.

Delovno področje oziroma naloge Svetovalca za odnose z javnostmi:

 • skrb za odnose z zunanjimi in notranjimi javnostmi ter komuniciranjem preko spletnih vsebin,
 • priprava pisnih stališč o posebnih strokovnih vprašanjih,
 • odgovornost za dostop do informacij javnega značaja,
 • priprava in izvedba strateških dokumentov za javno objavo,
 • priprava in svetovanje zaposlenim za javne nastope,
 • priprava novinarskih konferenc,
 • oblikovanje komunikacijskih strategij za različne javnosti,
 • spremljanje in analiziranje medijskih objav,
 • opravljanje strokovnih, organizacijskih in operativnih nalog pri obveščanju javnosti in medijev o delu Državne revizijske komisije
 • priprava in vzdrževanje celostne grafične podobe Državne revizijske komisije za komunikacijske in predstavitvene namene,
 • priprava in izdelovanje grafičnih sporočil,
 • kreiranje, sestavljanje in urejanje spletne strani Državne revizijske komisije,
 • organizacija strokovnih in protokolarnih dogodkov, ki jih izvaja ali pri njih sodeluje Državna revizijska komisija,
 • usklajevanje evropskega in mednarodnega sodelovanja, 
 • usklajevanje sodelovanja z drugimi državnimi organi in organizacijami,
 • priprava načrtov, poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela, 
 • koordinacija vseh aktivnosti v zvezi s pripravo letnega poročila,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • vodenje ali sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog po navodilih in usmeritvah predsednika.

Kandidati za razpisano prosto uradniško delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »prijavni obrazec«, ki je priloga objavi tega javnega natečaja. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis.

Kandidat mora vlogi priložiti pisno izjavo(-ve) o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 1. izpolnjevanje pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe (dan, mesec, leto) zaključka izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznem delodajalcu, na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu), navede tudi podatek ali je bilo delo opravljeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi, študentskega dela oziroma druge oblike opravljanja dela;
 3. pisna izjava kandidata, da:
  - je državljan Republike Slovenije,
  - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 4. za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc; če kandidat ne soglaša z vpogledom v uradne evidence, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Nepravočasne ali formalno nepopolne prijave kandidatov, iz katerih ne bo mogoče razbrati izpolnjevanja s tem javnim natečajem zahtevanih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod šifro št. 55 – SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer 8 dni od objave na spletni strani Državne revizijske komisije in Zavoda za zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Po izvedenem postopku javnega natečaja bo izbrani kandidat delo na delovnem mestu Svetovalec za odnose z javnostmi opravljal v nazivu svetnik z možnostjo napredovanja v naziv višji svetnik. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državne revizijske komisije (www.dkom.si). Kandidati bodo o (ne)izbiri pisno obveščeni.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Anita Kozel, telefon: 01 234 28 46.

Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki se bodo javili na javni natečaj.

 

Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

 

 

Prijavni obrazec_Svetovalec za odnose z javnostmi.docx

 

 

Natisni stran