Na vsebino
EN

Javna objava za prosto uradniško delovno mesto s šifro: 57 – SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III – začasno povečan obseg dela, za določen čas

Številka: 110-3/2019-4
 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US in 22/19-ZPosS v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija),

objavlja naslednje prosto delovno mesto za določen čas v Oddelku za splošne, finančne in kadrovske zadeve.

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 57, za določen čas (1) enega leta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 -       končana visokošolska univerzitetna izobrazba pravne smeri - univerzitetni diplomirani pravnik oziroma izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo – magister prava,

-       najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,

-       znanje uradnega jezika,

-       državljanstvo Republike Slovenije,

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje oziroma naloge svetovalca Državne revizijske komisije III v Oddelku za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve so:

-          priprava osnutkov splošnih in posamičnih aktov DKOM,

-          izvajanje pravnega pregleda in priprava različnih dokumentov s splošnega (organizacija, javna naročila) in kadrovskega področja za potrebe organa,

-          sodelovanje pri pripravi predpisov in internih aktov, ki se nanašajo na organizacijo in delo organa,

-          priprava načrtov, poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela

-          priprava strokovnih podlag za odločanje na kadrovskem področju,

-          izvajanje javnih natečajev/razpisov za potrebe organa,

-          izvajanje kadrovske politike (vodenje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih, sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja zaposlenih in realizaciji izvedbe izobraževanj, priprava posamičnih aktov s področja dela),

-          evidentiranje in obdelava podatkov za obračun plače in drugih prejemkov zaposlenih,

-          izvajanje nalog v zvezi z delovnimi razmerji in pravicami iz pogodbe o zaposlitvi za javne uslužbence,

-          priprava osnutkov pogodb o delu, avtorskih in drugih pogodb, vezanih na kadre,

-          spremljanje kariere zaposlenih (vključno s postopki napredovanj, premestitev ipd.) in skrb za izvajanje letnih pogovorov,

-          sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,

-          sodelovanje v projektnih skupinah,

-          opravljanje drugih zahtevnejših strokovnih nalog po navodilih in usmeritvah predsednika.

 

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov so:

-          izkušnje na področju kadrov,

-          izkušnje z organizacijo različnih dogodkov

-          izkušnje na mednarodnem področju

-          poznavanja dela v javni oziroma državni upravi s poudarkom na javnem naročanju,

-          izkušnjami s pravnimi pregledi različnih dokumentov in

-          zelo dobro znanje angleškega jezika.

 

V postopku za zasedbo prostega delovnega mesta se bodo kriteriji presojali na podlagi predložene dokumentacije, zato naj bodo iz nje, poleg izkazanega izpolnjevanja pogojev, jasno razvidni.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo tekom izvedbe postopka za zasedbo prostega delovnega mesta presojala na podlagi priloženih izjav in ustreznih dokazil, po potrebi bo opravljen razgovor s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Kandidati za zasedbo objavljenega prostega uradniškega delovnega mesta se prijavijo z vlogo, iz katere naj izhaja izpolnjevanje vseh s to javno objavo zahtevanih pogojev, zaželeno pa je, da je vlogi priložen tudi kratek življenjepis.  

Kandidati za razpisano prosto uradniško delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »prijavni obrazec«, ki je priloga objavi tega javnega natečaja. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis.

Prijavni obrazec je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata, iz katerega izhaja:

1.         pisna izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisna izjava kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,

3.         pisna izjava kandidata, da:

-           je državljan Republike Slovenije,

-           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,

5.         za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji izvedbo vseh aktivnosti, s katerimi bo ta lahko preverila izpolnjevanje pogojev za zasedbo tega delovnega mesta.

Nepravočasnih ali formalno nepopolnih prijav kandidatov, Državna revizijska komisija ne bo uvrstila v postopek za zasedbo delovnega mesta.. Odsotnost priloženega prijavnega obrazca šteje kot nepopolnost prijavne vloge, katere posledica je neuvrstitev v nadaljnji postopek za zasedbo delovnega mesta. Postopek za zasedbo prostega delovnega mesta se izvaja v več fazah.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto pod šifro št. 57 – SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@dkom.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Državna revizijska komisija bo opravila izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim kandidatom zaradi povečanega obsega dela sklenila delovno razmerje in pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas enega leta, s polnim delovnim časom.

Izbran kandidat bo delo na delovnem mestu »svetovalec Državne revizijske komisije III« opravljal na uradniškem delovnem mestu svetovalec Državne revizijske komisije III, brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

Informacije o izvedbi postopka zaposlitve z javno objavo daje Slavka Kovačič, telefon: 01 234 28 34.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
Članica, ki nadomešča predsednik Državne revizijske komisije

Prijavni obrazec.docx

Natisni stran