Na vsebino
EN

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SEKRETAR KABINETA PREDSEDNIKA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE

  

Številka: 110-1/2019-4

Datum: 11. 3. 2019

                                                                                    

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 65/08, 40/12-ZUJF, 63/13 - ZS-K; v nadaljevanju: ZJU)

 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

SEKRETAR KABINETA PREDSEDNIKA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 47, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih: nižji svetnik sekretar in svetnik sekretar.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje (splošne) pogoje:

-       končana specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)//visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)//visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo; vse navedeno smer: uprava,

-       najmanj 6 let delovnih izkušenj,

-       obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,

-       znanje uradnega jezika,

-       državljanstvo Republike Slovenije,

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti *obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik.

 

Za kandidate, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, se bo v sklepni fazi (pred izvedbo zaposlitve oziroma pred sklenitvijo delovnega razmerja) izvedlo tudi preverjanje izpolnjevanja posebnih** pogojev za to delovno mesto:

-       varnostno potrdilo za dostop do tajnih podatkov po Zakonu o tajnih podatkih RS,

-       varnostno potrdilo za dostop do tajnih podatkov EU-T,

-       varnostno potrdilo za dostop do tajnih podatkov NATO-T.

 

Delovno področje oziroma naloge Sekretarja kabineta predsednika Državne revizijske komisije:

-       neposredna pomoč predstojniku pri vodenju in izvajanju strokovnih nalog z delovnega področja organa,

-       vodenje in organizacija pisarniškega poslovanja in zagotovitev izvajanja nalog v skladu s področnimi internimi akti organa in drugimi akti, ki urejajo pisarniško poslovanje,

-       skrb za razvoj in sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij pri posodabljanju pisarniškega poslovanja,

-       izdelava statističnih in drugih analiz za potrebe spremljanja dela organa,

-       koordinacija in zagotovitev pravilnega in enotnega vodenja evidenc o zadevah, dosjejih in dokumentih,

-       v sodelovanju s predstojnikom in drugimi pooblaščenimi javnimi uslužbenci usklajevanje in nadziranje ravnanja z dokumentarnim gradivom pri javnih uslužbencih organa,

-       koordinacija oziroma sodelovanje pri pripravi in izvajanju klasifikacijskega načrta,

-       zagotovitev opravljanja nalog vložišča ter nalog sprejemne in informacijske pisarne,

-       skrb in nadzor nad sistemom evidence prisotnosti zaposlenih na DKOM ter  upravljanje s temi podatki,

-       skrb za objave na spletni strani organa,

-       sodelovanje pri izvajanju nalog, vezanih na področje urejanja zadev v zvezi z varno sobo,

-       zagotovitev izpeljave postopkov nabave pisarniškega in drugega potrošnega materiala za oskrbo organa,

-       skrbništvo pogodb,

-       sodelovanje pri pripravi internih področnih aktov organa,

-       sodelovanje pri pripravi letnega poročila,

-       koordinacija, vodenje in sodelovanje pri vodenju projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,

-       samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

-       opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,

-       neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,

-       zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,

-       opravljanje drugih strokovnih nalog po navodilih in usmeritvah predsednika.

 

Kandidati za razpisano prosto uradniško delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »prijavni obrazec«, ki je priloga objavi tega javnega natečaja. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis.

 

Prijavni obrazec je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata, iz katerega izhaja:

1.         pisna izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisna izjava kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,

3.         pisna izjava kandidata, da:

-           je državljan Republike Slovenije,

-           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,

5.         za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji izvedbo vseh aktivnosti, s katerimi bo ta lahko preverila izpolnjevanje posebnih** pogojev za zasedbo tega delovnega mesta.

 

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov bo presoja strokovne usposobljenosti kandidatov, ki se bo v izbirnem postopku najprej presojala na podlagi predložene dokumentacije, zato naj bodo iz nje, poleg izkazanega izpolnjevanja pogojev, jasno razvidna predvsem znanja in izkušnje kandidata z navedenega področja dela.

 

Nepravočasne ali formalno nepopolne prijave kandidatov, iz katerih ne bo mogoče razbrati izpolnjevanja s tem javnim natečajem zahtevanih (splošnih) pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Odsotnost priloženega prijavnega obrazca šteje kot nepopolnost prijavne vloge, katere posledica je neuvrstitev v nadaljnji izbirni postopek. Izbirni postopek se izvaja v več fazah.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod šifro št. 47 – SEKRETAR KABINETA PREDSEDNIKA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 21. 3. 2019. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@dkom.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Po izvedenem postopku javnega natečaja bo izbrani kandidat delo na delovnem mestu Sekretar kabineta predsednika Državne revizijske komisije opravljal v nazivu nižji svetnik sekretar z možnostjo napredovanja v naziv svetnik sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

 

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državne revizijske komisije (www.dkom.si). Kandidati bodo o (ne)izbiri pisno obveščeni.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Helena Emilija Oberstar, telefon: 01 234 28 41.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

        

                                               Borut Smrdel, univ. dipl. prav.                                                       

Predsednik Državne revizijske komisije

 

 

Natisni stran