Na vsebino
EN

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III za nedoločen čas

Številka: 110-1/2018-4
Datum: 15. 1. 2018

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 65/08, 40/12-ZUJF, 63/13 - ZS-K; v nadaljevanju: ZJU)

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 17, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       končana visokošolska univerzitetna izobrazba pravne smeri - univerzitetni diplomirani pravnik oziroma izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo – magister prava,

-       najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,

-       obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,

-       znanje uradnega jezika,

-       državljanstvo Republike Slovenije,

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti *obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik.

Delovno področje oziroma naloge Svetovalca Državne revizijske komisije III:

-       priprava osnutkov sklepov Državne revizijske komisije,

-       priprava predlogov za uvedbo postopka o prekrških,

-       opravljanje drugih del po navodilih in usmeritvah predsednika in članov,

-       izvajanje javnih naročil za potrebe Državne revizijske komisije.

Kandidati za razpisano prosto uradniško delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »prijavni obrazec«, ki je priloga objavi tega javnega natečaja. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis.

Prijavni obrazec je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata, iz katerega izhaja:

1.         pisna izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisna izjava kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,

3.         pisna izjava kandidata, da:

-           je državljan Republike Slovenije,

-           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         pisna izjava, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov bo presoja strokovne usposobljenosti kandidatov, ki se bo v izbirnem postopku najprej presojala na podlagi predložene dokumentacije, zato naj bodo iz nje jasno razvidna predvsem znanja in izkušnje kandidata:

•           s področja javnega naročanja (s poudarkom na postopkih pravnega varstva) in / ali

•           s področja pisanja upravnih ali sodnih odločb in / ali

•           s področja prekrškovnega prava.

Nepravočasne ali formalno nepopolne prijave kandidatov, iz katerih ne bo mogoče razbrati izpolnjevanja s tem javnim natečajem zahtevanih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Odsotnost priloženega prijavnega obrazca šteje kot nepopolnost prijavne vloge, katere posledica je neuvrstitev v nadaljnji izbirni postopek. Izbirni postopek se izvaja v več fazah.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod šifro št. 17 – SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 31. 1. 2018. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@dkom.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Po izvedenem postopku javnega natečaja bo izbrani kandidat delo na delovnem mestu svetovalec Državne revizijske komisije III opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziva višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim obdobjem poskusnega dela. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državne revizijske komisije (www.dkom.si). Kandidati bodo o (ne)izbiri pisno obveščeni.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Helena Emilija Oberstar, telefon: 01 234 28 41.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

 

Prijavni obrazec_Svetovalec DKOM III.docx  

 

Natisni stran