Na vsebino
EN

Javna objava za prosto delovno mesto svetovalca Državne revizijske komisije za določen čas

Številka: 110-1/2016-4

                                                                                  

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija),

 

objavlja naslednje prosto delovno mesto za določen čas:

 

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 35 z oznako DM št. 17, za določen čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke zaradi materinskega in starševskega dopusta.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       končana visokošolska univerzitetna izobrazba pravne smeri - univerzitetni diplomirani pravnik oziroma izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo – magister prava,

-       najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,

-       znanje uradnega jezika,

-       državljanstvo Republike Slovenije,

-    ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovno področje oziroma naloge svetovalca Državne revizijske komisije III:

-       priprava osnutkov sklepov Državne revizijske komisije,

-       priprava predlogov za uvedbo postopka o prekrških,

-       opravljanje drugih del po navodilih in usmeritvah predsednika in članov,

-       izvajanje javnih naročil za potrebe Državne revizijske komisije.

 

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov bo presoja strokovne usposobljenosti kandidatov, ki se bo uvodoma presojala na podlagi predložene dokumentacije, zato naj bodo iz nje jasno razvidna predvsem znanja in izkušnje kandidata:

•           s področja javnega naročanja (s poudarkom na postopkih pravnega varstva) in / ali

•           s področja pisanja upravnih ali sodnih odločb.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo tekom izvedbe izbirnega postopka presojala na podlagi priloženih izjav in ustreznih dokazil, na podlagi (vsaj enega) razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Kandidati za zasedbo objavljenega prostega uradniškega delovnega mesta se prijavijo z vlogo »prijavni obrazec«, ki je priloga javni objavi. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis.

Prijavni obrazec je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata, iz katerega izhaja:

1.         pisna izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisna izjava kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,

3.         pisna izjava kandidata, da:

-       je državljan Republike Slovenije,

-       ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         pisna izjava, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Nepravočasne ali formalno nepopolne prijave kandidatov, iz katerih ne bo mogoče razbrati izpolnjevanja s to javno objavo zahtevanih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Državna revizijska komisija bo opravila izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim kandidatom sklenila delovno razmerje za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke zaradi nastopa materinskega in starševskega dopusta, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbran kandidat bo delo na delovnem mestu »svetovalec Državne revizijske komisije III«  opravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava za prosto uradniško delovno mesto pod šifro delovnega mesta št. 35 z oznako DM št. 17– SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Državne revizijske komisije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@dkom.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku po javni objavi bo objavljeno na spletnih straneh Državne revizijske komisije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Helena Emilija Oberstar, telefon: 01 234 28 41.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 Prijavni obrazec_Svetovalec DKOM III.docx

Natisni stran