Na vsebino
EN

Javni natečaj za prosti delovni mesti svetovalca Državne revizijske komisije za nedoločen čas

Številka: 110-2/2013-3

  

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena ter na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 in sprem.; v nadaljevanju: ZJU)

 

Republika Slovenija, DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,

 

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

 

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) – dve delovni mesti (šifra delovnega mesta 17)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer pravo; oziroma najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), smer pravo
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 • usposabljanje za imenovanje v naziv
 • znanje uradnega jezika
 • državljanstvo Republike Slovenije
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov bo presoja strokovne usposobljenosti kandidatov na podlagi predložene dokumentacije iz katere mora biti jasno razvidno, da je kandidat že opravljal dela in naloge:

 • s področja javnega naročanja in / ali
 • s področja pisanja upravnih ali sodnih odločb.

Od kandidatov pričakujemo dobro poznavanje predpisov s področja javnega naročanja s poudarkom na postopkih pravnega varstva, pripravljenost za strokovno usposabljanje, samostojnost, zanesljivost, natančnost in prilagodljivost.

Zaželeno je:

 • dobro poznavanje predpisov s področja javnega naročanja s poudarkom na postopkih pravnega varstva
 • aktivno znanje urejevalnika besedil
 • aktivno znanje tujega jezika
 • samostojnost

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanje dela in stopnja izobrazbe.

Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I in obsegajo:

 • pripravo osnutkov sklepov Državne revizijske komisije
 • pripravo predlogov za uvedbo postopka o prekrških
 • opravljanje drugih del po navodilih in usmeritvah predsednika in članov
 • izvajanje javnih naročil za potrebe Državne revizijske komisije

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Pri izbranima kandidatoma se bo preverjalo, ali imata opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bosta morala izbrana kandidata najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje.

Prijava mora vsebovati:

 Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec Državne revizijske komisije III, številka: »110-2/2014 DM17«", na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Državne revizijske komisije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

K prijavi je treba priložiti vse navedene izjave:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

4. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

5. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo formalne izobrazbe, delovnih izkušenj ter drugih znanj, kvalifikacij in kompetenc.

Nepravočasne in formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Za kandidate, katerih prijave bodo pravočasne in popolne, je v izbornem postopku predviden predhodni pisni preizkus znanja.

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrana kandidata bosta sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in bosta delo opravljala v prostorih Državne revizijske komisije, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih Državne revizijske komisije.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh  Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil http://www.dkom.si/ v roku 60 dni od izbire.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. (01) 234 28 34 (Slavka Kovačič).

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

Natisni stran